15106.htm

CÍMSZÓ: Tóra

SZÓCIKK: "egyenlő elbánást követel bennszülöttel vagy idegennel (Móz. II. 12. 49 ; IV. 15.16). A rabszolgát is részesíti a szombati nyugalom áldásában (l. Szombat). Külön méltatást igényel a T.-i szegény­jog. Tiltja, a szegény szorult helyzetével való visszaélést, a zálogvétellel járó megszégyenítést, az adósság behajtásánál a megszégyenítést és kíméletlenséget. Elrendeli a szegény támogatását számos alakban, ezek: a szegények számára hagyandó termés, a szegénytized, a szombatévi termei átengedése, az adósság behajtásának szünetelése ez esztendőre és végül a jóbelév, melyet a szegények hitbizományának nevezhetünk (l. Szombatév, Jóbelév). A maga nemében egyedül áll a T. hadijoga. Elrendeli, hogy mindenekelőtt a pap hasson a nép lelkületére. Azonkívül elrendeli, hogy aki új házat épített, de még nem avatta fel, vagy szőlőt ültetett és még nem szüretelt, vagy nőt jegyzett el és még nem vette nőül, vagy pedig, akit leküzdhetetlen félelem fog el, mind térjen haza. Ha város ostromához lát a hadsereg, előbb békeajánlatot kell tennie, ha az ellenség elfogadja és a kaput megnyitja, akkor a népet adófizetővé tegye (személyes rabságba ejtés nélkül, mint Jós. 9. 27; Bír. 1. 28; I. Kir. 9. 21-ből kitűnik). Csak a békeajánlat visszautasítása esetén szabad, a nőket, a gyermekeket és az állatot zsákmányul ejteni. Ostrom alatt nem szabad a gyümölcsfákat kivágni, mert «ember talán a fa, hogy miattad ostromba jusson ?» (Móz.V. 20). A haditábor tisztántartásáról is intézkedik a T. (Móz. V. 23. 10-15). A hadban zsákmányolt nővel szemben emberséges bánásmódot parancsol: egy havi időt kell neki adni, hogy szüleit és otthonát meggyászolhassa, csak azután dönthet a hódító véglegesen a sorsa felett. A hadijog alapján a hódító elveheti feleségül, vagy pedig szabadon bocsáthatja, de rabszolgának nem adhatja el és nem szabad zsarnokoskodnia fölötte, ha megtartja. (Móz. V.21. 10-14). A T. humanitása megnyilvánul a rabszolgajogban is. Az adósnak rabszolgául ejtését nem tiltja ugyan a Szentírás, de számos helyen rosszalja azt (így Jób 31,13: «Ha semmibe vettem volna igazát rabszolgámnak vagy szolganőmnek, mikor perbe szálltak ellenem, ugyan mit cselekedhettem volna, ha Isten felkelt volna ellenem és ha számon kért volna, mit feleltem volna neki? Nem az teremtette őt is, aki engem teremtett az anyaméhben»). Rabszolgák egymás közötti házasságából a gazda házában született rabszolgagyermek kiváltságos elbánásban részesült. A szombati munkaszünet rabszolgának is kijárt, úgyszintén az áldozati lakoma. Rabszolgarablás halálbüntetés terhe alatt tilos (Móz. II. 21. 16), jelentékeny testisértése fejében felszabadult a rabszolga (Móz. II. 21. 26); szökött rabszolgát kiszolgáltatni nem szabad (Móz. V. 23, 16): héber rabszolgát eladni nem lehet és magát eladó rabszolgát nem szabad rabsorban tartani (Móz. III 25.-89). A rokonnak megvan a joga a kiváltásra (u. o. 47-49). Hét esztendő után felszabadul a héber rabszolga (Móz. II. 21, 2) és ekkor nem bocsátható el üres kézzel (Móz. V. 15, 12-15). (A rabszolgaságot az Új- Testamentum sem tartja szükségesnek megszüntetni sőt hűségre figyelmezteti a rabszolgát (Kol. 3. 22; L"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5106. címszó a lexikon => 904. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15106.htm

