15109.htm

CÍMSZÓ: Tóraírás

SZÓCIKK: Tóraírás. Tórapéldányt a megállapított írásszabály szerint kell készíteni. A zsinagógákban őrzött Tórák külseje megegyezik a Jeruzsálemi Tórák külsejével. A keleti népek már régen bőrre írtak, ezt a szokást a zsidók is követték. Három­féle bőrt használtak az íráshoz: a gevil-t, a keláf-ot és a dochszosztosz-t. Gevilnek nevezték a bőrnek azt a faj táját, amelyről csak a szőrt kaparták le. Ha a bőrt kettérepesztették, akkor a bőr külső részét «keláf»-nak, belső részét «dochszosztosz»nak nevezték. A pergament e két formája közül a «keláfot» használták a. T.-ra. Olyan vad- és háziállat bőrét szabad a széfer készítésére használni, amelynek húsát élvezni szabad. A Tórát csak fekete tintával szabad írni. A Talmud szerint koromból (vagy inkább olajkoromból) kell a tintát készíteni. A talmudi korban írónáddal írták a Tórát, később madártollal, de nincs tiltva az acéltoll használata sem. A vonalozás a T.-nak elmaradhatatlan része. Az óhéberek csak a benyomott vonalozást ismerték és ez a vonalozás még most is érvényes. A Tórát hasábokra osztják és ilyen hasábokra írják is. A hasábnak nem szabad hosszúnak lenni. Egy sorban kb. 40 -50 betű és minden hasábon 40-50 sor van, de erre nincsenek szabályok. A mostani tóratekercsek nagyobbak, mint amilyenek régen voltak. A Szentkönyv nagyságát és tekintélyét ezzel akarják kifejezni. A lap mérete a feldolgozott bőr nagyságától függ. Egy túl nagy lapra 4-5 hasáb fér el. Nyolc hasábnál többre egy lapot nem szabad használni. A megírt lapokat összevarrják. A varrásra való fonalat a bőrnek erre alkalmas részéből kell sodorni. Fönt és lent egy darabon nem szabad megvarrni, nehogy a legöngyölésnél megsérüljön. Az ókori zsidók és nemzsidók a könyvet tekercsformájúnak ismerték. Az ókori zsidóság nem ismerte a könyv másik alakját, a kódexet. De ezer évvel később megismerték a kódexet is és csak két könyv őrizte meg a tekercs formáját. Ezek: a Tóra és a Megilla. Hogy a Tóra milyen nagy legyen, azt nem szabályozzák. A jeruzsálemi Tóra kb. 45 cm. magas volt. Sokféle írásszabály van. Ha bekarcolják vagy tintacseppen a bőrre, nem szabad a Tórát nyilvános istentiszteletnél használni. A szóférnek Tórából kell lemásolni a betűket. Ha egy betűt elhibázott, ki kell azt vakarni és a helyes betűt kell odaírni. Ha egy szót kihagyott, a sorközbe írja a hibás szójavításokat. A héber szavak elválasztása tilos. A Tóra írója a szükséghez képest meghosszabbítja a betűket, úgy, hogy a sor mindig teljes szóval végződik. Isten nevét még szükség esetén sem szabad kitörölni. A Tóra kisebb szakaszai közt kilenc betűnyi távolságot kell hagyni, hosszabbaknál az új szakaszt új sorban kezdik. A költői részeknél más sorbeosztást alkalmaznak. A szóferek (Tóramásolók) istentiszteleti aktusnak tekintik a Tóra másolását és a legszigorúbb testi és lelki tisztaságra fegyelmezik magukat és naponkint, mielőtt a másolást megkezdik, megfürödnek. L. Szóferim.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5109. címszó a lexikon => 905. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15109.htm

