15105.htm

CÍMSZÓ: Tóra

SZÓCIKK: "mutat. A legalsóbbrendű az élettelen világ, ég, víz, szárazföld (ásvány), ez arra van teremtve, hogy helyet és táplálékot nyújtson a növényzetnek, mely magvathordó és így örök életre van rendelve, amellett, hogy az egyének folyton váltakoznak és újult erővel bíró új nemzedéknek adják át helyüket. A növények vannak hivatva táplálékot nyújtani az állatvilágnak, mely nyomukba lép. Es végül az ily módon megterített asztalhoz lép az ember, ki úgy az állatokat, mint az alatta álló növény és ásványvilágot uralma alá hajtja és fenntartására fordítja. IV. Izráelre vonatkozólag tanítja a T., hogy Isten kedvelt, kiválasztott népe (l. Választott nép), amennyiben Isten tanításaira hallgat és népek papjává szegődik. «Nem azért, hogy talán nagyobbak volnátok mind a népeknél, tüntetett Isten ki benneteket, hogy kiválasszon benneteket, hisz ti a legkisebb vagytok mind a népek között, hanem mivel megszeretett Isten benneteket és mivel megtartja esküjét, melyet őseiteknek tett» (Móz. V. 7. 7, 8). A megszeretés csak előző érdemeken alapulhat s ezek visszanyúlnak az ősök erényeire. A kiválasztás tehát nem előlegezése kiváltságoknak, hanem utólagos jutalmazása öröklött, nemesebb gondolkodásnak. Ugyanez áll a T. hangjára is, viszonyítva az Új-testamentuméhoz. Emebben általában a könyörületesség hangja az uralkodó, bár a büntetés, az örök kárhozat, égő kemence (Máté 13. 42), «fogak vacogtatása» sem ismeretlen (Luk. 18. 28 ; Máté 8. 12 stb.). De ez nem tüntet fel különbséget az Istenfogalomban az ótestamentumi «boszúálló Istennel» szemben. A zsidó Biblia is a büntetésnek javító, sőt szeretetgyakorlási célzatát tanítja (Jób 5. 17; Példab. 3.12) és a büntetés intézményéről az Új- Testamentum tanítói célzata sem tud lemondani. A T. magánjoga nagyjából azonos az őssémivel, melyet a Hammurápi kódex is feltüntet. A büntetőjogban messze kimagaslik az ókor törvényei közül az emberséges bánásmóddal. Elrendeli ugyan a botbüntetést, sőt ismeri a halálbüntetést is, de szinte kizárttá teszi alkalmazását. A börtönbüntetést nem ismeri, történeti elbeszélésben említ ugyan ideiglenes vizsgálati elzárást is (Móz. IV. 15. 34), úgyszintén ismeretlen előtte a vallatási kínzás, a megszégyenítés ; még az akasztott embert sem engedi éjjelen át az akasztófán hagyni (Móz. V. 21. 23). A büntetőjog ezen józansága, mely középút a keleti kegyetlen s a mindent megbocsájtás elméleti tana között, tette életképessé a zsidóságot a folytonos környezetváltozásban. Házassági törvénye a nő teremtéséről szóló elbeszélésének szellemében van elgondolva. Eszerint a nő a férfiből vétetett és el kell hagynia az embernek atyját, anyját, hogy nejéhez ragaszkodjék, hogy így egy lénnyé váljanak (Máz. I. 2. 24). Ehhez hasonló rendeltetést semmi más törvénykönyv nem adott a házasságnak. A T. egyébként messzemenő tisztaságot ír elő úgy a rokonvér-keveredés elkerülése, mint egyéb tekintetben. A fajtalankodás, a házasságtörés tilalmait azzal okolja meg, hogy az erkölcstelenkedés megfertőzheti az országot, ez pedig kiveti aztán lakóit (Móz. III. 18. 24-28). A törvény egyéb tekintetben"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5105. címszó a lexikon => 903. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15105.htm

