15135.htm

CÍMSZÓ: Trencsén

SZÓCIKK: "Trencsén (Tren?ine, Cs.-Szl.) v. rend. tan. város T. vm., 7805 lak., ebből 1301 a zsidó. A T.-i hitközség 1775 körül alakult. Az alapítók személyére nézve nincs adat, állítólag Bródból költöztek T.-be. A hitközség első rabbija Kohn Dávid volt, aki mint sírkövének feliratából olvasható, 1783. halt meg T.-ben. Volt a hitközségnek egy nagyon régi kb. 125 éves temploma, melyet, miután amúgy is düledezett, leromboltak s helyébe 1913. közadakozásból új, szép stílusú templomot emeltek. Nagyon régi a bitközség Talmud Tórája is, mely tanerők hiányában ideiglenesen nem működik. A négy tanerős népiskola 1850. létesült és ma is fennáll. Évszázados fennállása alatt a hitközség több intézményt létesített. Ezek közt a legrégibb a Chevra Kadisa, melynek Weiner Salamon az elnöke ; létesült még egy Bikur Cholim egylet (vezetői: Rooz Emil és Szüsz József), egy Sasz Chevre egylet, melyet Fürst Samu vezet és a nőegylet, melynek Lichtenstein Adolfné az elnöknője. A hitközség tagjai közül többen kerültek előkelő pozícióba: Szegheő Ignác nyűg. kúriai bíró (megh. 1927.), Korányi Márk, a bécsi Rothschild-kórház vezető-főorvosa volt (megh. 1926.), és több kiváló rabbi: Ziegler Ignác karlsbadi, Jules Lipót (megh.) volt sebeskellemesi, Grünberger Áron (megh.) volt nagymihályi és Schlesinger Fülöp (megh.) volt nagytapolcsányi főrabbik. Fischer Benjámin volt T.-i főrabbi 1927. Budapestre került, azóta a Rombach-utcai templomban működik. A hitközség, melynek több tagja létesített nagyobb arányú kereskedelmi és gazdasági vállalkozást, évi 22,000 ?K. költségvetéssel dolgozik és ennek az összegnek egy hetedét fordítja filantropikus és szociális célokra. Több kisebb-nagyobb alapítványt is kezel a hitközség, mely «Kedusasz Jiszróel» címen egy, a zsidó házasság szabványait tartalmazó, héber nyelvű könyvet is kiadott. A hitközség lélekszáma 1980, a családok száma 403, az adófizetőké 453. A hitközség 150 tagja vett részt a világháborúban, akik közül 14-en haltak hősi halált. A hitközség mai vezetősége : Keller Pinkász főrabbi, Weisz Sándor elnök, Fränkl Mór alelnök, Löwenstein Jakab, Weiner Salamon és Friedmann Vilmos elöljárók, Feldmann Mór pénztárnok, Kátser Lipót ügyész, Jerkovitz Lipót titkár és Groszmann Ármin kántor."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5135. címszó a lexikon => 913. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15135.htm

CÍMSZÓ: Trencsén

SZÓCIKK: Trencsén Tren?ine, Cs.-Szl. v. rend. tan. város T. vm., 7805 lak., ebből 1301 a zsidó. A T.-i hitközség 1775 körül alakult. Az alapítók személyére nézve nincs adat, állítólag Bródból költöztek T.-be. A hitközség első rabbija Kohn Dávid volt, aki mint sírkövének feliratából olvasható, 1783. halt meg T.-ben. Volt a hitközségnek egy nagyon régi kb. 125 éves temploma, melyet, miután amúgy is düledezett, leromboltak s helyébe 1913. közadakozásból új, szép stílusú templomot emeltek. Nagyon régi a bitközség Talmud Tórája is, mely tanerők hiányában ideiglenesen nem működik. A négy tanerős népiskola 1850. létesült és ma is fennáll. Évszázados fennállása alatt a hitközség több intézményt létesített. Ezek közt a legrégibb a Chevra Kadisa, melynek Weiner Salamon az elnöke ; létesült még egy Bikur Cholim egylet vezetői: Rooz Emil és Szüsz József , egy Sasz Chevre egylet, melyet Fürst Samu vezet és a nőegylet, melynek Lichtenstein Adolfné az elnöknője. A hitközség tagjai közül többen kerültek előkelő pozícióba: Szegheő Ignác nyűg. kúriai bíró megh. 1927. , Korányi Márk, a bécsi Rothschild-kórház vezető-főorvosa volt megh. 1926. , és több kiváló rabbi: Ziegler Ignác karlsbadi, Jules Lipót megh. volt sebeskellemesi, Grünberger Áron megh. volt nagymihályi és Schlesinger Fülöp megh. volt nagytapolcsányi főrabbik. Fischer Benjámin volt T.-i főrabbi 1927. Budapestre került, azóta a Rombach-utcai templomban működik. A hitközség, melynek több tagja létesített nagyobb arányú kereskedelmi és gazdasági vállalkozást, évi 22,000 ?K. költségvetéssel dolgozik és ennek az összegnek egy hetedét fordítja filantropikus és szociális célokra. Több kisebb-nagyobb alapítványt is kezel a hitközség, mely Kedusasz Jiszróel címen egy, a zsidó házasság szabványait tartalmazó, héber nyelvű könyvet is kiadott. A hitközség lélekszáma 1980, a családok száma 403, az adófizetőké 453. A hitközség 150 tagja vett részt a világháborúban, akik közül 14-en haltak hősi halált. A hitközség mai vezetősége : Keller Pinkász főrabbi, Weisz Sándor elnök, Fränkl Mór alelnök, Löwenstein Jakab, Weiner Salamon és Friedmann Vilmos elöljárók, Feldmann Mór pénztárnok, Kátser Lipót ügyész, Jerkovitz Lipót titkár és Groszmann Ármin kántor.

