15101.htm

CÍMSZÓ: Tolnai

SZEMÉLYNÉV: Tolnai Simon

SZÓCIKK: 2. T. Simon, lapkiadó, szül. Nagyváradon 1867 márc. 26. Típusa a self-made-man-nek, aki a legalacsonyabb sorból küzdötte fel magát az egyik legnagyobb magyar kiadóvállalat tulajdonosává. Nyolc éves kora óta önálló. Karrierjét azzal kezdte, hogy a kávéházakban összevásáolta az elhasznált újságokat és azokat eladta. 1898-ban indította meg Tolnai Világlapja címen képes hetilapját, mely a legszélesebb körű közönség igényeihez alkalmazkodva hatalmas népszerűségre tett szert a ma kétségtelenül a legelterjedtebb folyóirat. Kiadott még egy világtörténetet, egy többkötetes Tolnai Világlexikont és számos szépirodalmi és népszerű tudományos munkát, amelyekkel igen nagy szolgálatott tett a népművelődésnek. Kiadásában jelennek meg a Délibáb c. színházi hetilap, a Bazár c. divatlap és több más, hasonlóképen elterjedt folyóirat. Vállalata hatalmas újságpalotájával és modern felszerelésével amerikai méretű és tempójú üzem. v. A.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5101. címszó a lexikon => 901. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15101.htm

CÍMSZÓ: Tolnai

SZEMÉLYNÉV: Tolnai Simon

SZÓCIKK: 2. T. Simon, lapkiadó, szül. Nagyváradon 1867 márc. 26. Típusa a self-made-man-nek, aki a legalacsonyabb sorból küzdötte fel magát az egyik legnagyobb magyar kiadóvállalat tulajdonosává. Nyolc éves kora óta önálló. Karrierjét azzal kezdte, hogy a kávéházakban összevásáolta az elhasznált újságokat és azokat eladta. 1898-ban indította meg Tolnai Világlapja címen képes hetilapját, mely a legszélesebb körű közönség igényeihez alkalmazkodva hatalmas népszerűségre tett szert a ma kétségtelenül a legelterjedtebb folyóirat. Kiadott még egy világtörténetet, egy többkötetes Tolnai Világlexikont és számos szépirodalmi és népszerű tudományos munkát, amelyekkel igen nagy szolgálatott tett a népművelődésnek. Kiadásában jelennek meg a Délibáb c. színházi hetilap, a Bazár c. divatlap és több más, hasonlóképen elterjedt folyóirat. Vállalata hatalmas újságpalotájával és modern felszerelésével amerikai méretű és tempójú üzem. v. A.

15101.ht

CÍMSZÓ Tolna

SZEMÉLYNÉV Tolna Simo

SZÓCIKK 2 T Simon lapkiadó szül Nagyvárado 186 márc 26 Típus self-made-man-nek ak legalacsonyab sorbó küzdött fe magá a egyi legnagyob magya kiadóvállala tulajdonosává Nyol éve kor ót önálló Karrierjé azza kezdte hog kávéházakba összevásáolt a elhasznál újságoka é azoka eladta 1898-ba indított me Tolna Világlapj címe képe hetilapját mel legszéleseb kör közönsé igényeihe alkalmazkodv hatalma népszerűségr tet szer m kétségtelenü legelterjedteb folyóirat Kiadot mé eg világtörténetet eg többkötete Tolna Világlexikon é számo szépirodalm é népszer tudományo munkát amelyekke ige nag szolgálatot tet népművelődésnek Kiadásába jelenne me Délibá c színház hetilap Bazá c divatla é töb más hasonlóképe elterjed folyóirat Vállalat hatalma újságpalotájáva é moder felszereléséve amerika méret é tempój üzem v A

15101.h

CÍMSZ Toln

SZEMÉLYNÉ Toln Sim

SZÓCIK Simo lapkiad szü Nagyvárad 18 már 2 Típu self-made-man-ne a legalacsonya sorb küzdöt f mag egy legnagyo magy kiadóvállal tulajdonosáv Nyo év ko ó önáll Karrierj azz kezdt ho kávéházakb összevásáol elhaszná újságok azok eladt 1898-b indítot m Toln Világlap cím kép hetilapjá me legszélese kö közöns igényeih alkalmazkod hatalm népszerűség te sze kétségtelen legelterjedte folyóira Kiado m e világtörténete e többkötet Toln Világlexiko szám szépirodal népsze tudomány munká amelyekk ig na szolgálato te népművelődésne Kiadásáb jelenn m Délib színhá hetila Baz divatl tö má hasonlókép elterje folyóira Vállala hatalm újságpalotájáv mode felszerelésév amerik mére tempó üze

15101.

CÍMS Tol

SZEMÉLYN Tol Si

SZÓCI Sim lapkia sz Nagyvára 1 má Típ self-made-man-n legalacsony sor küzdö ma eg legnagy mag kiadóválla tulajdonosá Ny é k önál Karrier az kezd h kávéházak összevásáo elhaszn újságo azo elad 1898- indíto Tol Világla cí ké hetilapj m legszéles k közön igényei alkalmazko hatal népszerűsé t sz kétségtele legelterjedt folyóir Kiad világtörténet többköte Tol Világlexik szá szépiroda népsz tudomán munk amelyek i n szolgálat t népművelődésn Kiadásá jelen Déli szính hetil Ba divat t m hasonlóké elterj folyóir Vállal hatal újságpalotájá mod felszerelésé ameri mér temp üz

15101

CÍM To

SZEMÉLY To S

SZÓC Si lapki s Nagyvár m Tí self-made-man- legalacson so küzd m e legnag ma kiadóváll tulajdonos N öná Karrie a kez kávéháza összevásá elhasz újság az ela 1898 indít To Világl c k hetilap legszéle közö igénye alkalmazk hata népszerűs s kétségtel legelterjed folyói Kia világtörténe többköt To Világlexi sz szépirod néps tudomá mun amelye szolgála népművelődés Kiadás jele Dél szín heti B diva hasonlók elter folyói Válla hata újságpalotáj mo felszerelés amer mé tem ü

1510

CÍ T

SZEMÉL T

SZÓ S lapk Nagyvá T self-made-man legalacso s küz legna m kiadóvál tulajdono ön Karri ke kávéház összevás elhas újsá a el 189 indí T Világ hetila legszél köz igény alkalmaz hat népszerű kétségte legelterje folyó Ki világtörtén többkö T Világlex s szépiro nép tudom mu amely szolgál népművelődé Kiadá jel Dé szí het div hasonló elte folyó Váll hat újságpalotá m felszerelé ame m te