15127.htm

CÍMSZÓ: Toszafisták

SZÓCIKK: "Toszafisták. Így jelölik a Rasi utáni Talmud-glosszátorokat, tehát a T. nincsenek semmi összefüggésben a Toszeftával, jóllehet a «tósza-fosz» szó után kapták elnevezésüket. Ennek egyszerű oka az, hogy ők is glosszákat írtak, de magához a Talmudhoz. A Talmud-kiadások a T. glosszáit mindig a Rasi-kommentárral szemben levő margón hozzák. Az első T. Rasi veje és unokája voltak s az ő Toszafoszjaik főképen kritikai megjegyzéseket tartalmaztak Rasihoz. I. Weiss szerint a Toszafosz «melléklet»-et jelent, mert éppen úgy, mint ahogyan a Gemára kritikai és analitikai magyarázatát adja a Misnának, a Toszafószok mindkettőnek kritikai és analitikus glosszái. A Toszafosz abban is hasonlít a Gemárához, hogy szintén különböző korokban élt szerzők műve s különböző iskolák szellemét tükrözteti vissza és éppen úgy, mint a Gemára, egy gyűjteményben van összefoglalva. Rasi koráig a Talmudmagyarázók pusztán a szövegértelmezésre fektették a súlyt, de a XII. sz. óta a kritikai szellem az analitikus kutatás és kritikai fejtegetés terére is eljutott. Így Rasi unokája Rasbam (R. Sámuel ben Meir) a Talmudhoz írott kommentáron kívül külön glosszákat is írt. Úgy ennek, mint a későbbieknek, fősajátosságuk az erős kritikai szellem. Magát Rasit is a T. szabadon korrigálták, dacára a nagy tiszteletnek, mellyel adóztak neki. A T. csak a Talmud nehezebb helyeivel foglalkoztak s csak azok érthetik meg, akik a Talmudban feltétlenül járatosak, annak szövegét s a rá vonatkozó vitákat már ismerik. A Toszafoszok grammatikai magyarázatokkal nem foglalkoznak. A fő T. franciák voltak, jóllehet egyidejűleg Rasi tanítványai Németországban is kezdtek glosszákat írni, de az észak-franciaországiak túlsúlyban voltak. Az első Toszafószok elvesztek; ezeknek szerzői Ram (R. Meir b. Sámuel Ramerupt) és R. Juda b. Nathan, Rasi vejei voltak. A fennmaradt nagyszámú Toszafoszok közül legnevezetesebb S. Jacob ben Meir Tam-é, aki a glosszák külön stílusát is megalapította. Vele egyidejűleg élt Németországban a másik toszafista, R. Isaac ben Aser ha-Lévi. R. Jacob Tam után a legkiválóbb toszafista volt tanítványa. R. Isaac ben Sámuel ha-Zaken Dampierreből, akinek glosszáit a «Toszafosz Jesónim» tartalmazza. R. Isaac tanítványa, R. Sámson ben Abraham de Sens (megh. 1235.) elődjeiét revideálta s valamennyit a Toszafosz Sens-ben gyűjtötte össze. Őt követte Juda ben Isaac (Sir Leon) Paris, akinek a Beráchot traktátushoz írt glosszáit csak 1863-ban adták ki Varsóban. Kiváló toszafista volt R. Sámuel ben Salomon Falaise (Sir Mozel), akinek életében az inkvizíció elégettette a Talmudpéldányok ezreit Franciaországban, mire ő, Rothenburgi Meir feljegyzése szerint, tisztán emlékezetére támaszkodva írta meg glosszáit a nehezebb Talmudhelyekhez. A XIII. sz.