15135.ht

CÍMSZÓ Trencsé

SZÓCIKK Trencsé Tren?ine Cs.-Szl v rend tan váro T vm. 780 lak. ebbő 130 zsidó T.- hitközsé 177 körü alakult A alapító személyér nézv ninc adat állítóla Bródbó költözte T.-be hitközsé els rabbij Koh Dávi volt ak min sírkövéne feliratábó olvasható 1783 hal me T.-ben Vol hitközségne eg nagyo rég kb 12 éve temploma melyet miutá amúg i düledezett lerombolta helyéb 1913 közadakozásbó új szé stílus templomo emeltek Nagyo rég bitközsé Talmu Tóráj is mel tanerő hiányába ideiglenese ne működik nég tanerő népiskol 1850 létesül é m i fennáll Évszázado fennállás alat hitközsé töb intézmény létesített Eze köz legrégib Chevr Kadisa melyne Weine Salamo a elnök létesül mé eg Biku Choli egyle vezetői Roo Emi é Szüs Józse eg Sas Chevr egylet melye Fürs Sam veze é nőegylet melyne Lichtenstei Adolfn a elnöknője hitközsé tagja közü többe kerülte előkel pozícióba Szeghe Igná nyűg kúria bír megh 1927 Korány Márk bécs Rothschild-kórhá vezető-főorvos vol megh 1926 é töb kivál rabbi Ziegle Igná karlsbadi Jule Lipó megh vol sebeskellemesi Grünberge Áro megh vol nagymihály é Schlesinge Fülö megh vol nagytapolcsány főrabbik Fische Benjámi vol T.- főrabb 1927 Budapestr került azót Rombach-utca templomba működik hitközség melyne töb tagj létesítet nagyob arány kereskedelm é gazdaság vállalkozást év 22,00 ?K költségvetésse dolgozi é enne a összegne eg hetedé fordítj filantropiku é szociáli célokra Töb kisebb-nagyob alapítvány i keze hitközség mel Kedusas Jiszróe címe egy zsid házassá szabványai tartalmazó hébe nyelv könyve i kiadott hitközsé lélekszám 1980 családo szám 403 a adófizetők 453 hitközsé 15 tagj vet rész világháborúban aki közü 14-e halta hős halált hitközsé ma vezetőség Kelle Pinkás főrabbi Weis Sándo elnök Fränk Mó alelnök Löwenstei Jakab Weine Salamo é Friedman Vilmo elöljárók Feldman Mó pénztárnok Kátse Lipó ügyész Jerkovit Lipó titká é Groszman Ármi kántor

15135.h

CÍMSZ Trencs

SZÓCIK Trencs Tren?in Cs.-Sz ren ta vár vm 78 lak ebb 13 zsid T. hitközs 17 kör alakul alapít személyé néz nin ada állítól Bródb költözt T.-b hitközs el rabbi Ko Dáv vol a mi sírkövén feliratáb olvashat 178 ha m T.-be Vo hitközségn e nagy ré k 1 év templom melye miut amú düledezet lerombolt helyé 191 közadakozásb ú sz stílu templom emelte Nagy ré bitközs Talm Tórá i me taner hiányáb ideiglenes n működi né taner népisko 185 létesü fennál Évszázad fennállá ala hitközs tö intézmén létesítet Ez kö legrégi Chev Kadis melyn Wein Salam elnö létesü m e Bik Chol egyl vezető Ro Em Szü Józs e Sa Chev egyle mely Für Sa vez nőegyle melyn Lichtenste Adolf elnöknőj hitközs tagj köz több került előke pozíciób Szegh Ign nyű kúri bí meg 192 Korán Már béc Rothschild-kórh vezető-főorvo vo meg 192 tö kivá rabb Ziegl Ign karlsbad Jul Lip meg vo sebeskellemes Grünberg Ár meg vo nagymihál Schlesing Fül meg vo nagytapolcsán főrabbi Fisch Benjám vo T. főrab 192 Budapest kerül azó Rombach-utc templomb működi hitközsé melyn tö tag létesíte nagyo arán kereskedel gazdasá vállalkozás é 22,0 ? költségvetéss dolgoz enn összegn e heted fordít filantropik szociál célokr Tö kisebb-nagyo alapítván kez hitközsé me Kedusa Jiszró cím eg zsi házass szabványa tartalmaz héb nyel könyv kiadot hitközs lélekszá 198 család szá 40 adófizető 45 hitközs 1 tag ve rés világháborúba ak köz 14- halt hő halál hitközs m vezetősé Kell Pinká főrabb Wei Sánd elnö Frän M alelnö Löwenste Jaka Wein Salam Friedma Vilm elöljáró Feldma M pénztárno Káts Lip ügyés Jerkovi Lip titk Groszma Árm kánto

15135.

