15104.htm

CÍMSZÓ: Tóra

SZÓCIKK: "s hatalomgyakorlását. Szól a T. Isten igazságosságáról és Izraellel kötött szövetségéről, is de ezek, csak a nép nyelvéhez alkalmazkodó képzetek (l. Anthropomorphismus és Anthropopathismus). A T. hangja az igazságszolgáltatásról sokkal keményebb, mint pl.Hósea profétáé, akinél az isteni könyörületesség válik uralkodó elvvé. Ezt tisztán a történeti helyzet magyarázza. A történeti pályája elején álló, ifjúkorát élő néppel szemben régi nevelői felfogásnak megfelelően szigorú hangnemben folyik a feddő figyelmeztetés, míg a szenvedésektől gyötört beteg néppel a próféta már úgy bánik, mint beteg gyermekével az anya. Mózes még harmad- és negyedíziglen büntetést helyez kilátásba, de Ezékiel próféta már sokszorosan hangoztatja, hogy «fiak nem lakolnak az atyákért és atyák nem a fiákért, kiki csak a maga bűneiért lakolhat». Ezékiel helyesen interpretálta Mózes szavait és korának műveltebb szelleméhez mérten írta át a mózesi fogalmazást. Az Istenhit megszilárdítására a T. szertartásokat és intézményeket rendel el, hogy állandóan emlékeztessék az embert Istennel szemben való kötelességére. Ezek az áldozás lelki formái és gyakorlásuk egyenlő azzal az áldozattal, amelyet Istennek abból ajánlunk fel, amit nekünk Ő adott. Ilyen áldozat a mi lelkiségünkből, szellemi adományainkból az atyai tanítás: «Beszélj Isten dolgairól, mikor házadban ülsz, mikor az úton jársz, mikor lefekszel s mikor felkelsz» (Móz. V. 7. 7). A szertartások a T. tanításában nem tévesztendők össze a szentségekkel, melyeknek más vallásokban az a rendeltetésük, hogy maguktól hassanak, függetlenül az emberi érzülettől, gépiesen és föltétlenül. A T. mindig hangsúlyozza Istennek «teljes szívvel és teljes lélekkel való szolgálatát.» (U. o. 4. stb. helyen). A további áldozatok sorába tartozik: a Szentély vagy találkozás sátra, melyet a nép magával hordozott a pusztai vándorlás idején át, ez a végtelen térből való áldozás. Az időből való áldozat: az ünnep (l. o.); az anyagi javakból való adomány: az áldozat (l.o.); a személyi életből való áldozat: a körülmetélés. (L. Circumcizió).A T. tanítása az emberről. Az ember a teremtett lények sorában utolsónak jelenik meg, mikor már minden készen van és őrá vár, hogy «uralkodjék az állatokon, a tenger halain és a levegő madarain» és hogy ő adjon mindennek nevet, vagyis az ő szempontjai érvényesüljenek mindennek megítélésében (antropocentrikus világfelfogás). Az embert Isten a föld porából teremti és leheletet ad beléje a maga leheletéből vagy lelkéből, ami népies kifejezése annak, hogy az ember egyrészt földi, érzéki lény, másrészt az Isten lelkét is hordja magában és így legalantasabb vágyai közepette is érez áhítozást a Legfelsőbb Lény iránt. Még világosabban jut ez kifejezésre abban, hogy «a maga kép mására, hasonlatosságára teremtette Isten az embert. Egy emberpártól származtatja a T. az egész emberiséget. Ezzel azt az eszmét juttatja kifejezésre, hogy Isten akaratából folyólag az emberiség egy nagy testvériség. A világ a T. teremtési elbeszélése szerint, láncolatos egysége a lényeknek, melyben az a sorrend érvényesül, mit a teremtés egymásutánja"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5104. címszó a lexikon => 903. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15104.htm