-ban még a következő híresebb francia T. éltek : R. Moses Evreux, aki a legtermékenyebb volt valamennyi közt, mert az egész Talmudhoz írt glosszákat, melyeket az inkvizíció a Talmudokkal együtt elégetett; R. Eliezer Touques, aki kompendiumot készített a sensi és evreuxi glosszákból, de írt eredeti glosszákat is, amelyeket már a könyvnyomtatás kezdő korában Soncino kinyomatott, de hangsúlyozza, hogy többen átdolgozták azokat. A későbbi T. közt a legaktívabb volt R. Perez ben Elijah Corbeil, aki elődjei glosszáit is revideálta, míg az ő munkáját tanítványai folytatták külön Toszáfószban. Németországban Baruch ben Isaac regensburgi rabbi és R. Meir Rothenburg, Italiában pedig R. Isaia Trani voltak a legjelentékenyebb T., míg Franciaországban sorrendben az utolsónak lehet számítani R. Aser ben Jeciel rabbit (1328), aki befejezte elődeinek több mint két évszázadig tartó tudományos munkásságát. Működésüknek a bigott IX. Lajos az inkvizíció segélyével vetett véget. Egyéb ismert Toszafószok: az ú. n. Francia Toszafosz; a Piszke Toszefosz halachikus döntések gyűjteménye, szintén francia T.-tól; Spanyol Tosszafosz, melyet F. Josef Colon említ responzumaiban. A kiadott Toszafoszok a következők: A Babiloni Talmud 36 traktátusához részben a Toszafosz Touques, részben a Toszafósz Sens; tizenhét traktatushoz pedig a következő T.-é: R. Moses Evreux, R. Abraham Sens, R. Perez ben Elijah, R. Meir Rothenburg, R. Eliezer Touques, R. Sámuel Falaise, R. Baruch ben Isaac Worms. Ezeken kívül a nagyszámú Toszafószok közül ki vannak adva még a következő: R. Aser ben Jeciel Toszafosz Ha-Ros c. glosszái különböző időkben és helyeken, így Livorno 1776. 1785. és 1810., Prag 1725., Pisa 1806. Ezek az ediciók azonban csupán a szerzőnek egyes traktatusokhoz írt glosszáit adják. Egységesen valamennyit tartalmazza a Romm-féle vilnai Talmud-kiadás. Úgy R. Jeciel, mintR. Eleazar b. Juda Worms Toszafoszja Bezalel Askenázi Sittó Mekubecesz-jében is megjelent. Ugyanott található R. Isaac Bamberg Toszafószja is. Rajtuk és a fent említetteken kívül azonban más T.-ról is említést tesznek kortársaik vagy későbbi szerzők responzumai, amelyek hivatkoznak a ma már nagyobb részt elveszett, részben kiadatlan Toszafószokra. l. Tószefta. Irodalom. Max Seligsohn, Tosefot (Jew. Encycl. 1904); Azulai, Sem ha-Gedolim II.; Benjacob, Ocar ha-Szeforim ; I. Weiss, Dor lV; u. o., Toledot Rabbenu Tam; Zunz, Zur Geschichte und Litteratur (1845); Winter und Wünsche, Jüdische Litteratur II.; Karpeles, Geschichte der jüdischen Litteratur I.; Graetz, Geschichte der Juden VI."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5127. címszó a lexikon => 911. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15127.htm

