15080.htm

CÍMSZÓ: Tiszaeszlári vérvád

SZÓCIKK: Tiszaeszlári vérvád. 1882 ápr. 1. Solymosi Eszter tizennégyéves, róm. kat. vallású szolgáló, Huri András r. kat. vallású tiszaeszlári lakos házából, ahol alkalmazva volt, eltávozott és többé nem tért vissza. Valamely bántódás vagy összekoccanás miatt egyenesen a Tiszának ment és titkát magával vitte a habokba. Az anyja kutatni kezdte, a faluban pedig az a hír kezdett terjedni, hogy a zsidók rituális gyilkosságot követtek el ellene. A hír gyorsan elterjedt a megyében, és az egész országban s hatása alatt Ónody és Istóczy antiszemita képviselők a parlamentben a zsidók kiűzését javasolták, a lakosságot országszerte felizgatták, úgy, hogy sok helyen kilengések és fosztogatások voltak, noha Tisza Kálmán miniszterelnök tőle telhetőleg igyekezett gátat vetni azoknak. Az antiszemita agitátorok azonban falvakban és városokban gondoskodtak arról, hogy a koholt vád hitelre találjon, s hogy főleg Tiszaeszlár felizgatott lakossága elhigyje azt. Május 4. Solymosi Eszter anyja megjelent a falusi bíró előtt és a zsidók ellen vádat emelt, mire kezdetét vette a nyomozás. Tiszaeszlár a nyíregyházi bíróság kerületébe tartozott s ez Bary vizsgálóbírót küldte ki a helyszínre nyomozni. A vizsgálóbíró három Tiszaeszláron időző metszőt letartóztatott és ugyanekkor Scharf József hitközségi alkalmazott alig ötéves Sámuel nevű fiát is részint fenyegetésekkel, részint cukorral vallatni kezdte. A vizsgálóbíró betanítására a gyermek azt vallotta, hogy atyja Solymosi Esztert becsalta a zsinagógába és a nyakát elvágta. Ezzel kezdődött a per. Az alig ötéves gyermek atyja és mások jelenlétében a vizsgálóbíró előtt megismételte vallomását, hozzáfűzve, hogy ő és bátyja, a tizenhároméves Móric segítettek a leány vérének kifolyatásánál. A metsző és Móric fia természetesen tagadták, hogy bármit is tudnának az egész meséről. Május 19. Scharfot és nejét a vizsgálóbíró letartóztatta, bár ugyanez alkalommal Scharf Móric megismételte, hogy semmit sem tud rnég hallomásból sem az egész dologról. Erre még ugyanezen nap estéjén Móricot Recsky csendőrbiztos Nagyfalura vitte a lakására, ahol a gyermeket Péczely nevű írnok felügyeletére bízta. Ugyanez a Péczely, aki gyilkosság miatt tizenkét évig fegyházban ült, most már a gondjára bízott Móricot fenyegetésekkel és kínzásokkal rábírta, hogy terhelően valljon atyja és az egész zsidóság ellen. Scharf Móric kényszer alatt tett vallomásában azt állította, hogy saját atyja egy szombat reggeli istentisztelet után becsalta Solymosi Esztert lakására, hogy ez egy gyertyát mozdítson el, mert neki ez a vallás értelmében tiltva volt. Amikor ez megtörtént, egy, a házukban időző zsidó vándorkoldus, Wollner Herman a templomba vitte a leányt s miután ott levetkőztette, a két metsző, Buxbaum Ábrahám és Braun Lajos megragadta, a harmadik, Schwarz Salamon pedig a nyakát elvágta és a vérét edénybe eresztette. Mindezt Móric a templom kulcslyukán látta a vallomás szerint. A szóbanforgó három metsző nem a tiszaeszlári hitközség alkalmazottja volt, hanem csupán pályáztak oda s ezért jöttek Tiszaeszlárra s időztek istentisztelet után a templomban. Később az is beigazolódott a terepszemlén, hogy a templom kulcslyukán át egyáltalán semmiféle aktust sem lehetett volna észlelni. Móric vallomása szerint az aktus negyvenöt percig tartott s ennek elteltével ő látta, hogy a meggyilkolt leányt újra felöltöztették, nyakát beburkolták s minezd Lustig Sámuel, Braun Ábrahám, Weiszstein Lázár és Jünger Adolf jelenlétében történt. Amint a rovott múltú Péczely főnökének, Recskynek ezt a vallomást tudomására adta, ez azonnal a vizsgálóbíró elé ment, aki előtt Móric rögtön felmondta a leckeszerű vallomást, hozzáfűzve, hogy miután a tettesek véghezvitték a gyilkosságot, bezárták a templomot, amelyben sem a holttest, sem vérnyomok nem voltak többé láthatók. Bary vizsgálóbíró erre lázasan hozzáfogott az újabb nyomozáshoz, melyet kiterjesztett a templomra, környékére és a temetőre, s bár sehol semmi nyomra nem akadt, mégis tizenkét zsidót letartóztatott, mint gyanúsat, Scharf Móricot pedig börtönbe vettette, hogy továbbra is elkülönítse és terror alatt tartsa. Eközben, jún. 18. Tisza-Dada, községnél egy leány holtteste vetődött partra. A holttestben a körorvos és egy tiszaeszlári asszony felismerte az eltűnt Solymosi Esztert, akit azonban saját anyja nem akart felismerni, jóllehet a ruhákról kénytelen volt megállapítani, hogy azok a lánya ruháival azonosak. Minthogy a vizsgálóbíró ezen eredményt túl kedvezőnek találta, vidéki orvosszakértőkkel vizsgáltatta azt felül, akik 18-20 év körülinek találták a hullát, mely szerintük 8-10 napos lehetett. Erre Solymosi Esztert eltemették a tiszaeszlári r. kat temetőben, de az antiszemita agitátorok, köztük a helység plébánosa, azt állították továbbra is, hogy a holttestet a zsidók öltöztették Solymosi Eszter ruháiba, illetve a tutajosokat megvesztegették, hogy adjanak rá a hullára egy zsidóasszony által hozott ruhát. A vizsgálóbíró új letartóztatásokat rendelt el s a per világbotránnyá dagadt. Júl. 29. vádat emelt az