15079.htm

CÍMSZÓ: Tiszabő

SZÓCIKK: "Tiszabő, nagyk. Jász-Nagykun-Szolnok vm., 2066 lak. A T.-i hitközség az ország egyik legérdekesebb múltú hitközsége volt. 1921-ben a tagok hiánya miatt feloszlott. Jelenleg mindössze hat család lakik itt 27 lélekszámmal. A megszűnt hitközség nagyon régi. Levéltára 1765 óta van, Chevra Kadisájának alapszabályai 200 évesek. Érdekes okmányai között szerepel egy nyugta 1500 ezüst forintos hadisarcról, melyet a hitközségi tagoknak a szabadságharcban való részvétele miatt kellett lefizetni. Impozáns szép templom bizonyítja, hogy valaha virágzó hitközség volt T.-n. 1843-ban már működött egy később két tanerős iskolája, melynek történetét Neumann Vilmos tanító írta meg; volt a hitközségnek még Talmud Tórája, Nőegylete, Bikur Cholim egylete és Chevra Kadisája. A világháborúban az akkori 23 családból 16-an vettek részt és 6 elesett. Mikor a Jászság és a Kunság nem fogadta be a zsidókat, a környék zsidóságának T. volt a centruma. Sokan származtak el innen s köztük nem egy neves ember. A volt óbudai főrabbi Hirsch Márk, a budapesti Chevra Kadisa elnöke Ehrlich Mózes, Zimmerman Dezső fővárosi bizottsági tag, tiszasülyi Polnay Jenő (l. o.), Keppich Emil (Kohner Villy báró, Ypsilanti herceg és Erődi Harrach Tihamér, volt nemzetgyűlési képviselő apósa) vagy T.-ben, vagy a hitközséghez tartozott valamelyik községében született. A nagymultú hitközség 1921 óta, mikor feloszlott, alkalmazottat nem tart."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5079. címszó a lexikon => 897. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15079.htm

CÍMSZÓ: Tiszabő

SZÓCIKK: Tiszabő, nagyk. Jász-Nagykun-Szolnok vm., 2066 lak. A T.-i hitközség az ország egyik legérdekesebb múltú hitközsége volt. 1921-ben a tagok hiánya miatt feloszlott. Jelenleg mindössze hat család lakik itt 27 lélekszámmal. A megszűnt hitközség nagyon régi. Levéltára 1765 óta van, Chevra Kadisájának alapszabályai 200 évesek. Érdekes okmányai között szerepel egy nyugta 1500 ezüst forintos hadisarcról, melyet a hitközségi tagoknak a szabadságharcban való részvétele miatt kellett lefizetni. Impozáns szép templom bizonyítja, hogy valaha virágzó hitközség volt T.-n. 1843-ban már működött egy később két tanerős iskolája, melynek történetét Neumann Vilmos tanító írta meg; volt a hitközségnek még Talmud Tórája, Nőegylete, Bikur Cholim egylete és Chevra Kadisája. A világháborúban az akkori 23 családból 16-an vettek részt és 6 elesett. Mikor a Jászság és a Kunság nem fogadta be a zsidókat, a környék zsidóságának T. volt a centruma. Sokan származtak el innen s köztük nem egy neves ember. A volt óbudai főrabbi Hirsch Márk, a budapesti Chevra Kadisa elnöke Ehrlich Mózes, Zimmerman Dezső fővárosi bizottsági tag, tiszasülyi Polnay Jenő l. o. , Keppich Emil Kohner Villy báró, Ypsilanti herceg és Erődi Harrach Tihamér, volt nemzetgyűlési képviselő apósa vagy T.-ben, vagy a hitközséghez tartozott valamelyik községében született. A nagymultú hitközség 1921 óta, mikor feloszlott, alkalmazottat nem tart.

15079.ht

CÍMSZÓ Tiszab

SZÓCIKK Tiszabő nagyk Jász-Nagykun-Szolno vm. 206 lak T.- hitközsé a orszá egyi legérdekeseb múlt hitközség volt 1921-be tago hiány miat feloszlott Jelenle mindössz ha csalá laki it 2 lélekszámmal megszűn hitközsé nagyo régi Levéltár 176 ót van Chevr Kadisájána alapszabálya 20 évesek Érdeke okmánya közöt szerepe eg nyugt 150 ezüs forinto hadisarcról melye hitközség tagokna szabadságharcba val részvétel miat kellet lefizetni Impozán szé templo bizonyítja hog valah virágz hitközsé vol T.-n 1843-ba má működöt eg későb ké tanerő iskolája melyne történeté Neuman Vilmo tanít írt meg vol hitközségne mé Talmu Tórája Nőegylete Biku Choli egylet é Chevr Kadisája világháborúba a akkor 2 családbó 16-a vette rész é elesett Miko Jászsá é Kunsá ne fogadt b zsidókat környé zsidóságána T vol centruma Soka származta e inne köztü ne eg neve ember vol óbuda főrabb Hirsc Márk budapest Chevr Kadis elnök Ehrlic Mózes Zimmerma Dezs főváros bizottság tag tiszasüly Polna Jen l o Keppic Emi Kohne Vill báró Ypsilant herce é Erőd Harrac Tihamér vol nemzetgyűlés képvisel após vag T.-ben vag hitközséghe tartozot valamelyi községébe született nagymult hitközsé 192 óta miko feloszlott alkalmazotta ne tart