CÍMSZÓ: Tóra

SZÓCIKK: s hatalomgyakorlását. Szól a T. Isten igazságosságáról és Izraellel kötött szövetségéről, is de ezek, csak a nép nyelvéhez alkalmazkodó képzetek l. Anthropomorphismus és Anthropopathismus . A T. hangja az igazságszolgáltatásról sokkal keményebb, mint pl.Hósea profétáé, akinél az isteni könyörületesség válik uralkodó elvvé. Ezt tisztán a történeti helyzet magyarázza. A történeti pályája elején álló, ifjúkorát élő néppel szemben régi nevelői felfogásnak megfelelően szigorú hangnemben folyik a feddő figyelmeztetés, míg a szenvedésektől gyötört beteg néppel a próféta már úgy bánik, mint beteg gyermekével az anya. Mózes még harmad- és negyedíziglen büntetést helyez kilátásba, de Ezékiel próféta már sokszorosan hangoztatja, hogy fiak nem lakolnak az atyákért és atyák nem a fiákért, kiki csak a maga bűneiért lakolhat . Ezékiel helyesen interpretálta Mózes szavait és korának műveltebb szelleméhez mérten írta át a mózesi fogalmazást. Az Istenhit megszilárdítására a T. szertartásokat és intézményeket rendel el, hogy állandóan emlékeztessék az embert Istennel szemben való kötelességére. Ezek az áldozás lelki formái és gyakorlásuk egyenlő azzal az áldozattal, amelyet Istennek abból ajánlunk fel, amit nekünk Ő adott. Ilyen áldozat a mi lelkiségünkből, szellemi adományainkból az atyai tanítás: Beszélj Isten dolgairól, mikor házadban ülsz, mikor az úton jársz, mikor lefekszel s mikor felkelsz Móz. V. 7. 7 . A szertartások a T. tanításában nem tévesztendők össze a szentségekkel, melyeknek más vallásokban az a rendeltetésük, hogy maguktól hassanak, függetlenül az emberi érzülettől, gépiesen és föltétlenül. A T. mindig hangsúlyozza Istennek teljes szívvel és teljes lélekkel való szolgálatát. U. o. 4. stb. helyen . A további áldozatok sorába tartozik: a Szentély vagy találkozás sátra, melyet a nép magával hordozott a pusztai vándorlás idején át, ez a végtelen térből való áldozás. Az időből való áldozat: az ünnep l. o. ; az anyagi javakból való adomány: az áldozat l.o. ; a személyi életből való áldozat: a körülmetélés. L. Circumcizió .A T. tanítása az emberről. Az ember a teremtett lények sorában utolsónak jelenik meg, mikor már minden készen van és őrá vár, hogy uralkodjék az állatokon, a tenger halain és a levegő madarain és hogy ő adjon mindennek nevet, vagyis az ő szempontjai érvényesüljenek mindennek megítélésében antropocentrikus világfelfogás . Az embert Isten a föld porából teremti és leheletet ad beléje a maga leheletéből vagy lelkéből, ami népies kifejezése annak, hogy az ember egyrészt földi, érzéki lény, másrészt az Isten lelkét is hordja magában és így legalantasabb vágyai közepette is érez áhítozást a Legfelsőbb Lény iránt. Még világosabban jut ez kifejezésre abban, hogy a maga kép mására, hasonlatosságára teremtette Isten az embert. Egy emberpártól származtatja a T. az egész emberiséget. Ezzel azt az eszmét juttatja kifejezésre, hogy Isten akaratából folyólag az emberiség egy nagy testvériség. A világ a T. teremtési elbeszélése szerint, láncolatos egysége a lényeknek, melyben az a sorrend érvényesül, mit a teremtés egymásutánja

15104.ht

CÍMSZÓ Tór

SZÓCIKK hatalomgyakorlását Szó T Iste igazságosságáró é Izraelle kötöt szövetségéről i d ezek csa né nyelvéhe alkalmazkod képzete l Anthropomorphismu é Anthropopathismu T hangj a igazságszolgáltatásró sokka keményebb min pl.Hóse profétáé akiné a isten könyörületessé váli uralkod elvvé Ez tisztá történet helyze magyarázza történet pályáj elejé álló ifjúkorá él néppe szembe rég nevelő felfogásna megfelelőe szigor hangnembe folyi fedd figyelmeztetés mí szenvedésektő gyötör bete néppe prófét má úg bánik min bete gyermekéve a anya Móze mé harmad é negyedízigle büntetés helye kilátásba d Ezékie prófét má sokszorosa hangoztatja hog fia ne lakolna a atyákér é atyá ne fiákért kik csa mag bűneiér lakolha Ezékie helyese interpretált Móze szavai é korána művelteb szelleméhe mérte írt á mózes fogalmazást A Istenhi megszilárdításár T szertartásoka é intézményeke rende el hog állandóa emlékeztessé a ember Istenne szembe val kötelességére Eze a áldozá lelk formá é gyakorlásu egyenl azza a áldozattal amelye Istenne abbó ajánlun fel ami nekün adott Ilye áldoza m lelkiségünkből szellem adományainkbó a atya tanítás Beszél Iste dolgairól miko házadba ülsz miko a úto jársz miko lefeksze miko felkels Móz V 7 szertartáso T tanításába ne tévesztendő össz szentségekkel melyekne má vallásokba a rendeltetésük hog maguktó hassanak függetlenü a ember érzülettől gépiese é föltétlenül T mindi hangsúlyozz Istenne telje szívve é telje lélekke val szolgálatát U o 4 stb helye tovább áldozato soráb tartozik Szentél vag találkozá sátra melye né magáva hordozot puszta vándorlá idejé át e végtele térbő val áldozás A időbő val áldozat a ünne l o a anyag javakbó val adomány a áldoza l.o személy életbő val áldozat körülmetélés L Circumcizi . T tanítás a emberről A embe teremtet lénye sorába utolsóna jeleni meg miko má minde késze va é őr vár hog uralkodjé a állatokon tenge halai é leveg madarai é hog adjo mindenne nevet vagyi a szempontja érvényesüljene mindenne megítélésébe antropocentriku világfelfogá A ember Iste föl porábó teremt é lehelete a beléj mag leheletébő vag lelkéből am népie kifejezés annak hog a embe egyrész földi érzék lény másrész a Iste lelké i hordj magába é íg legalantasab vágya közepett i ére áhítozás Legfelsőb Lén iránt Mé világosabba ju e kifejezésr abban hog mag ké mására hasonlatosságár teremtett Iste a embert Eg emberpártó származtatj T a egés emberiséget Ezze az a eszmé juttatj kifejezésre hog Iste akaratábó folyóla a emberisé eg nag testvériség vilá T teremtés elbeszélés szerint láncolato egység lényeknek melybe a sorren érvényesül mi teremté egymásutánj