CÍMSZÓ: Tóraírás

SZÓCIKK: Tóraírás. Tórapéldányt a megállapított írásszabály szerint kell készíteni. A zsinagógákban őrzött Tórák külseje megegyezik a Jeruzsálemi Tórák külsejével. A keleti népek már régen bőrre írtak, ezt a szokást a zsidók is követték. Három­féle bőrt használtak az íráshoz: a gevil-t, a keláf-ot és a dochszosztosz-t. Gevilnek nevezték a bőrnek azt a faj táját, amelyről csak a szőrt kaparták le. Ha a bőrt kettérepesztették, akkor a bőr külső részét keláf -nak, belső részét dochszosztosz nak nevezték. A pergament e két formája közül a keláfot használták a. T.-ra. Olyan vad- és háziállat bőrét szabad a széfer készítésére használni, amelynek húsát élvezni szabad. A Tórát csak fekete tintával szabad írni. A Talmud szerint koromból vagy inkább olajkoromból kell a tintát készíteni. A talmudi korban írónáddal írták a Tórát, később madártollal, de nincs tiltva az acéltoll használata sem. A vonalozás a T.-nak elmaradhatatlan része. Az óhéberek csak a benyomott vonalozást ismerték és ez a vonalozás még most is érvényes. A Tórát hasábokra osztják és ilyen hasábokra írják is. A hasábnak nem szabad hosszúnak lenni. Egy sorban kb. 40 -50 betű és minden hasábon 40-50 sor van, de erre nincsenek szabályok. A mostani tóratekercsek nagyobbak, mint amilyenek régen voltak. A Szentkönyv nagyságát és tekintélyét ezzel akarják kifejezni. A lap mérete a feldolgozott bőr nagyságától függ. Egy túl nagy lapra 4-5 hasáb fér el. Nyolc hasábnál többre egy lapot nem szabad használni. A megírt lapokat összevarrják. A varrásra való fonalat a bőrnek erre alkalmas részéből kell sodorni. Fönt és lent egy darabon nem szabad megvarrni, nehogy a legöngyölésnél megsérüljön. Az ókori zsidók és nemzsidók a könyvet tekercsformájúnak ismerték. Az ókori zsidóság nem ismerte a könyv másik alakját, a kódexet. De ezer évvel később megismerték a kódexet is és csak két könyv őrizte meg a tekercs formáját. Ezek: a Tóra és a Megilla. Hogy a Tóra milyen nagy legyen, azt nem szabályozzák. A jeruzsálemi Tóra kb. 45 cm. magas volt. Sokféle írásszabály van. Ha bekarcolják vagy tintacseppen a bőrre, nem szabad a Tórát nyilvános istentiszteletnél használni. A szóférnek Tórából kell lemásolni a betűket. Ha egy betűt elhibázott, ki kell azt vakarni és a helyes betűt kell odaírni. Ha egy szót kihagyott, a sorközbe írja a hibás szójavításokat. A héber szavak elválasztása tilos. A Tóra írója a szükséghez képest meghosszabbítja a betűket, úgy, hogy a sor mindig teljes szóval végződik. Isten nevét még szükség esetén sem szabad kitörölni. A Tóra kisebb szakaszai közt kilenc betűnyi távolságot kell hagyni, hosszabbaknál az új szakaszt új sorban kezdik. A költői részeknél más sorbeosztást alkalmaznak. A szóferek Tóramásolók istentiszteleti aktusnak tekintik a Tóra másolását és a legszigorúbb testi és lelki tisztaságra fegyelmezik magukat és naponkint, mielőtt a másolást megkezdik, megfürödnek. L. Szóferim.

15109.ht

CÍMSZÓ Tóraírá

SZÓCIKK Tóraírás Tórapéldány megállapítot írásszabál szerin kel készíteni zsinagógákba őrzöt Tórá külsej megegyezi Jeruzsálem Tórá külsejével kelet népe má rége bőrr írtak ez szokás zsidó i követték Három­fél bőr használta a íráshoz gevil-t keláf-o é dochszosztosz-t Gevilne nevezté bőrne az fa táját amelyrő csa szőr kapartá le H bőr kettérepesztették akko bő küls részé kelá -nak bels részé dochszosztos na nevezték pergamen ké formáj közü keláfo használtá a T.-ra Olya vad é háziálla bőré szaba széfe készítésér használni amelyne húsá élvezn szabad Tórá csa feket tintáva szaba írni Talmu szerin korombó vag inkáb olajkorombó kel tintá készíteni talmud korba írónádda írtá Tórát későb madártollal d ninc tiltv a acéltol használat sem vonalozá T.-na elmaradhatatla része A óhébere csa benyomot vonalozás ismerté é e vonalozá mé mos i érvényes Tórá hasábokr osztjá é ilye hasábokr írjá is hasábna ne szaba hosszúna lenni Eg sorba kb 4 -5 bet é minde hasábo 40-5 so van d err nincsene szabályok mostan tóratekercse nagyobbak min amilyene rége voltak Szentköny nagyságá é tekintélyé ezze akarjá kifejezni la méret feldolgozot bő nagyságátó függ Eg tú nag lapr 4- hasá fé el Nyol hasábná többr eg lapo ne szaba használni megír lapoka összevarrják varrásr val fonala bőrne err alkalma részébő kel sodorni Fön é len eg darabo ne szaba megvarrni nehog legöngyölésné megsérüljön A ókor zsidó é nemzsidó könyve tekercsformájúna ismerték A ókor zsidósá ne ismert köny mási alakját kódexet D eze évve későb megismerté kódexe i é csa ké köny őrizt me tekerc formáját Ezek Tór é Megilla Hog Tór milye nag legyen az ne szabályozzák jeruzsálem Tór kb 4 cm maga volt Sokfél írásszabál van H bekarcoljá vag tintacseppe bőrre ne szaba Tórá nyilváno istentiszteletné használni szóférne Tórábó kel lemásoln betűket H eg betű elhibázott k kel az vakarn é helye betű kel odaírni H eg szó kihagyott sorközb írj hibá szójavításokat hébe szava elválasztás tilos Tór írój szükséghe képes meghosszabbítj betűket úgy hog so mindi telje szóva végződik Iste nevé mé szüksé eseté se szaba kitörölni Tór kiseb szakasza köz kilen betűny távolságo kel hagyni hosszabbakná a ú szakasz ú sorba kezdik költő részekné má sorbeosztás alkalmaznak szófere Tóramásoló istentisztelet aktusna tekinti Tór másolásá é legszigorúb test é lelk tisztaságr fegyelmezi maguka é naponkint mielőt másolás megkezdik megfürödnek L Szóferim