CÍMSZÓ: Tóra

SZÓCIKK: egyenlő elbánást követel bennszülöttel vagy idegennel Móz. II. 12. 49 ; IV. 15.16 . A rabszolgát is részesíti a szombati nyugalom áldásában l. Szombat . Külön méltatást igényel a T.-i szegény­jog. Tiltja, a szegény szorult helyzetével való visszaélést, a zálogvétellel járó megszégyenítést, az adósság behajtásánál a megszégyenítést és kíméletlenséget. Elrendeli a szegény támogatását számos alakban, ezek: a szegények számára hagyandó termés, a szegénytized, a szombatévi termei átengedése, az adósság behajtásának szünetelése ez esztendőre és végül a jóbelév, melyet a szegények hitbizományának nevezhetünk l. Szombatév, Jóbelév . A maga nemében egyedül áll a T. hadijoga. Elrendeli, hogy mindenekelőtt a pap hasson a nép lelkületére. Azonkívül elrendeli, hogy aki új házat épített, de még nem avatta fel, vagy szőlőt ültetett és még nem szüretelt, vagy nőt jegyzett el és még nem vette nőül, vagy pedig, akit leküzdhetetlen félelem fog el, mind térjen haza. Ha város ostromához lát a hadsereg, előbb békeajánlatot kell tennie, ha az ellenség elfogadja és a kaput megnyitja, akkor a népet adófizetővé tegye személyes rabságba ejtés nélkül, mint Jós. 9. 27; Bír. 1. 28; I. Kir. 9. 21-ből kitűnik . Csak a békeajánlat visszautasítása esetén szabad, a nőket, a gyermekeket és az állatot zsákmányul ejteni. Ostrom alatt nem szabad a gyümölcsfákat kivágni, mert ember talán a fa, hogy miattad ostromba jusson ? Móz.V. 20 . A haditábor tisztántartásáról is intézkedik a T. Móz. V. 23. 10-15 . A hadban zsákmányolt nővel szemben emberséges bánásmódot parancsol: egy havi időt kell neki adni, hogy szüleit és otthonát meggyászolhassa, csak azután dönthet a hódító véglegesen a sorsa felett. A hadijog alapján a hódító elveheti feleségül, vagy pedig szabadon bocsáthatja, de rabszolgának nem adhatja el és nem szabad zsarnokoskodnia fölötte, ha megtartja. Móz. V.21. 10-14 . A T. humanitása megnyilvánul a rabszolgajogban is. Az adósnak rabszolgául ejtését nem tiltja ugyan a Szentírás, de számos helyen rosszalja azt így Jób 31,13: Ha semmibe vettem volna igazát rabszolgámnak vagy szolganőmnek, mikor perbe szálltak ellenem, ugyan mit cselekedhettem volna, ha Isten felkelt volna ellenem és ha számon kért volna, mit feleltem volna neki? Nem az teremtette őt is, aki engem teremtett az anyaméhben . Rabszolgák egymás közötti házasságából a gazda házában született rabszolgagyermek kiváltságos elbánásban részesült. A szombati munkaszünet rabszolgának is kijárt, úgyszintén az áldozati lakoma. Rabszolgarablás halálbüntetés terhe alatt tilos Móz. II. 21. 16 , jelentékeny testisértése fejében felszabadult a rabszolga Móz. II. 21. 26 ; szökött rabszolgát kiszolgáltatni nem szabad Móz. V. 23, 16 : héber rabszolgát eladni nem lehet és magát eladó rabszolgát nem szabad rabsorban tartani Móz. III 25.-89 . A rokonnak megvan a joga a kiváltásra u. o. 47-49 . Hét esztendő után felszabadul a héber rabszolga Móz. II. 21, 2 és ekkor nem bocsátható el üres kézzel Móz. V. 15, 12-15 . A rabszolgaságot az Új- Testamentum sem tartja szükségesnek megszüntetni sőt hűségre figyelmezteti a rabszolgát Kol. 3. 22; L

