15100.htm

CÍMSZÓ: Tolnai

SZEMÉLYNÉV: Tolnai Béla

SZÓCIKK: Tolnai, 1. Béla, gyógypedagógus, szül. Felsőnyéken (Tolna vm.) 1858 dec. 25. Iskoláit Veszprémben és Budapesten végezte. Tanári állást vállalt 1879. az Izr. Siketnémák Orsz. Intézeténél, ahol egyhuzamban majdnem 50 évig működött, 30 évig tanári minőségben, 19 évig pedig mint az intézet igazgatója. Egész pedagógiai pályája az Izr. Siketnémák Orsz. Intézetének fejlesztésével, fejlődésével és felvirágoztatásával forrott össze. Előadásaival, hírlapok és szaklapok hasábjain közzétett cikkeivel a siketnémák ügye iránti érdeklődést felkeltette, szakadatlan fárasztó munkában eltöltött félszázados tevékenységével naggyá és megbecsültté, a legmodernebb tanügyi követelményeknek megfelelővé tette intézetet. K. D.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5100. címszó a lexikon => 901. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15100.htm

CÍMSZÓ: Tolnai

SZEMÉLYNÉV: Tolnai Béla

SZÓCIKK: Tolnai, 1. Béla, gyógypedagógus, szül. Felsőnyéken Tolna vm. 1858 dec. 25. Iskoláit Veszprémben és Budapesten végezte. Tanári állást vállalt 1879. az Izr. Siketnémák Orsz. Intézeténél, ahol egyhuzamban majdnem 50 évig működött, 30 évig tanári minőségben, 19 évig pedig mint az intézet igazgatója. Egész pedagógiai pályája az Izr. Siketnémák Orsz. Intézetének fejlesztésével, fejlődésével és felvirágoztatásával forrott össze. Előadásaival, hírlapok és szaklapok hasábjain közzétett cikkeivel a siketnémák ügye iránti érdeklődést felkeltette, szakadatlan fárasztó munkában eltöltött félszázados tevékenységével naggyá és megbecsültté, a legmodernebb tanügyi követelményeknek megfelelővé tette intézetet. K. D.

15100.ht

CÍMSZÓ Tolna

SZEMÉLYNÉV Tolna Bél

SZÓCIKK Tolnai 1 Béla gyógypedagógus szül Felsőnyéke Toln vm 185 dec 25 Iskolái Veszprémbe é Budapeste végezte Tanár állás vállal 1879 a Izr Siketnémá Orsz Intézeténél aho egyhuzamba majdne 5 évi működött 3 évi tanár minőségben 1 évi pedi min a intéze igazgatója Egés pedagógia pályáj a Izr Siketnémá Orsz Intézeténe fejlesztésével fejlődéséve é felvirágoztatásáva forrot össze Előadásaival hírlapo é szaklapo hasábjai közzétet cikkeive siketnémá ügy iránt érdeklődés felkeltette szakadatla fáraszt munkába eltöltöt félszázado tevékenységéve naggy é megbecsültté legmoderneb tanügy követelményekne megfelelőv tett intézetet K D

15100.h

CÍMSZ Toln

SZEMÉLYNÉ Toln Bé

SZÓCIK Tolna Bél gyógypedagógu szü Felsőnyék Tol v 18 de 2 Iskolá Veszprémb Budapest végezt Taná állá válla 187 Iz Siketném Ors Intézeténé ah egyhuzamb majdn év működöt év taná minőségbe év ped mi intéz igazgatój Egé pedagógi pályá Iz Siketném Ors Intézetén fejlesztéséve fejlődésév felvirágoztatásáv forro össz Előadásaiva hírlap szaklap hasábja közzéte cikkeiv siketném üg irán érdeklődé felkeltett szakadatl fárasz munkáb eltöltö félszázad tevékenységév nagg megbecsültt legmoderne tanüg követelményekn megfelelő tet intézete

15100.

CÍMS Tol

SZEMÉLYN Tol B

SZÓCI Toln Bé gyógypedagóg sz Felsőnyé To 1 d Iskol Veszprém Budapes végez Tan áll váll 18 I Siketné Or Intézetén a egyhuzam majd é működö é tan minőségb é pe m inté igazgató Eg pedagóg pály I Siketné Or Intézeté fejlesztésév fejlődésé felvirágoztatásá forr öss Előadásaiv hírla szakla hasábj közzét cikkei siketné ü irá érdeklőd felkeltet szakadat fáras munká eltölt félszáza tevékenységé nag megbecsült legmodern tanü követelmények megfelel te intézet

15100

CÍM To

SZEMÉLY To

SZÓC Tol B gyógypedagó s Felsőny T Isko Veszpré Budape vége Ta ál vál 1 Siketn O Intézeté egyhuza maj működ ta minőség p int igazgat E pedagó pál Siketn O Intézet fejlesztésé fejlődés felvirágoztatás for ös Előadásai hírl szakl hasáb közzé cikke siketn ir érdeklő felkelte szakada fára munk eltöl félszáz tevékenység na megbecsül legmoder tan követelménye megfele t intéze

1510

CÍ T

SZEMÉL T

SZÓ To gyógypedag Felsőn Isk Veszpr Budap vég T á vá Siket Intézet egyhuz ma műkö t minősé in igazga pedag pá Siket Intéze fejlesztés fejlődé felvirágoztatá fo ö Előadása hír szak hasá közz cikk siket i érdekl felkelt szakad fár mun eltö félszá tevékenysé n megbecsü legmode ta követelmény megfel intéz