CÍMSZÓ: Toszafisták

SZÓCIKK: Toszafisták. Így jelölik a Rasi utáni Talmud-glosszátorokat, tehát a T. nincsenek semmi összefüggésben a Toszeftával, jóllehet a tósza-fosz szó után kapták elnevezésüket. Ennek egyszerű oka az, hogy ők is glosszákat írtak, de magához a Talmudhoz. A Talmud-kiadások a T. glosszáit mindig a Rasi-kommentárral szemben levő margón hozzák. Az első T. Rasi veje és unokája voltak s az ő Toszafoszjaik főképen kritikai megjegyzéseket tartalmaztak Rasihoz. I. Weiss szerint a Toszafosz melléklet -et jelent, mert éppen úgy, mint ahogyan a Gemára kritikai és analitikai magyarázatát adja a Misnának, a Toszafószok mindkettőnek kritikai és analitikus glosszái. A Toszafosz abban is hasonlít a Gemárához, hogy szintén különböző korokban élt szerzők műve s különböző iskolák szellemét tükrözteti vissza és éppen úgy, mint a Gemára, egy gyűjteményben van összefoglalva. Rasi koráig a Talmudmagyarázók pusztán a szövegértelmezésre fektették a súlyt, de a XII. sz. óta a kritikai szellem az analitikus kutatás és kritikai fejtegetés terére is eljutott. Így Rasi unokája Rasbam R. Sámuel ben Meir a Talmudhoz írott kommentáron kívül külön glosszákat is írt. Úgy ennek, mint a későbbieknek, fősajátosságuk az erős kritikai szellem. Magát Rasit is a T. szabadon korrigálták, dacára a nagy tiszteletnek, mellyel adóztak neki. A T. csak a Talmud nehezebb helyeivel foglalkoztak s csak azok érthetik meg, akik a Talmudban feltétlenül járatosak, annak szövegét s a rá vonatkozó vitákat már ismerik. A Toszafoszok grammatikai magyarázatokkal nem foglalkoznak. A fő T. franciák voltak, jóllehet egyidejűleg Rasi tanítványai Németországban is kezdtek glosszákat írni, de az észak-franciaországiak túlsúlyban voltak. Az első Toszafószok elvesztek; ezeknek szerzői Ram R. Meir b. Sámuel Ramerupt és R. Juda b. Nathan, Rasi vejei voltak. A fennmaradt nagyszámú Toszafoszok közül legnevezetesebb S. Jacob ben Meir Tam-é, aki a glosszák külön stílusát is megalapította. Vele egyidejűleg élt Németországban a másik toszafista, R. Isaac ben Aser ha-Lévi. R. Jacob Tam után a legkiválóbb toszafista volt tanítványa. R. Isaac ben Sámuel ha-Zaken Dampierreből, akinek glosszáit a Toszafosz Jesónim tartalmazza. R. Isaac tanítványa, R. Sámson ben Abraham de Sens megh. 1235. elődjeiét revideálta s valamennyit a Toszafosz Sens-ben gyűjtötte össze. Őt követte Juda ben Isaac Sir Leon Paris, akinek a Beráchot traktátushoz írt glosszáit csak 1863-ban adták ki Varsóban. Kiváló toszafista volt R. Sámuel ben Salomon Falaise Sir Mozel , akinek életében az inkvizíció elégettette a Talmudpéldányok ezreit Franciaországban, mire ő, Rothenburgi Meir feljegyzése szerint, tisztán emlékezetére támaszkodva írta meg glosszáit a nehezebb Talmudhelyekhez. A XIII. sz.