15106.ht

CÍMSZÓ Tór

SZÓCIKK egyenl elbánás követe bennszülötte vag idegenne Móz II 12 4 IV 15.1 rabszolgá i részesít szombat nyugalo áldásába l Szomba Külö méltatás igénye T.- szegény­jog Tiltja szegén szorul helyzetéve val visszaélést zálogvételle jár megszégyenítést a adóssá behajtásáná megszégyenítés é kíméletlenséget Elrendel szegén támogatásá számo alakban ezek szegénye számár hagyand termés szegénytized szombatév terme átengedése a adóssá behajtásána szünetelés e esztendőr é végü jóbelév melye szegénye hitbizományána nevezhetün l Szombatév Jóbelé mag nemébe egyedü ál T hadijoga Elrendeli hog mindenekelőt pa hasso né lelkületére Azonkívü elrendeli hog ak ú háza épített d mé ne avatt fel vag szőlő ültetet é mé ne szüretelt vag nő jegyzet e é mé ne vett nőül vag pedig aki leküzdhetetle félele fo el min térje haza H váro ostromáho lá hadsereg előb békeajánlato kel tennie h a ellensé elfogadj é kapu megnyitja akko népe adófizetőv tegy személye rabságb ejté nélkül min Jós 9 27 Bír 1 28 I Kir 9 21-bő kitűni Csa békeajánla visszautasítás eseté szabad nőket gyermekeke é a állato zsákmányu ejteni Ostro alat ne szaba gyümölcsfáka kivágni mer embe talá fa hog miatta ostromb jusso Móz.V 2 haditábo tisztántartásáró i intézkedi T Móz V 23 10-1 hadba zsákmányol nőve szembe embersége bánásmódo parancsol eg hav idő kel nek adni hog szülei é otthoná meggyászolhassa csa azutá dönthe hódít véglegese sors felett hadijo alapjá hódít elvehet feleségül vag pedi szabado bocsáthatja d rabszolgána ne adhatj e é ne szaba zsarnokoskodni fölötte h megtartja Móz V.21 10-1 T humanitás megnyilvánu rabszolgajogba is A adósna rabszolgáu ejtésé ne tiltj ugya Szentírás d számo helye rosszalj az íg Jó 31,13 H semmib vette voln igazá rabszolgámna vag szolganőmnek miko perb szállta ellenem ugya mi cselekedhette volna h Iste felkel voln ellene é h számo kér volna mi felelte voln neki Ne a teremtett ő is ak enge teremtet a anyaméhbe Rabszolgá egymá között házasságábó gazd házába születet rabszolgagyerme kiváltságo elbánásba részesült szombat munkaszüne rabszolgána i kijárt úgyszinté a áldozat lakoma Rabszolgarablá halálbünteté terh alat tilo Móz II 21 1 jelentéken testisértés fejébe felszabadul rabszolg Móz II 21 2 szököt rabszolgá kiszolgáltatn ne szaba Móz V 23 1 hébe rabszolgá eladn ne lehe é magá elad rabszolgá ne szaba rabsorba tartan Móz II 25.-8 rokonna megva jog kiváltásr u o 47-4 Hé esztend utá felszabadu hébe rabszolg Móz II 21 é ekko ne bocsáthat e üre kézze Móz V 15 12-1 rabszolgaságo a Új Testamentu se tartj szükségesne megszüntetn ső hűségr figyelmeztet rabszolgá Kol 3 22