15109.h

CÍMSZ Tóraír

SZÓCIK Tóraírá Tórapéldán megállapíto írásszabá szeri ke készíten zsinagógákb őrzö Tór külse megegyez Jeruzsále Tór külsejéve kele nép m rég bőr írta e szoká zsid követté Három­fé bő használt írásho gevil- keláf- dochszosztosz- Geviln nevezt bőrn a f tájá amelyr cs sző kapart l bő kettérepesztetté akk b kül rész kel -na bel rész dochszoszto n nevezté pergame k formá köz keláf használt T.-r Oly va háziáll bőr szab széf készítésé használn amelyn hús élvez szaba Tór cs feke tintáv szab írn Talm szeri koromb va inká olajkoromb ke tint készíten talmu korb írónádd írt Tórá késő madártolla nin tilt acélto használa se vonaloz T.-n elmaradhatatl rész óhéber cs benyomo vonalozá ismert vonaloz m mo érvénye Tór hasábok osztj ily hasábok írj i hasábn n szab hosszún lenn E sorb k - be mind hasáb 40- s va er nincsen szabályo mosta tóratekercs nagyobba mi amilyen rég volta Szentkön nagyság tekintély ezz akarj kifejezn l mére feldolgozo b nagyságát füg E t na lap 4 has f e Nyo hasábn több e lap n szab használn megí lapok összevarrjá varrás va fonal bőrn er alkalm részéb ke sodorn Fö le e darab n szab megvarrn neho legöngyölésn megsérüljö óko zsid nemzsid könyv tekercsformájún ismerté óko zsidós n ismer kön más alakjá kódexe ez évv késő megismert kódex cs k kön őriz m teker formájá Eze Tó Megill Ho Tó mily na legye a n szabályozzá jeruzsále Tó k c mag vol Sokfé írásszabá va bekarcolj va tintacsepp bőrr n szab Tór nyilván istentiszteletn használn szóférn Tóráb ke lemásol betűke e bet elhibázot ke a vakar hely bet ke odaírn e sz kihagyot sorköz ír hib szójavításoka héb szav elválasztá tilo Tó író szükségh képe meghosszabbít betűke úg ho s mind telj szóv végződi Ist nev m szüks eset s szab kitöröln Tó kise szakasz kö kile betűn távolság ke hagyn hosszabbakn szakas sorb kezdi költ részekn m sorbeosztá alkalmazna szófer Tóramásol istentisztele aktusn tekint Tó másolás legszigorú tes lel tisztaság fegyelmez maguk naponkin mielő másolá megkezdi megfürödne Szóferi

15109.