-ban még a következő híresebb francia T. éltek : R. Moses Evreux, aki a legtermékenyebb volt valamennyi közt, mert az egész Talmudhoz írt glosszákat, melyeket az inkvizíció a Talmudokkal együtt elégetett; R. Eliezer Touques, aki kompendiumot készített a sensi és evreuxi glosszákból, de írt eredeti glosszákat is, amelyeket már a könyvnyomtatás kezdő korában Soncino kinyomatott, de hangsúlyozza, hogy többen átdolgozták azokat. A későbbi T. közt a legaktívabb volt R. Perez ben Elijah Corbeil, aki elődjei glosszáit is revideálta, míg az ő munkáját tanítványai folytatták külön Toszáfószban. Németországban Baruch ben Isaac regensburgi rabbi és R. Meir Rothenburg, Italiában pedig R. Isaia Trani voltak a legjelentékenyebb T., míg Franciaországban sorrendben az utolsónak lehet számítani R. Aser ben Jeciel rabbit 1328 , aki befejezte elődeinek több mint két évszázadig tartó tudományos munkásságát. Működésüknek a bigott IX. Lajos az inkvizíció segélyével vetett véget. Egyéb ismert Toszafószok: az ú. n. Francia Toszafosz; a Piszke Toszefosz halachikus döntések gyűjteménye, szintén francia T.-tól; Spanyol Tosszafosz, melyet F. Josef Colon említ responzumaiban. A kiadott Toszafoszok a következők: A Babiloni Talmud 36 traktátusához részben a Toszafosz Touques, részben a Toszafósz Sens; tizenhét traktatushoz pedig a következő T.-é: R. Moses Evreux, R. Abraham Sens, R. Perez ben Elijah, R. Meir Rothenburg, R. Eliezer Touques, R. Sámuel Falaise, R. Baruch ben Isaac Worms. Ezeken kívül a nagyszámú Toszafószok közül ki vannak adva még a következő: R. Aser ben Jeciel Toszafosz Ha-Ros c. glosszái különböző időkben és helyeken, így Livorno 1776. 1785. és 1810., Prag 1725., Pisa 1806. Ezek az ediciók azonban csupán a szerzőnek egyes traktatusokhoz írt glosszáit adják. Egységesen valamennyit tartalmazza a Romm-féle vilnai Talmud-kiadás. Úgy R. Jeciel, mintR. Eleazar b. Juda Worms Toszafoszja Bezalel Askenázi Sittó Mekubecesz-jében is megjelent. Ugyanott található R. Isaac Bamberg Toszafószja is. Rajtuk és a fent említetteken kívül azonban más T.-ról is említést tesznek kortársaik vagy későbbi szerzők responzumai, amelyek hivatkoznak a ma már nagyobb részt elveszett, részben kiadatlan Toszafószokra. l. Tószefta. Irodalom. Max Seligsohn, Tosefot Jew. Encycl. 1904 ; Azulai, Sem ha-Gedolim II.; Benjacob, Ocar ha-Szeforim ; I. Weiss, Dor lV; u. o., Toledot Rabbenu Tam; Zunz, Zur Geschichte und Litteratur 1845 ; Winter und Wünsche, Jüdische Litteratur II.; Karpeles, Geschichte der jüdischen Litteratur I.; Graetz, Geschichte der Juden VI.