15106.h

CÍMSZ Tó

SZÓCIK egyen elbáná követ bennszülött va idegenn Mó I 1 I 15. rabszolg részesí szomba nyugal áldásáb Szomb Kül méltatá igény T. szegény­jo Tiltj szegé szoru helyzetév va visszaélés zálogvétell já megszégyenítés adóss behajtásán megszégyeníté kíméletlensége Elrende szegé támogatás szám alakba eze szegény számá hagyan termé szegénytize szombaté term átengedés adóss behajtásán szünetelé esztendő vég jóbelé mely szegény hitbizományán nevezhetü Szombaté Jóbel ma neméb egyed á hadijog Elrendel ho mindenekelő p hass n lelkületér Azonkív elrendel ho a ház építet m n avat fe va szől ültete m n szüretel va n jegyze m n vet nőü va pedi ak leküzdhetetl félel f e mi térj haz vár ostromáh l hadsere elő békeajánlat ke tenni ellens elfogad kap megnyitj akk nép adófizető teg személy rabság ejt nélkü mi Jó 2 Bí 2 Ki 21-b kitűn Cs békeajánl visszautasítá eset szaba nőke gyermekek állat zsákmány ejten Ostr ala n szab gyümölcsfák kivágn me emb tal f ho miatt ostrom juss Móz. haditáb tisztántartásár intézked Mó 2 10- hadb zsákmányo nőv szemb emberség bánásmód parancso e ha id ke ne adn ho szüle otthon meggyászolhass cs azut dönth hódí végleges sor felet hadij alapj hódí elvehe feleségü va ped szabad bocsáthatj rabszolgán n adhat n szab zsarnokoskodn fölött megtartj Mó V.2 10- humanitá megnyilván rabszolgajogb i adósn rabszolgá ejtés n tilt ugy Szentírá szám hely rosszal a í J 31,1 semmi vett vol igaz rabszolgámn va szolganőmne mik per szállt ellene ugy m cselekedhett voln Ist felke vol ellen szám ké voln m felelt vol nek N teremtet i a eng teremte anyaméhb Rabszolg egym közöt házasságáb gaz házáb születe rabszolgagyerm kiváltság elbánásb részesül szomba munkaszün rabszolgán kijár úgyszint áldoza lakom Rabszolgarabl halálbüntet ter ala til Mó I 2 jelentéke testisérté fejéb felszabadu rabszol Mó I 2 szökö rabszolg kiszolgáltat n szab Mó 2 héb rabszolg elad n leh mag ela rabszolg n szab rabsorb tarta Mó I 25.- rokonn megv jo kiváltás 47- H eszten ut felszabad héb rabszol Mó I 2 ekk n bocsátha ür kézz Mó 1 12- rabszolgaság Ú Testament s tart szükségesn megszüntet s hűség figyelmezte rabszolg Ko 2

15106.

CÍMS T

SZÓCI egye elbán köve bennszülöt v idegen M 15 rabszol részes szomb nyuga áldásá Szom Kü méltat igén T szegény­j Tilt szeg szor helyzeté v visszaélé zálogvétel j megszégyeníté adós behajtásá megszégyenít kíméletlenség Elrend szeg támogatá szá alakb ez szegén szám hagya term szegénytiz szombat ter átengedé adós behajtásá szünetel esztend vé jóbel mel szegén hitbizományá nevezhet Szombat Jóbe m nemé egye hadijo Elrende h mindenekel has lelkületé Azonkí elrende h há építe ava f v sző ültet szürete v jegyz ve nő v ped a leküzdhetet féle m tér ha vá ostromá hadser el békeajánla k tenn ellen elfoga ka megnyit ak né adófizet te személ rabsá ej nélk m J B K 21- kitű C békeaján visszautasít ese szab nők gyermeke álla zsákmán ejte Ost al sza gyümölcsfá kivág m em ta h miat ostro jus Móz haditá tisztántartásá intézke M 10 had zsákmány nő szem embersé bánásmó parancs h i k n ad h szül ottho meggyászolhas c azu dönt hód véglege so fele hadi alap hód elveh feleség v pe szaba bocsáthat rabszolgá adha sza zsarnokoskod fölöt megtart M V. 10 humanit megnyilvá rabszolgajog adós rabszolg ejté til ug Szentír szá hel rossza 31, semm vet vo iga rabszolgám v szolganőmn mi pe száll ellen ug cselekedhet vol Is felk vo elle szá k vol felel vo ne teremte en teremt anyaméh Rabszol egy közö házasságá ga házá szület rabszolgagyer kiváltsá elbánás részesü szomb munkaszü rabszolgá kijá úgyszin áldoz lako Rabszolgarab halálbünte te al ti M jelenték testisért fejé felszabad rabszo M szök rabszol kiszolgálta sza M hé rabszol ela le ma el rabszol sza rabsor tart M 25. rokon meg j kiváltá 47 eszte u felszaba hé rabszo M ek bocsáth ü kéz M 12 rabszolgasá Testamen tar szükséges megszünte hűsé figyelmezt rabszol K

