15099.htm

CÍMSZÓ: Tolna

SZÓCIKK: Tolna, nagyk. Tolna vm. 8239 lak. A T.-i (statusquo) hitközség múltjáról semmi közelebbi adat nincs. Mindössze az bizonyos, hogy az első rabbija Ungár Joel a XIX. sz. első felében működött, de egyben paksi pap is volt, tehát akkor még T. nem is lehetett önálló hitközség. Az első jegyzőkönyv 1861 jan. 12-ről datálódik. Akkor alakult meg a hitközség és akkor választották meg Hofbauer Lipótot, Stern Mórt, Eisler Józsefet, Weisz Adolfot és Wieser Jakabot első elöljárókká. Az istentiszteletet évtizedekig kis imaházban bonyolította le a hitközség és csak 1914. került sor a templom felépítésére. Iskolája már 1870. állott, 1924. a növendékek számának leapadása miatt beszüntették, 1928. a népességi viszonyok javulása következtében ismét megnyitották. Chevra Kadisája 1862. létesült. Jelenlegi elnöke Steiner Lajos. Nőegylete Stern Miksáné elnöklete alatt áll. A hitközség tagjai közül többen foglalkoznak intenzív gazdálkodással. Somogytúri Kunffy Károlyné 650, Papp Lajos 600 és Heisler Imre 400 holdas mintagazdaságot vezetnek. A hitközség költségvetése 5800 pengő, melyből kisebb összeget fordítanak szociális célokra. Anyakönyvi térületéhez Szedres és Mőzs községek tartoznak. A lélekszám 212, a családok száma 78, az adófizetőké 68. Foglalkozás szerint: 1 nagykereskedő, 4 gazdálkodó, 1 tanító, 39 kereskedő, 1 köztisztviselő, 5 magántisztviselő, 15 iparos, 2 magánzó és 9 egyéb. A világháborúban résztvett 37 hitközségi tag közül 8-an estek el. A mai vezetőség: Adler Simon elnök, Steiner Lajos másodelnök, Dániel Zsigmond pénztáros, Bloch Ármin, Ehrlich Mór, Mandl Lajos és Trutzer Adolf elöljárók.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5099. címszó a lexikon => 901. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15099.htm

CÍMSZÓ: Tolna

SZÓCIKK: Tolna, nagyk. Tolna vm. 8239 lak. A T.-i statusquo hitközség múltjáról semmi közelebbi adat nincs. Mindössze az bizonyos, hogy az első rabbija Ungár Joel a XIX. sz. első felében működött, de egyben paksi pap is volt, tehát akkor még T. nem is lehetett önálló hitközség. Az első jegyzőkönyv 1861 jan. 12-ről datálódik. Akkor alakult meg a hitközség és akkor választották meg Hofbauer Lipótot, Stern Mórt, Eisler Józsefet, Weisz Adolfot és Wieser Jakabot első elöljárókká. Az istentiszteletet évtizedekig kis imaházban bonyolította le a hitközség és csak 1914. került sor a templom felépítésére. Iskolája már 1870. állott, 1924. a növendékek számának leapadása miatt beszüntették, 1928. a népességi viszonyok javulása következtében ismét megnyitották. Chevra Kadisája 1862. létesült. Jelenlegi elnöke Steiner Lajos. Nőegylete Stern Miksáné elnöklete alatt áll. A hitközség tagjai közül többen foglalkoznak intenzív gazdálkodással. Somogytúri Kunffy Károlyné 650, Papp Lajos 600 és Heisler Imre 400 holdas mintagazdaságot vezetnek. A hitközség költségvetése 5800 pengő, melyből kisebb összeget fordítanak szociális célokra. Anyakönyvi térületéhez Szedres és Mőzs községek tartoznak. A lélekszám 212, a családok száma 78, az adófizetőké 68. Foglalkozás szerint: 1 nagykereskedő, 4 gazdálkodó, 1 tanító, 39 kereskedő, 1 köztisztviselő, 5 magántisztviselő, 15 iparos, 2 magánzó és 9 egyéb. A világháborúban résztvett 37 hitközségi tag közül 8-an estek el. A mai vezetőség: Adler Simon elnök, Steiner Lajos másodelnök, Dániel Zsigmond pénztáros, Bloch Ármin, Ehrlich Mór, Mandl Lajos és Trutzer Adolf elöljárók.

15099.ht

CÍMSZÓ Toln

SZÓCIKK Tolna nagyk Toln vm 823 lak T.- statusqu hitközsé múltjáró semm közelebb ada nincs Mindössz a bizonyos hog a els rabbij Ungá Joe XIX sz els felébe működött d egybe paks pa i volt tehá akko mé T ne i lehetet önáll hitközség A els jegyzőköny 186 jan 12-rő datálódik Akko alakul me hitközsé é akko választottá me Hofbaue Lipótot Ster Mórt Eisle Józsefet Weis Adolfo é Wiese Jakabo els elöljárókká A istentisztelete évtizedeki ki imaházba bonyolított l hitközsé é csa 1914 kerül so templo felépítésére Iskoláj má 1870 állott 1924 növendéke számána leapadás miat beszüntették 1928 népesség viszonyo javulás következtébe ismé megnyitották Chevr Kadisáj 1862 létesült Jelenleg elnök Steine Lajos Nőegylet Ster Miksán elnöklet alat áll hitközsé tagja közü többe foglalkozna intenzí gazdálkodással Somogytúr Kunff Károlyn 650 Pap Lajo 60 é Heisle Imr 40 holda mintagazdaságo vezetnek hitközsé költségvetés 580 pengő melybő kiseb összege fordítana szociáli célokra Anyakönyv térületéhe Szedre é Mőz községe tartoznak lélekszá 212 családo szám 78 a adófizetők 68 Foglalkozá szerint nagykereskedő gazdálkodó tanító 3 kereskedő köztisztviselő magántisztviselő 1 iparos magánz é egyéb világháborúba résztvet 3 hitközség ta közü 8-a este el ma vezetőség Adle Simo elnök Steine Lajo másodelnök Dánie Zsigmon pénztáros Bloc Ármin Ehrlic Mór Mand Lajo é Trutze Adol elöljárók