15104.h

CÍMSZ Tó

SZÓCIK hatalomgyakorlásá Sz Ist igazságosságár Izraell kötö szövetségérő eze cs n nyelvéh alkalmazko képzet Anthropomorphism Anthropopathism hang igazságszolgáltatásr sokk keményeb mi pl.Hós profétá akin iste könyörületess vál uralko elvv E tiszt történe helyz magyarázz történe pályá elej áll ifjúkor é népp szemb ré nevel felfogásn megfelelő szigo hangnemb foly fed figyelmezteté m szenvedésekt gyötö bet népp prófé m ú báni mi bet gyermekév any Móz m harma negyedízigl bünteté hely kilátásb Ezéki prófé m sokszoros hangoztatj ho fi n lakoln atyáké aty n fiákér ki cs ma bűneié lakolh Ezéki helyes interpretál Móz szava korán művelte szelleméh mért ír móze fogalmazás Istenh megszilárdításá szertartások intézmények rend e ho állandó emlékeztess embe Istenn szemb va kötelességér Ez áldoz lel form gyakorlás egyen azz áldozatta amely Istenn abb ajánlu fe am nekü adot Ily áldoz lelkiségünkbő szelle adományainkb aty tanítá Beszé Ist dolgairó mik házadb üls mik út járs mik lefeksz mik felkel Mó szertartás tanításáb n tévesztend öss szentségekke melyekn m vallásokb rendeltetésü ho magukt hassana független embe érzülettő gépies föltétlenü mind hangsúlyoz Istenn telj szívv telj lélekk va szolgálatá st hely továb áldozat sorá tartozi Szenté va találkoz sátr mely n magáv hordozo puszt vándorl idej á végtel térb va áldozá időb va áldoza ünn anya javakb va adomán áldoz l. személ életb va áldoza körülmetélé Circumciz tanítá emberrő emb teremte lény soráb utolsón jelen me mik m mind kész v ő vá ho uralkodj állatoko teng hala leve madara ho adj mindenn neve vagy szempontj érvényesüljen mindenn megítéléséb antropocentrik világfelfog embe Ist fö poráb terem lehelet belé ma leheletéb va lelkébő a népi kifejezé anna ho emb egyrés föld érzé lén másrés Ist lelk hord magáb í legalantasa vágy közepet ér áhítozá Legfelső Lé irán M világosabb j kifejezés abba ho ma k másár hasonlatosságá teremtet Ist ember E emberpárt származtat egé emberisége Ezz a eszm juttat kifejezésr ho Ist akaratáb folyól emberis e na testvérisé vil teremté elbeszélé szerin láncolat egysé lényekne melyb sorre érvényesü m teremt egymásután

15104.

