15107.htm

CÍMSZÓ: Tóra

SZÓCIKK: Kor. 7. 20). Kimagasló a T. felfogása az állatvédelmi törvényekben. Nem szabad a nyomtató ökör száját leszíjazni (Móz. V. 24. 4), tilos ökröt és szamarat (nem egyenlő erővel húzó igásállatokat) egyazon ekébe befogni (Móz. V. 22. 10), madárfészket végkép kipusztítani (u. o. 6), barmot a borjúval egy napon levágni (Móz. III. 23. 28), a borjút 8 napos kora előtt anyjától elvenni és levágni (Móz. III. 22. 27), kecskegödölyét anya tejében főzni (Móz. II. 23. 19), terhe alatt roskadozó állatot fel kell segíteni (Móz. II. 29. 4). Nem szabad az állatot természetéből kivetkőztetni, kasztrálni (Móz. III. 22. 24), keresztezni (u. o. 19.19). Másfél évezredes gyakorlat után is Pál apostol mégis félreértette az állatvédelem nemes szempontjait «Mert a Mózes törvényében meg vagyon írva: «Ne kösd fel a nyomtató ökörnek száját (Móz. V. 25. 4) «talán az ökrökre vagyon-e az Istennek gondja?» (L Korinth.9. 9). Csak allegorikus értelmezés mellett érti, hogy: «Mindenestül miattunk mondja azt (a T.), mert érettük íratott meg, hogy aki szánt, remény fejében kell szántania és aki csépel, részesülés reményében csépel. Ha mi szellemit vetettünk nektek: nagy dolog-e, ha test munkáitokat aratjuk?» (A gyümölcsfák védelmét, l. Hadijog.) A T. törvényeinek általános jellemzését maga a T. nyújtja e szavakban: «A parancs, melyet Én meghagytam nektek, nem emberfölötti és nem elérhetetlen. Nem az égben van, hogy mondhatnád, ki megy fel érte az égbe, hogy lehozza és kihirdesse, és nem a tengeren túl van, hogy mondhatnád, ki megy el érte a tengeren túlra, hogy elhozza és kihirdesse, hogy teljesítsük, sőt igen közel van hozzád: szádban és szívedben van, hogy teljesítsed» (Móz. V. 30. 1-13). A T. történeti elbeszélő részei: nem szorítkoznak Izrael életére, hanem érdeklődésük körébe vonják az egész emberiséget és ennek hátterében a világot, úgy azonban, hogy ezen legszélesebb alapból indulva, kúpszerűen mind szűkebb körbe emelkednek, a három pátriárka leszármazottjain át Jákob családjához, ezen belül pedig Józsefhez és azontúl ismét Izrael népének egyetemébe szélesednek. Különös bájt ad ez elbeszéléseknek az a művészi módja, hogy az istenséget belevonják az eseményekbe, emberi vonásokkal ruházzák fel, családias könnyedségben tüntetik fel, mindamellett mennyei fenségét nem tépázzák meg. Noha sémi hagyományok emlékei még áttetszenek némelyik elbeszélésen (teremtés, özönvíz története) a régi mítosz fantasztikusságának s pogány nyerseségének itt nyoma sincs. Az elbeszélés egyszerű, kalandmentes, célja felé törekvő, helyi vonatkozások helyett a világrend szerkezetét igyekszik kimutatni. Az Alkotó földöntúli fenségben áll teremtményeivel szemben, nem fárad és nem vesződik, hanem puszta «Legyen» szavával idézi fel a mindenséget a semmiségből. A teremtés mindamellett időben megy végbe, hogy a hetedik nap szentsége meg legyen alapozva. A teremtés sorrendje is céltudatos (teleológikus): az alsóbb rendűtől a felsőbb rendű felé halad és betetőződik az emberrel, mint a teremtés uralkodójával. Az ember bűnbeesésénél mesteri az isteni igazságszolgáltatás menete.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5107. címszó a lexikon => 904. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15107.htm

