15121.htm

CÍMSZÓ: Törökszentmiklós

SZÓCIKK: Törökszentmiklós, nagyk. Jász-Nagykun-Szolnok vm. 26,303 lak. A zsidó hitközség alapítására vonatkozólag nincsenek pontos adatok, csak annyit tudunk, hogy 1842. tíz zsidó család lakott T.-on. Ekkor mar imahelyiségük is volt Stern Farkas házában és egy reb Jechezkél nevű alkalmazottat tartottak. Az első elöljárók Stern Farkas, Weisz József, Moskovits József és Schwartz Sándor voltak. 1855-ben, amikor már 50 családra szaporodott a hitközség, rabbit választott Stein Pinkász személyében. Ez a rabbi igyekezett a konzervatív szellemet meghonosítani a hitközségben és 31 évi lelkészkedése alatt (megh. 1886) az összes intézményeket ilyen alapon szervezte meg. Az általa szerkesztett rendszabályok még ma is érvényben vannak. Stein rabbi működésének eredménye volt, hogy a T.-i hitközség ellenállt a reformmozgalmaknak s a magyarországi zsidóság kettészakadásának idején nem csatlakozott a kongresszusi párthoz, hanem az orth. értekezleten képviseltette magát. Azonban az orth. statútumokat sem fogadta el és megmaradt status quo hitközségnek. Később mégis kongresszusi alapra helyezkedett, de azzal a határozott kikötéssel, hogy a kongresszusi jellegnek nem szabad a hitközség belső életében megnyilvánulni. 1854. megalakult a Chevra Kadisa, amelynek jelenlegi elnöke Scheiner Ernő és 135 tagja van. 1855. létrejött az elemi népiskola, amelyben kezdettől fogva magyarul tanítottak, csak a Bibliát tanították német fordításban, de 1880. ezzel is áttértek a magyar nyelvre. 1857. templomot és iskolát építettek Austerlitz Nathan nikolsburgi származású orvos 6000 forintos hagyatékából. 1870. megalakult a Nőegylet, amelynek élén Bán Lajosné áll és a Chevra Kadisával karöltve végzi a szegények segélyezését. A jótékonysági munkában közreműködnek még: Malbis Arumim Egylet (1897), OMIKE fiókja (1924). Stein rabbi utódja fia, Stein Miksa volt, aki szintén a konzervativizmus híve, de a templomban már magyarul szónokolt. 1896. nagyszombati rabbinak választották és helyét Weisz Mór foglalta el, aki kitűnő szónok volt és szakkörökben tudományos működése folytán is ismertté vált. Weisz rabbi folytatta az elődei által megkezdett munkát (megh. 1915). 1919-ben Strausz Hermann került a rabbiszékbe, aki azonban két év elteltével a mosoni hitközség rabbija lett. 1925-ig a rabbiállás betöltetlen maradt. Ekkor választották meg Herskovits Józsefet, a jelenlegi rabbit. 1924. a hitközség közgyűlési határozattal kimondta, hogy kongresszusi jellegét status quo-vá változtatja át. Kulturális ügyek buzgó előharcosa T.-on Steiner Vilmos kereskedő. A hitközség lélekszáma 670, családok száma 200, adófizető tag 204. Foglalkozás szerint: 79 kereskedő, 3 nagykereskedő, 35 iparos, 26 magántisztviselő, 10 magánzó, 6 orvos, 6 tanító, 5 gazdálkodó, 4 ügyvéd, 2 köztisztviselő, 1 nagyiparos, 27 egyéb, 1 közadakozásból él. Évi költségvetés 21,500 pengő, amelyből 2000 pengő filantropikus célokat szolgai. Anyakönyvi területéhez tartoznak Szajol és Tiszapüspöki községek. Az iskola keretén belül Talmud Tóra tanfolyam is van. A tantestület tagjai Gárdonyi Jenő, Gárdonyi Klein Ilona és Fried Márk. A háború folyamán kórházat tartott fenn a T.-i hitközség. A hadseregben 75-en szolgáltak, közülük 14 hősi halált halt. A mai vezetőség Herskovits József főrabbi, Zipel Miksa elnök, Klein István alelnök, Csontos Pál iskolaszéki elnök, Schultheisz Mátyás pénztárnok, Mund Mór ellenőr, Schwartz Lipót és Izsó gondnokok és Gárdonyi Jenő jegyző.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5121. címszó a lexikon => 908. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15121.htm