ügyészség és pedig: Schwarz Salamon, Buxbaum Ábrahám, Braun Lipót és Wollner Herman ellen gyilkosság miatt; Scharf József, Jünger Adolf, Braun Ábrahám, Lusztig Sámuel, Weiszstein Lázár és Taub Emánuel ellen gyilkosságban való bűnrészesség miatt; Vogel Anzelm, Smilovits Jakab, Herskó Dávid, Grosz Márton és Klein Ignác ellen bűnpártolás és a holttest elrejtése miatt. Ebben az egész eljárásban az ügyészségnek még mindig másodrendű szerepe volt; a hosszas halogatást, a letartóztatásokat Bary vizsgálóbíró törvénytelen és önkényes cselekedete okozta s ugyancsak ő cselekedett az államügyész megkérdezése nélkül, amikor a gyanúsítottakat kínoztatta, valamint ő írta le a tanuk nélkül felvett vallomások alapján pontos részletességgel a vélt gyilkosságot. Felsőbb rendelkezés folytán a kiskorú koronatanút, Scharf Móricot a börtönből kihozták és a falusi bíró, illetőleg annak jóvoltából Heuter nevű őrre bízták, hogy hozzátartozóitól és általában a zsidóktól elzárják, s a tárgyaláson teendő vallomására kioktassák. Védők voltak: Eötvös Károly orsz. képviselő s mellette Friedmann Bernát, Funták Sándor és Székely Miksa fővárosi és Heumann Ignác nyíregyházai ügyvédek. Eötvös első dolga volt, hogy Pauler igazságügyminiszternél tiltakozott a Bary vizsgálóbíró és a két csendőr által alkalmazott tortura ellen, de ennek nem volt hatása. Kozma főállamügyész leutazott Nyíregyházára, hogy személyesen ejtse meg a vizsgálatot. Az antiszemita agitáció ekkor már csúcspontját érte el és pamflettel árasztotta el az országot. Viszont a védőiratok sem hiányoztak. A magyarokon kívül a külföld legkiválóbb keresztény teológusai komoly tartalmú és tárgyilagos nyilatkozatokban ítélték el a vérvád mesét, melyet a középkori, sőt ókori babonák maradványainak bélyegeztek, így Strack berlini protestáns hebraista és a bécsi egyetemnek eredetileg jezsuitarendi hebraistája és más tudósok. Kossuth Lajos turini száműzetéséből nyilatkozott s tiltakozásában elítéli, középkori előítéletnek, Magyarország gyalázatának, a civilizációhoz méltatlannak nevezi az egész vérvádrágalmat. Azonban Kossuth ezen őszinte felháborodása szembenállott az akkori képviselőház előítéletével. Itt csupán Mezei Ernő interpellálta kilengések miatt 1882 nov.-ben. Erre Havas főállamügyészt küldték Nyíregyházára, aki mikor látta, hogy dacára a vizsgálóbíró hivatalos jelentéseinek, a vádlottakat ki sem hallgatták, néhány foglyot szabadon bocsátott. Ezen intézkedése miatt azonban hivatalos körökben is nehézségei támadtak, mire ügyészi állásáról leköszönt és visszavonult. Szept. közepén Scharf József nejét kiengedték, de férjét és más gyanúsítottakat továbbra is fogva tartottak. A védők indítványára a holttestet exhumálták és felboncolták a budapesti egyetem kirendelt tanárai: Scheuthauer, Belley és Mihalkovics professzorok, akik az előbbi, vidéki orvosokból álló bizottság véleményét teljesen tudománytalannak és valótlannak minősítették, amely véleményüket a törvényszéki tárgyaláson is leszögezték. A szakértő tanárok a holttestet már felbomlott állapotban találták és így számos tényt nem tudtak tisztázni, de a nyakelvágás meséjének így is elejét vették. 1883 jún. 17. volt a nagy per utolsó felvonása a nyíregyházai törvényszék előtt, ahol Kornis József elnökölt, a vádat Szeyffert Ede államügyósz, Solymosi Eszter anyját pedig Szalay ügyvéd képviselte. Jóllehet, a vád jogi alapja egyedül a gyermek Scharf Móric kicsikart vallomása volt, mégis harminc ülést tartottak, hogy a részleteket kiteregessék s e célból számos tanut hallgattak ki. A vádakat koholó gyermek vallomásai a betanítás ellenére is nyilvánvalóan ellentmondók voltak s a helyszíni bizottság terepszemléje be is igazolta azok tarthatatlanságát, úgy, hogy Eötvös Károly és Friedmann Bernát ragyogó védőbeszédei után a bíróság egyhangúlag felmentette a vádlottakat aug. 8-án. Csupán Solymosi Eszter anyjának ügyvédje protestált ez ellen, de felebbezését a fölsőbb bíróság elutasította. A felmentés után Scharf József Pestre költözött fiával, aki bevallotta, hogy kényszer alatt tanúskodott hamisan apja és hitsorsosai ellen. Scharf Móric rövidesen Amsterdamba költözött, ahol gyémántköszörűs lett, támogatta szüleit, aztán ő maga is családot alapított s 1924. halt meg. Bary vizsgálóbíró később kúriai bírói címet kapott s mint ilyen élt sokáig Nagy váradon, ahol filoszemita hírében állott. A vérvádakról általában 1. Rituális gyilkosságvád, Vérvád. S. R. Irodalom. Az összes 1882-iki lapok, különösen külföldi felekezeti heti lapok, így a bécsi Neuzeit, a berlini Allg Zeitung des Judentums és a hannoveri Jeschurun. Az utóbbiba L. S. (Seltmann Lajos hódmezővásárhelyi főrabbi) írt cikket, továbbá a névtelenül New Yorkban 1883. megjelent Der rituále Mordprocess von Tisza-Eszlár és Paul Nathan u. o. című könyve (Berlin 1890). Legrészletesebben a per legkimagaslóbb alakja, Eötvös Károly írta meg annak lefolyását A nagy per c. 3 kötetes klasszikusan szép művében.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5080. címszó a lexikon => 897. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15080.htm