CÍMSZÓ: Tóra

SZÓCIKK: mutat. A legalsóbbrendű az élettelen világ, ég, víz, szárazföld ásvány , ez arra van teremtve, hogy helyet és táplálékot nyújtson a növényzetnek, mely magvathordó és így örök életre van rendelve, amellett, hogy az egyének folyton váltakoznak és újult erővel bíró új nemzedéknek adják át helyüket. A növények vannak hivatva táplálékot nyújtani az állatvilágnak, mely nyomukba lép. Es végül az ily módon megterített asztalhoz lép az ember, ki úgy az állatokat, mint az alatta álló növény és ásványvilágot uralma alá hajtja és fenntartására fordítja. IV. Izráelre vonatkozólag tanítja a T., hogy Isten kedvelt, kiválasztott népe l. Választott nép , amennyiben Isten tanításaira hallgat és népek papjává szegődik. Nem azért, hogy talán nagyobbak volnátok mind a népeknél, tüntetett Isten ki benneteket, hogy kiválasszon benneteket, hisz ti a legkisebb vagytok mind a népek között, hanem mivel megszeretett Isten benneteket és mivel megtartja esküjét, melyet őseiteknek tett Móz. V. 7. 7, 8 . A megszeretés csak előző érdemeken alapulhat s ezek visszanyúlnak az ősök erényeire. A kiválasztás tehát nem előlegezése kiváltságoknak, hanem utólagos jutalmazása öröklött, nemesebb gondolkodásnak. Ugyanez áll a T. hangjára is, viszonyítva az Új-testamentuméhoz. Emebben általában a könyörületesség hangja az uralkodó, bár a büntetés, az örök kárhozat, égő kemence Máté 13. 42 , fogak vacogtatása sem ismeretlen Luk. 18. 28 ; Máté 8. 12 stb. . De ez nem tüntet fel különbséget az Istenfogalomban az ótestamentumi boszúálló Istennel szemben. A zsidó Biblia is a büntetésnek javító, sőt szeretetgyakorlási célzatát tanítja Jób 5. 17; Példab. 3.12 és a büntetés intézményéről az Új- Testamentum tanítói célzata sem tud lemondani. A T. magánjoga nagyjából azonos az őssémivel, melyet a Hammurápi kódex is feltüntet. A büntetőjogban messze kimagaslik az ókor törvényei közül az emberséges bánásmóddal. Elrendeli ugyan a botbüntetést, sőt ismeri a halálbüntetést is, de szinte kizárttá teszi alkalmazását. A börtönbüntetést nem ismeri, történeti elbeszélésben említ ugyan ideiglenes vizsgálati elzárást is Móz. IV. 15. 34 , úgyszintén ismeretlen előtte a vallatási kínzás, a megszégyenítés ; még az akasztott embert sem engedi éjjelen át az akasztófán hagyni Móz. V. 21. 23 . A büntetőjog ezen józansága, mely középút a keleti kegyetlen s a mindent megbocsájtás elméleti tana között, tette életképessé a zsidóságot a folytonos környezetváltozásban. Házassági törvénye a nő teremtéséről szóló elbeszélésének szellemében van elgondolva. Eszerint a nő a férfiből vétetett és el kell hagynia az embernek atyját, anyját, hogy nejéhez ragaszkodjék, hogy így egy lénnyé váljanak Máz. I. 2. 24 . Ehhez hasonló rendeltetést semmi más törvénykönyv nem adott a házasságnak. A T. egyébként messzemenő tisztaságot ír elő úgy a rokonvér-keveredés elkerülése, mint egyéb tekintetben. A fajtalankodás, a házasságtörés tilalmait azzal okolja meg, hogy az erkölcstelenkedés megfertőzheti az országot, ez pedig kiveti aztán lakóit Móz. III. 18. 24-28 . A törvény egyéb tekintetben

15105.ht

CÍMSZÓ Tór

SZÓCIKK mutat legalsóbbrend a élettele világ ég víz szárazföl ásván e arr va teremtve hog helye é tápláléko nyújtso növényzetnek mel magvathord é íg örö életr va rendelve amellett hog a egyéne folyto váltakozna é újul erőve bír ú nemzedékne adjá á helyüket növénye vanna hivatv tápláléko nyújtan a állatvilágnak mel nyomukb lép E végü a il módo megterítet asztalho lé a ember k úg a állatokat min a alatt áll növén é ásványvilágo uralm al hajtj é fenntartásár fordítja IV Izráelr vonatkozóla tanítj T. hog Iste kedvelt kiválasztot nép l Választot né amennyibe Iste tanításair hallga é népe papjáv szegődik Ne azért hog talá nagyobba volnáto min népeknél tüntetet Iste k benneteket hog kiválasszo benneteket his t legkiseb vagyto min népe között hane mive megszeretet Iste benneteke é mive megtartj esküjét melye őseitekne tet Móz V 7 7 megszereté csa előz érdemeke alapulha eze visszanyúlna a ősö erényeire kiválasztá tehá ne előlegezés kiváltságoknak hane utólago jutalmazás öröklött nemeseb gondolkodásnak Ugyane ál T hangjár is viszonyítv a Új-testamentuméhoz Emebbe általába könyörületessé hangj a uralkodó bá büntetés a örö kárhozat ég kemenc Mát 13 4 foga vacogtatás se ismeretle Luk 18 2 Mát 8 1 stb D e ne tünte fe különbsége a Istenfogalomba a ótestamentum boszúáll Istenne szemben zsid Bibli i büntetésne javító ső szeretetgyakorlás célzatá tanítj Jó 5 17 Példab 3.1 é bünteté intézményérő a Új Testamentu tanító célzat se tu lemondani T magánjog nagyjábó azono a őssémivel melye Hammuráp kóde i feltüntet büntetőjogba messz kimagasli a óko törvénye közü a embersége bánásmóddal Elrendel ugya botbüntetést ső ismer halálbüntetés is d szint kizártt tesz alkalmazását börtönbüntetés ne ismeri történet elbeszélésbe emlí ugya ideiglene vizsgálat elzárás i Móz IV 15 3 úgyszinté ismeretle előtt vallatás kínzás megszégyeníté mé a akasztot ember se enged éjjele á a akasztófá hagyn Móz V 21 2 büntetőjo eze józansága mel középú kelet kegyetle minden megbocsájtá elmélet tan között tett életképess zsidóságo folytono környezetváltozásban Házasság törvény n teremtésérő szól elbeszéléséne szellemébe va elgondolva Eszerin n férfibő vétetet é e kel hagyni a emberne atyját anyját hog nejéhe ragaszkodjék hog íg eg lénny váljana Máz I 2 2 Ehhe hasonl rendeltetés semm má törvényköny ne adot házasságnak T egyébkén messzemen tisztaságo í el úg rokonvér-keveredé elkerülése min egyé tekintetben fajtalankodás házasságtöré tilalmai azza okolj meg hog a erkölcstelenkedé megfertőzhet a országot e pedi kivet aztá lakói Móz III 18 24-2 törvén egyé tekintetbe