CÍMSZÓ: Törökszentmiklós

SZÓCIKK: Törökszentmiklós, nagyk. Jász-Nagykun-Szolnok vm. 26,303 lak. A zsidó hitközség alapítására vonatkozólag nincsenek pontos adatok, csak annyit tudunk, hogy 1842. tíz zsidó család lakott T.-on. Ekkor mar imahelyiségük is volt Stern Farkas házában és egy reb Jechezkél nevű alkalmazottat tartottak. Az első elöljárók Stern Farkas, Weisz József, Moskovits József és Schwartz Sándor voltak. 1855-ben, amikor már 50 családra szaporodott a hitközség, rabbit választott Stein Pinkász személyében. Ez a rabbi igyekezett a konzervatív szellemet meghonosítani a hitközségben és 31 évi lelkészkedése alatt megh. 1886 az összes intézményeket ilyen alapon szervezte meg. Az általa szerkesztett rendszabályok még ma is érvényben vannak. Stein rabbi működésének eredménye volt, hogy a T.-i hitközség ellenállt a reformmozgalmaknak s a magyarországi zsidóság kettészakadásának idején nem csatlakozott a kongresszusi párthoz, hanem az orth. értekezleten képviseltette magát. Azonban az orth. statútumokat sem fogadta el és megmaradt status quo hitközségnek. Később mégis kongresszusi alapra helyezkedett, de azzal a határozott kikötéssel, hogy a kongresszusi jellegnek nem szabad a hitközség belső életében megnyilvánulni. 1854. megalakult a Chevra Kadisa, amelynek jelenlegi elnöke Scheiner Ernő és 135 tagja van. 1855. létrejött az elemi népiskola, amelyben kezdettől fogva magyarul tanítottak, csak a Bibliát tanították német fordításban, de 1880. ezzel is áttértek a magyar nyelvre. 1857. templomot és iskolát építettek Austerlitz Nathan nikolsburgi származású orvos 6000 forintos hagyatékából. 1870. megalakult a Nőegylet, amelynek élén Bán Lajosné áll és a Chevra Kadisával karöltve végzi a szegények segélyezését. A jótékonysági munkában közreműködnek még: Malbis Arumim Egylet 1897 , OMIKE fiókja 1924 . Stein rabbi utódja fia, Stein Miksa volt, aki szintén a konzervativizmus híve, de a templomban már magyarul szónokolt. 1896. nagyszombati rabbinak választották és helyét Weisz Mór foglalta el, aki kitűnő szónok volt és szakkörökben tudományos működése folytán is ismertté vált. Weisz rabbi folytatta az elődei által megkezdett munkát megh. 1915 . 1919-ben Strausz Hermann került a rabbiszékbe, aki azonban két év elteltével a mosoni hitközség rabbija lett. 1925-ig a rabbiállás betöltetlen maradt. Ekkor választották meg Herskovits Józsefet, a jelenlegi rabbit. 1924. a hitközség közgyűlési határozattal kimondta, hogy kongresszusi jellegét status quo-vá változtatja át. Kulturális ügyek buzgó előharcosa T.-on Steiner Vilmos kereskedő. A hitközség lélekszáma 670, családok száma 200, adófizető tag 204. Foglalkozás szerint: 79 kereskedő, 3 nagykereskedő, 35 iparos, 26 magántisztviselő, 10 magánzó, 6 orvos, 6 tanító, 5 gazdálkodó, 4 ügyvéd, 2 köztisztviselő, 1 nagyiparos, 27 egyéb, 1 közadakozásból él. Évi költségvetés 21,500 pengő, amelyből 2000 pengő filantropikus célokat szolgai. Anyakönyvi területéhez tartoznak Szajol és Tiszapüspöki községek. Az iskola keretén belül Talmud Tóra tanfolyam is van. A tantestület tagjai Gárdonyi Jenő, Gárdonyi Klein Ilona és Fried Márk. A háború folyamán kórházat tartott fenn a T.-i hitközség. A hadseregben 75-en szolgáltak, közülük 14 hősi halált halt. A mai vezetőség Herskovits József főrabbi, Zipel Miksa elnök, Klein István alelnök, Csontos Pál iskolaszéki elnök, Schultheisz Mátyás pénztárnok, Mund Mór ellenőr, Schwartz Lipót és Izsó gondnokok és Gárdonyi Jenő jegyző.

