15069.htm

CÍMSZÓ: Tihanyi

SZEMÉLYNÉV: Tihanyi Lajos

SZÓCIKK: "Tihanyi Lajos, festő, szül. Budapesten 1886. Parisban és Nagybányán tanult. Mint a Nyolcak művészegyesületének tagja tűnt föl, annak 1911-i kiállításán a Nemzeti Szalonban. Tájképei, csendéletei, arcképei, aktjai és figurális tanulmányai az akkor még nálunk szokatlan francia posztimpresszionizmus fölfogásával feltűnést keltettek. 1920. Bécsben, 1922. Berlinben a Galerie Möllerben volt gyűjteményes kiállítása. Berlini képein bizonyos vaskossággal egyszerűsíti le a tér és a formák megérzékitését (Hid ; Kaktuszos csendélet) és különösen arcképein a formák sokszor feltűnő torzításán keresztül szólaltatja meg az ábrázolt belső lelki életét. Most Parisban él, hol néhány év előtt gyűjteményes kiállítást rendezett. Portréi, fekvő női aktja és Műterem c. nagy vászna tűntek fel különösen a párisi kiállításon. F. B."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5069. címszó a lexikon => 896. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15069.htm

CÍMSZÓ: Tihanyi

SZEMÉLYNÉV: Tihanyi Lajos

SZÓCIKK: Tihanyi Lajos, festő, szül. Budapesten 1886. Parisban és Nagybányán tanult. Mint a Nyolcak művészegyesületének tagja tűnt föl, annak 1911-i kiállításán a Nemzeti Szalonban. Tájképei, csendéletei, arcképei, aktjai és figurális tanulmányai az akkor még nálunk szokatlan francia posztimpresszionizmus fölfogásával feltűnést keltettek. 1920. Bécsben, 1922. Berlinben a Galerie Möllerben volt gyűjteményes kiállítása. Berlini képein bizonyos vaskossággal egyszerűsíti le a tér és a formák megérzékitését Hid ; Kaktuszos csendélet és különösen arcképein a formák sokszor feltűnő torzításán keresztül szólaltatja meg az ábrázolt belső lelki életét. Most Parisban él, hol néhány év előtt gyűjteményes kiállítást rendezett. Portréi, fekvő női aktja és Műterem c. nagy vászna tűntek fel különösen a párisi kiállításon. F. B.

15069.ht

CÍMSZÓ Tihany

SZEMÉLYNÉV Tihany Lajo

SZÓCIKK Tihany Lajos festő szül Budapeste 1886 Parisba é Nagybányá tanult Min Nyolca művészegyesületéne tagj tűn föl anna 1911- kiállításá Nemzet Szalonban Tájképei csendéletei arcképei aktja é figuráli tanulmánya a akko mé nálun szokatla franci posztimpresszionizmu fölfogásáva feltűnés keltettek 1920 Bécsben 1922 Berlinbe Galeri Möllerbe vol gyűjteménye kiállítása Berlin képei bizonyo vaskosságga egyszerűsít l té é formá megérzékitésé Hi Kaktuszo csendéle é különöse arcképei formá sokszo feltűn torzításá keresztü szólaltatj me a ábrázol bels lelk életét Mos Parisba él ho néhán é előt gyűjteménye kiállítás rendezett Portréi fekv nő aktj é Műtere c nag vászn tűnte fe különöse páris kiállításon F B

15069.h

CÍMSZ Tihan

SZEMÉLYNÉ Tihan Laj

SZÓCIK Tihan Lajo fest szü Budapest 188 Parisb Nagybány tanul Mi Nyolc művészegyesületén tag tű fö ann 1911 kiállítás Nemze Szalonba Tájképe csendélete arcképe aktj figurál tanulmány akk m nálu szokatl franc posztimpresszionizm fölfogásáv feltűné keltette 192 Bécsbe 192 Berlinb Galer Möllerb vo gyűjtemény kiállítás Berli képe bizony vaskosságg egyszerűsí t form megérzékités H Kaktusz csendél különös arcképe form soksz feltű torzítás kereszt szólaltat m ábrázo bel lel életé Mo Parisb é h néhá elő gyűjtemény kiállítá rendezet Portré fek n akt Műter na vász tűnt f különös pári kiállításo

15069.

CÍMS Tiha

SZEMÉLYN Tiha La

SZÓCI Tiha Laj fes sz Budapes 18 Paris Nagybán tanu M Nyol művészegyesületé ta t f an 191 kiállítá Nemz Szalonb Tájkép csendélet arckép akt figurá tanulmán ak nál szokat fran posztimpresszioniz fölfogásá feltűn keltett 19 Bécsb 19 Berlin Gale Möller v gyűjtemén kiállítá Berl kép bizon vaskosság egyszerűs for megérzékité Kaktus csendé különö arckép for soks felt torzítá keresz szólalta ábráz be le élet M Paris néh el gyűjtemén kiállít rendeze Portr fe ak Műte n vás tűn különö pár kiállítás

15069

CÍM Tih

SZEMÉLY Tih L

SZÓC Tih La fe s Budape 1 Pari Nagybá tan Nyo művészegyesület t a 19 kiállít Nem Szalon Tájké csendéle arcké ak figur tanulmá a ná szoka fra posztimpresszioni fölfogás feltű keltet 1 Bécs 1 Berli Gal Mölle gyűjtemé kiállít Ber ké bizo vaskossá egyszerű fo megérzékit Kaktu csend külön arcké fo sok fel torzít keres szólalt ábrá b l éle Pari né e gyűjtemé kiállí rendez Port f a Műt vá tű külön pá kiállítá

1506

CÍ Ti

SZEMÉL Ti

SZÓ Ti L f Budap Par Nagyb ta Ny művészegyesüle 1 kiállí Ne Szalo Tájk csendél arck a figu tanulm n szok fr posztimpresszion fölfogá felt kelte Béc Berl Ga Möll gyűjtem kiállí Be k biz vaskoss egyszer f megérzéki Kakt csen külö arck f so fe torzí kere szólal ábr él Par n gyűjtem kiáll rende Por Mű v t külö p kiállít