15119.htm

CÍMSZÓ: Törökbecse

SZÓCIKK: Törökbecse (Novi-Be?ej, SzHSz.) nagyk. Torontál vm. A T.-i (kongresszusi) hitközség önállóan 1845 óta működik. Azelőtt a vranjevoi kerületi hitközséghez és az adai főrabbiság alá tartozott. A hitközségi szervezet régi, mert mint az okmányokból kitűnik, Chevra Kadisája és temetője 102 éves. Első főrabbija Pollák Fülöp volt, aki évtizedeken át volt a hitközség szellemi életének irányítója. A hitközség 1865. közadakozásból építette a templomát, melyet 1871. átalakítottak és újonnan berendeztek. Rituális fürdője 1887. épült, téli imaházát, hitközségi irodáját és modern paplakját 1911. építtette Schlesinger Izidor akkori hitközségi elnök. A hitközség társadalmi és kulturális életének irányítói a Nőegylet, melynek Schlesinger Izidorné az elnöknője és a Zsidó Ifjúsági Egylet, melyet Weisz Géza vezet. A hitközség egyik tagja, Milko Vilmos nagy, 200 munkással dolgozó fűrészgyárat alapított s Ziegler Miksának is van egy kisebb fűrésztelepe. A hitközség 90,000 dinár évi költségvetéssel dolgozik és kb. 1750 dinárt költ szociális és filantropikus célokra. Két nagyobb kulturális célú alapítványt is kezel a hitközség. Anyakönyvi területéhez Beodra, Karlova, Kuman, Melence, Tarros és Torda községek tartoznak. Lélekszáma 130, családok száma 43, adófizetőké 49. Foglalkozás szerint: 2 nagykereskedő, 1 katona, 21 kereskedő, 1 ügyvéd, 1 köztisztviselő, 1 nagyiparos, 3 orvos, 12 magántisztviselő, 2 iparos, 1 mérnök és 3 magánzó. A hitközség tagjai közül 29-en vettek részt a világháborúban és 8-an haltak hősi halált. A hitközség mai vezetősége Pollák Emánuel főrabbi, Grün Mór elnök, Ney Bernát alelnök, Bergl Gyula pénztárnok, Weisz Géza és Eisenberg Károly gondnokok.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5119. címszó a lexikon => 907. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15119.htm

CÍMSZÓ: Törökbecse

SZÓCIKK: Törökbecse Novi-Be?ej, SzHSz. nagyk. Torontál vm. A T.-i kongresszusi hitközség önállóan 1845 óta működik. Azelőtt a vranjevoi kerületi hitközséghez és az adai főrabbiság alá tartozott. A hitközségi szervezet régi, mert mint az okmányokból kitűnik, Chevra Kadisája és temetője 102 éves. Első főrabbija Pollák Fülöp volt, aki évtizedeken át volt a hitközség szellemi életének irányítója. A hitközség 1865. közadakozásból építette a templomát, melyet 1871. átalakítottak és újonnan berendeztek. Rituális fürdője 1887. épült, téli imaházát, hitközségi irodáját és modern paplakját 1911. építtette Schlesinger Izidor akkori hitközségi elnök. A hitközség társadalmi és kulturális életének irányítói a Nőegylet, melynek Schlesinger Izidorné az elnöknője és a Zsidó Ifjúsági Egylet, melyet Weisz Géza vezet. A hitközség egyik tagja, Milko Vilmos nagy, 200 munkással dolgozó fűrészgyárat alapított s Ziegler Miksának is van egy kisebb fűrésztelepe. A hitközség 90,000 dinár évi költségvetéssel dolgozik és kb. 1750 dinárt költ szociális és filantropikus célokra. Két nagyobb kulturális célú alapítványt is kezel a hitközség. Anyakönyvi területéhez Beodra, Karlova, Kuman, Melence, Tarros és Torda községek tartoznak. Lélekszáma 130, családok száma 43, adófizetőké 49. Foglalkozás szerint: 2 nagykereskedő, 1 katona, 21 kereskedő, 1 ügyvéd, 1 köztisztviselő, 1 nagyiparos, 3 orvos, 12 magántisztviselő, 2 iparos, 1 mérnök és 3 magánzó. A hitközség tagjai közül 29-en vettek részt a világháborúban és 8-an haltak hősi halált. A hitközség mai vezetősége Pollák Emánuel főrabbi, Grün Mór elnök, Ney Bernát alelnök, Bergl Gyula pénztárnok, Weisz Géza és Eisenberg Károly gondnokok.

15119.ht

CÍMSZÓ Törökbecs

SZÓCIKK Törökbecs Novi-Be?ej SzHSz nagyk Torontá vm T.- kongresszus hitközsé önállóa 184 ót működik Azelőt vranjevo kerület hitközséghe é a ada főrabbisá al tartozott hitközség szerveze régi mer min a okmányokbó kitűnik Chevr Kadisáj é temetőj 10 éves Els főrabbij Pollá Fülö volt ak évtizedeke á vol hitközsé szellem életéne irányítója hitközsé 1865 közadakozásbó épített templomát melye 1871 átalakította é újonna berendeztek Rituáli fürdőj 1887 épült tél imaházát hitközség irodájá é moder paplakjá 1911 építtett Schlesinge Izido akkor hitközség elnök hitközsé társadalm é kulturáli életéne irányító Nőegylet melyne Schlesinge Izidorn a elnöknőj é Zsid Ifjúság Egylet melye Weis Géz vezet hitközsé egyi tagja Milk Vilmo nagy 20 munkássa dolgoz fűrészgyára alapítot Ziegle Miksána i va eg kiseb fűrésztelepe hitközsé 90,00 diná év költségvetésse dolgozi é kb 175 dinár köl szociáli é filantropiku célokra Ké nagyob kulturáli cél alapítvány i keze hitközség Anyakönyv területéhe Beodra Karlova Kuman Melence Tarro é Tord községe tartoznak Lélekszám 130 családo szám 43 adófizetők 49 Foglalkozá szerint nagykereskedő katona 2 kereskedő ügyvéd köztisztviselő nagyiparos orvos 1 magántisztviselő iparos mérnö é magánzó hitközsé tagja közü 29-e vette rész világháborúba é 8-a halta hős halált hitközsé ma vezetőség Pollá Emánue főrabbi Grü Mó elnök Ne Berná alelnök Berg Gyul pénztárnok Weis Géz é Eisenber Károl gondnokok