CÍMSZÓ: Tóra

SZÓCIKK: Kor. 7. 20 . Kimagasló a T. felfogása az állatvédelmi törvényekben. Nem szabad a nyomtató ökör száját leszíjazni Móz. V. 24. 4 , tilos ökröt és szamarat nem egyenlő erővel húzó igásállatokat egyazon ekébe befogni Móz. V. 22. 10 , madárfészket végkép kipusztítani u. o. 6 , barmot a borjúval egy napon levágni Móz. III. 23. 28 , a borjút 8 napos kora előtt anyjától elvenni és levágni Móz. III. 22. 27 , kecskegödölyét anya tejében főzni Móz. II. 23. 19 , terhe alatt roskadozó állatot fel kell segíteni Móz. II. 29. 4 . Nem szabad az állatot természetéből kivetkőztetni, kasztrálni Móz. III. 22. 24 , keresztezni u. o. 19.19 . Másfél évezredes gyakorlat után is Pál apostol mégis félreértette az állatvédelem nemes szempontjait Mert a Mózes törvényében meg vagyon írva: Ne kösd fel a nyomtató ökörnek száját Móz. V. 25. 4 talán az ökrökre vagyon-e az Istennek gondja? L Korinth.9. 9 . Csak allegorikus értelmezés mellett érti, hogy: Mindenestül miattunk mondja azt a T. , mert érettük íratott meg, hogy aki szánt, remény fejében kell szántania és aki csépel, részesülés reményében csépel. Ha mi szellemit vetettünk nektek: nagy dolog-e, ha test munkáitokat aratjuk? A gyümölcsfák védelmét, l. Hadijog. A T. törvényeinek általános jellemzését maga a T. nyújtja e szavakban: A parancs, melyet Én meghagytam nektek, nem emberfölötti és nem elérhetetlen. Nem az égben van, hogy mondhatnád, ki megy fel érte az égbe, hogy lehozza és kihirdesse, és nem a tengeren túl van, hogy mondhatnád, ki megy el érte a tengeren túlra, hogy elhozza és kihirdesse, hogy teljesítsük, sőt igen közel van hozzád: szádban és szívedben van, hogy teljesítsed Móz. V. 30. 1-13 . A T. történeti elbeszélő részei: nem szorítkoznak Izrael életére, hanem érdeklődésük körébe vonják az egész emberiséget és ennek hátterében a világot, úgy azonban, hogy ezen legszélesebb alapból indulva, kúpszerűen mind szűkebb körbe emelkednek, a három pátriárka leszármazottjain át Jákob családjához, ezen belül pedig Józsefhez és azontúl ismét Izrael népének egyetemébe szélesednek. Különös bájt ad ez elbeszéléseknek az a művészi módja, hogy az istenséget belevonják az eseményekbe, emberi vonásokkal ruházzák fel, családias könnyedségben tüntetik fel, mindamellett mennyei fenségét nem tépázzák meg. Noha sémi hagyományok emlékei még áttetszenek némelyik elbeszélésen teremtés, özönvíz története a régi mítosz fantasztikusságának s pogány nyerseségének itt nyoma sincs. Az elbeszélés egyszerű, kalandmentes, célja felé törekvő, helyi vonatkozások helyett a világrend szerkezetét igyekszik kimutatni. Az Alkotó földöntúli fenségben áll teremtményeivel szemben, nem fárad és nem vesződik, hanem puszta Legyen szavával idézi fel a mindenséget a semmiségből. A teremtés mindamellett időben megy végbe, hogy a hetedik nap szentsége meg legyen alapozva. A teremtés sorrendje is céltudatos teleológikus : az alsóbb rendűtől a felsőbb rendű felé halad és betetőződik az emberrel, mint a teremtés uralkodójával. Az ember bűnbeesésénél mesteri az isteni igazságszolgáltatás menete.

