15118.htm

CÍMSZÓ: Török

SZEMÉLYNÉV: Török Lajos

SZÓCIKK: "T. Lajos, orvostanár, dermatológus, szül. Budapesten 1863 szept. 3. Egyetemi tanulmányait u. o. végezte. Azután Bécsben, Londonban, Parisban és Hamburgban folytatta tanulmányait s az utóbbi helyen Unna tanár asszisztense volt éveken át. 1898 óta a Poliklinika bőrgyógyászati főorvosa, 1895. egyetemi magántanár, 1908. rk. egyetemi tanár lett. Számos szaktanulmánya magyar, főleg azonban külföldi német, francia és olasz orvosi folyóiratokban jelent meg. Munkatársa a Riecke-féle Dermathologie-nak, e tudomány egyik legmodernebb kézikönyvének. Önálló alakban megjelent nagyobb munkái: Az ekzema kór- és gyógytana (1892); A syphilis gyógykezelése (1893), Die eiternden Hautkrankaheiten (1897); Allgemeine Diagnostik der Hautkrankheiten begründet auf pathologische Anatomie (1895); A bőrkórtan kézikönyve. I. Általános rész (1898); A viszketésről (1899); Spezielle Diagnostik der Hautkrankheiten (1906); A bőrbetegségek felismerése és gyógyítása (1907)"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5118. címszó a lexikon => 907. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15118.htm

CÍMSZÓ: Török

SZEMÉLYNÉV: Török Lajos

SZÓCIKK: T. Lajos, orvostanár, dermatológus, szül. Budapesten 1863 szept. 3. Egyetemi tanulmányait u. o. végezte. Azután Bécsben, Londonban, Parisban és Hamburgban folytatta tanulmányait s az utóbbi helyen Unna tanár asszisztense volt éveken át. 1898 óta a Poliklinika bőrgyógyászati főorvosa, 1895. egyetemi magántanár, 1908. rk. egyetemi tanár lett. Számos szaktanulmánya magyar, főleg azonban külföldi német, francia és olasz orvosi folyóiratokban jelent meg. Munkatársa a Riecke-féle Dermathologie-nak, e tudomány egyik legmodernebb kézikönyvének. Önálló alakban megjelent nagyobb munkái: Az ekzema kór- és gyógytana 1892 ; A syphilis gyógykezelése 1893 , Die eiternden Hautkrankaheiten 1897 ; Allgemeine Diagnostik der Hautkrankheiten begründet auf pathologische Anatomie 1895 ; A bőrkórtan kézikönyve. I. Általános rész 1898 ; A viszketésről 1899 ; Spezielle Diagnostik der Hautkrankheiten 1906 ; A bőrbetegségek felismerése és gyógyítása 1907

15118.ht

CÍMSZÓ Törö

SZEMÉLYNÉV Törö Lajo

SZÓCIKK T Lajos orvostanár dermatológus szül Budapeste 186 szept 3 Egyetem tanulmányai u o végezte Azutá Bécsben Londonban Parisba é Hamburgba folytatt tanulmányai a utóbb helye Unn taná asszisztens vol éveke át 189 ót Poliklinik bőrgyógyászat főorvosa 1895 egyetem magántanár 1908 rk egyetem taná lett Számo szaktanulmány magyar főle azonba külföld német franci é olas orvos folyóiratokba jelen meg Munkatárs Riecke-fél Dermathologie-nak tudomán egyi legmoderneb kézikönyvének Önáll alakba megjelen nagyob munkái A ekzem kór é gyógytan 189 syphili gyógykezelés 189 Di eiternde Hautkrankaheite 189 Allgemein Diagnosti de Hautkrankheite begründe au pathologisch Anatomi 189 bőrkórta kézikönyve I Általáno rés 189 viszketésrő 189 Speziell Diagnosti de Hautkrankheite 190 bőrbetegsége felismerés é gyógyítás 190

15118.h

CÍMSZ Tör

SZEMÉLYNÉ Tör Laj

SZÓCIK Lajo orvostaná dermatológu szü Budapest 18 szep Egyete tanulmánya végezt Azut Bécsbe Londonba Parisb Hamburgb folytat tanulmánya utób hely Un tan assziszten vo évek á 18 ó Poliklini bőrgyógyásza főorvos 189 egyete magántaná 190 r egyete tan let Szám szaktanulmán magya fől azonb külföl néme franc ola orvo folyóiratokb jele me Munkatár Riecke-fé Dermathologie-na tudomá egy legmoderne kézikönyvéne Önál alakb megjele nagyo munká ekze kó gyógyta 18 syphil gyógykezelé 18 D eiternd Hautkrankaheit 18 Allgemei Diagnost d Hautkrankheit begründ a pathologisc Anatom 18 bőrkórt kézikönyv Általán ré 18 viszketésr 18 Speziel Diagnost d Hautkrankheit 19 bőrbetegség felismeré gyógyítá 19

15118.

CÍMS Tö

SZEMÉLYN Tö La

SZÓCI Laj orvostan dermatológ sz Budapes 1 sze Egyet tanulmány végez Azu Bécsb Londonb Paris Hamburg folyta tanulmány utó hel U ta assziszte v éve 1 Poliklin bőrgyógyász főorvo 18 egyet magántan 19 egyet ta le Szá szaktanulmá magy fő azon külfö ném fran ol orv folyóiratok jel m Munkatá Riecke-f Dermathologie-n tudom eg legmodern kézikönyvén Öná alak megjel nagy munk ekz k gyógyt 1 syphi gyógykezel 1 eitern Hautkrankahei 1 Allgeme Diagnos Hautkrankhei begrün pathologis Anato 1 bőrkór kéziköny Általá r 1 viszketés 1 Spezie Diagnos Hautkrankhei 1 bőrbetegsé felismer gyógyít 1

15118

CÍM T

SZEMÉLY T L

SZÓC La orvosta dermatoló s Budape sz Egye tanulmán vége Az Bécs London Pari Hambur folyt tanulmán ut he t assziszt év Polikli bőrgyógyás főorv 1 egye magánta 1 egye t l Sz szaktanulm mag f azo külf né fra o or folyóirato je Munkat Riecke- Dermathologie- tudo e legmoder kézikönyvé Ön ala megje nag mun ek gyógy syph gyógykeze eiter Hautkrankahe Allgem Diagno Hautkrankhe begrü pathologi Anat bőrkó kézikön Által viszketé Spezi Diagno Hautkrankhe bőrbetegs felisme gyógyí

1511SZEMÉL

SZÓ L orvost dermatol Budap s Egy tanulmá vég A Béc Londo Par Hambu foly tanulmá u h asszisz é Polikl bőrgyógyá főor egy magánt egy S szaktanul ma az kül n fr o folyóirat j Munka Riecke Dermathologie tud legmode kézikönyv Ö al megj na mu e gyóg syp gyógykez eite Hautkrankah Allge Diagn Hautkrankh begr patholog Ana bőrk kézikö Álta viszket Spez Diagn Hautkrankh bőrbeteg felism gyógy