15139.htm

CÍMSZÓ: Túlvilág

SZÓCIKK: Túlvilág. Teológiai képzet a halál után következő állapotról. A T.-ról való hit csak lassan alakult ki a zsidóságban. A Biblia korában még nem foglalkoztatta a zsidó képzeletet. A Talmud korában már nagy szerepet játszott és nemcsak a vallási, de még az erkölcsi élet is a T.-ban való hiten erősödött meg. A T. üdvösségével biztatták a jót, T.-i bűnhődéssel a rosszat (Aki felebarátját nyilvánosan megszégyeníti, nem részesül a T.-i üdvösségben). De szkeptikusok még abban a korban is voltak és a Talmud, amely az ellenvéleményeket is ismerteti, megemlíti azokat a törvénymagyarázókat is, akik tagadták aT.-ot. (Én gehinnom leószid lóvó = nincs pokol a jövendő életben.) Nem a halál után való életet tagadták, hanem csak a tálvilági jutalmazást és büntetést, mert az volt a felfogásuk, hogy a jutalmazást és büntetést a tiszta vagy nyugtalan lelkiismeret adja meg. A T.-ról való hit ma már a zsidó vallás leglényegesebb alkotóelemei közé tartozik. L. Halhatatlanság.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5139. címszó a lexikon => 914. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15139.htm

CÍMSZÓ: Túlvilág

SZÓCIKK: Túlvilág. Teológiai képzet a halál után következő állapotról. A T.-ról való hit csak lassan alakult ki a zsidóságban. A Biblia korában még nem foglalkoztatta a zsidó képzeletet. A Talmud korában már nagy szerepet játszott és nemcsak a vallási, de még az erkölcsi élet is a T.-ban való hiten erősödött meg. A T. üdvösségével biztatták a jót, T.-i bűnhődéssel a rosszat Aki felebarátját nyilvánosan megszégyeníti, nem részesül a T.-i üdvösségben . De szkeptikusok még abban a korban is voltak és a Talmud, amely az ellenvéleményeket is ismerteti, megemlíti azokat a törvénymagyarázókat is, akik tagadták aT.-ot. Én gehinnom leószid lóvó = nincs pokol a jövendő életben. Nem a halál után való életet tagadták, hanem csak a tálvilági jutalmazást és büntetést, mert az volt a felfogásuk, hogy a jutalmazást és büntetést a tiszta vagy nyugtalan lelkiismeret adja meg. A T.-ról való hit ma már a zsidó vallás leglényegesebb alkotóelemei közé tartozik. L. Halhatatlanság.

15139.ht

CÍMSZÓ Túlvilá

SZÓCIKK Túlvilág Teológia képze halá utá következ állapotról T.-ró val hi csa lassa alakul k zsidóságban Bibli korába mé ne foglalkoztatt zsid képzeletet Talmu korába má nag szerepe játszot é nemcsa vallási d mé a erkölcs éle i T.-ba val hite erősödöt meg T üdvösségéve biztattá jót T.- bűnhődésse rossza Ak felebarátjá nyilvánosa megszégyeníti ne részesü T.- üdvösségbe D szkeptikuso mé abba korba i volta é Talmud amel a ellenvéleményeke i ismerteti megemlít azoka törvénymagyarázóka is aki tagadtá aT.-ot É gehinno leószi lóv ninc poko jövend életben Ne halá utá val élete tagadták hane csa tálvilág jutalmazás é büntetést mer a vol felfogásuk hog jutalmazás é büntetés tiszt vag nyugtala lelkiismere adj meg T.-ró val hi m má zsid vallá leglényegeseb alkotóeleme köz tartozik L Halhatatlanság

15139.h

CÍMSZ Túlvil

SZÓCIK Túlvilá Teológi képz hal ut követke állapotró T.-r va h cs lass alaku zsidóságba Bibl koráb m n foglalkoztat zsi képzelete Talm koráb m na szerep játszo nemcs vallás m erkölc él T.-b va hit erősödö me üdvösségév biztatt jó T. bűnhődéss rossz A felebarátj nyilvános megszégyenít n részes T. üdvösségb szkeptikus m abb korb volt Talmu ame ellenvélemények ismertet megemlí azok törvénymagyarázók i ak tagadt aT.-o gehinn leósz ló nin pok jöven életbe N hal ut va élet tagadtá han cs tálvilá jutalmazá büntetés me vo felfogásu ho jutalmazá bünteté tisz va nyugtal lelkiismer ad me T.-r va h m zsi vall leglényegese alkotóelem kö tartozi Halhatatlansá

15139.

CÍMS Túlvi

SZÓCI Túlvil Teológ kép ha u követk állapotr T.- v c las alak zsidóságb Bib korá foglalkozta zs képzelet Tal korá n szere játsz nemc vallá erköl é T.- v hi erősöd m üdvösségé biztat j T bűnhődés ross felebarát nyilváno megszégyení része T üdvösség szkeptiku ab kor vol Talm am ellenvéleménye ismerte megeml azo törvénymagyarázó a tagad aT.- gehin leós l ni po jöve életb ha u v éle tagadt ha c tálvil jutalmaz bünteté m v felfogás h jutalmaz büntet tis v nyugta lelkiisme a m T.- v zs val leglényeges alkotóele k tartoz Halhatatlans

15139

CÍM Túlv

SZÓC Túlvi Teoló ké h követ állapot T. la ala zsidóság Bi kor foglalkozt z képzele Ta kor szer játs nem vall erkö T. h erősö üdvösség bizta bűnhődé ros felebará nyilván megszégyen rész üdvössé szkeptik a ko vo Tal a ellenvélemény ismert megem az törvénymagyaráz taga aT. gehi leó n p jöv élet h él tagad h tálvi jutalma büntet felfogá jutalma bünte ti nyugt lelkiism T. z va leglényege alkotóel tarto Halhatatlan

1513

CÍ Túl

SZÓ Túlv Teol k köve állapo T l al zsidósá B ko foglalkoz képzel T ko sze ját ne val erk T erős üdvössé bizt bűnhőd ro felebar nyilvá megszégye rés üdvöss szkepti k v Ta ellenvélemén ismer mege a törvénymagyará tag aT geh le jö éle é taga tálv jutalm bünte felfog jutalm bünt t nyug lelkiis T v leglényeg alkotóe tart Halhatatla