15099.h

CÍMSZ Tol

SZÓCIK Toln nagy Tol v 82 la T. statusq hitközs múltjár sem közeleb ad ninc Mindöss bizonyo ho el rabbi Ung Jo XI s el feléb működöt egyb pak p vol teh akk m n lehete önál hitközsé el jegyzőkön 18 ja 12-r datálódi Akk alaku m hitközs akk választott m Hofbau Lipóto Ste Mór Eisl Józsefe Wei Adolf Wies Jakab el elöljárókk istentisztelet évtizedek k imaházb bonyolítot hitközs cs 191 kerü s templ felépítésér Iskolá m 187 állot 192 növendék számán leapadá mia beszüntetté 192 népessé viszony javulá következtéb ism megnyitottá Chev Kadisá 186 létesül Jelenle elnö Stein Lajo Nőegyle Ste Miksá elnökle ala ál hitközs tagj köz több foglalkozn intenz gazdálkodássa Somogytú Kunf Károly 65 Pa Laj 6 Heisl Im 4 hold mintagazdaság vezetne hitközs költségveté 58 peng melyb kise összeg fordítan szociál célokr Anyaköny térületéh Szedr Mő község tartozna léleksz 21 család szá 7 adófizető 6 Foglalkoz szerin nagykeresked gazdálkod tanít keresked köztisztvisel magántisztvisel iparo magán egyé világháborúb résztve hitközsé t köz 8- est e m vezetősé Adl Sim elnö Stein Laj másodelnö Dáni Zsigmo pénztáro Blo Ármi Ehrli Mó Man Laj Trutz Ado elöljáró

15099.

CÍMS To

SZÓCI Tol nag To 8 l T status hitköz múltjá se közele a nin Mindös bizony h e rabb Un J X e felé működö egy pa vo te ak lehet öná hitközs e jegyzőkö 1 j 12- datálód Ak alak hitköz ak választot Hofba Lipót St Mó Eis József We Adol Wie Jaka e elöljárók istentisztele évtizede imaház bonyolíto hitköz c 19 ker temp felépítésé Iskol 18 állo 19 növendé számá leapad mi beszüntett 19 népess viszon javul következté is megnyitott Che Kadis 18 létesü Jelenl eln Stei Laj Nőegyl St Miks elnökl al á hitköz tag kö töb foglalkoz inten gazdálkodáss Somogyt Kun Károl 6 P La Heis I hol mintagazdasá vezetn hitköz költségvet 5 pen mely kis össze fordíta szociá célok Anyakön térületé Szed M közsé tartozn léleks 2 csalá sz adófizet Foglalko szeri nagykereske gazdálko taní kereske köztisztvise magántisztvise ipar magá egy világháború résztv hitközs kö 8 es vezetős Ad Si eln Stei La másodeln Dán Zsigm pénztár Bl Árm Ehrl M Ma La Trut Ad elöljár

15099

CÍM T

SZÓC To na T statu hitkö múltj s közel ni Mindö bizon rab U fel működ eg p v t a lehe ön hitköz jegyzők 12 datáló A ala hitkö a választo Hofb Lipó S M Ei Józse W Ado Wi Jak elöljáró istentisztel évtized imahá bonyolít hitkö 1 ke tem felépítés Isko 1 áll 1 növend szám leapa m beszüntet 1 népes viszo javu következt i megnyitot Ch Kadi 1 létes Jelen el Ste La Nőegy S Mik elnök a hitkö ta k tö foglalko inte gazdálkodás Somogy Ku Káro L Hei ho mintagazdas vezet hitkö költségve pe mel ki össz fordít szoci célo Anyakö térület Sze közs tartoz lélek csal s adófize Foglalk szer nagykeresk gazdálk tan keresk köztisztvis magántisztvis ipa mag eg világhábor részt hitköz k e vezető A S el Ste L másodel Dá Zsig pénztá B Ár Ehr M L Tru A elöljá

1509SZÓ T n stat hitk múlt köze n Mind bizo ra fe műkö e leh ö hitkö jegyző 1 datál al hitk választ Hof Lip E Józs Ad W Ja elöljár istentiszte évtize imah bonyolí hitk k te felépíté Isk ál növen szá leap beszünte népe visz jav következ megnyito C Kad léte Jele e St L Nőeg Mi elnö hitk t t foglalk int gazdálkodá Somog K Kár He h mintagazda veze hitk költségv p me k öss fordí szoc cél Anyak térüle Sz köz tarto léle csa adófiz Foglal sze nagykeres gazdál ta keres köztisztvi magántisztvi ip ma e világhábo rész hitkö vezet e St másode D Zsi pénzt Á Eh Tr elölj