15121.ht

CÍMSZÓ Törökszentmikló

SZÓCIKK Törökszentmiklós nagyk Jász-Nagykun-Szolno vm 26,30 lak zsid hitközsé alapításár vonatkozóla nincsene ponto adatok csa annyi tudunk hog 1842 tí zsid csalá lakot T.-on Ekko ma imahelyiségü i vol Ster Farka házába é eg re Jechezké nev alkalmazotta tartottak A els elöljáró Ster Farkas Weis József Moskovit Józse é Schwart Sándo voltak 1855-ben amiko má 5 családr szaporodot hitközség rabbi választot Stei Pinkás személyében E rabb igyekezet konzervatí szelleme meghonosítan hitközségbe é 3 év lelkészkedés alat megh 188 a össze intézményeke ilye alapo szervezt meg A által szerkesztet rendszabályo mé m i érvénybe vannak Stei rabb működéséne eredmény volt hog T.- hitközsé ellenáll reformmozgalmakna magyarország zsidósá kettészakadásána idejé ne csatlakozot kongresszus párthoz hane a orth értekezlete képviseltett magát Azonba a orth statútumoka se fogadt e é megmarad statu qu hitközségnek Későb mégi kongresszus alapr helyezkedett d azza határozot kikötéssel hog kongresszus jellegne ne szaba hitközsé bels életébe megnyilvánulni 1854 megalakul Chevr Kadisa amelyne jelenleg elnök Scheine Ern é 13 tagj van 1855 létrejöt a elem népiskola amelybe kezdettő fogv magyaru tanítottak csa Bibliá tanítottá néme fordításban d 1880 ezze i áttérte magya nyelvre 1857 templomo é iskolá építette Austerlit Natha nikolsburg származás orvo 600 forinto hagyatékából 1870 megalakul Nőegylet amelyne élé Bá Lajosn ál é Chevr Kadisáva karöltv végz szegénye segélyezését jótékonyság munkába közreműködne még Malbi Arumi Egyle 189 OMIK fiókj 192 Stei rabb utódj fia Stei Miks volt ak szinté konzervativizmu híve d templomba má magyaru szónokolt 1896 nagyszombat rabbina választottá é helyé Weis Mó foglalt el ak kitűn szóno vol é szakkörökbe tudományo működés folytá i ismertt vált Weis rabb folytatt a előde álta megkezdet munká megh 191 1919-be Straus Herman kerül rabbiszékbe ak azonba ké é elteltéve moson hitközsé rabbij lett 1925-i rabbiállá betöltetle maradt Ekko választottá me Herskovit Józsefet jelenleg rabbit 1924 hitközsé közgyűlés határozatta kimondta hog kongresszus jellegé statu quo-v változtatj át Kulturáli ügye buzg előharcos T.-o Steine Vilmo kereskedő hitközsé lélekszám 670 családo szám 200 adófizet ta 204 Foglalkozá szerint 7 kereskedő nagykereskedő 3 iparos 2 magántisztviselő 1 magánzó orvos tanító gazdálkodó ügyvéd köztisztviselő nagyiparos 2 egyéb közadakozásbó él Év költségveté 21,50 pengő amelybő 200 peng filantropiku céloka szolgai Anyakönyv területéhe tartozna Szajo é Tiszapüspök községek A iskol kereté belü Talmu Tór tanfolya i van tantestüle tagja Gárdony Jenő Gárdony Klei Ilon é Frie Márk hábor folyamá kórháza tartot fen T.- hitközség hadseregbe 75-e szolgáltak közülü 1 hős halál halt ma vezetősé Herskovit Józse főrabbi Zipe Miks elnök Klei Istvá alelnök Csonto Pá iskolaszék elnök Schultheis Mátyá pénztárnok Mun Mó ellenőr Schwart Lipó é Izs gondnoko é Gárdony Jen jegyző