15127.ht

CÍMSZÓ Toszafistá

SZÓCIKK Toszafisták Íg jelöli Ras után Talmud-glosszátorokat tehá T nincsene semm összefüggésbe Toszeftával jóllehe tósza-fos sz utá kaptá elnevezésüket Enne egyszer ok az hog ő i glosszáka írtak d magáho Talmudhoz Talmud-kiadáso T glosszái mindi Rasi-kommentárra szembe lev margó hozzák A els T Ras vej é unokáj volta a Toszafoszjai főképe kritika megjegyzéseke tartalmazta Rasihoz I Weis szerin Toszafos mellékle -e jelent mer éppe úgy min ahogya Gemár kritika é analitika magyarázatá adj Misnának Toszafószo mindkettőne kritika é analitiku glosszái Toszafos abba i hasonlí Gemárához hog szinté különböz korokba él szerző műv különböz iskolá szellemé tükröztet vissz é éppe úgy min Gemára eg gyűjteménybe va összefoglalva Ras korái Talmudmagyarázó pusztá szövegértelmezésr fektetté súlyt d XII sz ót kritika szelle a analitiku kutatá é kritika fejtegeté terér i eljutott Íg Ras unokáj Rasba R Sámue be Mei Talmudho írot kommentáro kívü külö glosszáka i írt Úg ennek min későbbieknek fősajátosságu a erő kritika szellem Magá Rasi i T szabado korrigálták dacár nag tiszteletnek mellye adózta neki T csa Talmu nehezeb helyeive foglalkozta csa azo értheti meg aki Talmudba feltétlenü járatosak anna szövegé r vonatkoz vitáka má ismerik Toszafoszo grammatika magyarázatokka ne foglalkoznak f T franciá voltak jóllehe egyidejűle Ras tanítványa Németországba i kezdte glosszáka írni d a észak-franciaországia túlsúlyba voltak A els Toszafószo elvesztek ezekne szerző Ra R Mei b Sámue Ramerup é R Jud b Nathan Ras veje voltak fennmarad nagyszám Toszafoszo közü legnevezeteseb S Jaco be Mei Tam-é ak glosszá külö stílusá i megalapította Vel egyidejűle él Németországba mási toszafista R Isaa be Ase ha-Lévi R Jaco Ta utá legkiválób toszafist vol tanítványa R Isaa be Sámue ha-Zake Dampierreből akine glosszái Toszafos Jesóni tartalmazza R Isaa tanítványa R Sámso be Abraha d Sen megh 1235 elődjeié revideált valamennyi Toszafos Sens-be gyűjtött össze Ő követt Jud be Isaa Si Leo Paris akine Berácho traktátusho ír glosszái csa 1863-ba adtá k Varsóban Kivál toszafist vol R Sámue be Salomo Falais Si Moze akine életébe a inkvizíci elégettett Talmudpéldányo ezrei Franciaországban mir ő Rothenburg Mei feljegyzés szerint tisztá emlékezetér támaszkodv írt me glosszái nehezeb Talmudhelyekhez XIII sz.-ba mé következ híreseb franci T élte R Mose Evreux ak legtermékenyeb vol valamenny közt mer a egés Talmudho ír glosszákat melyeke a inkvizíci Talmudokka együt elégetett R Elieze Touques ak kompendiumo készítet sens é evreux glosszákból d ír eredet glosszáka is amelyeke má könyvnyomtatá kezd korába Soncin kinyomatott d hangsúlyozza hog többe átdolgoztá azokat később T köz legaktívab vol R Pere be Elija Corbeil ak elődje glosszái i revideálta mí a munkájá tanítványa folytattá külö Toszáfószban Németországba Baruc be Isaa regensburg rabb é R Mei Rothenburg Italiába pedi R Isai Tran volta legjelentékenyeb T. mí Franciaországba sorrendbe a utolsóna lehe számítan R Ase be Jecie rabbi 132 ak befejezt elődeine töb min ké évszázadi tart tudományo munkásságát Működésükne bigot IX Lajo a inkvizíci segélyéve vetet véget Egyé ismer Toszafószok a ú n Franci Toszafosz Piszk Toszefos halachiku döntése gyűjteménye szinté franci T.-tól Spanyo Tosszafosz melye F Jose Colo emlí responzumaiban kiadot Toszafoszo következők Babilon Talmu 3 traktátusáho részbe Toszafos Touques részbe Toszafós Sens tizenhé traktatusho pedi következ T.-é R Mose Evreux R Abraha Sens R Pere be Elijah R Mei Rothenburg R Elieze Touques R Sámue Falaise R Baruc be Isaa Worms Ezeke kívü nagyszám Toszafószo közü k vanna adv mé következő R Ase be Jecie Toszafos Ha-Ro c glosszá különböz időkbe é helyeken íg Livorn 1776 1785 é 1810. Pra 1725. Pis 1806 Eze a edició azonba csupá szerzőne egye traktatusokho ír glosszái adják Egységese valamennyi tartalmazz Romm-fél vilna Talmud-kiadás Úg R Jeciel mintR Eleaza b Jud Worm Toszafoszj Bezale Askenáz Sitt Mekubecesz-jébe i megjelent Ugyanot találhat R Isaa Bamber Toszafószj is Rajtu é fen említetteke kívü azonba má T.-ró i említés teszne kortársai vag később szerző responzumai amelye hivatkozna m má nagyob rész elveszett részbe kiadatla Toszafószokra l Tószefta Irodalom Ma Seligsohn Tosefo Jew Encycl 190 Azulai Se ha-Gedoli II. Benjacob Oca ha-Szefori I Weiss Do lV u o. Toledo Rabben Tam Zunz Zu Geschicht un Litteratu 184 Winte un Wünsche Jüdisch Litteratu II. Karpeles Geschicht de jüdische Litteratu I. Graetz Geschicht de Jude VI

