15130.htm

CÍMSZÓ: Totis

SZEMÉLYNÉV: Totis Rezső

SZÓCIKK: Totis Rezső, belga királyi konzul Temesváron, szül. Budapesten 1881 okt. 27. Kereskedelmi iskolát végzett és számos nagy ipari vállalatot alapított. A legnagyobb román textiltelepek : a Gyapjúipar r.-t. és a kötelékébe tartozó Temesvári Textilipar r.-t és Kosmos r.-t. megalapítója. Elnöke a temesvári árú és értéktőzsdének, a bánáti textiliparosok szövetségének, a temesvári Kereskedelmi és Gazdasági Banknak, igazgatósági tagja a Creditul Industrial román állami hitelintézetnek és tagja az állami Legfőbb Vámbizottságnak. A közgazdasági irodalom terén széleskörű tevékenységet fejt ki. Példás jótékonyságot fejt ki és feleségével, szül. Schnitzer Stefániával megalkotta Románia gyári csecsemővédő intézetét. Családja Óbudáról származik. Közgazdasági téren szerzett érdemeiért számos kitüntetésben részesült.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5130. címszó a lexikon => 913. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15130.htm

CÍMSZÓ: Totis

SZEMÉLYNÉV: Totis Rezső

SZÓCIKK: Totis Rezső, belga királyi konzul Temesváron, szül. Budapesten 1881 okt. 27. Kereskedelmi iskolát végzett és számos nagy ipari vállalatot alapított. A legnagyobb román textiltelepek : a Gyapjúipar r.-t. és a kötelékébe tartozó Temesvári Textilipar r.-t és Kosmos r.-t. megalapítója. Elnöke a temesvári árú és értéktőzsdének, a bánáti textiliparosok szövetségének, a temesvári Kereskedelmi és Gazdasági Banknak, igazgatósági tagja a Creditul Industrial román állami hitelintézetnek és tagja az állami Legfőbb Vámbizottságnak. A közgazdasági irodalom terén széleskörű tevékenységet fejt ki. Példás jótékonyságot fejt ki és feleségével, szül. Schnitzer Stefániával megalkotta Románia gyári csecsemővédő intézetét. Családja Óbudáról származik. Közgazdasági téren szerzett érdemeiért számos kitüntetésben részesült.

15130.ht

CÍMSZÓ Toti

SZEMÉLYNÉV Toti Rezs

SZÓCIKK Toti Rezső belg király konzu Temesváron szül Budapeste 188 okt 27 Kereskedelm iskolá végzet é számo nag ipar vállalato alapított legnagyob romá textiltelepe Gyapjúipa r.-t é kötelékéb tartoz Temesvár Textilipa r.- é Kosmo r.-t megalapítója Elnök temesvár ár é értéktőzsdének bánát textiliparoso szövetségének temesvár Kereskedelm é Gazdaság Banknak igazgatóság tagj Creditu Industria romá állam hitelintézetne é tagj a állam Legfőb Vámbizottságnak közgazdaság irodalo teré széleskör tevékenysége fej ki Példá jótékonyságo fej k é feleségével szül Schnitze Stefániáva megalkott Románi gyár csecsemővéd intézetét Családj Óbudáró származik Közgazdaság tére szerzet érdemeiér számo kitüntetésbe részesült

15130.h

CÍMSZ Tot

SZEMÉLYNÉ Tot Rez

SZÓCIK Tot Rezs bel királ konz Temesváro szü Budapest 18 ok 2 Kereskedel iskol végze szám na ipa vállalat alapítot legnagyo rom textiltelep Gyapjúip r.- köteléké tarto Temesvá Textilip r. Kosm r.- megalapítój Elnö temesvá á értéktőzsdéne báná textiliparos szövetségéne temesvá Kereskedel Gazdasá Bankna igazgatósá tag Credit Industri rom álla hitelintézetn tag álla Legfő Vámbizottságna közgazdasá irodal ter széleskö tevékenység fe k Péld jótékonyság fe feleségéve szü Schnitz Stefániáv megalkot Román gyá csecsemővé intézeté Család Óbudár származi Közgazdasá tér szerze érdemeié szám kitüntetésb részesül

15130.

CÍMS To

SZEMÉLYN To Re

SZÓCI To Rez be kirá kon Temesvár sz Budapes 1 o Kereskede isko végz szá n ip vállala alapíto legnagy ro textiltele Gyapjúi r. kötelék tart Temesv Textili r Kos r. megalapító Eln temesv értéktőzsdén bán textiliparo szövetségén temesv Kereskede Gazdas Bankn igazgatós ta Credi Industr ro áll hitelintézet ta áll Legf Vámbizottságn közgazdas iroda te szélesk tevékenysé f Pél jótékonysá f feleségév sz Schnit Stefániá megalko Romá gy csecsemőv intézet Csalá Óbudá származ Közgazdas té szerz érdemei szá kitüntetés részesü

15130

CÍM T

SZEMÉLY T R

SZÓC T Re b kir ko Temesvá s Budape Keresked isk vég sz i vállal alapít legnag r textiltel Gyapjú r kötelé tar Temes Textil Ko r megalapít El temes értéktőzsdé bá textilipar szövetségé temes Keresked Gazda Bank igazgató t Cred Indust r ál hitelintéze t ál Leg Vámbizottság közgazda irod t széles tevékenys Pé jótékonys feleségé s Schni Stefáni megalk Rom g csecsemő intéze Csal Óbud szárma Közgazda t szer érdeme sz kitünteté részes

1513SZEMÉL

SZÓ R ki k Temesv Budap Kereske is vé s válla alapí legna textilte Gyapj kötel ta Teme Texti K megalapí E teme értéktőzsd b textilipa szövetség teme Kereske Gazd Ban igazgat Cre Indus á hitelintéz á Le Vámbizottsá közgazd iro széle tevékeny P jótékony feleség Schn Stefán megal Ro csecsem intéz Csa Óbu szárm Közgazd sze érdem s kitüntet része