15121.h

CÍMSZ Törökszentmikl

SZÓCIK Törökszentmikló nagy Jász-Nagykun-Szoln v 26,3 la zsi hitközs alapításá vonatkozól nincsen pont adato cs anny tudun ho 184 t zsi csal lako T.-o Ekk m imahelyiség vo Ste Fark házáb e r Jechezk ne alkalmazott tartotta el elöljár Ste Farka Wei Józse Moskovi Józs Schwar Sánd volta 1855-be amik m család szaporodo hitközsé rabb választo Ste Pinká személyébe rab igyekeze konzervat szellem meghonosíta hitközségb é lelkészkedé ala meg 18 össz intézmények ily alap szervez me álta szerkeszte rendszabály m érvényb vanna Ste rab működésén eredmén vol ho T. hitközs ellenál reformmozgalmakn magyarorszá zsidós kettészakadásán idej n csatlakozo kongresszu pártho han ort értekezlet képviseltet magá Azonb ort statútumok s fogad megmara stat q hitközségne Késő még kongresszu alap helyezkedet azz határozo kikötésse ho kongresszu jellegn n szab hitközs bel életéb megnyilvánuln 185 megalaku Chev Kadis amelyn jelenle elnö Schein Er 1 tag va 185 létrejö ele népiskol amelyb kezdett fog magyar tanította cs Bibli tanított ném fordításba 188 ezz áttért magy nyelvr 185 templom iskol épített Austerli Nath nikolsbur származá orv 60 forint hagyatékábó 187 megalaku Nőegyle amelyn él B Lajos á Chev Kadisáv karölt vég szegény segélyezésé jótékonysá munkáb közreműködn mé Malb Arum Egyl 18 OMI fiók 19 Ste rab utód fi Ste Mik vol a szint konzervativizm hív templomb m magyar szónokol 189 nagyszomba rabbin választott hely Wei M foglal e a kitű szón vo szakkörökb tudomány működé folyt ismert vál Wei rab folytat előd ált megkezde munk meg 19 1919-b Strau Herma kerü rabbiszékb a azonb k elteltév moso hitközs rabbi let 1925- rabbiáll betöltetl marad Ekk választott m Herskovi Józsefe jelenle rabbi 192 hitközs közgyűlé határozatt kimondt ho kongresszu jelleg stat quo- változtat á Kulturál ügy buz előharco T.- Stein Vilm keresked hitközs lélekszá 67 család szá 20 adófize t 20 Foglalkoz szerin keresked nagykeresked iparo magántisztvisel magánz orvo tanít gazdálkod ügyvé köztisztvisel nagyiparo egyé közadakozásb é É költségvet 21,5 peng amelyb 20 pen filantropik célok szolga Anyaköny területéh tartozn Szaj Tiszapüspö községe isko keret bel Talm Tó tanfoly va tantestül tagj Gárdon Jen Gárdon Kle Ilo Fri Már hábo folyam kórház tarto fe T. hitközsé hadseregb 75- szolgálta közül hő halá hal m vezetős Herskovi Józs főrabb Zip Mik elnö Kle Istv alelnö Csont P iskolaszé elnö Schulthei Máty pénztárno Mu M ellenő Schwar Lip Iz gondnok Gárdon Je jegyz

15121.

CÍMS Törökszentmik

SZÓCI Törökszentmikl nag Jász-Nagykun-Szol 26, l zs hitköz alapítás vonatkozó nincse pon adat c ann tudu h 18 zs csa lak T.- Ek imahelyisé v St Far házá Jechez n alkalmazot tartott e elöljá St Fark We Józs Moskov Józ Schwa Sán volt 1855-b ami csalá szaporod hitközs rab választ St Pink személyéb ra igyekez konzerva szelle meghonosít hitközség lelkészked al me 1 öss intézménye il ala szerve m ált szerkeszt rendszabál érvény vann St ra működésé eredmé vo h T hitköz ellená reformmozgalmak magyarorsz zsidó kettészakadásá ide csatlakoz kongressz párth ha or értekezle képviselte mag Azon or statútumo foga megmar sta hitközségn Kés mé kongressz ala helyezkede az határoz kikötéss h kongressz jelleg sza hitköz be életé megnyilvánul 18 megalak Che Kadi amely jelenl eln Schei E ta v 18 létrej el népisko amely kezdet fo magya tanított c Bibl tanítot né fordításb 18 ez áttér mag nyelv 18 templo isko építet Austerl Nat nikolsbu származ or 6 forin hagyatékáb 18 megalak Nőegyl amely é Lajo Che Kadisá karöl vé szegén segélyezés jótékonys munká közreműköd m Mal Aru Egy 1 OM fió 1 St ra utó f St Mi vo szin konzervativiz hí templom magya szónoko 18 nagyszomb rabbi választot hel We fogla kit szó v szakkörök tudomán működ foly ismer vá We ra folyta elő ál megkezd mun me 1 1919- Stra Herm ker rabbiszék azon eltelté mos hitköz rabb le 1925 rabbiál betöltet mara Ek választot Herskov József jelenl rabb 19 hitköz közgyűl határozat kimond h kongressz jelle sta quo változta Kulturá üg bu előharc T. Stei Vil kereske hitköz léleksz 6 csalá sz 2 adófiz 2 Foglalko szeri kereske nagykereske ipar magántisztvise magán orv taní gazdálko ügyv köztisztvise nagyipar egy közadakozás költségve 21, pen amely 2 pe filantropi célo szolg Anyakön területé tartoz Sza Tiszapüsp község isk kere be Tal T tanfol v tantestü tag Gárdo Je Gárdo Kl Il Fr Má háb folya kórhá tart f T hitközs hadsereg 75 szolgált közü h hal ha vezető Herskov Józ főrab Zi Mi eln Kl Ist aleln Cson iskolasz eln Schulthe Mát pénztárn M ellen Schwa Li I gondno Gárdo J jegy