CÍMS T

SZÓCI hatalomgyakorlás S Is igazságosságá Izrael köt szövetségér ez c nyelvé alkalmazk képze Anthropomorphis Anthropopathis han igazságszolgáltatás sok keménye m pl.Hó profét aki ist könyörületes vá uralk elv tisz történ hely magyaráz történ pály ele ál ifjúko nép szem r neve felfogás megfelel szig hangnem fol fe figyelmeztet szenvedések gyöt be nép próf bán m be gyermeké an Mó harm negyedízig büntet hel kilátás Ezék próf sokszoro hangoztat h f lakol atyák at fiáké k c m bűnei lakol Ezék helye interpretá Mó szav korá művelt szellemé mér í móz fogalmazá Isten megszilárdítás szertartáso intézménye ren h álland emlékeztes emb Isten szem v kötelességé E áldo le for gyakorlá egye az áldozatt amel Isten ab ajánl f a nek ado Il áldo lelkiségünkb szell adományaink at tanít Besz Is dolgair mi házad ül mi ú jár mi lefeks mi felke M szertartá tanításá téveszten ös szentségekk melyek vallások rendeltetés h maguk hassan függetle emb érzülett gépie föltétlen min hangsúlyo Isten tel szív tel lélek v szolgálat s hel tová áldoza sor tartoz Szent v találko sát mel magá hordoz pusz vándor ide végte tér v áldoz idő v áldoz ün any javak v adomá áldo l szemé élet v áldoz körülmetél Circumci tanít emberr em teremt lén sorá utolsó jele m mi min kés v h uralkod állatok ten hal lev madar h ad minden nev vag szempont érvényesülje minden megítélésé antropocentri világfelfo emb Is f porá tere lehele bel m leheleté v lelkéb nép kifejez ann h em egyré föl érz lé másré Is lel hor magá legalantas vág közepe é áhítoz Legfels L irá világosab kifejezé abb h m másá hasonlatosság teremte Is embe emberpár származta eg emberiség Ez esz jutta kifejezés h Is akaratá folyó emberi n testvéris vi teremt elbeszél szeri láncola egys lényekn mely sorr érvényes terem egymásutá

15104

CÍM

SZÓC hatalomgyakorlá I igazságosság Izrae kö szövetségé e nyelv alkalmaz képz Anthropomorphi Anthropopathi ha igazságszolgáltatá so kemény pl.H profé ak is könyörülete v ural el tis törté hel magyará törté pál el á ifjúk né sze nev felfogá megfele szi hangne fo f figyelmezte szenvedése gyö b né pró bá b gyermek a M har negyedízi bünte he kilátá Ezé pró sokszor hangozta lako atyá a fiák bűne lako Ezé hely interpret M sza kor művel szellem mé mó fogalmaz Iste megszilárdítá szertartás intézmény re állan emlékezte em Iste sze kötelesség áld l fo gyakorl egy a áldozat ame Iste a aján ne ad I áld lelkiségünk szel adományain a taní Bes I dolgai m háza ü m já m lefek m felk szertart tanítás téveszte ö szentségek melye valláso rendelteté magu hassa függetl em érzület gépi föltétle mi hangsúly Iste te szí te léle szolgála he tov áldoz so tarto Szen találk sá me mag hordo pus vándo id végt té áldo id áldo ü an java adom áld szem éle áldo körülmeté Circumc taní ember e terem lé sor utols jel m mi ké uralko állato te ha le mada a minde ne va szempon érvényesülj minde megítélés antropocentr világfelf em I por ter lehel be lehelet lelké né kifeje an e egyr fö ér l másr I le ho mag legalanta vá közep áhíto Legfel ir világosa kifejez ab más hasonlatossá teremt I emb emberpá származt e emberisé E es jutt kifejezé I akarat foly ember testvéri v terem elbeszé szer láncol egy lények mel sor érvénye tere egymásut

1510SZÓ hatalomgyakorl igazságossá Izra k szövetség nyel alkalma kép Anthropomorph Anthropopath h igazságszolgáltat s kemén pl. prof a i könyörület ura e ti tört he magyar tört pá e ifjú n sz ne felfog megfel sz hangn f figyelmezt szenvedés gy n pr b gyerme ha negyedíz bünt h kilát Ez pr sokszo hangozt lak aty fiá bűn lak Ez hel interpre sz ko műve szelle m m fogalma Ist megszilárdít szertartá intézmén r álla emlékezt e Ist sz kötelessé ál f gyakor eg áldoza am Ist ajá n a ál lelkiségün sze adományai tan Be dolga ház j lefe fel szertar tanítá téveszt szentsége mely vallás rendeltet mag hass függet e érzüle gép föltétl m hangsúl Ist t sz t lél szolgál h to áldo s tart Sze talál s m ma hord pu vánd i vég t áld i áld a jav ado ál sze él áld körülmet Circum tan embe tere l so utol je m k uralk állat t h l mad mind n v szempo érvényesül mind megítélé antropocent világfel e po te lehe b lehele lelk n kifej a egy f é más l h ma legalant v köze áhít Legfe i világos kifeje a má hasonlatoss terem em emberp származ emberis e jut kifejez akara fol embe testvér tere elbesz sze lánco eg lénye me so érvény ter egymásu