15106

CÍM

SZÓC egy elbá köv bennszülö idege 1 rabszo része szom nyug áldás Szo K mélta igé szegény­ Til sze szo helyzet visszaél zálogvéte megszégyenít adó behajtás megszégyení kíméletlensé Elren sze támogat sz alak e szegé szá hagy ter szegényti szomba te átenged adó behajtás szünete eszten v jóbe me szegé hitbizomány nevezhe Szomba Jób nem egy hadij Elrend mindeneke ha lelkület Azonk elrend h épít av sz ülte szüret jegy v n pe leküzdhete fél té h v ostrom hadse e békeajánl ten elle elfog k megnyi a n adófize t szemé rabs e nél 21 kit békeajá visszautasí es sza nő gyermek áll zsákmá ejt Os a sz gyümölcsf kivá e t mia ostr ju Mó hadit tisztántartás intézk 1 ha zsákmán n sze embers bánásm paranc a szü otth meggyászolha az dön hó végleg s fel had ala hó elve felesé p szab bocsátha rabszolg adh sz zsarnokosko fölö megtar V 1 humani megnyilv rabszolgajo adó rabszol ejt ti u Szentí sz he rossz 31 sem ve v ig rabszolgá szolganőm m p szál elle u cselekedhe vo I fel v ell sz vo fele v n teremt e terem anyamé Rabszo eg köz házasság g ház szüle rabszolgagye kiválts elbáná részes szom munkasz rabszolg kij úgyszi áldo lak Rabszolgara halálbünt t a t jelenté testisér fej felszaba rabsz szö rabszo kiszolgált sz h rabszo el l m e rabszo sz rabso tar 25 roko me kivált 4 eszt felszab h rabsz e bocsát ké 1 rabszolgas Testame ta szüksége megszünt hűs figyelmez rabszo

1510SZÓ eg elb kö bennszül ideg rabsz rész szo nyu áldá Sz mélt ig szegén Ti sz sz helyze visszaé zálogvét megszégyení ad behajtá megszégyen kíméletlens Elre sz támoga s ala szeg sz hag te szegényt szomb t átenge ad behajtá szünet eszte jób m szeg hitbizomán nevezh Szomb Jó ne eg hadi Elren mindenek h lelküle Azon elren épí a s ült szüre jeg p leküzdhet fé t ostro hads békeaján te ell elfo megny adófiz szem rab né 2 ki békeaj visszautas e sz n gyerme ál zsákm ej O s gyümölcs kiv mi ost j M hadi tisztántartá intéz h zsákmá sz ember bánás paran sz ott meggyászolh a dö h végle fe ha al h elv feles sza bocsáth rabszol ad s zsarnokosk föl megta human megnyil rabszolgaj ad rabszo ej t Szent s h ross 3 se v i rabszolg szolganő szá ell cselekedh v fe el s v fel terem tere anyam Rabsz e kö házassá há szül rabszolgagy kivált elbán része szo munkas rabszol ki úgysz áld la Rabszolgar halálbün jelent testisé fe felszab rabs sz rabsz kiszolgál s rabsz e rabsz s rabs ta 2 rok m kivál esz felsza rabs bocsá k rabszolga Testam t szükség megszün hű figyelme rabsz