15084.htm

CÍMSZÓ: Tiszaföldvár

SZÓCIKK: Tiszaföldvár, nagyk. Jász-Nagykun-Szolnok vm. 9722 lak. A T.-i (kongresszusi) hitközség mintegy száz évvel ezelőtt alakult. A hitközség birtokában azonban csak 1853-tól kezdve vannak meglehetősen hiányos feljegyzések, így sem az alapítóknak, sem az első rabbinak a neve nem ismeretes. A múltból mindössze annyit tudunk, hogy a 70- es években egy Rampler nevű kereskedő volt a hitközség elnöke. A hitközség virágzásának tetőpontját a 80-as évek táján érte el, amikor 50-60 család élt a hitközségben, melynek saját iskolája volt külön tanítóval és 30-40 növendékkel. A hitközség tagjai akkor sem voltak gazdagok, de nagy anyagi áldozatok árán fenn tudták tartani a hitközséget, rabbihelyettesük is volt, aki minden funkciót végzett. A hanyatlás a forradalom után kezdődött, amikor többen elköltöztek a hitközségből s a gazdasági viszonyok leromlása következtében a tagok nagy része annyira elszegényedett, hogy csak nehezen tudják a hitközség fenntartásának a költségeit fedezni. A hitközség iskolája pár év előtt éppen anyagi okok miatt szűnt meg. A hitközség temploma 1906. épült a tagok önkéntes adományaiból. Tagjai közül Szobotka Dezső vezet 800 holdas mintagazdaságot. A hitközség évi költségvetése 2800 pengő, melyet a hitélet ellátására, szociális és filantrópikus célokra fordít. A hitközség anyakönyvi területéhez Cibakháza, Verseny és Tiszavárkony községek tartoznak. Lélekszáma: 100, a családok száma 35, adót 40-en fizetnek. Foglalkozás szerint: 3 gazdálkodó, 4 szabadpályán levő, 15 kereskedő, 1 ügyvéd, 3 köztisztviselő, 1 orvos, 7 iparos és 1 magánzó. A hitközség tagjai közül 25-en vettek részt a világháborúban s közülök 7-en estek el. A mai vezetőség: Weisz Jenő elnök, Varga Ottó alelnök, Goldmann Adolf gondnok, Weisz Náthán pénztárnok és Gerő Zsigmond jegyző.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5084. címszó a lexikon => 899. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15084.htm

CÍMSZÓ: Tiszaföldvár

SZÓCIKK: Tiszaföldvár, nagyk. Jász-Nagykun-Szolnok vm. 9722 lak. A T.-i kongresszusi hitközség mintegy száz évvel ezelőtt alakult. A hitközség birtokában azonban csak 1853-tól kezdve vannak meglehetősen hiányos feljegyzések, így sem az alapítóknak, sem az első rabbinak a neve nem ismeretes. A múltból mindössze annyit tudunk, hogy a 70- es években egy Rampler nevű kereskedő volt a hitközség elnöke. A hitközség virágzásának tetőpontját a 80-as évek táján érte el, amikor 50-60 család élt a hitközségben, melynek saját iskolája volt külön tanítóval és 30-40 növendékkel. A hitközség tagjai akkor sem voltak gazdagok, de nagy anyagi áldozatok árán fenn tudták tartani a hitközséget, rabbihelyettesük is volt, aki minden funkciót végzett. A hanyatlás a forradalom után kezdődött, amikor többen elköltöztek a hitközségből s a gazdasági viszonyok leromlása következtében a tagok nagy része annyira elszegényedett, hogy csak nehezen tudják a hitközség fenntartásának a költségeit fedezni. A hitközség iskolája pár év előtt éppen anyagi okok miatt szűnt meg. A hitközség temploma 1906. épült a tagok önkéntes adományaiból. Tagjai közül Szobotka Dezső vezet 800 holdas mintagazdaságot. A hitközség évi költségvetése 2800 pengő, melyet a hitélet ellátására, szociális és filantrópikus célokra fordít. A hitközség anyakönyvi területéhez Cibakháza, Verseny és Tiszavárkony községek tartoznak. Lélekszáma: 100, a családok száma 35, adót 40-en fizetnek. Foglalkozás szerint: 3 gazdálkodó, 4 szabadpályán levő, 15 kereskedő, 1 ügyvéd, 3 köztisztviselő, 1 orvos, 7 iparos és 1 magánzó. A hitközség tagjai közül 25-en vettek részt a világháborúban s közülök 7-en estek el. A mai vezetőség: Weisz Jenő elnök, Varga Ottó alelnök, Goldmann Adolf gondnok, Weisz Náthán pénztárnok és Gerő Zsigmond jegyző.

