15133.htm

CÍMSZÓ: Tradició

SZÓCIKK: Tradíció, tanítások és mondások, amelyek már az első jeruzsálemi Templom fennállása idején, majd később, atyáról fiúra szálltak s amelyeket, mint magát a Szentírást, hagyományként megőriztek s már igen korán szóbeli törvénynek vagy hagyománynak neveztek el (l. Szóbeli hagyomány). Eredetüket a talmudi korszak tudósai egyenesen a Tízparancsolat keletkezésére, Mózes korára vezették vissza. A T. részint népies és történeti, részint valláserkölcsi s a Szentírás értelmezését is magába foglalja. A későbbi halachikus (l. o.) és haggadikus magyarázat (l. o.), a sokféle Midrás és a Misna (l. o.), esetleg a kabbalisztikus bibliamagyarázat, a Zóhár (l. o.) is a T.-ból eredt, miután később a talmudi korszakban mindezeket a szóbeli hagyományokat egybegyűjtötték, majd a különböző korok szerkesztéseit átrevideálták s a talmudi korszak végén az amoreusok és saboreueok (l. o.) végleg flixirozták azoknak szövegét. A T. héber elnevezése «maszóró» (l. Másszora) és «Kabbala» (l. o.), míg magát a halachikus T.-t «Halóchó»- (Halacha)-nak nevezik. (L. Halacha és Aggada).A T. a zsidó vallás legszebb tanításait őrizte meg s a zsidó vallástörténelem főforrásait képezi a kanonizált bibliai szövegek mellett. Irodalma végtelenül kiterjedt, miről az említett címszavak adnak felvilágosítást.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5133. címszó a lexikon => 913. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15133.htm

CÍMSZÓ: Tradició

SZÓCIKK: Tradíció, tanítások és mondások, amelyek már az első jeruzsálemi Templom fennállása idején, majd később, atyáról fiúra szálltak s amelyeket, mint magát a Szentírást, hagyományként megőriztek s már igen korán szóbeli törvénynek vagy hagyománynak neveztek el l. Szóbeli hagyomány . Eredetüket a talmudi korszak tudósai egyenesen a Tízparancsolat keletkezésére, Mózes korára vezették vissza. A T. részint népies és történeti, részint valláserkölcsi s a Szentírás értelmezését is magába foglalja. A későbbi halachikus l. o. és haggadikus magyarázat l. o. , a sokféle Midrás és a Misna l. o. , esetleg a kabbalisztikus bibliamagyarázat, a Zóhár l. o. is a T.-ból eredt, miután később a talmudi korszakban mindezeket a szóbeli hagyományokat egybegyűjtötték, majd a különböző korok szerkesztéseit átrevideálták s a talmudi korszak végén az amoreusok és saboreueok l. o. végleg flixirozták azoknak szövegét. A T. héber elnevezése maszóró l. Másszora és Kabbala l. o. , míg magát a halachikus T.-t Halóchó - Halacha -nak nevezik. L. Halacha és Aggada .A T. a zsidó vallás legszebb tanításait őrizte meg s a zsidó vallástörténelem főforrásait képezi a kanonizált bibliai szövegek mellett. Irodalma végtelenül kiterjedt, miről az említett címszavak adnak felvilágosítást.

15133.ht

CÍMSZÓ Tradici

SZÓCIKK Tradíció tanításo é mondások amelye má a els jeruzsálem Templo fennállás idején maj később atyáró fiúr szállta amelyeket min magá Szentírást hagyománykén megőrizte má ige korá szóbel törvényne vag hagyományna nevezte e l Szóbel hagyomán Eredetüke talmud korsza tudósa egyenese Tízparancsola keletkezésére Móze korár vezetté vissza T részin népie é történeti részin valláserkölcs Szentírá értelmezésé i magáb foglalja később halachiku l o é haggadiku magyaráza l o sokfél Midrá é Misn l o esetle kabbalisztiku bibliamagyarázat Zóhá l o i T.-bó eredt miutá későb talmud korszakba mindezeke szóbel hagyományoka egybegyűjtötték maj különböz koro szerkesztései átrevideáltá talmud korsza végé a amoreuso é saboreueo l o végle flixiroztá azokna szövegét T hébe elnevezés maszór l Másszor é Kabbal l o mí magá halachiku T.- Halóch Halach -na nevezik L Halach é Aggad . T zsid vallá legszeb tanításai őrizt me zsid vallástörténele főforrásai képez kanonizál biblia szövege mellett Irodalm végtelenü kiterjedt mirő a említet címszava adna felvilágosítást

