15066.htm

CÍMSZÓ: Thuz

SZEMÉLYNÉV: Thuz János

SZÓCIKK: Thuz János*, Horvátország bánja volt és Mátyás király keresztapja. Kitért zsidó létére is az ország leghatalmasabb és leggazdagabb főnemesei közt foglalt helyet, birtokába tartozott Csáktornya, Kapronca, Szt. György, Krapina és Strigó. Fivére Th. Oszvald zágrábi püspök volt. T. hosszú ideig nagy kegyben állott Mátyás előtt, de mert a törökök portyázásait nem akadályozta meg, elvesztette a király bizalmát. 1480-ban Mátyás több garázda országnaggyal együtt T.-t is ítélőszéke elé idézte Zágrábba. A bán erre Velencébe menekült és hatvanezer aranyat magával vitt. Velencében felvétette magát a patríciusok közé és bántatlan nyugalomban élt élete végéig. u. L.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5066. címszó a lexikon => 896. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15066.htm

CÍMSZÓ: Thuz

SZEMÉLYNÉV: Thuz János

SZÓCIKK: Thuz János*, Horvátország bánja volt és Mátyás király keresztapja. Kitért zsidó létére is az ország leghatalmasabb és leggazdagabb főnemesei közt foglalt helyet, birtokába tartozott Csáktornya, Kapronca, Szt. György, Krapina és Strigó. Fivére Th. Oszvald zágrábi püspök volt. T. hosszú ideig nagy kegyben állott Mátyás előtt, de mert a törökök portyázásait nem akadályozta meg, elvesztette a király bizalmát. 1480-ban Mátyás több garázda országnaggyal együtt T.-t is ítélőszéke elé idézte Zágrábba. A bán erre Velencébe menekült és hatvanezer aranyat magával vitt. Velencében felvétette magát a patríciusok közé és bántatlan nyugalomban élt élete végéig. u. L.

15066.ht

CÍMSZÓ Thu

SZEMÉLYNÉV Thu Jáno

SZÓCIKK Thu János* Horvátorszá bánj vol é Mátyá királ keresztapja Kitér zsid létér i a orszá leghatalmasab é leggazdagab főnemese köz foglal helyet birtokáb tartozot Csáktornya Kapronca Szt György Krapin é Strigó Fivér Th Oszval zágráb püspö volt T hossz idei nag kegybe állot Mátyá előtt d mer törökö portyázásai ne akadályozt meg elvesztett királ bizalmát 1480-ba Mátyá töb garázd országnaggya együt T.- i ítélőszék el idézt Zágrábba bá err Velencéb menekül é hatvaneze aranya magáva vitt Velencébe felvétett magá patríciuso köz é bántatla nyugalomba él élet végéig u L

15066.h

CÍMSZ Th

SZEMÉLYNÉ Th Ján

SZÓCIK Th János Horvátorsz bán vo Máty kirá keresztapj Kité zsi lété orsz leghatalmasa leggazdaga főnemes kö fogla helye birtoká tartozo Csáktorny Kapronc Sz Györg Krapi Strig Fivé T Oszva zágrá püsp vol hoss ide na kegyb állo Máty előt me török portyázása n akadályoz me elvesztet kirá bizalmá 1480-b Máty tö garáz országnaggy együ T. ítélőszé e idéz Zágrább b er Velencé menekü hatvanez arany magáv vit Velencéb felvétet mag patrícius kö bántatl nyugalomb é éle végéi

15066.

CÍMS T

SZEMÉLYN T Já

SZÓCI T Jáno Horvátors bá v Mát kir keresztap Kit zs lét ors leghatalmas leggazdag főneme k fogl hely birtok tartoz Csáktorn Kapron S Györ Krap Stri Fiv Oszv zágr püs vo hos id n kegy áll Mát elő m törö portyázás akadályo m elveszte kir bizalm 1480- Mát t gará országnagg egy T ítélősz idé Zágráb e Velenc menek hatvane aran magá vi Velencé felvéte ma patríciu k bántat nyugalom él végé

15066

CÍM

SZEMÉLY J

SZÓC Ján Horvátor b Má ki kereszta Ki z lé or leghatalma leggazda főnem fog hel birto tarto Csáktor Kapro Gyö Kra Str Fi Osz zág pü v ho i keg ál Má el tör portyázá akadály elveszt ki bizal 1480 Má gar országnag eg ítélős id Zágrá Velen mene hatvan ara mag v Velenc felvét m patríci bánta nyugalo é vég

1506SZEMÉL

SZÓ Já Horváto M k kereszt K l o leghatalm leggazd főne fo he birt tart Csákto Kapr Gy Kr St F Os zá p h ke á M e tö portyáz akadál elvesz k biza 148 M ga országna e ítélő i Zágr Vele men hatva ar ma Velen felvé patríc bánt nyugal vé