15075.htm

CÍMSZÓ: Tisó beóv

SZÓCIKK: Tisó beóv. Áv hó 9-ike, estétől estig tartó szigorú böjtnap Jeruzsálem kétszer történt pusztulásának évfordulóján. A zsidóság Jeruzsálemet sohasem adta fel és pusztulása emléknapján csakúgy, mint a mindennapi imában, újjáépüléséért és régi dicsőségének visszatéréséért imádkozik. A legszélsőbb reformirány is, melynek egyik programmpontja, hogy a szentföldi vonatkozású imákat a nemzeti egységbeolvadás kedvéért feláldozza, fenntartja a T. böjtjét. Megülésének módja: előző este a templomban a frigy-szekrényről a kárpitot eltávolítják, a templomot félhomályban hagyják, az imát halkabban mondják el, esti ima után sarútlanul földön, vagy zsámolyokon ülve eléneklik Jeremiás siralmait (Écho) néhány más záró gyászének (Kinó) kíséretében. Reggel is sarútlanul imádkoznak. A szokásos imaszíjakat (tefillin) nem veszik föl, a reggeli ima és alkalmi Tóraolvasás után ismét középkori eredetű gyászénekeket (Kinósz) énekelnek földön, illetve zsámolyokon ülve. Népies szokás volt még az önkínzás fokozására a bogáncsdobálás is, ennek nyomaival már csak itt-ott találkozunk régi ritusú, főkép lengyel-zsidó templomokban. Az ima befejezése után szokás a temetőbe menni, az érdemes emberek sírjait felkeresni, de családi sírlátogatás kizárásával. A délutáni imához felveszik a reggel mellőzött tefillint. Egész nap mindennemű mulatságtól, szórakozástól tartózkodni kell, még vallástanulmányi olvasmány is tilos, csupán a Jeruzsálem pusztulására vonatkozó talmudi szakaszt (Chorban) szabad olvasni. (L. Jeruzsálem pusztulása). A T-ot megelőző 8 napon át (a szombat kivételével) húsos ételektől és bor élvezetétől tartózkodnak, tejes ételeket esznek és e tekintetben a hal épúgy, mint a keresztényeknél, böjti ételnek számít. (L. Kilenc nap). F- D.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5075. címszó a lexikon => 896. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15075.htm

CÍMSZÓ: Tisó beóv

SZÓCIKK: Tisó beóv. Áv hó 9-ike, estétől estig tartó szigorú böjtnap Jeruzsálem kétszer történt pusztulásának évfordulóján. A zsidóság Jeruzsálemet sohasem adta fel és pusztulása emléknapján csakúgy, mint a mindennapi imában, újjáépüléséért és régi dicsőségének visszatéréséért imádkozik. A legszélsőbb reformirány is, melynek egyik programmpontja, hogy a szentföldi vonatkozású imákat a nemzeti egységbeolvadás kedvéért feláldozza, fenntartja a T. böjtjét. Megülésének módja: előző este a templomban a frigy-szekrényről a kárpitot eltávolítják, a templomot félhomályban hagyják, az imát halkabban mondják el, esti ima után sarútlanul földön, vagy zsámolyokon ülve eléneklik Jeremiás siralmait Écho néhány más záró gyászének Kinó kíséretében. Reggel is sarútlanul imádkoznak. A szokásos imaszíjakat tefillin nem veszik föl, a reggeli ima és alkalmi Tóraolvasás után ismét középkori eredetű gyászénekeket Kinósz énekelnek földön, illetve zsámolyokon ülve. Népies szokás volt még az önkínzás fokozására a bogáncsdobálás is, ennek nyomaival már csak itt-ott találkozunk régi ritusú, főkép lengyel-zsidó templomokban. Az ima befejezése után szokás a temetőbe menni, az érdemes emberek sírjait felkeresni, de családi sírlátogatás kizárásával. A délutáni imához felveszik a reggel mellőzött tefillint. Egész nap mindennemű mulatságtól, szórakozástól tartózkodni kell, még vallástanulmányi olvasmány is tilos, csupán a Jeruzsálem pusztulására vonatkozó talmudi szakaszt Chorban szabad olvasni. L. Jeruzsálem pusztulása . A T-ot megelőző 8 napon át a szombat kivételével húsos ételektől és bor élvezetétől tartózkodnak, tejes ételeket esznek és e tekintetben a hal épúgy, mint a keresztényeknél, böjti ételnek számít. L. Kilenc nap . F- D.

15075.ht

CÍMSZÓ Tis beó

SZÓCIKK Tis beóv Á h 9-ike estétő esti tart szigor böjtna Jeruzsále kétsze történ pusztulásána évfordulóján zsidósá Jeruzsáleme sohase adt fe é pusztulás emléknapjá csakúgy min mindennap imában újjáépüléséér é rég dicsőségéne visszatéréséér imádkozik legszélsőb reformirán is melyne egyi programmpontja hog szentföld vonatkozás imáka nemzet egységbeolvadá kedvéér feláldozza fenntartj T böjtjét Megüléséne módja előz est templomba frigy-szekrényrő kárpito eltávolítják templomo félhomályba hagyják a imá halkabba mondjá el est im utá sarútlanu földön vag zsámolyoko ülv elénekli Jeremiá siralmai Éch néhán má zár gyászéne Kin kíséretében Regge i sarútlanu imádkoznak szokáso imaszíjaka tefilli ne veszi föl reggel im é alkalm Tóraolvasá utá ismé középkor eredet gyászénekeke Kinós énekelne földön illetv zsámolyoko ülve Népie szoká vol mé a önkínzá fokozásár bogáncsdobálá is enne nyomaiva má csa itt-ot találkozun rég ritusú főké lengyel-zsid templomokban A im befejezés utá szoká temetőb menni a érdeme embere sírjai felkeresni d család sírlátogatá kizárásával délután imáho felveszi regge mellőzöt tefillint Egés na mindennem mulatságtól szórakozástó tartózkodn kell mé vallástanulmány olvasmán i tilos csupá Jeruzsále pusztulásár vonatkoz talmud szakasz Chorba szaba olvasni L Jeruzsále pusztulás T-o megelőz napo á szomba kivételéve húso ételektő é bo élvezetétő tartózkodnak teje ételeke eszne é tekintetbe ha épúgy min keresztényeknél böjt ételne számít L Kilen na F D