15133.h

CÍMSZ Tradic

SZÓCIK Tradíci tanítás mondáso amely m el jeruzsále Templ fennállá idejé ma későb atyár fiú szállt amelyeke mi mag Szentírás hagyományké megőrizt m ig kor szóbe törvényn va hagyományn nevezt Szóbe hagyomá Eredetük talmu korsz tudós egyenes Tízparancsol keletkezésér Móz korá vezett vissz részi népi történet részi valláserkölc Szentír értelmezés magá foglalj későb halachik haggadik magyaráz sokfé Midr Mis esetl kabbalisztik bibliamagyaráza Zóh T.-b ered miut késő talmu korszakb mindezek szóbe hagyományok egybegyűjtötté ma különbö kor szerkesztése átrevideált talmu korsz vég amoreus saboreue végl flixirozt azokn szövegé héb elnevezé maszó Másszo Kabba m mag halachik T. Halóc Halac -n nevezi Halac Agga zsi vall legsze tanítása őriz m zsi vallástörténel főforrása képe kanonizá bibli szöveg mellet Irodal végtelen kiterjed mir említe címszav adn felvilágosítás

15133.

CÍMS Tradi

SZÓCI Tradíc tanítá mondás amel e jeruzsál Temp fennáll idej m késő atyá fi száll amelyek m ma Szentírá hagyományk megőriz i ko szób törvény v hagyomány nevez Szób hagyom Eredetü talm kors tudó egyene Tízparancso keletkezésé Mó kor vezet viss rész nép történe rész valláserköl Szentí értelmezé mag foglal késő halachi haggadi magyará sokf Mid Mi eset kabbaliszti bibliamagyaráz Zó T.- ere miu kés talm korszak mindeze szób hagyományo egybegyűjtött m különb ko szerkesztés átrevideál talm kors vé amoreu saboreu vég flixiroz azok szöveg hé elnevez masz Mássz Kabb ma halachi T Haló Hala - nevez Hala Agg zs val legsz tanítás őri zs vallástörténe főforrás kép kanoniz bibl szöve melle Iroda végtele kiterje mi említ címsza ad felvilágosítá

15133

CÍM Trad

SZÓC Tradí tanít mondá ame jeruzsá Tem fennál ide kés aty f szál amelye m Szentír hagyomány megőri k szó törvén hagyomán neve Szó hagyo Eredet tal kor tud egyen Tízparancs keletkezés M ko veze vis rés né történ rés valláserkö Szent értelmez ma fogla kés halach haggad magyar sok Mi M ese kabbaliszt bibliamagyará Z T. er mi ké tal korsza mindez szó hagyomány egybegyűjtöt külön k szerkeszté átrevideá tal kor v amore sabore vé flixiro azo szöve h elneve mas Máss Kab m halach Hal Hal neve Hal Ag z va legs tanítá őr z vallástörtén főforrá ké kanoni bib szöv mell Irod végtel kiterj m emlí címsz a felvilágosít

1513

CÍ Tra

SZÓ Trad taní mond am jeruzs Te fenná id ké at szá amely Szentí hagyomán megőr sz törvé hagyomá nev Sz hagy Erede ta ko tu egye Tízparanc keletkezé k vez vi ré n törté ré valláserk Szen értelme m fogl ké halac hagga magya so M es kabbalisz bibliamagyar T e m k ta korsz minde sz hagyomán egybegyűjtö külö szerkeszt átrevide ta ko amor sabor v flixir az szöv elnev ma Más Ka halac Ha Ha nev Ha A v leg tanít ő vallástörté főforr k kanon bi szö mel Iro végte kiter eml címs felvilágosí