15102.htm

CÍMSZÓ: Tonelli

SZEMÉLYNÉV: Tonelli Sándor

SZÓCIKK: "Tonelli Sándor*, közgazdasági és szociológiai iró, szül. Nógrádverőcén 1882 jún. 2. A budapesti egyetemen tanult és jogi doktorátust tett, majd Amerikába ment a munkásviszonyok helyszíni tanulmányozása céljából. 1908-ban az Orsz. Iparegylet titkára, 1913. pedig a szegedi Kereskedelmi Iparkamara főtitkára lett. Munkatársa számos közgazdasági és szociológiai folyóiratnak és magyarra fordított több angol írót. Önállóan megjelent művei: Bosznia és Hercegovina közgazdasági élete (1909); Angolok és amerikaiak (1910); A drágaság (1912); A magyar közgazdasági érdekképviseletek (1914); Magyarország a világpolitikában (1922); A turanizmus (1922); Emberi miniatűrök (1925)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5102. címszó a lexikon => 901. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15102.htm

CÍMSZÓ: Tonelli

SZEMÉLYNÉV: Tonelli Sándor

SZÓCIKK: Tonelli Sándor*, közgazdasági és szociológiai iró, szül. Nógrádverőcén 1882 jún. 2. A budapesti egyetemen tanult és jogi doktorátust tett, majd Amerikába ment a munkásviszonyok helyszíni tanulmányozása céljából. 1908-ban az Orsz. Iparegylet titkára, 1913. pedig a szegedi Kereskedelmi Iparkamara főtitkára lett. Munkatársa számos közgazdasági és szociológiai folyóiratnak és magyarra fordított több angol írót. Önállóan megjelent művei: Bosznia és Hercegovina közgazdasági élete 1909 ; Angolok és amerikaiak 1910 ; A drágaság 1912 ; A magyar közgazdasági érdekképviseletek 1914 ; Magyarország a világpolitikában 1922 ; A turanizmus 1922 ; Emberi miniatűrök 1925 .

15102.ht

CÍMSZÓ Tonell

SZEMÉLYNÉV Tonell Sándo

SZÓCIKK Tonell Sándor* közgazdaság é szociológia iró szül Nógrádverőcé 188 jún 2 budapest egyeteme tanul é jog doktorátus tett maj Amerikáb men munkásviszonyo helyszín tanulmányozás céljából 1908-ba a Orsz Iparegyle titkára 1913 pedi szeged Kereskedelm Iparkamar főtitkár lett Munkatárs számo közgazdaság é szociológia folyóiratna é magyarr fordítot töb ango írót Önállóa megjelen művei Boszni é Hercegovin közgazdaság élet 190 Angolo é amerikaia 191 drágasá 191 magya közgazdaság érdekképviselete 191 Magyarorszá világpolitikába 192 turanizmu 192 Ember miniatűrö 192

15102.h

CÍMSZ Tonel

SZEMÉLYNÉ Tonel Sánd

SZÓCIK Tonel Sándor közgazdasá szociológi ir szü Nógrádverőc 18 jú budapes egyetem tanu jo doktorátu tet ma Ameriká me munkásviszony helyszí tanulmányozá céljábó 1908-b Ors Iparegyl titkár 191 ped szege Kereskedel Iparkama főtitká let Munkatár szám közgazdasá szociológi folyóiratn magyar fordíto tö ang író Önálló megjele műve Boszn Hercegovi közgazdasá éle 19 Angol amerikai 19 drágas 19 magy közgazdasá érdekképviselet 19 Magyarorsz világpolitikáb 19 turanizm 19 Embe miniatűr 19

15102.

CÍMS Tone

SZEMÉLYN Tone Sán

SZÓCI Tone Sándo közgazdas szociológ i sz Nógrádverő 1 j budape egyete tan j doktorát te m Amerik m munkásviszon helysz tanulmányoz céljáb 1908- Or Iparegy titká 19 pe szeg Kereskede Iparkam főtitk le Munkatá szá közgazdas szociológ folyóirat magya fordít t an ír Önáll megjel műv Bosz Hercegov közgazdas él 1 Ango amerika 1 drága 1 mag közgazdas érdekképvisele 1 Magyarors világpolitiká 1 turaniz 1 Emb miniatű 1

15102

CÍM Ton

SZEMÉLY Ton Sá

SZÓC Ton Sánd közgazda szocioló s Nógrádver budap egyet ta doktorá t Ameri munkásviszo helys tanulmányo céljá 1908 O Ipareg titk 1 p sze Keresked Iparka főtit l Munkat sz közgazda szocioló folyóira magy fordí a í Önál megje mű Bos Hercego közgazda é Ang amerik drág ma közgazda érdekképvisel Magyaror világpolitik turani Em miniat

1510

CÍ To

SZEMÉL To S

SZÓ To Sán közgazd szociol Nógrádve buda egye t doktor Amer munkásvisz hely tanulmány célj 190 Ipare tit sz Kereske Ipark főti Munka s közgazd szociol folyóir mag ford Öná megj m Bo Herceg közgazd An ameri drá m közgazd érdekképvise Magyaro világpoliti turan E minia