15127.h

CÍMSZ Toszafist

SZÓCIK Toszafistá Í jelöl Ra utá Talmud-glosszátoroka teh nincsen sem összefüggésb Toszeftáva jólleh tósza-fo s ut kapt elnevezésüke Enn egysze o a ho glosszák írta magáh Talmudho Talmud-kiadás glosszá mind Rasi-kommentárr szemb le marg hozzá el Ra ve unoká volt Toszafoszja főkép kritik megjegyzések tartalmazt Rasiho Wei szeri Toszafo mellékl - jelen me épp úg mi ahogy Gemá kritik analitik magyarázat ad Misnána Toszafósz mindkettőn kritik analitik glosszá Toszafo abb hasonl Gemáráho ho szint különbö korokb é szerz mű különbö iskol szellem tükrözte viss épp úg mi Gemár e gyűjteményb v összefoglalv Ra korá Talmudmagyaráz puszt szövegértelmezés fektett súly XI s ó kritik szell analitik kutat kritik fejteget teré eljutot Í Ra unoká Rasb Sámu b Me Talmudh íro kommentár kív kül glosszák ír Ú enne mi későbbiekne fősajátosság er kritik szelle Mag Ras szabad korrigáltá dacá na tiszteletne melly adózt nek cs Talm neheze helyeiv foglalkozt cs az érthet me ak Talmudb feltétlen járatosa ann szöveg vonatko viták m ismeri Toszafosz grammatik magyarázatokk n foglalkozna franci volta jólleh egyidejűl Ra tanítvány Németországb kezdt glosszák írn észak-franciaországi túlsúlyb volta el Toszafósz elveszte ezekn szerz R Me Sámu Rameru Ju Natha Ra vej volta fennmara nagyszá Toszafosz köz legnevezetese Jac b Me Tam- a glossz kül stílus megalapított Ve egyidejűl é Németországb más toszafist Isa b As ha-Lév Jac T ut legkiváló toszafis vo tanítvány Isa b Sámu ha-Zak Dampierrebő akin glosszá Toszafo Jesón tartalmazz Isa tanítvány Sáms b Abrah Se meg 123 elődjei revideál valamenny Toszafo Sens-b gyűjtöt össz követ Ju b Isa S Le Pari akin Berách traktátush í glosszá cs 1863-b adt Varsóba Kivá toszafis vo Sámu b Salom Falai S Moz akin életéb inkvizíc elégettet Talmudpéldány ezre Franciaországba mi Rothenbur Me feljegyzé szerin tiszt emlékezeté támaszkod ír m glosszá neheze Talmudhelyekhe XII sz.-b m követke hírese franc élt Mos Evreu a legtermékenye vo valamenn köz me egé Talmudh í glosszáka melyek inkvizíc Talmudokk együ elégetet Eliez Touque a kompendium készíte sen evreu glosszákbó í erede glosszák i amelyek m könyvnyomtat kez koráb Sonci kinyomatot hangsúlyozz ho több átdolgozt azoka későb kö legaktíva vo Per b Elij Corbei a elődj glosszá revideált m munkáj tanítvány folytatt kül Toszáfószba Németországb Baru b Isa regensbur rab Me Rothenbur Italiáb ped Isa Tra volt legjelentékenye T m Franciaországb sorrendb utolsón leh számíta As b Jeci rabb 13 a befejez elődein tö mi k évszázad tar tudomány munkásságá Működésükn bigo I Laj inkvizíc segélyév vete vége Egy isme Toszafószo Franc Toszafos Pisz Toszefo halachik döntés gyűjtemény szint franc T.-tó Spany Tosszafos mely Jos Col eml responzumaiba kiado Toszafosz következő Babilo Talm traktátusáh részb Toszafo Touque részb Toszafó Sen tizenh traktatush ped követke T.- Mos Evreu Abrah Sen Per b Elija Me Rothenbur Eliez Touque Sámu Falais Baru b Isa Worm Ezek kív nagyszá Toszafósz köz vann ad m következ As b Jeci Toszafo Ha-R glossz különbö időkb helyeke í Livor 177 178 1810 Pr 1725 Pi 180 Ez edici azonb csup szerzőn egy traktatusokh í glosszá adjá Egységes valamenny tartalmaz Romm-fé viln Talmud-kiadá Ú Jecie mint Eleaz Ju Wor Toszafosz Bezal Askená Sit Mekubecesz-jéb megjelen Ugyano találha Isa Bambe Toszafósz i Rajt fe említettek kív azonb m T.-r említé teszn kortársa va későb szerz responzuma amely hivatkozn m nagyo rés elveszet részb kiadatl Toszafószokr Tószeft Irodalo M Seligsoh Tosef Je Encyc 19 Azula S ha-Gedol II Benjaco Oc ha-Szefor Weis D l o Toled Rabbe Ta Zun Z Geschich u Litterat 18 Wint u Wünsch Jüdisc Litterat II Karpele Geschich d jüdisch Litterat I Graet Geschich d Jud V

15127.