CÍMS Trenc

SZÓCI Trenc Tren?i Cs.-S re t vá v 7 la eb 1 zsi T hitköz 1 kö alaku alapí személy né ni ad állító Bród költöz T.- hitköz e rabb K Dá vo m sírkövé feliratá olvasha 17 h T.-b V hitközség nag r é templo mely miu am düledeze lerombol hely 19 közadakozás s stíl templo emelt Nag r bitköz Tal Tór m tane hiányá ideiglene működ n tane népisk 18 létes fenná Évszáza fennáll al hitköz t intézmé létesíte E k legrég Che Kadi mely Wei Sala eln létes Bi Cho egy vezet R E Sz Józ S Che egyl mel Fü S ve nőegyl mely Lichtenst Adol elnöknő hitköz tag kö töb kerül elők pozíció Szeg Ig ny kúr b me 19 Korá Má bé Rothschild-kór vezető-főorv v me 19 t kiv rab Zieg Ig karlsba Ju Li me v sebeskelleme Grünber Á me v nagymihá Schlesin Fü me v nagytapolcsá főrabb Fisc Benjá v T főra 19 Budapes kerü az Rombach-ut templom működ hitközs mely t ta létesít nagy ará kereskede gazdas vállalkozá 22, költségvetés dolgo en összeg hete fordí filantropi szociá célok T kisebb-nagy alapítvá ke hitközs m Kedus Jiszr cí e zs házas szabvány tartalma hé nye köny kiado hitköz léleksz 19 csalá sz 4 adófizet 4 hitköz ta v ré világháborúb a kö 14 hal h halá hitköz vezetős Kel Pink főrab We Sán eln Frä aleln Löwenst Jak Wei Sala Friedm Vil elöljár Feldm pénztárn Kát Li ügyé Jerkov Li tit Groszm Ár kánt

15135

CÍM Tren

SZÓC Tren Tren? Cs.- r v l e zs hitkö k alak alap személ n n a állít Bró költö T. hitkö rab D v sírköv felirat olvash 1 T.- hitközsé na templ mel mi a düledez lerombo hel 1 közadakozá stí templ emel Na bitkö Ta Tó tan hiány ideiglen műkö tan népis 1 léte fenn Évszáz fennál a hitkö intézm létesít legré Ch Kad mel We Sal el léte B Ch eg veze S Jó Ch egy me F v nőegy mel Lichtens Ado elnökn hitkö ta k tö kerü elő pozíci Sze I n kú m 1 Kor M b Rothschild-kó vezető-főor m 1 ki ra Zie I karlsb J L m sebeskellem Grünbe m nagymih Schlesi F m nagytapolcs főrab Fis Benj főr 1 Budape ker a Rombach-u templo műkö hitköz mel t létesí nag ar keresked gazda vállalkoz 22 költségveté dolg e össze het ford filantrop szoci célo kisebb-nag alapítv k hitköz Kedu Jisz c z háza szabván tartalm h ny kön kiad hitkö léleks 1 csal s adófize hitkö t r világháború k 1 ha hal hitkö vezető Ke Pin főra W Sá el Fr alel Löwens Ja We Sal Fried Vi elöljá Feld pénztár Ká L ügy Jerko L ti Grosz Á kán

1513

CÍ Tre

SZÓ Tre Tren Cs. z hitk ala ala szemé állí Br költ T hitk ra sírkö felira olvas T. hitközs n temp me m dülede leromb he közadakoz st temp eme N bitk T T ta hián ideigle műk ta népi lét fen Évszá fenná hitk intéz létesí legr C Ka me W Sa e lét C e vez J C eg m nőeg me Lichten Ad elnök hitk t t ker el pozíc Sz k Ko Rothschild-k vezető-főo k r Zi karls sebeskelle Grünb nagymi Schles nagytapolc főra Fi Ben fő Budap ke Rombach- templ műk hitkö me létes na a kereske gazd vállalko 2 költségvet dol össz he for filantro szoc cél kisebb-na alapít hitkö Ked Jis ház szabvá tartal n kö kia hitk lélek csa adófiz hitk világhábor h ha hitk vezet K Pi főr S e F ale Löwen J W Sa Frie V elölj Fel pénztá K üg Jerk t Gros ká