15075.h

CÍMSZ Ti be

SZÓCIK Ti beó 9-ik estét est tar szigo böjtn Jeruzsál kétsz törté pusztulásán évfordulójá zsidós Jeruzsálem sohas ad f pusztulá emléknapj csakúg mi mindenna imába újjáépüléséé ré dicsőségén visszatéréséé imádkozi legszélső reformirá i melyn egy programmpontj ho szentföl vonatkozá imák nemze egységbeolvad kedvéé feláldozz fenntart böjtjé Megülésén módj elő es templomb frigy-szekrényr kárpit eltávolítjá templom félhomályb hagyjá im halkabb mondj e es i ut sarútlan földö va zsámolyok ül elénekl Jeremi siralma Éc néhá m zá gyászén Ki kíséretébe Regg sarútlan imádkozna szokás imaszíjak tefill n vesz fö regge i alkal Tóraolvas ut ism középko erede gyászénekek Kinó énekeln földö illet zsámolyok ülv Népi szok vo m önkínz fokozásá bogáncsdobál i enn nyomaiv m cs itt-o találkozu ré ritus fők lengyel-zsi templomokba i befejezé ut szok temető menn érdem ember sírja felkeresn csalá sírlátogat kizárásáva délutá imáh felvesz regg mellőzö tefillin Egé n mindenne mulatságtó szórakozást tartózkod kel m vallástanulmán olvasmá tilo csup Jeruzsál pusztulásá vonatko talmu szakas Chorb szab olvasn Jeruzsál pusztulá T- megelő nap szomb kivételév hús ételekt b élvezetét tartózkodna tej ételek eszn tekintetb h épúg mi keresztényekné böj ételn számí Kile n

15075.

CÍMS T b

SZÓCI T be 9-i esté es ta szig böjt Jeruzsá kéts tört pusztulásá évfordulój zsidó Jeruzsále soha a pusztul emléknap csakú m mindenn imáb újjáépülésé r dicsőségé visszatérésé imádkoz legszéls reformir mely eg programmpont h szentfö vonatkoz imá nemz egységbeolva kedvé feláldoz fenntar böjtj Megülésé mód el e templom frigy-szekrény kárpi eltávolítj templo félhomály hagyj i halkab mond e u sarútla föld v zsámolyo ü elének Jerem siralm É néh z gyászé K kíséretéb Reg sarútla imádkozn szoká imaszíja tefil ves f regg alka Tóraolva u is középk ered gyászéneke Kin énekel föld ille zsámolyo ül Nép szo v önkín fokozás bogáncsdobá en nyomai c itt- találkoz r ritu fő lengyel-zs templomokb befejez u szo temet men érde embe sírj felkeres csal sírlátoga kizárásáv délut imá felves reg mellőz tefilli Eg mindenn mulatságt szórakozás tartózko ke vallástanulmá olvasm til csu Jeruzsá pusztulás vonatk talm szaka Chor sza olvas Jeruzsá pusztul T megel na szom kivételé hú ételek élvezeté tartózkodn te étele esz tekintet épú m keresztényekn bö étel szám Kil

15075

CÍM

SZÓC b 9- est e t szi böj Jeruzs két tör pusztulás évforduló zsid Jeruzsál soh pusztu emlékna csak minden imá újjáépülés dicsőség visszatérés imádko legszél reformi mel e programmpon szentf vonatko im nem egységbeolv kedv feláldo fennta böjt Megülés mó e templo frigy-szekrén kárp eltávolít templ félhomál hagy halka mon sarútl föl zsámoly eléne Jere siral né gyász kíséreté Re sarútl imádkoz szok imaszíj tefi ve reg alk Tóraolv i közép ere gyászének Ki éneke föl ill zsámoly ü Né sz önkí fokozá bogáncsdob e nyoma itt találko rit f lengyel-z templomok befeje sz teme me érd emb sír felkere csa sírlátog kizárásá délu im felve re mellő tefill E minden mulatság szórakozá tartózk k vallástanulm olvas ti cs Jeruzs pusztulá vonat tal szak Cho sz olva Jeruzs pusztu mege n szo kivétel h étele élvezet tartózkod t étel es tekinte ép keresztények b éte szá Ki

1507SZÓ 9 es sz bö Jeruz ké tö pusztulá évfordul zsi Jeruzsá so puszt emlékn csa minde im újjáépülé dicsősé visszatéré imádk legszé reform me programmpo szent vonatk i ne egységbeol ked feláld fennt böj Megülé m templ frigy-szekré kár eltávolí temp félhomá hag halk mo sarút fö zsámol elén Jer sira n gyás kíséret R sarút imádko szo imaszí tef v re al Tóraol közé er gyászéne K ének fö il zsámol N s önk fokoz bogáncsdo nyom it találk ri lengyel- templomo befej s tem m ér em sí felker cs sírláto kizárás dél i felv r mell tefil minde mulatsá szórakoz tartóz vallástanul olva t c Jeruz pusztul vona ta sza Ch s olv Jeruz puszt meg sz kivéte étel élveze tartózko éte e tekint é kereszténye ét sz K