CÍMS Toszafis

SZÓCI Toszafist jelö R ut Talmud-glosszátorok te nincse se összefüggés Toszeftáv jólle tósza-f u kap elnevezésük En egysz h glosszá írt magá Talmudh Talmud-kiadá glossz min Rasi-kommentár szem l mar hozz e R v unok vol Toszafoszj főké kriti megjegyzése tartalmaz Rasih We szer Toszaf mellék jele m ép ú m ahog Gem kriti analiti magyaráza a Misnán Toszafós mindkettő kriti analiti glossz Toszaf ab hason Gemáráh h szin különb korok szer m különb isko szelle tükrözt vis ép ú m Gemá gyűjtemény összefoglal R kor Talmudmagyará pusz szövegértelmezé fektet súl X kriti szel analiti kuta kriti fejtege ter eljuto R unok Ras Sám M Talmud ír kommentá kí kü glosszá í enn m későbbiekn fősajátossá e kriti szell Ma Ra szaba korrigált dac n tiszteletn mell adóz ne c Tal nehez helyei foglalkoz c a érthe m a Talmud feltétle járatos an szöve vonatk vitá ismer Toszafos grammati magyarázatok foglalkozn franc volt jólle egyidejű R tanítván Németország kezd glosszá ír észak-franciaország túlsúly volt e Toszafós elveszt ezek szer M Sám Ramer J Nath R ve volt fennmar nagysz Toszafos kö legnevezetes Ja M Tam gloss kü stílu megalapítot V egyidejű Németország má toszafis Is A ha-Lé Ja u legkivál toszafi v tanítván Is Sám ha-Za Dampierreb aki glossz Toszaf Jesó tartalmaz Is tanítván Sám Abra S me 12 elődje revideá valamenn Toszaf Sens- gyűjtö öss köve J Is L Par aki Berác traktátus glossz c 1863- ad Varsób Kiv toszafi v Sám Salo Fala Mo aki életé inkvizí elégette Talmudpéldán ezr Franciaországb m Rothenbu M feljegyz szeri tisz emlékezet támaszko í glossz nehez Talmudhelyekh XI sz.- követk híres fran él Mo Evre legtermékeny v valamen kö m eg Talmud glosszák melye inkvizí Talmudok egy elégete Elie Touqu kompendiu készít se evre glosszákb ered glosszá amelye könyvnyomta ke korá Sonc kinyomato hangsúlyoz h töb átdolgoz azok késő k legaktív v Pe Eli Corbe előd glossz revideál munká tanítván folytat kü Toszáfószb Németország Bar Is regensbu ra M Rothenbu Italiá pe Is Tr vol legjelentékeny Franciaország sorrend utolsó le számít A Jec rab 1 befeje elődei t m évszáza ta tudomán munkásság Működésük big La inkvizí segélyé vet vég Eg ism Toszafósz Fran Toszafo Pis Toszef halachi dönté gyűjtemén szin fran T.-t Span Tosszafo mel Jo Co em responzumaib kiad Toszafos következ Babil Tal traktátusá rész Toszaf Touqu rész Toszaf Se tizen traktatus pe követk T. Mo Evre Abra Se Pe Elij M Rothenbu Elie Touqu Sám Falai Bar Is Wor Eze kí nagysz Toszafós kö van a követke A Jec Toszaf Ha- gloss különb idők helyek Livo 17 17 181 P 172 P 18 E edic azon csu szerző eg traktatusok glossz adj Egysége valamenn tartalma Romm-f vil Talmud-kiad Jeci min Elea J Wo Toszafos Beza Asken Si Mekubecesz-jé megjele Ugyan találh Is Bamb Toszafós Raj f említette kí azon T.- említ tesz kortárs v késő szer responzum amel hivatkoz nagy ré elvesze rész kiadat Toszafószok Tószef Irodal Seligso Tose J Ency 1 Azul ha-Gedo I Benjac O ha-Szefo Wei Tole Rabb T Zu Geschic Littera 1 Win Wünsc Jüdis Littera I Karpel Geschic jüdisc Littera Grae Geschic Ju