CÍMSZÓ: Tiszaeszlári vérvád

SZÓCIKK: Tiszaeszlári vérvád. 1882 ápr. 1. Solymosi Eszter tizennégyéves, róm. kat. vallású szolgáló, Huri András r. kat. vallású tiszaeszlári lakos házából, ahol alkalmazva volt, eltávozott és többé nem tért vissza. Valamely bántódás vagy összekoccanás miatt egyenesen a Tiszának ment és titkát magával vitte a habokba. Az anyja kutatni kezdte, a faluban pedig az a hír kezdett terjedni, hogy a zsidók rituális gyilkosságot követtek el ellene. A hír gyorsan elterjedt a megyében, és az egész országban s hatása alatt Ónody és Istóczy antiszemita képviselők a parlamentben a zsidók kiűzését javasolták, a lakosságot országszerte felizgatták, úgy, hogy sok helyen kilengések és fosztogatások voltak, noha Tisza Kálmán miniszterelnök tőle telhetőleg igyekezett gátat vetni azoknak. Az antiszemita agitátorok azonban falvakban és városokban gondoskodtak arról, hogy a koholt vád hitelre találjon, s hogy főleg Tiszaeszlár felizgatott lakossága elhigyje azt. Május 4. Solymosi Eszter anyja megjelent a falusi bíró előtt és a zsidók ellen vádat emelt, mire kezdetét vette a nyomozás. Tiszaeszlár a nyíregyházi bíróság kerületébe tartozott s ez Bary vizsgálóbírót küldte ki a helyszínre nyomozni. A vizsgálóbíró három Tiszaeszláron időző metszőt letartóztatott és ugyanekkor Scharf József hitközségi alkalmazott alig ötéves Sámuel nevű fiát is részint fenyegetésekkel, részint cukorral vallatni kezdte. A vizsgálóbíró betanítására a gyermek azt vallotta, hogy atyja Solymosi Esztert becsalta a zsinagógába és a nyakát elvágta. Ezzel kezdődött a per. Az alig ötéves gyermek atyja és mások jelenlétében a vizsgálóbíró előtt megismételte vallomását, hozzáfűzve, hogy ő és bátyja, a tizenhároméves Móric segítettek a leány vérének kifolyatásánál. A metsző és Móric fia természetesen tagadták, hogy bármit is tudnának az egész meséről. Május 19. Scharfot és nejét a vizsgálóbíró letartóztatta, bár ugyanez alkalommal Scharf Móric megismételte, hogy semmit sem tud rnég hallomásból sem az egész dologról. Erre még ugyanezen nap estéjén Móricot Recsky csendőrbiztos Nagyfalura vitte a lakására, ahol a gyermeket Péczely nevű írnok felügyeletére bízta. Ugyanez a Péczely, aki gyilkosság miatt tizenkét évig fegyházban ült, most már a gondjára bízott Móricot fenyegetésekkel és kínzásokkal rábírta, hogy terhelően valljon atyja és az egész zsidóság ellen. Scharf Móric kényszer alatt tett vallomásában azt állította, hogy saját atyja egy szombat reggeli istentisztelet után becsalta Solymosi Esztert lakására, hogy ez egy gyertyát mozdítson el, mert neki ez a vallás értelmében tiltva volt. Amikor ez megtörtént, egy, a házukban időző zsidó vándorkoldus, Wollner Herman a templomba vitte a leányt s miután ott levetkőztette, a két metsző, Buxbaum Ábrahám és Braun Lajos megragadta, a harmadik, Schwarz Salamon pedig a nyakát elvágta és a vérét edénybe eresztette. Mindezt Móric a templom kulcslyukán látta a vallomás szerint. A szóbanforgó három metsző nem a tiszaeszlári hitközség alkalmazottja volt, hanem csupán pályáztak oda s ezért jöttek Tiszaeszlárra s időztek istentisztelet után a templomban. Később az is beigazolódott a terepszemlén, hogy a templom kulcslyukán át egyáltalán semmiféle aktust sem lehetett volna észlelni. Móric vallomása szerint az aktus negyvenöt percig tartott s ennek elteltével ő látta, hogy a meggyilkolt leányt újra felöltöztették, nyakát beburkolták s minezd Lustig Sámuel, Braun Ábrahám, Weiszstein Lázár és Jünger Adolf jelenlétében történt. Amint a rovott múltú Péczely főnökének, Recskynek ezt a vallomást tudomására adta, ez azonnal a vizsgálóbíró elé ment, aki előtt Móric rögtön felmondta a leckeszerű vallomást, hozzáfűzve, hogy miután a tettesek véghezvitték a gyilkosságot, bezárták a templomot, amelyben sem a holttest, sem vérnyomok nem voltak többé láthatók. Bary vizsgálóbíró erre lázasan hozzáfogott az újabb nyomozáshoz, melyet kiterjesztett a templomra, környékére és a temetőre, s bár sehol semmi nyomra nem akadt, mégis tizenkét zsidót letartóztatott, mint gyanúsat, Scharf Móricot pedig börtönbe vettette, hogy továbbra is elkülönítse és terror alatt tartsa. Eközben, jún. 18. Tisza-Dada, községnél egy leány holtteste vetődött partra. A holttestben a körorvos és egy tiszaeszlári asszony felismerte az eltűnt Solymosi Esztert, akit azonban saját anyja nem akart felismerni, jóllehet a ruhákról kénytelen volt megállapítani, hogy azok a lánya ruháival azonosak. Minthogy a vizsgálóbíró ezen eredményt túl kedvezőnek találta, vidéki orvosszakértőkkel vizsgáltatta azt felül, akik 18-20 év körülinek találták a hullát, mely szerintük 8-10 napos lehetett. Erre Solymosi Esztert eltemették a tiszaeszlári r. kat temetőben, de az antiszemita agitátorok, köztük a helység plébánosa, azt állították továbbra is, hogy a holttestet a zsidók öltöztették Solymosi Eszter ruháiba, illetve a tutajosokat megvesztegették, hogy adjanak rá a hullára egy zsidóasszony által hozott ruhát. A vizsgálóbíró új letartóztatásokat rendelt el s a per világbotránnyá dagadt. Júl. 29. vádat emelt az ügyészség és pedig: Schwarz Salamon, Buxbaum Ábrahám, Braun Lipót és Wollner Herman ellen gyilkosság miatt; Scharf József, Jünger Adolf, Braun Ábrahám, Lusztig Sámuel, Weiszstein Lázár és Taub Emánuel ellen gyilkosságban való bűnrészesség miatt; Vogel Anzelm, Smilovits Jakab, Herskó Dávid, Grosz Márton és Klein Ignác ellen bűnpártolás és a holttest elrejtése miatt. Ebben az egész eljárásban az ügyészségnek még mindig másodrendű szerepe volt; a hosszas halogatást, a letartóztatásokat Bary vizsgálóbíró törvénytelen és önkényes cselekedete okozta s ugyancsak ő cselekedett az államügyész megkérdezése nélkül, amikor a gyanúsítottakat kínoztatta, valamint ő írta le a tanuk nélkül felvett vallomások alapján pontos részletességgel a vélt gyilkosságot. Felsőbb rendelkezés folytán a kiskorú koronatanút, Scharf Móricot a börtönből kihozták és a falusi bíró, illetőleg annak jóvoltából Heuter nevű őrre bízták, hogy hozzátartozóitól és általában a zsidóktól elzárják, s a tárgyaláson teendő vallomására kioktassák. Védők voltak: Eötvös Károly orsz. képviselő s mellette Friedmann Bernát, Funták Sándor és Székely Miksa fővárosi és Heumann Ignác nyíregyházai ügyvédek. Eötvös első dolga volt, hogy Pauler igazságügyminiszternél tiltakozott a Bary vizsgálóbíró és a két csendőr által alkalmazott tortura ellen, de ennek nem volt hatása. Kozma főállamügyész leutazott Nyíregyházára, hogy személyesen ejtse meg a vizsgálatot. Az antiszemita agitáció ekkor már csúcspontját érte el és pamflettel árasztotta el az országot. Viszont a védőiratok sem hiányoztak. A magyarokon kívül a külföld legkiválóbb keresztény teológusai komoly tartalmú és tárgyilagos nyilatkozatokban ítélték el a vérvád mesét, melyet a középkori, sőt ókori babonák maradványainak bélyegeztek, így Strack berlini protestáns hebraista és a bécsi egyetemnek eredetileg jezsuitarendi hebraistája és más tudósok. Kossuth Lajos turini száműzetéséből nyilatkozott s tiltakozásában elítéli, középkori előítéletnek, Magyarország gyalázatának, a civilizációhoz méltatlannak nevezi az egész vérvádrágalmat. Azonban Kossuth ezen őszinte felháborodása szembenállott az akkori képviselőház előítéletével. Itt csupán Mezei Ernő interpellálta kilengések miatt 1882 nov.-ben. Erre Havas főállamügyészt küldték Nyíregyházára, aki mikor látta, hogy dacára a vizsgálóbíró hivatalos jelentéseinek, a vádlottakat ki sem hallgatták, néhány foglyot szabadon bocsátott. Ezen intézkedése miatt azonban hivatalos körökben is nehézségei támadtak, mire ügyészi állásáról leköszönt és visszavonult. Szept. közepén Scharf József nejét kiengedték, de férjét és más gyanúsítottakat továbbra is fogva tartottak. A védők indítványára a holttestet exhumálták és felboncolták a budapesti egyetem kirendelt tanárai: Scheuthauer, Belley és Mihalkovics professzorok, akik az előbbi, vidéki orvosokból álló bizottság véleményét teljesen tudománytalannak és valótlannak minősítették, amely véleményüket a törvényszéki tárgyaláson is leszögezték. A szakértő tanárok a holttestet már felbomlott állapotban találták és így számos tényt nem tudtak tisztázni, de a nyakelvágás meséjének így is elejét vették. 1883 jún. 17. volt a nagy per utolsó felvonása a nyíregyházai törvényszék előtt, ahol Kornis József elnökölt, a vádat Szeyffert Ede államügyósz, Solymosi Eszter anyját pedig Szalay ügyvéd képviselte. Jóllehet, a vád jogi alapja egyedül a gyermek Scharf Móric kicsikart vallomása volt, mégis harminc ülést tartottak, hogy a részleteket kiteregessék s e célból számos tanut hallgattak ki. A vádakat koholó gyermek vallomásai a betanítás ellenére is nyilvánvalóan ellentmondók voltak s a helyszíni bizottság terepszemléje be is igazolta azok tarthatatlanságát, úgy, hogy Eötvös Károly és Friedmann Bernát ragyogó védőbeszédei után a bíróság egyhangúlag felmentette a vádlottakat aug. 8-án. Csupán Solymosi Eszter anyjának ügyvédje protestált ez ellen, de felebbezését a fölsőbb bíróság elutasította. A felmentés után Scharf József Pestre költözött fiával, aki bevallotta, hogy kényszer alatt tanúskodott hamisan apja és hitsorsosai ellen. Scharf Móric rövidesen Amsterdamba költözött, ahol gyémántköszörűs lett, támogatta szüleit, aztán ő maga is családot alapított s 1924. halt meg. Bary vizsgálóbíró később kúriai bírói címet kapott s mint ilyen élt sokáig Nagy váradon, ahol filoszemita hírében állott. A vérvádakról általában 1. Rituális gyilkosságvád, Vérvád. S. R. Irodalom. Az összes 1882-iki lapok, különösen külföldi felekezeti heti lapok, így a bécsi Neuzeit, a berlini Allg Zeitung des Judentums és a hannoveri Jeschurun. Az utóbbiba L. S. Seltmann Lajos hódmezővásárhelyi főrabbi írt cikket, továbbá a névtelenül New Yorkban 1883. megjelent Der rituále Mordprocess von Tisza-Eszlár és Paul Nathan u. o. című könyve Berlin 1890 . Legrészletesebben a per legkimagaslóbb alakja, Eötvös Károly írta meg annak lefolyását A nagy per c. 3 kötetes klasszikusan szép művében.