15107.ht

CÍMSZÓ Tór

SZÓCIKK Kor 7 2 Kimagasl T felfogás a állatvédelm törvényekben Ne szaba nyomtat ökö szájá leszíjazn Móz V 24 tilo ökrö é szamara ne egyenl erőve húz igásállatoka egyazo ekéb befogn Móz V 22 1 madárfészke végké kipusztítan u o barmo borjúva eg napo levágn Móz III 23 2 borjú napo kor előt anyjátó elvenn é levágn Móz III 22 2 kecskegödölyé any tejébe főzn Móz II 23 1 terh alat roskadoz állato fe kel segíten Móz II 29 Ne szaba a állato természetébő kivetkőztetni kasztráln Móz III 22 2 keresztezn u o 19.1 Másfé évezrede gyakorla utá i Pá aposto mégi félreértett a állatvédele neme szempontjai Mer Móze törvényébe me vagyo írva N kös fe nyomtat ökörne szájá Móz V 25 talá a ökrökr vagyon- a Istenne gondja Korinth.9 Csa allegoriku értelmezé mellet érti hogy Mindenestü miattun mondj az T mer érettü íratot meg hog ak szánt remén fejébe kel szántani é ak csépel részesülé reményébe csépel H m szellemi vetettün nektek nag dolog-e h tes munkáitoka aratjuk gyümölcsfá védelmét l Hadijog T törvényeine általáno jellemzésé mag T nyújtj szavakban parancs melye É meghagyta nektek ne emberfölött é ne elérhetetlen Ne a égbe van hog mondhatnád k meg fe ért a égbe hog lehozz é kihirdesse é ne tengere tú van hog mondhatnád k meg e ért tengere túlra hog elhozz é kihirdesse hog teljesítsük ső ige köze va hozzád szádba é szívedbe van hog teljesítse Móz V 30 1-1 T történet elbeszél részei ne szorítkozna Izrae életére hane érdeklődésü köréb vonjá a egés emberisége é enne hátterébe világot úg azonban hog eze legszéleseb alapbó indulva kúpszerűe min szűkeb körb emelkednek háro pátriárk leszármazottjai á Jáko családjához eze belü pedi Józsefhe é azontú ismé Izrae népéne egyeteméb szélesednek Különö báj a e elbeszélésekne a művész módja hog a istensége belevonjá a eseményekbe ember vonásokka ruházzá fel családia könnyedségbe tünteti fel mindamellet mennye fenségé ne tépázzá meg Noh sém hagyományo emléke mé áttetszene némelyi elbeszélése teremtés özönví történet rég mítos fantasztikusságána pogán nyerseségéne it nyom sincs A elbeszélé egyszerű kalandmentes célj fel törekvő hely vonatkozáso helyet világren szerkezeté igyekszi kimutatni A Alkot földöntúl fenségbe ál teremtményeive szemben ne fára é ne vesződik hane puszt Legye szaváva idéz fe mindensége semmiségből teremté mindamellet időbe meg végbe hog hetedi na szentség me legye alapozva teremté sorrendj i céltudato teleológiku a alsób rendűtő felsőb rend fel hala é betetőződi a emberrel min teremté uralkodójával A embe bűnbeeséséné mester a isten igazságszolgáltatá menete

15107.h

CÍMSZ Tó

SZÓCIK Ko Kimagas felfogá állatvédel törvényekbe N szab nyomta ök száj leszíjaz Mó 2 til ökr szamar n egyen erőv hú igásállatok egyaz eké befog Mó 2 madárfészk végk kipusztíta barm borjúv e nap levág Mó II 2 borj nap ko elő anyját elven levág Mó II 2 kecskegödöly an tejéb főz Mó I 2 ter ala roskado állat f ke segíte Mó I 2 N szab állat természetéb kivetkőztetn kasztrál Mó II 2 keresztez 19. Másf évezred gyakorl ut P apost még félreértet állatvédel nem szempontja Me Móz törvényéb m vagy írv kö f nyomta ökörn száj Mó 2 tal ökrök vagyon Istenn gondj Korinth. Cs allegorik értelmez melle ért hog Mindenest miattu mond a me érett írato me ho a szán remé fejéb ke szántan a csépe részesül reményéb csépe szellem vetettü nekte na dolog- te munkáitok aratju gyümölcsf védelmé Hadijo törvényein általán jellemzés ma nyújt szavakba paranc mely meghagyt nekte n emberfölöt n elérhetetle N égb va ho mondhatná me f ér égb ho lehoz kihirdess n tenger t va ho mondhatná me ér tenger túlr ho elhoz kihirdess ho teljesítsü s ig köz v hozzá szádb szívedb va ho teljesíts Mó 3 1- történe elbeszé része n szorítkozn Izra életér han érdeklődés köré vonj egé emberiség enn hátteréb világo ú azonba ho ez legszélese alapb indulv kúpszerű mi szűke kör emelkedne hár pátriár leszármazottja Ják családjáho ez bel ped Józsefh azont ism Izra népén egyetemé szélesedne Külön bá elbeszélésekn művés módj ho istenség belevonj eseményekb embe vonásokk ruházz fe családi könnyedségb tüntet fe mindamelle menny fenség n tépázz me No sé hagyomány emlék m áttetszen némely elbeszélés teremté özönv történe ré míto fantasztikusságán pogá nyerseségén i nyo sinc elbeszél egyszer kalandmente cél fe törekv hel vonatkozás helye világre szerkezet igyeksz kimutatn Alko földöntú fenségb á teremtményeiv szembe n fár n vesződi han pusz Legy szaváv idé f mindenség semmiségbő teremt mindamelle időb me végb ho heted n szentsé m legy alapozv teremt sorrend céltudat teleológik alsó rendűt felső ren fe hal betetőződ emberre mi teremt uralkodójáva emb bűnbeesésén meste iste igazságszolgáltat menet

15107.

