15116.htm

CÍMSZÓ: Tornai

SZEMÉLYNÉV: Tornai Gyula

SZÓCIKK: "Tornai Gyula, festő, szül. Görgőn 1861., megh. 1928. Tanulmányait a bécsi és a müncheni akadémián, utána pedig a Benczúr mesteriskolában végezte. A Műcsarnok 1884. évi tárlatán szerepelt először. Kezdetben arcképeket és életképeket (Kaméliás hölgy; Jó falat) festett. A millenniumi történeti képek közül ő festette Hunyadi János utolsó szavai c. kompozíciót. Keleti utazásai egzotikus tárgyú életképek festésére lelkesítették, úgyhogy külföldön is, mint orientalista festőt ismerik. Ily irányú képein a keleti tárgyak csendéletszerű halmozása gyakran az etnográfiai érdekességet tolják előtérbe a festőiség rovására. Hamisan játszott c. még Marokkóban festett képe a Szépműv. Múz.-ban van. Gyűjteményes kiállításai voltak: a Műcsarnokban 1904.(Hárem­őrök; Tetuáni könyvesbolt stb.), továbbá 1909., amikor a Japán és Indiában festett képeit állította ki. Ez utóbbi gyűjtemény bejárta Európa legtöbb nagyvárosát. Japánban megfestette Okuma japán miniszterelnök arcképét a tokiói egyetem részére, Indiában pedig a burdvani maharadzsáét. Londonban «Gésák» c. képét VII. Edward vásárolta meg. 1917. a Nemzeti Szalonban rendezett gyűjteményes kiállítást."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5116. címszó a lexikon => 907. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15116.htm

CÍMSZÓ: Tornai

SZEMÉLYNÉV: Tornai Gyula

SZÓCIKK: Tornai Gyula, festő, szül. Görgőn 1861., megh. 1928. Tanulmányait a bécsi és a müncheni akadémián, utána pedig a Benczúr mesteriskolában végezte. A Műcsarnok 1884. évi tárlatán szerepelt először. Kezdetben arcképeket és életképeket Kaméliás hölgy; Jó falat festett. A millenniumi történeti képek közül ő festette Hunyadi János utolsó szavai c. kompozíciót. Keleti utazásai egzotikus tárgyú életképek festésére lelkesítették, úgyhogy külföldön is, mint orientalista festőt ismerik. Ily irányú képein a keleti tárgyak csendéletszerű halmozása gyakran az etnográfiai érdekességet tolják előtérbe a festőiség rovására. Hamisan játszott c. még Marokkóban festett képe a Szépműv. Múz.-ban van. Gyűjteményes kiállításai voltak: a Műcsarnokban 1904. Hárem­őrök; Tetuáni könyvesbolt stb. , továbbá 1909., amikor a Japán és Indiában festett képeit állította ki. Ez utóbbi gyűjtemény bejárta Európa legtöbb nagyvárosát. Japánban megfestette Okuma japán miniszterelnök arcképét a tokiói egyetem részére, Indiában pedig a burdvani maharadzsáét. Londonban Gésák c. képét VII. Edward vásárolta meg. 1917. a Nemzeti Szalonban rendezett gyűjteményes kiállítást.

15116.ht

CÍMSZÓ Torna

SZEMÉLYNÉV Torna Gyul

SZÓCIKK Torna Gyula festő szül Görgő 1861. megh 1928 Tanulmányai bécs é münchen akadémián után pedi Benczú mesteriskolába végezte Műcsarno 1884 év tárlatá szerepel először Kezdetbe arcképeke é életképeke Kaméliá hölgy J fala festett millennium történet képe közü festett Hunyad Jáno utols szava c kompozíciót Kelet utazása egzotiku tárgy életképe festésér lelkesítették úgyhog külföldö is min orientalist festő ismerik Il irány képei kelet tárgya csendéletszer halmozás gyakra a etnográfia érdekessége toljá előtérb festőisé rovására Hamisa játszot c mé Marokkóba festet kép Szépműv Múz.-ba van Gyűjteménye kiállítása voltak Műcsarnokba 1904 Hárem­őrök Tetuán könyvesbol stb tovább 1909. amiko Japá é Indiába festet képei állított ki E utóbb gyűjtemén bejárt Európ legtöb nagyvárosát Japánba megfestett Okum japá miniszterelnö arcképé tokió egyete részére Indiába pedi burdvan maharadzsáét Londonba Gésá c képé VII Edwar vásárolt meg 1917 Nemzet Szalonba rendezet gyűjteménye kiállítást