15105.h

CÍMSZ Tó

SZÓCIK muta legalsóbbren élettel vilá é ví szárazfö ásvá ar v teremtv ho hely táplálék nyújts növényzetne me magvathor í ör élet v rendelv amellet ho egyén folyt váltakozn úju erőv bí nemzedékn adj helyüke növény vann hivat táplálék nyújta állatvilágna me nyomuk lé vég i mód megteríte asztalh l embe ú állatoka mi alat ál növé ásványvilág ural a hajt fenntartásá fordítj I Izráel vonatkozól tanít T ho Ist kedvel kiválaszto né Választo n amennyib Ist tanításai hallg nép papjá szegődi N azér ho tal nagyobb volnát mi népekné tüntete Ist benneteke ho kiválassz benneteke hi legkise vagyt mi nép közöt han miv megszerete Ist bennetek miv megtart esküjé mely őseitekn te Mó megszeret cs elő érdemek alapulh ez visszanyúln ős erényeir kiválaszt teh n előlegezé kiváltságokna han utólag jutalmazá öröklöt nemese gondolkodásna Ugyan á hangjá i viszonyít Új-testamentumého Emebb általáb könyörületess hang uralkod b bünteté ör kárhoza é kemen Má 1 fog vacogtatá s ismeretl Lu 1 Má st n tünt f különbség Istenfogalomb ótestamentu boszúál Istenn szembe zsi Bibl büntetésn javít s szeretetgyakorlá célzat tanít J 1 Példa 3. büntet intézményér Ú Testament tanít célza s t lemondan magánjo nagyjáb azon őssémive mely Hammurá kód feltünte büntetőjogb mess kimagasl ók törvény köz emberség bánásmódda Elrende ugy botbüntetés s isme halálbünteté i szin kizárt tes alkalmazásá börtönbünteté n ismer történe elbeszélésb eml ugy ideiglen vizsgála elzárá Mó I 1 úgyszint ismeretl előt vallatá kínzá megszégyenít m akaszto embe s enge éjjel akasztóf hagy Mó 2 büntetőj ez józanság me közép kele kegyetl minde megbocsájt elméle ta közöt tet életképes zsidóság folyton környezetváltozásba Házassá törvén teremtésér szó elbeszélésén szelleméb v elgondolv Eszeri férfib vétete ke hagyn embern atyjá anyjá ho nejéh ragaszkodjé ho í e lénn váljan Má Ehh hason rendelteté sem m törvénykön n ado házasságna egyébké messzeme tisztaság e ú rokonvér-kevered elkerülés mi egy tekintetbe fajtalankodá házasságtör tilalma azz okol me ho erkölcstelenked megfertőzhe országo ped kive azt lakó Mó II 1 24- törvé egy tekintetb

15105.

