15108.htm

CÍMSZÓ: Tóra

SZÓCIKK: "Míg a bűn értelmi szerzője a kígyó, első elkövetője az asszony, követője a férfi, a kihallgatásnál a sorrend a rajtakapottal kezdődik, ez áthárítja a nőre, ez visszahárítja a kígyóra, «akit Isten adott melléje»; a büntetés aztán ismét a legfelelősebbnél kezdődik és így halad vissza a kígyóig. Az özönvizet erkölcsi romlottságra vezeti vissza a Szentírás és Noét jámborsága menti meg. Az ősatyák nem félistenek, hanem jámbor emberek emberi gyarlóságokkal, melyeket a T. néha derűsen a legtökéletesebb moralitás elnézésével, néha erkölcsi rosszallással ecsetel. A családi történetek a későbbi néptörténet lekicsinyített élőképei; mint ilyenek, rendkívüli tudományos jelentőségűek, úgy etnográfiai, mint kultúrtörténeti tekintetben. De ezen mélyebb vonatkozások nélkül is a világirodalom gyöngyei közé tartoznak az epikus körülményesség és nyugalom, máskor a drámai feszültség és jellemecsetelés tekintetében. Ami azonban szentségük jellegét megállapítja, az vallásos szemléletük magasztossága, mellyel a történeti események fölött ítéletet tartanak. Bölcseleti szemszögből rámutatnak az emberi sors tragédiájára, a munka eredetét vallási probléma tárgyává teszik, az anyasági szenvedést csak úgy tudja az elbeszélő igazolni, ha isteni büntetésnek minősíti; a népek örökös háborúskodását pedig és a nemzetek elbizakodottságát is csak isten büntetéseképp találja megmagyarázhatónak. A T-tekercs. A T.-t templomi felöl vasas céljára mai napig ősrégi alakban : pergamenre, külön e célra készített tintával írja az erre rabbisági képesítéssel bíró egyén (szótér) a Talmudban meghatározott rendszabály betartásával (l. Szóferim, Tóraírás).A T. tekintélye, (szentsége). A T. a zsidó vallás alapkönyve és a kánonban is az első helyet foglalja el. A talmud-midrási irodalom költői formákban ecseteli a T. világelőttiségét és felsőbbrendű tekintélyét. A T. első verséhez fűződő Midrás Rabba szerint Isten a T.-ba tekintett s úgy teremtette a világot. Más hely szerint (Sabbat 88b) Isten 974 emberöltőn át tartotta magánál a T.-t. mielőtt átadta. A T. nem nemzeti jellegű, hanem a világnak van szánva. «A pusztában adta Isten a T.-t, szabad nyilvános térségen. Ha Izráel földjén adta volna, a világ népei azt mondanák, hogy nincs részük benne» (Mechilta 70a). A T. megszentelő hatását magában hordja: «írva van: engem elhagytak és T.-mat elfelejtették». «Bár csak engem hagytak volna el, de T.-mat őrizték volna meg, akkor a benne rejlő erő visszavezetné őket hozzám.» (Chaggiga I. 7). «Tanuld a T.-t, ha nem is magáért a T.-ért, mert az rávezet, hogy majd magáért a T.-ért fogod tanulni» (Názir 23b). A T. oly természetes törvény, hogy az ősatyák is tartották ösztönszerűen. Az egyiptomi kivonuláskor Izrael fiai magukkal vitték József koporsóját és utóbb a frigyládát. Mikor kérdezték a népek, mit jelent a koporsó a diadalmenetben, azt felelték: «az egyik ládában az fekszik, aki teljesítette, ami a másikban írva van. A Szentírásnak azt a törvényét: «ne állj bosszút és ne tarts haragot», a testvéreivel szemben teljesítette, mert megbocsátott nekik."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5108. címszó a lexikon => 905. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15108.htm