15116.h

CÍMSZ Torn

SZEMÉLYNÉ Torn Gyu

SZÓCIK Torn Gyul fest szü Görg 1861 meg 192 Tanulmánya béc münche akadémiá utá ped Bencz mesteriskoláb végezt Műcsarn 188 é tárlat szerepe előszö Kezdetb arcképek életképek Kaméli hölg fal festet millenniu történe kép köz festet Hunya Ján utol szav kompozíció Kele utazás egzotik tárg életkép festésé lelkesítetté úgyho külföld i mi orientalis fest ismeri I irán képe kele tárgy csendéletsze halmozá gyakr etnográfi érdekesség tolj előtér festőis rovásár Hamis játszo m Marokkób feste ké Szépmű Múz.-b va Gyűjtemény kiállítás volta Műcsarnokb 190 Hárem­őrö Tetuá könyvesbo st továb 1909 amik Jap Indiáb feste képe állítot k utób gyűjtemé bejár Euró legtö nagyvárosá Japánb megfestet Oku jap minisztereln arckép toki egyet részér Indiáb ped burdva maharadzsáé Londonb Gés kép VI Edwa vásárol me 191 Nemze Szalonb rendeze gyűjtemény kiállítás

15116.

CÍMS Tor

SZEMÉLYN Tor Gy

SZÓCI Tor Gyu fes sz Gör 186 me 19 Tanulmány bé münch akadémi ut pe Benc mesteriskolá végez Műcsar 18 tárla szerep elősz Kezdet arcképe életképe Kamél höl fa feste millenni történ ké kö feste Huny Já uto sza kompozíci Kel utazá egzoti tár életké festés lelkesített úgyh külföl m orientali fes ismer irá kép kel tárg csendéletsz halmoz gyak etnográf érdekessé tol előté festői rovásá Hami játsz Marokkó fest k Szépm Múz.- v Gyűjtemén kiállítá volt Műcsarnok 19 Hárem­őr Tetu könyvesb s tová 190 ami Ja Indiá fest kép állíto utó gyűjtem bejá Eur legt nagyváros Japán megfeste Ok ja miniszterel arcké tok egye részé Indiá pe burdv maharadzsá London Gé ké V Edw vásáro m 19 Nemz Szalon rendez gyűjtemén kiállítá

15116

CÍM To

SZEMÉLY To G

SZÓC To Gy fe s Gö 18 m 1 Tanulmán b münc akadém u p Ben mesteriskol vége Műcsa 1 tárl szere elős Kezde arckép életkép Kamé hö f fest millenn törté k k fest Hun J ut sz kompozíc Ke utaz egzot tá életk festé lelkesítet úgy külfö oriental fe isme ir ké ke tár csendélets halmo gya etnográ érdekess to előt festő rovás Ham játs Marokk fes Szép Múz. Gyűjtemé kiállít vol Műcsarno 1 Hárem­ő Tet könyves tov 19 am J Indi fes ké állít ut gyűjte bej Eu leg nagyváro Japá megfest O j minisztere arck to egy rész Indi p burd maharadzs Londo G k Ed vásár 1 Nem Szalo rende gyűjtemé kiállít

1511

CÍ T

SZEMÉL T

SZÓ T G f G 1 Tanulmá mün akadé Be mesterisko vég Műcs tár szer elő Kezd arcké életké Kam h fes millen tört fes Hu u s kompozí K uta egzo t élet fest lelkesíte úg külf orienta f ism i k k tá csendélet halm gy etnogr érdekes t elő fest rová Ha ját Marok fe Szé Múz Gyűjtem kiállí vo Műcsarn Hárem­ Te könyve to 1 a Ind fe k állí u gyűjt be E le nagyvár Jap megfes miniszter arc t eg rés Ind bur maharadz Lond E vásá Ne Szal rend gyűjtem kiállí