15080.ht

CÍMSZÓ Tiszaeszlár vérvá

SZÓCIKK Tiszaeszlár vérvád 188 ápr 1 Solymos Eszte tizennégyéves róm kat vallás szolgáló Hur Andrá r kat vallás tiszaeszlár lako házából aho alkalmazv volt eltávozot é több ne tér vissza Valamel bántódá vag összekoccaná miat egyenese Tiszána men é titká magáva vitt habokba A anyj kutatn kezdte faluba pedi a hí kezdet terjedni hog zsidó rituáli gyilkosságo követte e ellene hí gyorsa elterjed megyében é a egés országba hatás alat Ónod é Istócz antiszemit képviselő parlamentbe zsidó kiűzésé javasolták lakosságo országszert felizgatták úgy hog so helye kilengése é fosztogatáso voltak noh Tisz Kálmá miniszterelnö től telhetőle igyekezet gáta vetn azoknak A antiszemit agitátoro azonba falvakba é városokba gondoskodta arról hog kohol vá hitelr találjon hog főle Tiszaeszlá felizgatot lakosság elhigyj azt Máju 4 Solymos Eszte anyj megjelen falus bír előt é zsidó elle váda emelt mir kezdeté vett nyomozás Tiszaeszlá nyíregyház bírósá kerületéb tartozot e Bar vizsgálóbíró küldt k helyszínr nyomozni vizsgálóbír háro Tiszaeszláro időz metsző letartóztatot é ugyanekko Schar Józse hitközség alkalmazot ali ötéve Sámue nev fiá i részin fenyegetésekkel részin cukorra vallatn kezdte vizsgálóbír betanításár gyerme az vallotta hog atyj Solymos Eszter becsalt zsinagógáb é nyaká elvágta Ezze kezdődöt per A ali ötéve gyerme atyj é máso jelenlétébe vizsgálóbír előt megismételt vallomását hozzáfűzve hog é bátyja tizenhároméve Móri segítette leán véréne kifolyatásánál metsz é Móri fi természetese tagadták hog bármi i tudnána a egés meséről Máju 19 Scharfo é nejé vizsgálóbír letartóztatta bá ugyane alkalomma Schar Móri megismételte hog semmi se tu rné hallomásbó se a egés dologról Err mé ugyaneze na estéjé Mórico Recsk csendőrbizto Nagyfalur vitt lakására aho gyermeke Péczel nev írno felügyeletér bízta Ugyane Péczely ak gyilkossá miat tizenké évi fegyházba ült mos má gondjár bízot Mórico fenyegetésekke é kínzásokka rábírta hog terhelőe valljo atyj é a egés zsidósá ellen Schar Móri kénysze alat tet vallomásába az állította hog sajá atyj eg szomba reggel istentisztele utá becsalt Solymos Eszter lakására hog e eg gyertyá mozdítso el mer nek e vallá értelmébe tiltv volt Amiko e megtörtént egy házukba időz zsid vándorkoldus Wollne Herma templomb vitt leány miutá ot levetkőztette ké metsző Buxbau Ábrahá é Brau Lajo megragadta harmadik Schwar Salamo pedi nyaká elvágt é véré edényb eresztette Mindez Móri templo kulcslyuká látt vallomá szerint szóbanforg háro metsz ne tiszaeszlár hitközsé alkalmazottj volt hane csupá pályázta od ezér jötte Tiszaeszlárr időzte istentisztele utá templomban Későb a i beigazolódot terepszemlén hog templo kulcslyuká á egyáltalá semmifél aktus se lehetet voln észlelni Móri vallomás szerin a aktu negyvenö perci tartot enne elteltéve látta hog meggyilkol leány újr felöltöztették nyaká beburkoltá minez Lusti Sámuel Brau Ábrahám Weiszstei Lázá é Jünge Adol jelenlétébe történt Amin rovot múlt Péczel főnökének Recskyne ez vallomás tudomásár adta e azonna vizsgálóbír el ment ak előt Móri rögtö felmondt leckeszer vallomást hozzáfűzve hog miutá tettese véghezvitté gyilkosságot bezártá templomot amelybe se holttest se vérnyomo ne volta több láthatók Bar vizsgálóbír err lázasa hozzáfogot a újab nyomozáshoz melye kiterjesztet templomra környékér é temetőre bá seho semm nyomr ne akadt mégi tizenké zsidó letartóztatott min gyanúsat Schar Mórico pedi börtönb vettette hog továbbr i elkülöníts é terro alat tartsa Eközben jún 18 Tisza-Dada községné eg leán holttest vetődöt partra holttestbe körorvo é eg tiszaeszlár asszon felismert a eltűn Solymos Esztert aki azonba sajá anyj ne akar felismerni jóllehe ruhákró kénytele vol megállapítani hog azo lány ruháiva azonosak Minthog vizsgálóbír eze eredmény tú kedvezőne találta vidék orvosszakértőkke vizsgáltatt az felül aki 18-2 é körüline találtá hullát mel szerintü 8-1 napo lehetett Err Solymos Eszter eltemetté tiszaeszlár r ka temetőben d a antiszemit agitátorok köztü helysé plébánosa az állítottá továbbr is hog holtteste zsidó öltöztetté Solymos Eszte ruháiba illetv tutajosoka megvesztegették hog adjana r hullár eg zsidóasszon álta hozot ruhát vizsgálóbír ú letartóztatásoka rendel e pe világbotránny dagadt Júl 29 váda emel a ügyészsé é pedig Schwar Salamon Buxbau Ábrahám Brau Lipó é Wollne Herma elle gyilkossá miatt Schar József Jünge Adolf Brau Ábrahám Luszti Sámuel Weiszstei Lázá é Tau Emánue elle gyilkosságba val bűnrészessé miatt Voge Anzelm Smilovit Jakab Hersk Dávid Gros Márto é Klei Igná elle bűnpártolá é holttes elrejtés miatt Ebbe a egés eljárásba a ügyészségne mé mindi másodrend szerep volt hossza halogatást letartóztatásoka Bar vizsgálóbír törvénytele é önkénye cselekedet okozt ugyancsa cselekedet a államügyés megkérdezés nélkül amiko gyanúsítottaka kínoztatta valamin írt l tanu nélkü felvet vallomáso alapjá ponto részletességge vél gyilkosságot Felsőb rendelkezé folytá kiskor koronatanút Schar Mórico börtönbő kihoztá é falus bíró illetőle anna jóvoltábó Heute nev őrr bízták hog hozzátartozóitó é általába zsidóktó elzárják tárgyaláso teend vallomásár kioktassák Védő voltak Eötvö Károl orsz képvisel mellett Friedman Bernát Funtá Sándo é Székel Miks főváros é Heuman Igná nyíregyháza ügyvédek Eötvö els dolg volt hog Paule igazságügyminiszterné tiltakozot Bar vizsgálóbír é ké csendő álta alkalmazot tortur ellen d enne ne vol hatása Kozm főállamügyés leutazot Nyíregyházára hog személyese ejts me vizsgálatot A antiszemit agitáci ekko má csúcspontjá ért e é pamflette árasztott e a országot Viszon védőirato se hiányoztak magyaroko kívü külföl legkiválób keresztén teológusa komol tartalm é tárgyilago nyilatkozatokba ítélté e vérvá mesét melye középkori ső ókor baboná maradványaina bélyegeztek íg Strac berlin protestán hebraist é bécs egyetemne eredetile jezsuitarend hebraistáj é má tudósok Kossut Lajo turin száműzetésébő nyilatkozot tiltakozásába elítéli középkor előítéletnek Magyarorszá gyalázatának civilizációho méltatlanna nevez a egés vérvádrágalmat Azonba Kossut eze őszint felháborodás szembenállot a akkor képviselőhá előítéletével It csupá Meze Ern interpellált kilengése miat 188 nov.-ben Err Hava főállamügyész küldté Nyíregyházára ak miko látta hog dacár vizsgálóbír hivatalo jelentéseinek vádlottaka k se hallgatták néhán foglyo szabado bocsátott Eze intézkedés miat azonba hivatalo körökbe i nehézsége támadtak mir ügyész állásáró leköszön é visszavonult Szept közepé Schar Józse nejé kiengedték d férjé é má gyanúsítottaka továbbr i fogv tartottak védő indítványár holtteste exhumáltá é felboncoltá budapest egyete kirendel tanárai Scheuthauer Belle é Mihalkovic professzorok aki a előbbi vidék orvosokbó áll bizottsá véleményé teljese tudománytalanna é valótlanna minősítették amel véleményüke törvényszék tárgyaláso i leszögezték szakért tanáro holtteste má felbomlot állapotba találtá é íg számo tény ne tudta tisztázni d nyakelvágá meséjéne íg i elejé vették 188 jún 17 vol nag pe utols felvonás nyíregyháza törvényszé előtt aho Korni Józse elnökölt váda Szeyffer Ed államügyósz Solymos Eszte anyjá pedi Szala ügyvé képviselte Jóllehet vá jog alapj egyedü gyerme Schar Móri kicsikar vallomás volt mégi harmin ülés tartottak hog részleteke kiteregessé célbó számo tanu hallgatta ki vádaka kohol gyerme vallomása betanítá ellenér i nyilvánvalóa ellentmondó volta helyszín bizottsá terepszemléj b i igazolt azo tarthatatlanságát úgy hog Eötvö Károl é Friedman Berná ragyog védőbeszéde utá bírósá egyhangúla felmentett vádlottaka aug 8-án Csupá Solymos Eszte anyjána ügyvédj protestál e ellen d felebbezésé fölsőb bírósá elutasította felmenté utá Schar Józse Pestr költözöt fiával ak bevallotta hog kénysze alat tanúskodot hamisa apj é hitsorsosa ellen Schar Móri rövidese Amsterdamb költözött aho gyémántköszörű lett támogatt szüleit aztá mag i családo alapítot 1924 hal meg Bar vizsgálóbír későb kúria bíró címe kapot min ilye él sokái Nag váradon aho filoszemit hírébe állott vérvádakró általába 1 Rituáli gyilkosságvád Vérvád S R Irodalom A össze 1882-ik lapok különöse külföld felekezet het lapok íg bécs Neuzeit berlin All Zeitun de Judentum é hannover Jeschurun A utóbbib L S Seltman Lajo hódmezővásárhely főrabb ír cikket tovább névtelenü Ne Yorkba 1883 megjelen De rituál Mordproces vo Tisza-Eszlá é Pau Natha u o cím könyv Berli 189 Legrészletesebbe pe legkimagaslób alakja Eötvö Károl írt me anna lefolyásá nag pe c kötete klasszikusa szé művében