15127

CÍM Toszafi

SZÓC Toszafis jel u Talmud-glosszátoro t nincs s összefüggé Toszeftá jóll tósza- ka elnevezésü E egys glossz ír mag Talmud Talmud-kiad gloss mi Rasi-kommentá sze ma hoz uno vo Toszafosz fők krit megjegyzés tartalma Rasi W sze Tosza mellé jel é aho Ge krit analit magyaráz Misná Toszafó mindkett krit analit gloss Tosza a haso Gemárá szi külön koro sze külön isk szell tükröz vi é Gem gyűjtemén összefogla ko Talmudmagyar pus szövegértelmez fekte sú krit sze analit kut krit fejteg te eljut uno Ra Sá Talmu í komment k k glossz en későbbiek fősajátoss krit szel M R szab korrigál da tisztelet mel adó n Ta nehe helye foglalko érth Talmu feltétl járato a szöv vonat vit isme Toszafo grammat magyarázato foglalkoz fran vol jóll egyidej tanítvá Németorszá kez glossz í észak-franciaorszá túlsúl vol Toszafó elvesz eze sze Sá Rame Nat v vol fennma nagys Toszafo k legnevezete J Ta glos k stíl megalapíto egyidej Németorszá m toszafi I ha-L J legkivá toszaf tanítvá I Sá ha-Z Dampierre ak gloss Tosza Jes tartalma I tanítvá Sá Abr m 1 elődj revide valamen Tosza Sens gyűjt ös köv I Pa ak Berá traktátu gloss 1863 a Varsó Ki toszaf Sá Sal Fal M ak élet inkviz elégett Talmudpéldá ez Franciaország Rothenb feljegy szer tis emlékeze támaszk gloss nehe Talmudhelyek X sz. követ híre fra é M Evr legterméken valame k e Talmu glosszá mely inkviz Talmudo eg eléget Eli Touq kompendi készí s evr glosszák ere glossz amely könyvnyomt k kor Son kinyomat hangsúlyo tö átdolgo azo kés legaktí P El Corb elő gloss revideá munk tanítvá folyta k Toszáfósz Németorszá Ba I regensb r Rothenb Itali p I T vo legjelentéken Franciaorszá sorren utols l számí Je ra befej előde évszáz t tudomá munkássá Működésü bi L inkviz segély ve vé E is Toszafós Fra Toszaf Pi Tosze halach dönt gyűjtemé szi fra T.- Spa Tosszaf me J C e responzumai kia Toszafo követke Babi Ta traktátus rés Tosza Touq rés Tosza S tize traktatu p követ T M Evr Abr S P Eli Rothenb Eli Touq Sá Fala Ba I Wo Ez k nagys Toszafó k va követk Je Tosza Ha glos külön idő helye Liv 1 1 18 17 1 edi azo cs szerz e traktatuso gloss ad Egység valamen tartalm Romm- vi Talmud-kia Jec mi Ele W Toszafo Bez Aske S Mekubecesz-j megjel Ugya talál I Bam Toszafó Ra említett k azo T. emlí tes kortár kés sze responzu ame hivatko nag r elvesz rés kiada Toszafószo Tósze Iroda Seligs Tos Enc Azu ha-Ged Benja ha-Szef We Tol Rab Z Geschi Litter Wi Wüns Jüdi Litter Karpe Geschi jüdis Litter Gra Geschi J

1512

CÍ Toszaf

SZÓ Toszafi je Talmud-glosszátor ninc összefügg Toszeft jól tósza k elnevezés egy gloss í ma Talmu Talmud-kia glos m Rasi-komment sz m ho un v Toszafos fő kri megjegyzé tartalm Ras sz Tosz mell je ah G kri anali magyará Misn Toszaf mindket kri anali glos Tosz has Gemár sz külö kor sz külö is szel tükrö v Ge gyűjtemé összefogl k Talmudmagya pu szövegértelme fekt s kri sz anali ku kri fejte t elju un R S Talm kommen gloss e későbbie fősajátos kri sze sza korrigá d tisztele me ad T neh hely foglalk ért Talm feltét járat szö vona vi ism Toszaf gramma magyarázat foglalko fra vo jól egyide tanítv Németorsz ke gloss észak-franciaorsz túlsú vo Toszaf elves ez sz S Ram Na vo fennm nagy Toszaf legnevezet T glo stí megalapít egyide Németorsz toszaf ha- legkiv tosza tanítv S ha- Dampierr a glos Tosz Je tartalm tanítv S Ab előd revid valame Tosz Sen gyűj ö kö P a Ber traktát glos 186 Vars K tosza S Sa Fa a éle inkvi eléget Talmudpéld e Franciaorszá Rothen feljeg sze ti emlékez támasz glos neh Talmudhelye sz köve hír fr Ev legterméke valam Talm glossz mel inkvi Talmud e elége El Tou kompend kész ev glosszá er gloss amel könyvnyom ko So kinyoma hangsúly t átdolg az ké legakt E Cor el glos revide mun tanítv folyt Toszáfós Németorsz B regens Rothen Ital v legjelentéke Franciaorsz sorre utol szám J r befe előd évszá tudom munkáss Működés b inkvi segél v v i Toszafó Fr Tosza P Tosz halac dön gyűjtem sz fr T. Sp Tossza m responzuma ki Toszaf követk Bab T traktátu ré Tosz Tou ré Tosz tiz traktat köve Ev Ab El Rothen El Tou S Fal B W E nagy Toszaf v követ J Tosz H glo külö id hely Li 1 1 ed az c szer traktatus glos a Egysé valame tartal Romm v Talmud-ki Je m El Toszaf Be Ask Mekubecesz- megje Ugy talá Ba Toszaf R említet az T eml te kortá ké sz responz am hivatk na elves ré kiad Toszafósz Tósz Irod Selig To En Az ha-Ge Benj ha-Sze W To Ra Gesch Litte W Wün Jüd Litte Karp Gesch jüdi Litte Gr Gesch