15121

CÍM Törökszentmi

SZÓC Törökszentmik na Jász-Nagykun-Szo 26 z hitkö alapítá vonatkoz nincs po ada an tud 1 z cs la T. E imahelyis S Fa ház Jeche alkalmazo tartot elölj S Far W Józ Mosko Jó Schw Sá vol 1855- am csal szaporo hitköz ra válasz S Pin személyé r igyeke konzerv szell meghonosí hitközsé lelkészke a m ös intézmény i al szerv ál szerkesz rendszabá érvén van S r működés eredm v hitkö ellen reformmozgalma magyarors zsid kettészakadás id csatlako kongress párt h o értekezl képviselt ma Azo o statútum fog megma st hitközség Ké m kongress al helyezked a határo kikötés kongress jelle sz hitkö b élet megnyilvánu 1 megala Ch Kad amel jelen el Sche t 1 létre e népisk amel kezde f magy tanítot Bib taníto n fordítás 1 e átté ma nyel 1 templ isk építe Auster Na nikolsb szárma o fori hagyatéká 1 megala Nőegy amel Laj Ch Kadis karö v szegé segélyezé jótékony munk közreműkö Ma Ar Eg O fi S r ut S M v szi konzervativi h templo magy szónok 1 nagyszom rabb választo he W fogl ki sz szakkörö tudomá műkö fol isme v W r folyt el á megkez mu m 1919 Str Her ke rabbiszé azo eltelt mo hitkö rab l 192 rabbiá betölte mar E választo Hersko Józse jelen rab 1 hitkö közgyű határoza kimon kongress jell st qu változt Kultur ü b előhar T Ste Vi keresk hitkö léleks csal s adófi Foglalk szer keresk nagykeresk ipa magántisztvis magá or tan gazdálk ügy köztisztvis nagyipa eg közadakozá költségv 21 pe amel p filantrop cél szol Anyakö terület tarto Sz Tiszapüs közsé is ker b Ta tanfo tantest ta Gárd J Gárd K I F M há foly kórh tar hitköz hadsere 7 szolgál köz ha h vezet Hersko Jó főra Z M el K Is alel Cso iskolas el Schulth Má pénztár elle Schw L gondn Gárd jeg

1512

CÍ Törökszentm

SZÓ Törökszentmi n Jász-Nagykun-Sz 2 hitk alapít vonatko ninc p ad a tu c l T imahelyi F há Jech alkalmaz tarto elöl Fa Jó Mosk J Sch S vo 1855 a csa szapor hitkö r válas Pi személy igyek konzer szel meghonos hitközs lelkészk ö intézmén a szer á szerkes rendszab érvé va működé ered hitk elle reformmozgalm magyaror zsi kettészakadá i csatlak kongres pár értekez képvisel m Az statútu fo megm s hitközsé K kongres a helyezke határ kiköté kongres jell s hitk éle megnyilván megal C Ka ame jele e Sch létr népis ame kezd mag taníto Bi tanít fordítá átt m nye temp is épít Auste N nikols szárm for hagyaték megal Nőeg ame La C Kadi kar szeg segélyez jótékon mun közreműk M A E f u sz konzervativ templ mag szóno nagyszo rab választ h fog k s szakkör tudom műk fo ism foly e megke m 191 St He k rabbisz az eltel m hitk ra 19 rabbi betölt ma választ Hersk Józs jele ra hitk közgy határoz kimo kongres jel s q változ Kultu előha St V keres hitk lélek csa adóf Foglal sze keres nagykeres ip magántisztvi mag o ta gazdál üg köztisztvi nagyip e közadakoz költség 2 p ame filantro cé szo Anyak terüle tart S Tiszapü közs i ke T tanf tantes t Gár Gár h fol kór ta hitkö hadser szolgá kö h veze Hersk J főr e I ale Cs iskola e Schult M pénztá ell Sch gond Gár je