15084.ht

CÍMSZÓ Tiszaföldvá

SZÓCIKK Tiszaföldvár nagyk Jász-Nagykun-Szolno vm 972 lak T.- kongresszus hitközsé minteg szá évve ezelőt alakult hitközsé birtokába azonba csa 1853-tó kezdv vanna meglehetőse hiányo feljegyzések íg se a alapítóknak se a els rabbina nev ne ismeretes múltbó mindössz annyi tudunk hog 70 e évekbe eg Rample nev keresked vol hitközsé elnöke hitközsé virágzásána tetőpontjá 80-a éve tájá ért el amiko 50-6 csalá él hitközségben melyne sajá iskoláj vol külö tanítóva é 30-4 növendékkel hitközsé tagja akko se volta gazdagok d nag anyag áldozato árá fen tudtá tartan hitközséget rabbihelyettesü i volt ak minde funkció végzett hanyatlá forradalo utá kezdődött amiko többe elköltözte hitközségbő gazdaság viszonyo leromlás következtébe tago nag rész annyir elszegényedett hog csa neheze tudjá hitközsé fenntartásána költségei fedezni hitközsé iskoláj pá é előt éppe anyag oko miat szűn meg hitközsé templom 1906 épül tago önkénte adományaiból Tagja közü Szobotk Dezs veze 80 holda mintagazdaságot hitközsé év költségvetés 280 pengő melye hitéle ellátására szociáli é filantrópiku célokr fordít hitközsé anyakönyv területéhe Cibakháza Versen é Tiszavárkon községe tartoznak Lélekszáma 100 családo szám 35 adó 40-e fizetnek Foglalkozá szerint gazdálkodó szabadpályá levő 1 kereskedő ügyvéd köztisztviselő orvos iparo é magánzó hitközsé tagja közü 25-e vette rész világháborúba közülö 7-e este el ma vezetőség Weis Jen elnök Varg Ott alelnök Goldman Adol gondnok Weis Náthá pénztárno é Ger Zsigmon jegyző

15084.h

CÍMSZ Tiszaföldv

SZÓCIK Tiszaföldvá nagy Jász-Nagykun-Szoln v 97 la T. kongresszu hitközs minte sz évv ezelő alakul hitközs birtokáb azonb cs 1853-t kezd vann meglehetős hiány feljegyzése í s alapítókna s el rabbin ne n ismerete múltb mindöss anny tudun ho 7 évekb e Rampl ne kereske vo hitközs elnök hitközs virágzásán tetőpontj 80- év táj ér e amik 50- csal é hitközségbe melyn saj iskolá vo kül tanítóv 30- növendékke hitközs tagj akk s volt gazdago na anya áldozat ár fe tudt tarta hitközsége rabbihelyettes vol a mind funkci végzet hanyatl forradal ut kezdődöt amik több elköltözt hitközségb gazdasá viszony leromlá következtéb tag na rés annyi elszegényedet ho cs nehez tudj hitközs fenntartásán költsége fedezn hitközs iskolá p elő épp anya ok mia szű me hitközs templo 190 épü tag önként adományaibó Tagj köz Szobot Dez vez 8 hold mintagazdaságo hitközs é költségveté 28 peng mely hitél ellátásár szociál filantrópik célok fordí hitközs anyaköny területéh Cibakház Verse Tiszavárko község tartozna Lélekszám 10 család szá 3 ad 40- fizetne Foglalkoz szerin gazdálkod szabadpály lev keresked ügyvé köztisztvisel orvo ipar magánz hitközs tagj köz 25- vett rés világháborúb közül 7- est e m vezetősé Wei Je elnö Var Ot alelnö Goldma Ado gondno Wei Náth pénztárn Ge Zsigmo jegyz

15084.