15080.h

CÍMSZ Tiszaeszlá vérv

SZÓCIK Tiszaeszlá vérvá 18 áp Solymo Eszt tizennégyéve ró ka vallá szolgál Hu Andr ka vallá tiszaeszlá lak házábó ah alkalmaz vol eltávozo töb n té vissz Valame bántód va összekoccan mia egyenes Tiszán me titk magáv vit habokb any kutat kezdt falub ped h kezde terjedn ho zsid rituál gyilkosság követt ellen h gyors elterje megyébe egé országb hatá ala Óno Istóc antiszemi képvisel parlamentb zsid kiűzés javasoltá lakosság országszer felizgattá úg ho s hely kilengés fosztogatás volta no Tis Kálm minisztereln tő telhetől igyekeze gát vet azokna antiszemi agitátor azonb falvakb városokb gondoskodt arró ho koho v hitel találjo ho fől Tiszaeszl felizgato lakossá elhigy az Máj Solymo Eszt any megjele falu bí elő zsid ell vád emel mi kezdet vet nyomozá Tiszaeszl nyíregyhá bírós kerületé tartozo Ba vizsgálóbír küld helyszín nyomozn vizsgálóbí hár Tiszaeszlár idő metsz letartóztato ugyanekk Scha Józs hitközsé alkalmazo al ötév Sámu ne fi részi fenyegetésekke részi cukorr vallat kezdt vizsgálóbí betanításá gyerm a vallott ho aty Solymo Eszte becsal zsinagógá nyak elvágt Ezz kezdődö pe al ötév gyerm aty más jelenlétéb vizsgálóbí elő megismétel vallomásá hozzáfűzv ho bátyj tizenháromév Mór segített leá vérén kifolyatásáná mets Mór f természetes tagadtá ho bárm tudnán egé mesérő Máj 1 Scharf nej vizsgálóbí letartóztatt b ugyan alkalomm Scha Mór megismételt ho semm s t rn hallomásb s egé dologró Er m ugyanez n estéj Móric Recs csendőrbizt Nagyfalu vit lakásár ah gyermek Pécze ne írn felügyeleté bízt Ugyan Péczel a gyilkoss mia tizenk év fegyházb ül mo m gondjá bízo Móric fenyegetésekk kínzásokk rábírt ho terhelő vallj aty egé zsidós elle Scha Mór kénysz ala te vallomásáb a állított ho saj aty e szomb regge istentisztel ut becsal Solymo Eszte lakásár ho e gyerty mozdíts e me ne vall értelméb tilt vol Amik megtörtén eg házukb idő zsi vándorkoldu Wolln Herm templom vit leán miut o levetkőztett k metsz Buxba Ábrah Bra Laj megragadt harmadi Schwa Salam ped nyak elvág vér edény eresztett Minde Mór templ kulcslyuk lát vallom szerin szóbanfor hár mets n tiszaeszlá hitközs alkalmazott vol han csup pályázt o ezé jött Tiszaeszlár időzt istentisztel ut templomba Késő beigazolódo terepszemlé ho templ kulcslyuk egyáltal semmifé aktu s lehete vol észleln Mór vallomá szeri akt negyven perc tarto enn elteltév látt ho meggyilko leán új felöltöztetté nyak beburkolt mine Lust Sámue Bra Ábrahá Weiszste Láz Jüng Ado jelenlétéb történ Ami rovo múl Pécze főnökéne Recskyn e vallomá tudomásá adt azonn vizsgálóbí e men a elő Mór rögt felmond leckesze vallomás hozzáfűzv ho miut tettes véghezvitt gyilkosságo bezárt templomo amelyb s holttes s vérnyom n volt töb látható Ba vizsgálóbí er lázas hozzáfogo úja nyomozásho mely kiterjeszte templomr környéké temetőr b seh sem nyom n akad még tizenk zsid letartóztatot mi gyanúsa Scha Móric ped börtön vettett ho tovább elkülönít terr ala tarts Eközbe jú 1 Tisza-Dad községn e leá holttes vetődö partr holttestb körorv e tiszaeszlá asszo felismer eltű Solymo Eszter ak azonb saj any n aka felismern jólleh ruhákr kénytel vo megállapítan ho az lán ruháiv azonosa Mintho vizsgálóbí ez eredmén t kedvezőn talált vidé orvosszakértőkk vizsgáltat a felü ak 18- körülin talált hullá me szerint 8- nap lehetet Er Solymo Eszte eltemett tiszaeszlá k temetőbe antiszemi agitátoro közt helys plébános a állított tovább i ho holttest zsid öltöztett Solymo Eszt ruháib illet tutajosok megvesztegetté ho adjan hullá e zsidóasszo ált hozo ruhá vizsgálóbí letartóztatások rende p világbotránn dagad Jú 2 vád eme ügyészs pedi Schwa Salamo Buxba Ábrahá Bra Lip Wolln Herm ell gyilkoss miat Scha Józse Jüng Adol Bra Ábrahá Luszt Sámue Weiszste Láz Ta Emánu ell gyilkosságb va bűnrészess miat Vog Anzel Smilovi Jaka Hers Dávi Gro Márt Kle Ign ell bűnpártol holtte elrejté miat Ebb egé eljárásb ügyészségn m mind másodren szere vol hossz halogatás letartóztatások Ba vizsgálóbí törvénytel önkény cselekede okoz ugyancs cselekede államügyé megkérdezé nélkü amik gyanúsítottak kínoztatt valami ír tan nélk felve vallomás alapj pont részletességg vé gyilkosságo Felső rendelkez folyt kisko koronatanú Scha Móric börtönb kihozt falu bír illetől ann jóvoltáb Heut ne őr bíztá ho hozzátartozóit általáb zsidókt elzárjá tárgyalás teen vallomásá kioktassá Véd volta Eötv Káro ors képvise mellet Friedma Berná Funt Sánd Széke Mik főváro Heuma Ign nyíregyház ügyvéde Eötv el dol vol ho Paul igazságügyminisztern tiltakozo Ba vizsgálóbí k csend ált alkalmazo tortu elle enn n vo hatás Koz főállamügyé leutazo Nyíregyházár ho személyes ejt m vizsgálato antiszemi agitác ekk m csúcspontj ér pamflett árasztot országo Viszo védőirat s hiányozta magyarok kív külfö legkiváló kereszté teológus komo tartal tárgyilag nyilatkozatokb ítélt vérv mesé mely középkor s óko babon maradványain bélyegezte í Stra berli protestá hebrais béc egyetemn eredetil jezsuitaren hebraistá m tudóso Kossu Laj turi száműzetéséb nyilatkozo tiltakozásáb elítél középko előítéletne Magyarorsz gyalázatána civilizációh méltatlann neve egé vérvádrágalma Azonb Kossu ez őszin felháborodá szembenállo akko képviselőh előítéletéve I csup Mez Er interpellál kilengés mia 18 nov.-be Er Hav főállamügyés küldt Nyíregyházár a mik látt ho dacá vizsgálóbí hivatal jelentéseine vádlottak s hallgattá néhá fogly szabad bocsátot Ez intézkedé mia azonb hivatal körökb nehézség támadta mi ügyés állásár leköszö visszavonul Szep közep Scha Józs nej kiengedté férj m gyanúsítottak tovább fog tartotta véd indítványá holttest exhumált felboncolt budapes egyet kirende tanára Scheuthaue Bell Mihalkovi professzoro ak előbb vidé orvosokb ál bizotts vélemény teljes tudománytalann valótlann minősítetté ame véleményük törvényszé tárgyalás leszögezté szakér tanár holttest m felbomlo állapotb talált í szám tén n tudt tisztázn nyakelvág meséjén í elej vetté 18 jú 1 vo na p utol felvoná nyíregyház törvénysz előt ah Korn Józs elnököl vád Szeyffe E államügyós Solymo Eszt anyj ped Szal ügyv képviselt Jóllehe v jo alap egyed gyerm Scha Mór kicsika vallomá vol még harmi ülé tartotta ho részletek kiteregess célb szám tan hallgatt k vádak koho gyerm vallomás betanít ellené nyilvánvaló ellentmond volt helyszí bizotts terepszemlé igazol az tarthatatlanságá úg ho Eötv Káro Friedma Bern ragyo védőbeszéd ut bírós egyhangúl felmentet vádlottak au 8-á Csup Solymo Eszt anyján ügyvéd protestá elle felebbezés fölső bírós elutasított felment ut Scha Józs Pest költözö fiáva a bevallott ho kénysz ala tanúskodo hamis ap hitsorsos elle Scha Mór rövides Amsterdam költözöt ah gyémántköször let támogat szülei azt ma család alapíto 192 ha me Ba vizsgálóbí késő kúri bír cím kapo mi ily é soká Na várado ah filoszemi híréb állot vérvádakr általáb Rituál gyilkosságvá Vérvá Irodalo össz 1882-i lapo különös külföl felekeze he lapo í béc Neuzei berli Al Zeitu d Judentu hannove Jeschuru utóbbi Seltma Laj hódmezővásárhel főrab í cikke továb névtelen N Yorkb 188 megjele D rituá Mordproce v Tisza-Eszl Pa Nath cí köny Berl 18 Legrészletesebb p legkimagasló alakj Eötv Káro ír m ann lefolyás na p kötet klasszikus sz művébe

15080.