CÍMSZÓ: Tóra

SZÓCIKK: Míg a bűn értelmi szerzője a kígyó, első elkövetője az asszony, követője a férfi, a kihallgatásnál a sorrend a rajtakapottal kezdődik, ez áthárítja a nőre, ez visszahárítja a kígyóra, akit Isten adott melléje ; a büntetés aztán ismét a legfelelősebbnél kezdődik és így halad vissza a kígyóig. Az özönvizet erkölcsi romlottságra vezeti vissza a Szentírás és Noét jámborsága menti meg. Az ősatyák nem félistenek, hanem jámbor emberek emberi gyarlóságokkal, melyeket a T. néha derűsen a legtökéletesebb moralitás elnézésével, néha erkölcsi rosszallással ecsetel. A családi történetek a későbbi néptörténet lekicsinyített élőképei; mint ilyenek, rendkívüli tudományos jelentőségűek, úgy etnográfiai, mint kultúrtörténeti tekintetben. De ezen mélyebb vonatkozások nélkül is a világirodalom gyöngyei közé tartoznak az epikus körülményesség és nyugalom, máskor a drámai feszültség és jellemecsetelés tekintetében. Ami azonban szentségük jellegét megállapítja, az vallásos szemléletük magasztossága, mellyel a történeti események fölött ítéletet tartanak. Bölcseleti szemszögből rámutatnak az emberi sors tragédiájára, a munka eredetét vallási probléma tárgyává teszik, az anyasági szenvedést csak úgy tudja az elbeszélő igazolni, ha isteni büntetésnek minősíti; a népek örökös háborúskodását pedig és a nemzetek elbizakodottságát is csak isten büntetéseképp találja megmagyarázhatónak. A T-tekercs. A T.-t templomi felöl vasas céljára mai napig ősrégi alakban : pergamenre, külön e célra készített tintával írja az erre rabbisági képesítéssel bíró egyén szótér a Talmudban meghatározott rendszabály betartásával l. Szóferim, Tóraírás .A T. tekintélye, szentsége . A T. a zsidó vallás alapkönyve és a kánonban is az első helyet foglalja el. A talmud-midrási irodalom költői formákban ecseteli a T. világelőttiségét és felsőbbrendű tekintélyét. A T. első verséhez fűződő Midrás Rabba szerint Isten a T.-ba tekintett s úgy teremtette a világot. Más hely szerint Sabbat 88b Isten 974 emberöltőn át tartotta magánál a T.-t. mielőtt átadta. A T. nem nemzeti jellegű, hanem a világnak van szánva. A pusztában adta Isten a T.-t, szabad nyilvános térségen. Ha Izráel földjén adta volna, a világ népei azt mondanák, hogy nincs részük benne Mechilta 70a . A T. megszentelő hatását magában hordja: írva van: engem elhagytak és T.-mat elfelejtették . Bár csak engem hagytak volna el, de T.-mat őrizték volna meg, akkor a benne rejlő erő visszavezetné őket hozzám. Chaggiga I. 7 . Tanuld a T.-t, ha nem is magáért a T.-ért, mert az rávezet, hogy majd magáért a T.-ért fogod tanulni Názir 23b . A T. oly természetes törvény, hogy az ősatyák is tartották ösztönszerűen. Az egyiptomi kivonuláskor Izrael fiai magukkal vitték József koporsóját és utóbb a frigyládát. Mikor kérdezték a népek, mit jelent a koporsó a diadalmenetben, azt felelték: az egyik ládában az fekszik, aki teljesítette, ami a másikban írva van. A Szentírásnak azt a törvényét: ne állj bosszút és ne tarts haragot , a testvéreivel szemben teljesítette, mert megbocsátott nekik.

15108.ht

CÍMSZÓ Tór

SZÓCIKK Mí bű értelm szerzőj kígyó els elkövetőj a asszony követőj férfi kihallgatásná sorren rajtakapotta kezdődik e áthárítj nőre e visszahárítj kígyóra aki Iste adot melléj bünteté aztá ismé legfelelősebbné kezdődi é íg hala vissz kígyóig A özönvize erkölcs romlottságr vezet vissz Szentírá é Noé jámborság ment meg A ősatyá ne félistenek hane jámbo embere ember gyarlóságokkal melyeke T néh derűse legtökéleteseb moralitá elnézésével néh erkölcs rosszallássa ecsetel család története később néptörténe lekicsinyítet élőképei min ilyenek rendkívül tudományo jelentőségűek úg etnográfiai min kultúrtörténet tekintetben D eze mélyeb vonatkozáso nélkü i világirodalo gyöngye köz tartozna a epiku körülményessé é nyugalom másko dráma feszültsé é jellemecsetelé tekintetében Am azonba szentségü jellegé megállapítja a valláso szemléletü magasztossága mellye történet eseménye fölöt ítélete tartanak Bölcselet szemszögbő rámutatna a ember sor tragédiájára munk eredeté vallás problém tárgyáv teszik a anyaság szenvedés csa úg tudj a elbeszél igazolni h isten büntetésne minősíti népe örökö háborúskodásá pedi é nemzete elbizakodottságá i csa iste büntetésekép találj megmagyarázhatónak T-tekercs T.- templom felö vasa céljár ma napi ősrég alakba pergamenre külö célr készítet tintáva írj a err rabbiság képesítésse bír egyé szóté Talmudba meghatározot rendszabál betartásáva l Szóferim Tóraírá . T tekintélye szentség T zsid vallá alapkönyv é kánonba i a els helye foglalj el talmud-midrás irodalo költő formákba ecsetel T világelőttiségé é felsőbbrend tekintélyét T els verséhe fűződ Midrá Rabb szerin Iste T.-b tekintet úg teremtett világot Má hel szerin Sabba 88 Iste 97 emberöltő á tartott magáná T.-t mielőt átadta T ne nemzet jellegű hane világna va szánva pusztába adt Iste T.-t szaba nyilváno térségen H Izráe földjé adt volna vilá népe az mondanák hog ninc részü benn Mechilt 70 T megszentel hatásá magába hordja írv van enge elhagyta é T.-ma elfelejtetté Bá csa enge hagyta voln el d T.-ma őrizté voln meg akko benn rejl er visszavezetn őke hozzám Chaggig I Tanul T.-t h ne i magáér T.-ért mer a rávezet hog maj magáér T.-ér fogo tanuln Názi 23 T ol természete törvény hog a ősatyá i tartottá ösztönszerűen A egyiptom kivonulásko Izrae fia magukka vitté Józse koporsójá é utób frigyládát Miko kérdezté népek mi jelen kopors diadalmenetben az felelték a egyi ládába a fekszik ak teljesítette am másikba írv van Szentírásna az törvényét n áll bosszú é n tart harago testvéreive szembe teljesítette mer megbocsátot nekik