15079.h

CÍMSZ Tisza

SZÓCIK Tiszab nagy Jász-Nagykun-Szoln vm 20 la T. hitközs orsz egy legérdekese múl hitközsé vol 1921-b tag hián mia feloszlot Jelenl mindöss h csal lak i lélekszámma megszű hitközs nagy rég Levéltá 17 ó va Chev Kadisáján alapszabály 2 évese Érdek okmány közö szerep e nyug 15 ezü forint hadisarcró mely hitközsé tagokn szabadságharcb va részvéte mia kelle lefizetn Impozá sz templ bizonyítj ho vala virág hitközs vo T.- 1843-b m működö e késő k taner iskoláj melyn történet Neuma Vilm taní ír me vo hitközségn m Talm Tóráj Nőegylet Bik Chol egyle Chev Kadisáj világháborúb akko családb 16- vett rés eleset Mik Jászs Kuns n fogad zsidóka körny zsidóságán vo centrum Sok származt inn közt n e nev embe vo óbud főrab Hirs Már budapes Chev Kadi elnö Ehrli Móze Zimmerm Dez főváro bizottsá ta tiszasül Poln Je Keppi Em Kohn Vil bár Ypsilan herc Erő Harra Tihamé vo nemzetgyűlé képvise apó va T.-be va hitközségh tartozo valamely községéb születet nagymul hitközs 19 ót mik feloszlot alkalmazott n tar

15079.

CÍMS Tisz

SZÓCI Tisza nag Jász-Nagykun-Szol v 2 l T hitköz ors eg legérdekes mú hitközs vo 1921- ta hiá mi feloszlo Jelen mindös csa la lélekszámm megsz hitköz nag ré Levélt 1 v Che Kadisájá alapszabál éves Érde okmán köz szere nyu 1 ez forin hadisarcr mel hitközs tagok szabadságharc v részvét mi kell lefizet Impoz s temp bizonyít h val virá hitköz v T. 1843- működ kés tane iskolá mely történe Neum Vil tan í m v hitközség Tal Tórá Nőegyle Bi Cho egyl Che Kadisá világháború akk család 16 vet ré elese Mi Jász Kun foga zsidók körn zsidóságá v centru So származ in köz ne emb v óbu főra Hir Má budape Che Kad eln Ehrl Móz Zimmer De fővár bizotts t tiszasü Pol J Kepp E Koh Vi bá Ypsila her Er Harr Tiham v nemzetgyűl képvis ap v T.-b v hitközség tartoz valamel községé születe nagymu hitköz 1 ó mi feloszlo alkalmazot ta

15079

CÍM Tis

SZÓC Tisz na Jász-Nagykun-Szo hitkö or e legérdeke m hitköz v 1921 t hi m feloszl Jele mindö cs l lélekszám megs hitkö na r Levél Ch Kadisáj alapszabá éve Érd okmá kö szer ny e fori hadisarc me hitköz tago szabadsághar részvé m kel lefize Impo tem bizonyí va vir hitkö T 1843 műkö ké tan iskol mel történ Neu Vi ta hitközsé Ta Tór Nőegyl B Ch egy Ch Kadis világhábor ak csalá 1 ve r eles M Jás Ku fog zsidó kör zsidóság centr S szárma i kö n em ób főr Hi M budap Ch Ka el Ehr Mó Zimme D fővá bizott tiszas Po Kep Ko V b Ypsil he E Har Tiha nemzetgyű képvi a T.- hitközsé tarto valame község szület nagym hitkö m feloszl alkalmazo t

1507

CÍ Ti

SZÓ Tis n Jász-Nagykun-Sz hitk o legérdek hitkö 192 h felosz Jel mind c lélekszá meg hitk n Levé C Kadisá alapszab év Ér okm k sze n for hadisar m hitkö tag szabadságha részv ke lefiz Imp te bizony v vi hitk 184 műk k ta isko me törté Ne V t hitközs T Tó Nőegy C eg C Kadi világhábo a csal v ele Já K fo zsid kö zsidósá cent szárm k e ó fő H buda C K e Eh M Zimm főv bizot tisza P Ke K Ypsi h Ha Tih nemzetgy képv T. hitközs tart valam közsé szüle nagy hitk felosz alkalmaz