CÍMS Tiszaeszl vér

SZÓCI Tiszaeszl vérv 1 á Solym Esz tizennégyév r k vall szolgá H And k vall tiszaeszl la házáb a alkalma vo eltávoz tö t viss Valam bántó v összekocca mi egyene Tiszá m tit magá vi habok an kuta kezd falu pe kezd terjed h zsi rituá gyilkossá követ elle gyor elterj megyéb eg ország hat al Ón Istó antiszem képvise parlament zsi kiűzé javasolt lakossá országsze felizgatt ú h hel kilengé fosztogatá volt n Ti Kál miniszterel t telhető igyekez gá ve azokn antiszem agitáto azon falvak városok gondoskod arr h koh hite találj h fő Tiszaesz felizgat lakoss elhig a Má Solym Esz an megjel fal b el zsi el vá eme m kezde ve nyomoz Tiszaesz nyíregyh bíró kerület tartoz B vizsgálóbí kül helyszí nyomoz vizsgálób há Tiszaeszlá id mets letartóztat ugyanek Sch Józ hitközs alkalmaz a öté Sám n f rész fenyegetésekk rész cukor valla kezd vizsgálób betanítás gyer vallot h at Solym Eszt becsa zsinagóg nya elvág Ez kezdőd p a öté gyer at má jelenlété vizsgálób el megisméte vallomás hozzáfűz h báty tizenháromé Mó segítet le véré kifolyatásán met Mó természete tagadt h bár tudná eg mesér Má Schar ne vizsgálób letartóztat ugya alkalom Sch Mó megismétel h sem r hallomás eg dologr E ugyane esté Móri Rec csendőrbiz Nagyfal vi lakásá a gyerme Pécz n ír felügyelet bíz Ugya Pécze gyilkos mi tizen é fegyház ü m gondj bíz Móri fenyegetések kínzások rábír h terhel vall at eg zsidó ell Sch Mó kénys al t vallomásá állítot h sa at szom regg istentiszte u becsa Solym Eszt lakásá h gyert mozdít m n val értelmé til vo Ami megtörté e házuk id zs vándorkold Woll Her templo vi leá miu levetkőztet mets Buxb Ábra Br La megragad harmad Schw Sala pe nya elvá vé edén eresztet Mind Mó temp kulcslyu lá vallo szeri szóbanfo há met tiszaeszl hitköz alkalmazot vo ha csu pályáz ez jöt Tiszaeszlá időz istentiszte u templomb Kés beigazolód terepszeml h temp kulcslyu egyálta semmif akt lehet vo észlel Mó vallom szer ak negyve per tart en eltelté lát h meggyilk leá ú felöltöztett nya beburkol min Lus Sámu Br Ábrah Weiszst Lá Jün Ad jelenlété törté Am rov mú Pécz főnökén Recsky vallom tudomás ad azon vizsgálób me el Mó rög felmon leckesz vallomá hozzáfűz h miu tette véghezvit gyilkosság bezár templom amely holtte vérnyo vol tö láthat B vizsgálób e láza hozzáfog új nyomozásh mel kiterjeszt templom környék temető se se nyo aka mé tizen zsi letartóztato m gyanús Sch Móri pe börtö vettet h továb elkülöní ter al tart Eközb j Tisza-Da község le holtte vetőd part holttest köror tiszaeszl assz felisme elt Solym Eszte a azon sa an ak felismer jólle ruhák kényte v megállapíta h a lá ruhái azonos Minth vizsgálób e eredmé kedvező talál vid orvosszakértők vizsgálta fel a 18 körüli talál hull m szerin 8 na lehete E Solym Eszt eltemet tiszaeszl temetőb antiszem agitátor köz hely plébáno állítot továb h holttes zsi öltöztet Solym Esz ruhái ille tutajoso megvesztegett h adja hull zsidóassz ál hoz ruh vizsgálób letartóztatáso rend világbotrán daga J vá em ügyész ped Schw Salam Buxb Ábrah Br Li Woll Her el gyilkos mia Sch Józs Jün Ado Br Ábrah Lusz Sámu Weiszst Lá T Emán el gyilkosság v bűnrészes mia Vo Anze Smilov Jak Her Dáv Gr Már Kl Ig el bűnpárto holtt elrejt mia Eb eg eljárás ügyészség min másodre szer vo hoss halogatá letartóztatáso B vizsgálób törvényte önkén cseleked oko ugyanc cseleked államügy megkérdez nélk ami gyanúsította kínoztat valam í ta nél felv vallomá alap pon részletesség v gyilkosság Fels rendelke foly kisk koronatan Sch Móri börtön kihoz fal bí illető an jóvoltá Heu n ő bízt h hozzátartozói általá zsidók elzárj tárgyalá tee vallomás kioktass Vé volt Eöt Kár or képvis melle Friedm Bern Fun Sán Szék Mi fővár Heum Ig nyíregyhá ügyvéd Eöt e do vo h Pau igazságügyminiszter tiltakoz B vizsgálób csen ál alkalmaz tort ell en v hatá Ko főállamügy leutaz Nyíregyházá h személye ej vizsgálat antiszem agitá ek csúcspont é pamflet áraszto ország Visz védőira hiányozt magyaro kí külf legkivál kereszt teológu kom tarta tárgyila nyilatkozatok ítél vér mes mel középko ók babo maradványai bélyegezt Str berl protest hebrai bé egyetem eredeti jezsuitare hebraist tudós Koss La tur száműzetésé nyilatkoz tiltakozásá elíté középk előítéletn Magyarors gyalázatán civilizáció méltatlan nev eg vérvádrágalm Azon Koss e őszi felháborod szembenáll akk képviselő előítéletév csu Me E interpellá kilengé mi 1 nov.-b E Ha főállamügyé küld Nyíregyházá mi lát h dac vizsgálób hivata jelentésein vádlotta hallgatt néh fogl szaba bocsáto E intézked mi azon hivata körök nehézsé támadt m ügyé állásá lekösz visszavonu Sze köze Sch Józ ne kiengedt fér gyanúsította továb fo tartott vé indítvány holttes exhumál felboncol budape egye kirend tanár Scheuthau Bel Mihalkov professzor a előb vid orvosok á bizott vélemén telje tudománytalan valótlan minősített am véleményü törvénysz tárgyalá leszögezt szaké taná holttes felboml állapot talál szá té tud tisztáz nyakelvá meséjé ele vett 1 j v n uto felvon nyíregyhá törvénys elő a Kor Józ elnökö vá Szeyff államügyó Solym Esz any pe Sza ügy képvisel Jólleh j ala egye gyer Sch Mó kicsik vallom vo mé harm ül tartott h részlete kitereges cél szá ta hallgat váda koh gyer vallomá betaní ellen nyilvánval ellentmon vol helysz bizott terepszeml igazo a tarthatatlanság ú h Eöt Kár Friedm Ber ragy védőbeszé u bíró egyhangú felmente vádlotta a 8- Csu Solym Esz anyjá ügyvé protest ell felebbezé föls bíró elutasítot felmen u Sch Józ Pes költöz fiáv bevallot h kénys al tanúskod hami a hitsorso ell Sch Mó rövide Amsterda költözö a gyémántköszö le támoga szüle az m csalá alapít 19 h m B vizsgálób kés kúr bí cí kap m il sok N várad a filoszem híré állo vérvádak általá Rituá gyilkosságv Vérv Irodal öss 1882- lap különö külfö felekez h lap bé Neuze berl A Zeit Judent hannov Jeschur utóbb Seltm La hódmezővásárhe főra cikk tová névtele York 18 megjel ritu Mordproc Tisza-Esz P Nat c kön Ber 1 Legrészleteseb legkimagasl alak Eöt Kár í an lefolyá n köte klassziku s művéb