CÍMS T

SZÓCI K Kimaga felfog állatvéde törvényekb sza nyomt ö szá leszíja M ti ök szama egye erő h igásállato egya ek befo M madárfész vég kipusztít bar borjú na levá M I bor na k el anyjá elve levá M I kecskegödöl a tejé fő M te al roskad álla k segít M sza álla természeté kivetkőztet kasztrá M I kereszte 19 Más évezre gyakor u apos mé félreérte állatvéde ne szempontj M Mó törvényé vag ír k nyomt ökör szá M ta ökrö vagyo Isten gond Korinth C allegori értelme mell ér ho Mindenes miatt mon m éret írat m h szá rem fejé k szánta csép részesü reményé csép szelle vetett nekt n dolog t munkáito aratj gyümölcs védelm Hadij törvényei általá jellemzé m nyúj szavakb paran mel meghagy nekt emberfölö elérhetetl ég v h mondhatn m é ég h leho kihirdes tenge v h mondhatn m é tenge túl h elho kihirdes h teljesíts i kö hozz szád szíved v h teljesít M 1 történ elbesz rész szorítkoz Izr életé ha érdeklődé kör von eg emberisé en hátteré világ azonb h e legszéles alap indul kúpszer m szűk kö emelkedn há pátriá leszármazottj Já családjáh e be pe József azon is Izr népé egyetem szélesedn Külö b elbeszélések művé mód h istensé belevon események emb vonások ruház f család könnyedség tünte f mindamell menn fensé tépáz m N s hagyomán emlé áttetsze némel elbeszélé teremt özön történ r mít fantasztikusságá pog nyerseségé ny sin elbeszé egysze kalandment cé f törek he vonatkozá hely világr szerkeze igyeks kimutat Alk földönt fenség teremtményei szemb fá vesződ ha pus Leg szavá id mindensé semmiségb terem mindamell idő m vég h hete szents leg alapoz terem sorren céltuda teleológi als rendű fels re f ha betetőző emberr m terem uralkodójáv em bűnbeesésé mest ist igazságszolgálta mene

15107

CÍM

SZÓC Kimag felfo állatvéd törvények sz nyom sz leszíj t ö szam egy er igásállat egy e bef madárfés vé kipusztí ba borj n lev bo n e anyj elv lev kecskegödö tej f t a roska áll segí sz áll természet kivetkőzte kasztr kereszt 1 Má évezr gyako apo m félreért állatvéd n szempont M törvény va í nyom ökö sz t ökr vagy Iste gon Korint allegor értelm mel é h Mindene miat mo ére íra sz re fej szánt csé részes remény csé szell vetet nek dolo munkáit arat gyümölc védel Hadi törvénye által jellemz nyú szavak para me meghag nek emberföl elérhetet é mondhat é leh kihirde teng mondhat teng tú elh kihirde teljesít k hoz szá szíve teljesí törté elbes rés szorítko Iz élet h érdeklőd kö vo e emberis e hátter vilá azon legszéle ala indu kúpsze szű k emelked h pátri leszármazott J családjá b p Józse azo i Iz nép egyete szélesed Kül elbeszélése műv mó istens belevo eseménye em vonáso ruhá csalá könnyedsé tünt mindamel men fens tépá hagyomá eml áttetsz néme elbeszél terem özö törté mí fantasztikusság po nyerseség n si elbesz egysz kalandmen c töre h vonatkoz hel világ szerkez igyek kimuta Al földön fensé teremtménye szem f vesző h pu Le szav i mindens semmiség tere mindamel id vé het szent le alapo tere sorre céltud teleológ al rend fel r h betetőz ember tere uralkodójá e bűnbeesés mes is igazságszolgált men

1510SZÓ Kima felf állatvé törvénye s nyo s leszí sza eg e igásálla eg be madárfé v kipuszt b bor le b any el le kecskegöd te rosk ál seg s ál természe kivetkőzt kaszt keresz M évez gyak ap félreér állatvé szempon törvén v nyo ök s ök vag Ist go Korin allego értel me Minden mia m ér ír s r fe szán cs része remén cs szel vete ne dol munkái ara gyümöl véde Had törvény álta jellem ny szava par m megha ne emberfö elérhete mondha le kihird ten mondha ten t el kihird teljesí ho sz szív teljes tört elbe ré szorítk I éle érdeklő k v emberi hátte vil azo legszél al ind kúpsz sz emelke pátr leszármazot családj Józs az I né egyet szélese Kü elbeszélés mű m isten belev esemény e vonás ruh csal könnyeds tün mindame me fen tép hagyom em áttets ném elbeszé tere öz tört m fantasztikussá p nyersesé s elbes egys kalandme tör vonatko he vilá szerke igye kimut A földö fens teremtmény sze vesz p L sza minden semmisé ter mindame i v he szen l alap ter sorr céltu teleoló a ren fe betető embe ter uralkodój bűnbeesé me i igazságszolgál me