CÍMS Tiszaföld

SZÓCI Tiszaföldv nag Jász-Nagykun-Szol 9 l T kongressz hitköz mint s év ezel alaku hitköz birtoká azon c 1853- kez van meglehető hián feljegyzés alapítókn e rabbi n ismeret múlt mindös ann tudu h évek Ramp n keresk v hitköz elnö hitköz virágzásá tetőpont 80 é tá é ami 50 csa hitközségb mely sa iskol v kü tanító 30 növendékk hitköz tag ak vol gazdag n any áldoza á f tud tart hitközség rabbihelyette vo min funkc végze hanyat forrada u kezdődö ami töb elköltöz hitközség gazdas viszon leroml következté ta n ré anny elszegényede h c nehe tud hitköz fenntartásá költség fedez hitköz iskol el ép any o mi sz m hitköz templ 19 ép ta önkén adományaib Tag kö Szobo De ve hol mintagazdaság hitköz költségvet 2 pen mel hité ellátásá szociá filantrópi célo ford hitköz anyakön területé Cibakhá Vers Tiszavárk közsé tartozn Lélekszá 1 csalá sz a 40 fizetn Foglalko szeri gazdálko szabadpál le kereske ügyv köztisztvise orv ipa magán hitköz tag kö 25 vet ré világháború közü 7 es vezetős We J eln Va O aleln Goldm Ad gondn We Nát pénztár G Zsigm jegy

15084

CÍM Tiszaföl

SZÓC Tiszaföld na Jász-Nagykun-Szo kongress hitkö min é eze alak hitkö birtok azo 1853 ke va meglehet hiá feljegyzé alapítók rabb ismere múl mindö an tud éve Ram keres hitkö eln hitkö virágzás tetőpon 8 t am 5 cs hitközség mel s isko k tanít 3 növendék hitkö ta a vo gazda an áldoz tu tar hitközsé rabbihelyett v mi funk végz hanya forrad kezdőd am tö elköltö hitközsé gazda viszo lerom következt t r ann elszegényed neh tu hitkö fenntartás költsé fede hitkö isko e é an m s hitkö temp 1 é t önké adományai Ta k Szob D v ho mintagazdasá hitkö költségve pe me hit ellátás szoci filantróp cél for hitkö anyakö terület Cibakh Ver Tiszavár közs tartoz Léleksz csal s 4 fizet Foglalk szer gazdálk szabadpá l keresk ügy köztisztvis or ip magá hitkö ta k 2 ve r világhábor köz e vezető W el V alel Gold A gond W Ná pénztá Zsig jeg

1508

CÍ Tiszafö

SZÓ Tiszaföl n Jász-Nagykun-Sz kongres hitk mi ez ala hitk birto az 185 k v meglehe hi feljegyz alapító rab ismer mú mind a tu év Ra kere hitk el hitk virágzá tetőpo a c hitközsé me isk taní növendé hitk t v gazd a áldo t ta hitközs rabbihelyet m fun vég hany forra kezdő a t elkölt hitközs gazd visz lero következ an elszegénye ne t hitk fenntartá költs fed hitk isk a hitk tem önk adománya T Szo h mintagazdas hitk költségv p m hi ellátá szoc filantró cé fo hitk anyak terüle Cibak Ve Tiszavá köz tarto Léleks csa fize Foglal sze gazdál szabadp keres üg köztisztvi o i mag hitk t v világhábo kö vezet e ale Gol gon N pénzt Zsi je