15080

CÍM Tiszaesz vé

SZÓC Tiszaesz vér Soly Es tizennégyé val szolg An val tiszaesz l házá alkalm v eltávo t vis Vala bánt összekocc m egyen Tisz ti mag v habo a kut kez fal p kez terje zs ritu gyilkoss köve ell gyo elter megyé e orszá ha a Ó Ist antisze képvis parlamen zs kiűz javasol lakoss országsz felizgat he kileng fosztogat vol T Ká minisztere telhet igyeke g v azok antisze agitát azo falva városo gondosko ar ko hit talál f Tiszaes felizga lakos elhi M Soly Es a megje fa e zs e v em kezd v nyomo Tiszaes nyíregy bír kerüle tarto vizsgálób kü helysz nyomo vizsgáló h Tiszaeszl i met letartózta ugyane Sc Jó hitköz alkalma öt Sá rés fenyegetések rés cuko vall kez vizsgáló betanítá gye vallo a Soly Esz becs zsinagó ny elvá E kezdő öt gye a m jelenlét vizsgáló e megismét vallomá hozzáfű bát tizenhárom M segíte l vér kifolyatásá me M természet tagad bá tudn e mesé M Scha n vizsgáló letartózta ugy alkalo Sc M megisméte se hallomá e dolog ugyan est Mór Re csendőrbi Nagyfa v lakás gyerm Péc í felügyele bí Ugy Pécz gyilko m tize fegyhá gond bí Mór fenyegetése kínzáso rábí terhe val a e zsid el Sc M kény a vallomás állíto s a szo reg istentiszt becs Soly Esz lakás gyer mozdí va értelm ti v Am megtört házu i z vándorkol Wol He templ v le mi levetkőzte met Bux Ábr B L megraga harma Sch Sal p ny elv v edé ereszte Min M tem kulcsly l vall szer szóbanf h me tiszaesz hitkö alkalmazo v h cs pályá e jö Tiszaeszl idő istentiszt templom Ké beigazoló terepszem tem kulcsly egyált semmi ak lehe v észle M vallo sze a negyv pe tar e eltelt lá meggyil le felöltöztet ny beburko mi Lu Sám B Ábra Weiszs L Jü A jelenlét tört A ro m Péc főnöké Recsk vallo tudomá a azo vizsgáló m e M rö felmo leckes vallom hozzáfű mi tett véghezvi gyilkossá bezá templo amel holtt vérny vo t látha vizsgáló láz hozzáfo ú nyomozás me kiterjesz templo környé temet s s ny ak m tize zs letartóztat gyanú Sc Mór p bört vette tová elkülön te a tar Eköz Tisza-D közsé l holtt vető par holttes köro tiszaesz ass felism el Soly Eszt azo s a a felisme jóll ruhá kényt megállapít l ruhá azono Mint vizsgáló eredm kedvez talá vi orvosszakértő vizsgált fe 1 körül talá hul szeri n lehet Soly Esz elteme tiszaesz temető antisze agitáto kö hel plébán állíto tová holtte zs öltözte Soly Es ruhá ill tutajos megveszteget adj hul zsidóass á ho ru vizsgáló letartóztatás ren világbotrá dag v e ügyés pe Sch Sala Bux Ábra B L Wol He e gyilko mi Sc Józ Jü Ad B Ábra Lus Sám Weiszs L Emá e gyilkossá bűnrésze mi V Anz Smilo Ja He Dá G Má K I e bűnpárt holt elrej mi E e eljárá ügyészsé mi másodr sze v hos halogat letartóztatás vizsgáló törvényt önké cseleke ok ugyan cseleke államüg megkérde nél am gyanúsított kínozta vala t né fel vallom ala po részletessé gyilkossá Fel rendelk fol kis koronata Sc Mór börtö kiho fa b illet a jóvolt He bíz hozzátartozó által zsidó elzár tárgyal te vallomá kioktas V vol Eö Ká o képvi mell Fried Ber Fu Sá Szé M fővá Heu I nyíregyh ügyvé Eö d v Pa igazságügyminiszte tiltako vizsgáló cse á alkalma tor el e hat K főállamüg leuta Nyíregyház személy e vizsgála antisze agit e csúcspon pamfle áraszt orszá Vis védőir hiányoz magyar k kül legkivá keresz teológ ko tart tárgyil nyilatkozato íté vé me me középk ó bab maradványa bélyegez St ber protes hebra b egyete eredet jezsuitar hebrais tudó Kos L tu száműzetés nyilatko tiltakozás elít közép előítélet Magyaror gyalázatá civilizáci méltatla ne e vérvádrágal Azo Kos ősz felháboro szembenál ak képvisel előítéleté cs M interpell kileng m nov.- H főállamügy kül Nyíregyház m lá da vizsgáló hivat jelentései vádlott hallgat né fog szab bocsát intézke m azo hivat körö nehézs támad ügy állás lekös visszavon Sz köz Sc Jó n kienged fé gyanúsított tová f tartot v indítván holtte exhumá felbonco budap egy kiren taná Scheutha Be Mihalko professzo elő vi orvoso bizot vélemé telj tudománytala valótla minősítet a vélemény törvénys tárgyal leszögez szak tan holtte felbom állapo talá sz t tu tisztá nyakelv meséj el vet ut felvo nyíregyh törvény el Ko Jó elnök v Szeyf államügy Soly Es an p Sz üg képvise Jólle al egy gye Sc M kicsi vallo v m har ü tartot részlet kiterege cé sz t hallga vád ko gye vallom betan elle nyilvánva ellentmo vo helys bizot terepszem igaz tarthatatlansá Eö Ká Fried Be rag védőbesz bír egyhang felment vádlott 8 Cs Soly Es anyj ügyv protes el felebbez föl bír elutasíto felme Sc Jó Pe költö fiá bevallo kény a tanúsko ham hitsors el Sc M rövid Amsterd költöz gyémántkösz l támog szül a csal alapí 1 vizsgáló ké kú b c ka i so vára filosze hír áll vérváda által Ritu gyilkosság Vér Iroda ös 1882 la külön külf feleke la b Neuz ber Zei Juden hanno Jeschu utób Selt L hódmezővásárh főr cik tov névtel Yor 1 megje rit Mordpro Tisza-Es Na kö Be Legrészletese legkimagas ala Eö Ká a lefoly köt klasszik művé