15119.h

CÍMSZ Törökbec

SZÓCIK Törökbec Novi-Be?e SzHS nagy Toront v T. kongresszu hitközs önálló 18 ó működi Azelő vranjev kerüle hitközségh ad főrabbis a tartozot hitközsé szervez rég me mi okmányokb kitűni Chev Kadisá temető 1 éve El főrabbi Poll Fül vol a évtizedek vo hitközs szelle életén irányítój hitközs 186 közadakozásb építet templomá mely 187 átalakított újonn berendezte Rituál fürdő 188 épül té imaházá hitközsé irodáj mode paplakj 191 építtet Schlesing Izid akko hitközsé elnö hitközs társadal kulturál életén irányít Nőegyle melyn Schlesing Izidor elnöknő Zsi Ifjúsá Egyle mely Wei Gé veze hitközs egy tagj Mil Vilm nag 2 munkáss dolgo fűrészgyár alapíto Ziegl Miksán v e kise fűrésztelep hitközs 90,0 din é költségvetéss dolgoz k 17 diná kö szociál filantropik célokr K nagyo kulturál cé alapítván kez hitközsé Anyaköny területéh Beodr Karlov Kuma Melenc Tarr Tor község tartozna Lélekszá 13 család szá 4 adófizető 4 Foglalkoz szerin nagykeresked katon keresked ügyvé köztisztvisel nagyiparo orvo magántisztvisel iparo mérn magánz hitközs tagj köz 29- vett rés világháborúb 8- halt hő halál hitközs m vezetősé Poll Emánu főrabb Gr M elnö N Bern alelnö Ber Gyu pénztárno Wei Gé Eisenbe Káro gondnoko

15119.

CÍMS Törökbe

SZÓCI Törökbe Novi-Be? SzH nag Toron T kongressz hitköz önáll 1 működ Azel vranje kerül hitközség a főrabbi tartozo hitközs szerve ré m m okmányok kitűn Che Kadis temet év E főrabb Pol Fü vo évtizede v hitköz szell életé irányító hitköz 18 közadakozás építe templom mel 18 átalakítot újon berendezt Rituá fürd 18 épü t imaház hitközs irodá mod paplak 19 építte Schlesin Izi akk hitközs eln hitköz társada kulturá életé irányí Nőegyl mely Schlesin Izido elnökn Zs Ifjús Egyl mel We G vez hitköz eg tag Mi Vil na munkás dolg fűrészgyá alapít Zieg Miksá kis fűrésztele hitköz 90, di költségvetés dolgo 1 din k szociá filantropi célok nagy kulturá c alapítvá ke hitközs Anyakön területé Beod Karlo Kum Melen Tar To közsé tartozn Léleksz 1 csalá sz adófizet Foglalko szeri nagykereske kato kereske ügyv köztisztvise nagyipar orv magántisztvise ipar mér magán hitköz tag kö 29 vet ré világháború 8 hal h halá hitköz vezetős Pol Emán főrab G eln Ber aleln Be Gy pénztárn We G Eisenb Kár gondnok

15119

CÍM Törökb

SZÓC Törökb Novi-Be Sz na Toro kongress hitkö önál műkö Aze vranj kerü hitközsé főrabb tartoz hitköz szerv r okmányo kitű Ch Kadi teme é főrab Po F v évtized hitkö szel élet irányít hitkö 1 közadakozá épít templo me 1 átalakíto újo berendez Ritu für 1 ép imahá hitköz irod mo papla 1 építt Schlesi Iz ak hitköz el hitkö társad kultur élet irány Nőegy mel Schlesi Izid elnök Z Ifjú Egy me W ve hitkö e ta M Vi n munká dol fűrészgy alapí Zie Miks ki fűrésztel hitkö 90 d költségveté dolg di szoci filantrop célo nag kultur alapítv k hitköz Anyakö terület Beo Karl Ku Mele Ta T közs tartoz Léleks csal s adófize Foglalk szer nagykeresk kat keresk ügy köztisztvis nagyipa or magántisztvis ipa mé magá hitkö ta k 2 ve r világhábor ha hal hitkö vezető Po Emá főra el Be alel B G pénztár W Eisen Ká gondno

1511

CÍ Török

SZÓ Török Novi-B S n Tor kongres hitk öná műk Az vran ker hitközs főrab tarto hitkö szer okmány kit C Kad tem főra P évtize hitk sze éle irányí hitk közadakoz épí templ m átalakít új berende Rit fü é imah hitkö iro m papl épít Schles I a hitkö e hitk társa kultu éle irán Nőeg me Schles Izi elnö Ifj Eg m v hitk t V munk do fűrészg alap Zi Mik k fűrészte hitk 9 költségvet dol d szoc filantro cél na kultu alapít hitkö Anyak terüle Be Kar K Mel T köz tarto Lélek csa adófiz Foglal sze nagykeres ka keres üg köztisztvi nagyip o magántisztvi ip m mag hitk t v világhábo h ha hitk vezet P Em főr e B ale pénztá Eise K gondn