15137.htm

CÍMSZÓ: Tulajdonjog kímélete

SZÓCIKK: Tulajdonjog kímélete. A bibliai felfogás szerint a tulajdon nem áll oly korlátlan mértékben a tulajdonos rendelkezése alatt, mint a római jogban. Az ország felosztásánál fenntartja a Tóra a föld felsőbb rendeltetését: «mert Enyém a föld», de arról is intézkedik, hogy ne menjen át a birtok törzsről-törzsre (Móz. IV. 36.10. 9) és ezzel a végleges elszegényedéstől óvta meg a nemzetségeket. A tulajdon védelmét már a Tízparancsolat kodifikálta: «Ne lopj» (Móz. II. 20. 10. 15). A Talmud a mások vagyonának kímélését is előírja : «Úgy féltsed embertársad vagyonát, mint a magadét» (Ábót ll. 2). A tulajdonjog sértésével szerzett dologért Istennek hálát adni: káromlás (Bába Káma 94 a). Ha valaki jogtalanul eltulajdonított vagyonból neveli gyermekeit és a vagyon megmaradt, az utódok tartoznak a a vagyont megtéríteni. Nem szabad a vámszedőknél pénzt felváltani, sem tőlük alamizsnát elfogadni, hacsak nem üzletükön kívül (mert a vámszedés uzsoraüzlet volt (Bába Kanta 10.]). Tanúzási megbízhatóságát is elveszti a kockajátékos, a kamatra kölcsönző és a galambversenyben játszó, amennyiben üzletszerűen űzi a játékot és másokat megkárosít (Szanhedrin III. 3).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5137. címszó a lexikon => 914. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15137.htm

CÍMSZÓ: Tulajdonjog kímélete

SZÓCIKK: Tulajdonjog kímélete. A bibliai felfogás szerint a tulajdon nem áll oly korlátlan mértékben a tulajdonos rendelkezése alatt, mint a római jogban. Az ország felosztásánál fenntartja a Tóra a föld felsőbb rendeltetését: mert Enyém a föld , de arról is intézkedik, hogy ne menjen át a birtok törzsről-törzsre Móz. IV. 36.10. 9 és ezzel a végleges elszegényedéstől óvta meg a nemzetségeket. A tulajdon védelmét már a Tízparancsolat kodifikálta: Ne lopj Móz. II. 20. 10. 15 . A Talmud a mások vagyonának kímélését is előírja : Úgy féltsed embertársad vagyonát, mint a magadét Ábót ll. 2 . A tulajdonjog sértésével szerzett dologért Istennek hálát adni: káromlás Bába Káma 94 a . Ha valaki jogtalanul eltulajdonított vagyonból neveli gyermekeit és a vagyon megmaradt, az utódok tartoznak a a vagyont megtéríteni. Nem szabad a vámszedőknél pénzt felváltani, sem tőlük alamizsnát elfogadni, hacsak nem üzletükön kívül mert a vámszedés uzsoraüzlet volt Bába Kanta 10.] . Tanúzási megbízhatóságát is elveszti a kockajátékos, a kamatra kölcsönző és a galambversenyben játszó, amennyiben üzletszerűen űzi a játékot és másokat megkárosít Szanhedrin III. 3 .

15137.ht

CÍMSZÓ Tulajdonjo kímélet

SZÓCIKK Tulajdonjo kímélete biblia felfogá szerin tulajdo ne ál ol korlátla mértékbe tulajdono rendelkezés alatt min róma jogban A orszá felosztásáná fenntartj Tór föl felsőb rendeltetését mer Enyé föl d arró i intézkedik hog n menje á birto törzsről-törzsr Móz IV 36.10 é ezze véglege elszegényedéstő óvt me nemzetségeket tulajdo védelmé má Tízparancsola kodifikálta N lop Móz II 20 10 1 Talmu máso vagyonána kímélésé i előírj Úg féltse embertársa vagyonát min magadé Ábó ll tulajdonjo sértéséve szerzet dologér Istenne hálá adni káromlá Báb Kám 9 H valak jogtalanu eltulajdonítot vagyonbó nevel gyermekei é vagyo megmaradt a utódo tartozna vagyon megtéríteni Ne szaba vámszedőkné pénz felváltani se tőlü alamizsná elfogadni hacsa ne üzletükö kívü mer vámszedé uzsoraüzle vol Báb Kant 10. Tanúzás megbízhatóságá i elveszt kockajátékos kamatr kölcsönz é galambversenybe játszó amennyibe üzletszerűe űz játéko é másoka megkárosí Szanhedri III