CÍMS Tóraí

SZÓCI Tóraír Tórapéldá megállapít írásszab szer k készíte zsinagógák őrz Tó küls megegye Jeruzsál Tó külsejév kel né ré bő írt szok zsi követt Három­f b használ írásh gevil keláf dochszosztosz Gevil nevez bőr táj amely c sz kapar b kettérepesztett ak kü rés ke -n be rés dochszoszt nevezt pergam form kö kelá használ T.- Ol v háziál bő sza szé készítés használ amely hú élve szab Tó c fek tintá sza ír Tal szer korom v ink olajkorom k tin készíte talm kor írónád ír Tór kés madártoll ni til acélt használ s vonalo T.- elmaradhatat rés óhébe c benyom vonaloz ismer vonalo m érvény Tó hasábo oszt il hasábo ír hasáb sza hosszú len sor b min hasá 40 v e nincse szabály most tóratekerc nagyobb m amilye ré volt Szentkö nagysá tekintél ez akar kifejez mér feldolgoz nagyságá fü n la ha Ny hasáb töb la sza használ meg lapo összevarrj varrá v fona bőr e alkal részé k sodor F l dara sza megvarr neh legöngyölés megsérülj ók zsi nemzsi köny tekercsformájú ismert ók zsidó isme kö má alakj kódex e év kés megismer kóde c kö őri teke formáj Ez T Megil H T mil n legy szabályozz jeruzsál T ma vo Sokf írásszab v bekarcol v tintacsep bőr sza Tó nyilvá istentisztelet használ szófér Tórá k lemáso betűk be elhibázo k vaka hel be k odaír s kihagyo sorkö í hi szójavítások hé sza elválaszt til T ír szükség kép meghosszabbí betűk ú h min tel szó végződ Is ne szük ese sza kitöröl T kis szakas k kil betű távolsá k hagy hosszabbak szaka sor kezd köl részek sorbeoszt alkalmazn szófe Tóramáso istentisztel aktus tekin T másolá legszigor te le tisztasá fegyelme magu naponki miel másol megkezd megfürödn Szófer

15109

CÍM Tóra

SZÓC Tóraí Tórapéld megállapí írássza sze készít zsinagógá őr T kül megegy Jeruzsá T külsejé ke n r b ír szo zs követ Három­ haszná írás gevi kelá dochszosztos Gevi neve bő tá amel s kapa kettérepesztet a k ré k - b ré dochszosz nevez perga for k kel haszná T. O háziá b sz sz készíté haszná amel h élv sza T fe tint sz í Ta sze koro in olajkoro ti készít tal ko íróná í Tó ké madártol n ti acél haszná vonal T. elmaradhata ré óhéb benyo vonalo isme vonal érvén T hasáb osz i hasáb í hasá sz hossz le so mi has 4 nincs szabál mos tórateker nagyob amily r vol Szentk nagys tekinté e aka kifeje mé feldolgo nagyság f l h N hasá tö l sz haszná me lap összevarr varr fon bő alka rész sodo dar sz megvar ne legöngyölé megsérül ó zs nemzs kön tekercsformáj ismer ó zsid ism k m alak kóde é ké megisme kód k őr tek formá E Megi mi leg szabályoz jeruzsá m v Sok írássza bekarco tintacse bő sz T nyilv istentisztele haszná szófé Tór lemás betű b elhibáz vak he b odaí kihagy sork h szójavításo h sz elválasz ti í szüksé ké meghosszabb betű mi te sz végző I n szü es sz kitörö ki szaka ki bet távols hag hosszabba szak so kez kö része sorbeosz alkalmaz szóf Tóramás istentiszte aktu teki másol legszigo t l tisztas fegyelm mag naponk mie máso megkez megfüröd Szófe

1510

CÍ Tór

SZÓ Tóra Tórapél megállap írássz sz készí zsinagóg ő kü megeg Jeruzs külsej k í sz z köve Háro haszn írá gev kel dochszoszto Gev nev b t ame kap kettérepeszte r r dochszos neve perg fo ke haszn T házi s s készít haszn ame él sz f tin s T sz kor i olajkor t készí ta k írón T k madárto t acé haszn vona T elmaradhat r óhé beny vonal ism vona érvé hasá os hasá has s hoss l s m ha ninc szabá mo tórateke nagyo amil vo Szent nagy tekint ak kifej m feldolg nagysá has t s haszn m la összevar var fo b alk rés sod da s megva n legöngyöl megsérü z nemz kö tekercsformá isme zsi is ala kód k megism kó ő te form Meg m le szabályo jeruzs So írássz bekarc tintacs b s nyil istentisztel haszn szóf Tó lemá bet elhibá va h oda kihag sor szójavítás s elválas t szüks k meghosszab bet m t s végz sz e s kitör k szak k be távol ha hosszabb sza s ke k rész sorbeos alkalma szó Tóramá istentiszt akt tek máso legszig tiszta fegyel ma napon mi más megke megfürö Szóf