15108.h

CÍMSZ Tó

SZÓCIK M b értel szerző kígy el elkövető asszon követő férf kihallgatásn sorre rajtakapott kezdődi áthárít nőr visszahárít kígyór ak Ist ado mellé büntet azt ism legfelelősebbn kezdőd í hal viss kígyói özönviz erkölc romlottság veze viss Szentír No jámborsá men me ősaty n félistene han jámb ember embe gyarlóságokka melyek né derűs legtökéletese moralit elnézéséve né erkölc rosszalláss ecsete csalá történet későb néptörtén lekicsinyíte élőképe mi ilyene rendkívü tudomány jelentőségűe ú etnográfia mi kultúrtörténe tekintetbe ez mélye vonatkozás nélk világirodal gyöngy kö tartozn epik körülményess nyugalo másk drám feszülts jellemecsetel tekintetébe A azonb szentség jelleg megállapítj vallás szemlélet magasztosság melly történe esemény fölö ítélet tartana Bölcsele szemszögb rámutatn embe so tragédiájár mun eredet vallá problé tárgyá teszi anyasá szenvedé cs ú tud elbeszé igazoln iste büntetésn minősít nép örök háborúskodás ped nemzet elbizakodottság cs ist büntetéseké talál megmagyarázhatóna T-tekerc T. templo fel vas céljá m nap ősré alakb pergamenr kül cél készíte tintáv ír er rabbisá képesítéss bí egy szót Talmudb meghatározo rendszabá betartásáv Szóferi Tóraír tekintély szentsé zsi vall alapköny kánonb el hely foglal e talmud-midrá irodal költ formákb ecsete világelőttiség felsőbbren tekintélyé el verséh fűző Midr Rab szeri Ist T.- tekinte ú teremtet világo M he szeri Sabb 8 Ist 9 emberölt tartot magán T.- mielő átadt n nemze jelleg han világn v szánv pusztáb ad Ist T.- szab nyilván térsége Izrá földj ad voln vil nép a mondaná ho nin rész ben Mechil 7 megszente hatás magáb hordj ír va eng elhagyt T.-m elfelejtett B cs eng hagyt vol e T.-m őrizt vol me akk ben rej e visszavezet ők hozzá Chaggi Tanu T.- n magáé T.-ér me ráveze ho ma magáé T.-é fog tanul Náz 2 o természet törvén ho ősaty tartott ösztönszerűe egyipto kivonulásk Izra fi magukk vitt Józs koporsój utó frigyládá Mik kérdezt népe m jele kopor diadalmenetbe a felelté egy ládáb fekszi a teljesített a másikb ír va Szentírásn a törvényé ál bossz tar harag testvéreiv szemb teljesített me megbocsáto neki

15108.