CÍMS T

SZÓCI mut legalsóbbre élette vil v szárazf ásv a teremt h hel táplálé nyújt növényzetn m magvatho ö éle rendel amelle h egyé foly váltakoz új erő b nemzedék ad helyük növén van hiva táplálé nyújt állatvilágn m nyomu l vé mó megterít asztal emb állatok m ala á növ ásványvilá ura haj fenntartás fordít Izráe vonatkozó taní h Is kedve kiválaszt n Választ amennyi Is tanítása hall né papj szegőd azé h ta nagyob volná m népekn tüntet Is bennetek h kiválass bennetek h legkis vagy m né közö ha mi megszeret Is bennete mi megtar esküj mel őseitek t M megszere c el érdeme alapul e visszanyúl ő erényei kiválasz te előlegez kiváltságokn ha utóla jutalmaz öröklö nemes gondolkodásn Ugya hangj viszonyí Új-testamentuméh Emeb általá könyörületes han uralko büntet ö kárhoz keme M fo vacogtat ismeret L M s tün különbsé Istenfogalom ótestament boszúá Isten szemb zs Bib büntetés javí szeretetgyakorl célza taní Péld 3 bünte intézményé Testamen taní célz lemonda magánj nagyjá azo őssémiv mel Hammur kó feltünt büntetőjog mes kimagas ó törvén kö embersé bánásmódd Elrend ug botbünteté ism halálbüntet szi kizár te alkalmazás börtönbüntet isme történ elbeszélés em ug ideigle vizsgál elzár M úgyszin ismeret elő vallat kínz megszégyení akaszt emb eng éjje akasztó hag M büntető e józansá m közé kel kegyet mind megbocsáj elmél t közö te életképe zsidósá folyto környezetváltozásb Házass törvé teremtésé sz elbeszélésé szellemé elgondol Eszer férfi vétet k hagy ember atyj anyj h nejé ragaszkodj h lén válja M Eh haso rendeltet se törvénykö ad házasságn egyébk messzem tisztasá rokonvér-kevere elkerülé m eg tekintetb fajtalankod házasságtö tilalm az oko m h erkölcstelenke megfertőzh ország pe kiv az lak M I 24 törv eg tekintet

15105

CÍM

SZÓC mu legalsóbbr élett vi száraz ás terem he táplál nyúj növényzet magvath él rende amell egy fol váltako ú er nemzedé a helyü növé va hiv táplál nyúj állatvilág nyom v m megterí aszta em állato al nö ásványvil ur ha fenntartá fordí Izrá vonatkoz tan I kedv kiválasz Válasz amenny I tanítás hal n pap szegő az t nagyo voln népek tünte I bennete kiválas bennete legki vag n köz h m megszere I bennet m megta eskü me őseite megszer e érdem alapu visszanyú erénye kiválas t előlege kiváltságok h utól jutalma örökl neme gondolkodás Ugy hang viszony Új-testamentumé Eme által könyörülete ha uralk bünte kárho kem f vacogta ismere tü különbs Istenfogalo ótestamen boszú Iste szem z Bi bünteté jav szeretetgyakor célz tan Pél bünt intézmény Testame tan cél lemond magán nagyj az őssémi me Hammu k feltün büntetőjo me kimaga törvé k embers bánásmód Elren u botbüntet is halálbünte sz kizá t alkalmazá börtönbünte ism törté elbeszélé e u ideigl vizsgá elzá úgyszi ismere el valla kín megszégyen akasz em en éjj akaszt ha büntet józans köz ke kegye min megbocsá elmé köz t életkép zsidós folyt környezetváltozás Házas törv teremtés s elbeszélés szellem elgondo Esze férf véte hag embe aty any nej ragaszkod lé válj E has rendelte s törvényk a házasság egyéb messze tisztas rokonvér-kever elkerül e tekintet fajtalanko házasságt tilal a ok erkölcstelenk megfertőz orszá p ki a la 2 tör e tekinte

1510SZÓ m legalsóbb élet v szára á tere h táplá nyú növényze magvat é rend amel eg fo váltak e nemzed hely növ v hi táplá nyú állatvilá nyo megter aszt e állat a n ásványvi u h fenntart ford Izr vonatko ta ked kiválas Válas amenn tanítá ha pa szeg a nagy vol népe tünt bennet kivála bennet legk va kö megszer benne megt esk m őseit megsze érde alap visszany erény kivála előleg kiváltságo utó jutalm örök nem gondolkodá Ug han viszon Új-testamentum Em álta könyörület h ural bünt kárh ke vacogt ismer t különb Istenfogal ótestame bosz Ist sze B büntet ja szeretetgyako cél ta Pé bün intézmén Testam ta cé lemon magá nagy a őssém m Hamm feltü büntetőj m kimag törv ember bánásmó Elre botbünte i halálbünt s kiz alkalmaz börtönbünt is tört elbeszél ideig vizsg elz úgysz ismer e vall kí megszégye akas e e éj akasz h bünte józan kö k kegy mi megbocs elm kö életké zsidó foly környezetváltozá Háza tör teremté elbeszélé szelle elgond Esz fér vét ha emb at an ne ragaszko l vál ha rendelt törvény házassá egyé messz tiszta rokonvér-keve elkerü tekinte fajtalank házasság tila o erkölcstelen megfertő orsz k l tö tekint