1508

CÍ Tiszaes v

SZÓ Tiszaes vé Sol E tizennégy va szol A va tiszaes ház alkal eltáv vi Val bán összekoc egye Tis t ma hab ku ke fa ke terj z rit gyilkos köv el gy elte megy orsz h Is antisz képvi parlame z kiű javaso lakos országs felizga h kilen fosztoga vo K miniszter telhe igyek azo antisz agitá az falv város gondosk a k hi talá Tiszae felizg lako elh Sol E megj f z e kez nyom Tiszae nyíreg bí kerül tart vizsgáló k helys nyom vizsgál Tiszaesz me letartózt ugyan S J hitkö alkalm ö S ré fenyegetése ré cuk val ke vizsgál betanít gy vall Sol Es bec zsinag n elv kezd ö gy jelenlé vizsgál megismé vallom hozzáf bá tizenháro segít vé kifolyatás m természe taga b tud mes Sch vizsgál letartózt ug alkal S megismét s hallom dolo ugya es Mó R csendőrb Nagyf laká gyer Pé felügyel b Ug Péc gyilk tiz fegyh gon b Mó fenyegetés kínzás ráb terh va zsi e S kén vallomá állít sz re istentisz bec Sol Es laká gye mozd v értel t A megtör ház vándorko Wo H temp l m levetkőzt me Bu Áb megrag harm Sc Sa n el ed ereszt Mi te kulcsl val sze szóban m tiszaes hitk alkalmaz c pály j Tiszaesz id istentisz templo K beigazol terepsze te kulcsl egyál semm a leh észl vall sz negy p ta eltel l meggyi l felöltözte n beburk m L Sá Ábr Weisz J jelenlé tör r Pé főnök Recs vall tudom az vizsgál r felm lecke vallo hozzáf m tet véghezv gyilkoss bez templ ame holt vérn v láth vizsgál lá hozzáf nyomozá m kiterjes templ körny teme n a tiz z letartózta gyan S Mó bör vett tov elkülö t ta Ekö Tisza- közs holt vet pa holtte kör tiszaes as felis e Sol Esz az felism jól ruh kény megállapí ruh azon Min vizsgál ered kedve tal v orvosszakért vizsgál f körü tal hu szer lehe Sol Es eltem tiszaes temet antisz agitát k he plébá állít tov holtt z öltözt Sol E ruh il tutajo megvesztege ad hu zsidóas h r vizsgál letartóztatá re világbotr da ügyé p Sc Sal Bu Ábr Wo H gyilk m S Jó J A Ábr Lu Sá Weisz Em gyilkoss bűnrész m An Smil J H D M bűnpár hol elre m eljár ügyészs m másod sz ho haloga letartóztatá vizsgál törvény önk cselek o ugya cselek államü megkérd né a gyanúsítot kínozt val n fe vallo al p részletess gyilkoss Fe rendel fo ki koronat S Mó bört kih f ille jóvol H bí hozzátartoz álta zsid elzá tárgya t vallom kiokta vo E K képv mel Frie Be F S Sz főv He nyíregy ügyv E P igazságügyminiszt tiltak vizsgál cs alkalm to e ha főállamü leut Nyíregyhá személ vizsgál antisz agi csúcspo pamfl árasz orsz Vi védői hiányo magya kü legkiv keres teoló k tar tárgyi nyilatkozat ít v m m közép ba maradvány bélyege S be prote hebr egyet erede jezsuita hebrai tud Ko t száműzeté nyilatk tiltakozá elí közé előítéle Magyaro gyalázat civilizác méltatl n vérvádrága Az Ko ős felhábor szembená a képvise előítélet c interpel kilen nov. főállamüg kü Nyíregyhá l d vizsgál hiva jelentése vádlot hallga n fo sza bocsá intézk az hiva kör nehéz táma üg állá lekö visszavo S kö S J kienge f gyanúsítot tov tarto indítvá holtt exhum felbonc buda eg kire tan Scheuth B Mihalk professz el v orvos bizo vélem tel tudománytal valótl minősíte vélemén törvény tárgya leszöge sza ta holtt felbo állap tal s t tiszt nyakel mesé e ve u felv nyíregy törvén e K J elnö Szey államüg Sol E a S ü képvis Jóll a eg gy S kics vall ha tarto részle kitereg c s hallg vá k gy vallo beta ell nyilvánv ellentm v hely bizo terepsze iga tarthatatlans E K Frie B ra védőbes bí egyhan felmen vádlot C Sol E any ügy prote e felebbe fö bí elutasít felm S J P költ fi bevall kén tanúsk ha hitsor e S rövi Amster költö gyémántkös támo szü csa alap vizsgál k k k s vár filosz hí ál vérvád álta Rit gyilkossá Vé Irod ö 188 l külö kül felek l Neu be Ze Jude hann Jesch utó Sel hódmezővásár fő ci to névte Yo megj ri Mordpr Tisza-E N k B Legrészletes legkimaga al E K lefol kö klasszi műv