15087.htm

CÍMSZÓ: Tiszolc

SZÓCIKK: Mór kereskedő szerezte. A kis hitközségnek több olyan tagja van, aki jelentős szerepet játszik a község gazdasági életében. Ezek: Böhm József nagykereskedő, aki hosszabb ideig Coburg herceg bérlője és szállítója volt, a Spitz és Freiwirth cég, melynek gőzfűrész telepe van, Frenck Dániel erdőkitermelő, Schönfeld M. mészáros, a Liehtensteín és Wilczek cég, melynek gőzfűrésztelepe van. Mindez üzemek nagyobbszámú munkást foglalkoztatnak. A hitközség hírnevesebb szülöttei : Gábor Ignác író (1. o.) és Lederer Miksa ügyvéd, (1. o.). A hitközség évi költsége 10.000 čK., melynek egyrészét szociális és filantropikus célokra fordítja. Lélekszáma 62, a családok száma 17, adót 14-en fizetnek. Foglalkozás szerint: 1 nagykereskedő, 4 szabadpályán levő, 1 orvos, 1 gyógyszerész, 4 kereskedő és 6 egyéb. A világháborúban a hitközség 10 tagja vett részt és 3-an estek el. Mai vezetősége: Buck Sámuel elnök, Grünmann Ármin, Morvái Sámuel és Grün József az elöljáróság tagjai.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5087. címszó a lexikon => 900. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15087.htm

CÍMSZÓ: Tiszolc

SZÓCIKK: Mór kereskedő szerezte. A kis hitközségnek több olyan tagja van, aki jelentős szerepet játszik a község gazdasági életében. Ezek: Böhm József nagykereskedő, aki hosszabb ideig Coburg herceg bérlője és szállítója volt, a Spitz és Freiwirth cég, melynek gőzfűrész telepe van, Frenck Dániel erdőkitermelő, Schönfeld M. mészáros, a Liehtensteín és Wilczek cég, melynek gőzfűrésztelepe van. Mindez üzemek nagyobbszámú munkást foglalkoztatnak. A hitközség hírnevesebb szülöttei : Gábor Ignác író 1. o. és Lederer Miksa ügyvéd, 1. o. . A hitközség évi költsége 10.000 čK., melynek egyrészét szociális és filantropikus célokra fordítja. Lélekszáma 62, a családok száma 17, adót 14-en fizetnek. Foglalkozás szerint: 1 nagykereskedő, 4 szabadpályán levő, 1 orvos, 1 gyógyszerész, 4 kereskedő és 6 egyéb. A világháborúban a hitközség 10 tagja vett részt és 3-an estek el. Mai vezetősége: Buck Sámuel elnök, Grünmann Ármin, Morvái Sámuel és Grün József az elöljáróság tagjai.

15087.ht

CÍMSZÓ Tiszol

SZÓCIKK Mó keresked szerezte ki hitközségne töb olya tagj van ak jelentő szerepe játszi közsé gazdaság életében Ezek Böh Józse nagykereskedő ak hosszab idei Cobur herce bérlőj é szállítój volt Spit é Freiwirt cég melyne gőzfűrés telep van Frenc Dánie erdőkitermelő Schönfel M mészáros Liehtensteí é Wilcze cég melyne gőzfűrésztelep van Minde üzeme nagyobbszám munkás foglalkoztatnak hitközsé hírneveseb szülötte Gábo Igná ír 1 o é Ledere Miks ügyvéd 1 o hitközsé év költség 10.00 čK. melyne egyrészé szociáli é filantropiku célokr fordítja Lélekszám 62 családo szám 17 adó 14-e fizetnek Foglalkozá szerint nagykereskedő szabadpályá levő orvos gyógyszerész keresked é egyéb világháborúba hitközsé 1 tagj vet rész é 3-a este el Ma vezetősége Buc Sámue elnök Grünman Ármin Morvá Sámue é Grü Józse a elöljárósá tagjai

15087.h

CÍMSZ Tiszo

SZÓCIK M kereske szerezt k hitközségn tö oly tag va a jelent szerep játsz közs gazdasá életébe Eze Bö Józs nagykeresked a hossza ide Cobu herc bérlő szállító vol Spi Freiwir cé melyn gőzfűré tele va Fren Dáni erdőkitermel Schönfe mészáro Liehtenste Wilcz cé melyn gőzfűrésztele va Mind üzem nagyobbszá munká foglalkoztatna hitközs hírnevese szülött Gáb Ign í Leder Mik ügyvé hitközs é költsé 10.0 čK melyn egyrész szociál filantropik célok fordítj Lélekszá 6 család szá 1 ad 14- fizetne Foglalkoz szerin nagykeresked szabadpály lev orvo gyógyszerés kereske egyé világháborúb hitközs tag ve rés 3- est e M vezetőség Bu Sámu elnö Grünma Ármi Morv Sámu Gr Józs elöljárós tagja

15087.

CÍMS Tisz

SZÓCI keresk szerez hitközség t ol ta v jelen szere játs köz gazdas életéb Ez B Józ nagykereske hossz id Cob her bérl szállít vo Sp Freiwi c mely gőzfűr tel v Fre Dán erdőkiterme Schönf mészár Liehtenst Wilc c mely gőzfűrésztel v Min üze nagyobbsz munk foglalkoztatn hitköz hírneves szülöt Gá Ig Lede Mi ügyv hitköz költs 10. č mely egyrés szociá filantropi célo fordít Léleksz csalá sz a 14 fizetn Foglalko szeri nagykereske szabadpál le orv gyógyszeré keresk egy világháború hitköz ta v ré 3 es vezetősé B Sám eln Grünm Árm Mor Sám G Józ elöljáró tagj

15087

CÍM Tis

SZÓC keres szere hitközsé o t jele szer ját kö gazda életé E Jó nagykeresk hoss i Co he bér szállí v S Freiw mel gőzfű te Fr Dá erdőkiterm Schön mészá Liehtens Wil mel gőzfűrészte Mi üz nagyobbs mun foglalkoztat hitkö hírneve szülö G I Led M ügy hitkö költ 10 mel egyré szoci filantrop cél fordí Léleks csal s 1 fizet Foglalk szer nagykeresk szabadpá l or gyógyszer keres eg világhábor hitkö t r e vezetős Sá el Grün Ár Mo Sá Jó elöljár tag

1508

CÍ Ti

SZÓ kere szer hitközs jel sze já k gazd élet J nagykeres hos C h bé száll Frei me gőzf t F D erdőkiter Schö mész Liehten Wi me gőzfűrészt M ü nagyobb mu foglalkozta hitk hírnev szül Le üg hitk köl 1 me egyr szoc filantro cé ford Lélek csa fize Foglal sze nagykeres szabadp o gyógysze kere e világhábo hitk vezető S e Grü Á M S J elöljá ta