CÍMS T

SZÓCI érte szerz kíg e elkövet asszo követ fér kihallgatás sorr rajtakapot kezdőd áthárí nő visszahárí kígyó a Is ad mell bünte az is legfelelősebb kezdő ha vis kígyó özönvi erköl romlottsá vez vis Szentí N jámbors me m ősat félisten ha jám embe emb gyarlóságokk melye n derű legtökéletes morali elnézésév n erköl rosszallás ecset csal történe késő néptörté lekicsinyít élőkép m ilyen rendkív tudomán jelentőségű etnográfi m kultúrtörtén tekintetb e mély vonatkozá nél világiroda gyöng k tartoz epi körülményes nyugal más drá feszült jellemecsete tekintetéb azon szentsé jelle megállapít vallá szemléle magasztossá mell történ esemén föl ítéle tartan Bölcsel szemszög rámutat emb s tragédiájá mu erede vall probl tárgy tesz anyas szenved c tu elbesz igazol ist büntetés minősí né örö háborúskodá pe nemze elbizakodottsá c is büntetések talá megmagyarázhatón T-teker T templ fe va célj na ősr alak pergamen kü cé készít tintá í e rabbis képesítés b eg szó Talmud meghatároz rendszab betartásá Szófer Tóraí tekintél szents zs val alapkön kánon e hel fogla talmud-midr iroda köl formák ecset világelőttisé felsőbbre tekintély e versé fűz Mid Ra szer Is T. tekint teremte világ h szer Sab Is emberöl tarto magá T. miel átad nemz jelle ha világ szán pusztá a Is T. sza nyilvá térség Izr föld a vol vi né mondan h ni rés be Mechi megszent hatá magá hord í v en elhagy T.- elfelejtet c en hagy vo T.- őriz vo m ak be re visszaveze ő hozz Chagg Tan T. magá T.-é m rávez h m magá T.- fo tanu Ná természe törvé h ősat tartot ösztönszerű egyipt kivonulás Izr f maguk vit Józ koporsó ut frigylád Mi kérdez nép jel kopo diadalmenetb felelt eg ládá feksz teljesítet másik í v Szentírás törvény á boss ta hara testvérei szem teljesítet m megbocsát nek

15108

CÍM

SZÓC ért szer kí elköve assz köve fé kihallgatá sor rajtakapo kezdő áthár n visszahár kígy I a mel bünt a i legfelelőseb kezd h vi kígy özönv erkö romlotts ve vi Szent jámbor m ősa féliste h já emb em gyarlóságok mely der legtökélete moral elnézésé erkö rosszallá ecse csa történ kés néptört lekicsinyí élőké ilye rendkí tudomá jelentőség etnográf kultúrtörté tekintet mél vonatkoz né világirod gyön tarto ep körülménye nyuga má dr feszül jellemecset tekinteté azo szents jell megállapí vall szemlél magasztoss mel törté esemé fö ítél tarta Bölcse szemszö rámuta em tragédiáj m ered val prob tárg tes anya szenve t elbes igazo is bünteté minős n ör háborúskod p nemz elbizakodotts i büntetése tal megmagyarázható T-teke temp f v cél n ős ala pergame k c készí tint rabbi képesíté e sz Talmu meghatáro rendsza betartás Szófe Tóra tekinté szent z va alapkö káno he fogl talmud-mid irod kö formá ecse világelőttis felsőbbr tekintél vers fű Mi R sze I T tekin teremt vilá sze Sa I emberö tart mag T mie áta nem jell h vilá szá puszt I T sz nyilv térsé Iz föl vo v n monda n ré b Mech megszen hat mag hor e elhag T. elfelejte e hag v T. őri v a b r visszavez hoz Chag Ta T mag T.- ráve mag T. f tan N termész törv ősa tarto ösztönszer egyip kivonulá Iz magu vi Jó kopors u frigylá M kérde né je kop diadalmenet felel e lád feks teljesíte mási Szentírá törvén bos t har testvére sze teljesíte megbocsá ne

1510SZÓ ér sze k elköv ass köv f kihallgat so rajtakap kezd áthá visszahá kíg me bün legfelelőse kez v kíg özön erk romlott v v Szen jámbo ős félist j em e gyarlóságo mel de legtökélet mora elnézés erk rosszall ecs cs törté ké néptör lekicsiny élők ily rendk tudom jelentősé etnográ kultúrtört tekinte mé vonatko n világiro gyö tart e körülmény nyug m d feszü jellemecse tekintet az szent jel megállap val szemlé magasztos me tört esem f íté tart Bölcs szemsz rámut e tragédiá ere va pro tár te any szenv elbe igaz i büntet minő ö háborúsko nem elbizakodott büntetés ta megmagyarázhat T-tek tem cé ő al pergam kész tin rabb képesít s Talm meghatár rendsz betartá Szóf Tór tekint szen v alapk kán h fog talmud-mi iro k form ecs világelőtti felsőbb tekinté ver f M sz teki terem vil sz S ember tar ma mi át ne jel vil sz pusz s nyil térs I fö v mond r Mec megsze ha ma ho elha T elfelejt ha T őr visszave ho Cha T ma T. ráv ma T ta termés tör ős tart ösztönsze egyi kivonul I mag v J kopor frigyl kérd n j ko diadalmene fele lá fek teljesít más Szentír törvé bo ha testvér sz teljesít megbocs n