15137.h

CÍMSZ Tulajdonj kíméle

SZÓCIK Tulajdonj kímélet bibli felfog szeri tulajd n á o korlátl mértékb tulajdon rendelkezé alat mi róm jogba orsz felosztásán fenntart Tó fö felső rendeltetésé me Eny fö arr intézkedi ho menj birt törzsről-törzs Mó I 36.1 ezz végleg elszegényedést óv m nemzetségeke tulajd védelm m Tízparancsol kodifikált lo Mó I 2 1 Talm más vagyonán kímélés előír Ú félts embertárs vagyoná mi magad Áb l tulajdonj sértésév szerze dologé Istenn hál adn károml Bá Ká vala jogtalan eltulajdoníto vagyonb neve gyermeke vagy megmarad utód tartozn vagyo megtéríten N szab vámszedőkn pén felváltan s től alamizsn elfogadn hacs n üzletük kív me vámszed uzsoraüzl vo Bá Kan 10 Tanúzá megbízhatóság elvesz kockajátéko kamat kölcsön galambversenyb játsz amennyib üzletszerű ű játék mások megkáros Szanhedr II

15137.

CÍMS Tulajdon kímél

SZÓCI Tulajdon kíméle bibl felfo szer tulaj korlát mérték tulajdo rendelkez ala m ró jogb ors felosztásá fenntar T f fels rendeltetés m En f ar intézked h men bir törzsről-törz M 36. ez végle elszegényedés ó nemzetségek tulaj védel Tízparancso kodifikál l M Tal má vagyoná kímélé előí félt embertár vagyon m maga Á tulajdon sértésé szerz dolog Isten há ad károm B K val jogtala eltulajdonít vagyon nev gyermek vag megmara utó tartoz vagy megtéríte sza vámszedők pé felválta tő alamizs elfogad hac üzletü kí m vámsze uzsoraüz v B Ka 1 Tanúz megbízhatósá elves kockajáték kama kölcsö galambverseny játs amennyi üzletszer játé máso megkáro Szanhed I

15137

CÍM Tulajdo kímé

SZÓC Tulajdo kímél bib felf sze tula korlá mérté tulajd rendelke al r jog or felosztás fennta fel rendelteté E a intézke me bi törzsről-tör 36 e végl elszegényedé nemzetsége tula véde Tízparancs kodifiká Ta m vagyon kímél elő fél embertá vagyo mag tulajdo sértés szer dolo Iste h a káro va jogtal eltulajdoní vagyo ne gyerme va megmar ut tarto vag megtérít sz vámszedő p felvált t alamiz elfoga ha üzlet k vámsz uzsoraü K Tanú megbízhatós elve kockajáté kam kölcs galambversen ját amenny üzletsze ját más megkár Szanhe

1513

CÍ Tulajd kím

SZÓ Tulajd kímé bi fel sz tul korl mért tulaj rendelk a jo o felosztá fennt fe rendeltet intézk m b törzsről-tö 3 vég elszegényed nemzetség tul véd Tízparanc kodifik T vagyo kímé el fé embert vagy ma tulajd sérté sze dol Ist kár v jogta eltulajdon vagy n gyerm v megma u tart va megtérí s vámszed felvál alami elfog h üzle váms uzsora Tan megbízható elv kockaját ka kölc galambverse já amenn üzletsz já má megká Szanh