15140.htm

CÍMSZÓ: Türelem

SZÓCIKK: "Türelem, erény, amelynek kifejezésére a Szentírás nyelve az erech áf (hosszantűrő) és e. ruach (lelki T.) szavakat alkalmazza. A T. főképpen a jogos harag elnyomására irányul. A Szentírás, föleg a Példabeszédek (16.32, 15.29, 15.18, 25.15) nyomán a Talmud nagyon fontosnak tartja a T. gyakorlását s hősnek nevezi azt, aki indulatát, haragját fékezni tudja, jóembernek azt, akit nehéz a T.-ből kihozni és könnyen engesztelődik (Ábót 5. 17). A hosszantűrést, a harag fékezését Isten tulajdonságának tartja a Szentírás (Exod. 36. 6; Num. 14. 18; Zsolt. 86. 15). Leginkább azonban a hitben gyökerező T.-et hangsúlyozza a Biblia. Ez a szenvedések elviselésében, a lemondásban és Isten akaratában való megnyugvásban nyilvánul meg. Ez a hit hatja át a Zsoltárokat és a prófétákat. Jó, ha az ember remél és nyugodtan várja, míg az Úr üdvöt ád (Jeremiás Siralmai 3. 26 ; v. ö. Zsolt. 62. 1-5). Ez a gondolat a Zsoltárokban, Micha, Jesája és Hósaa prófétáknál, főleg Jóbnál talál markáns kifejezést. A Biblia a T. megtestesülésének Áron főpapot (Lev. 10. 3.) és Jóbot (2. 10.) tartja, akik közül az első néma fájdalommal viselte el fiai elvesztését, az utóbbi pedig megnyugvással a sorscsapások egész sorozatát. A T.-ről, mint erényről vallott talmudi felfogást legplasztikusabban a következő szentencia (Jóma 23) fejezi ki :-«:Akik jogtalanságot szenvednek, de nem viszonozzák azt, akik meghallgatják az őket gyalázó sértéseket, de nem válaszolnak, akik szeretetből cselekednek és boldogok szenvedéseikben is, azokra vonatkozik az Ige: Akik őt szeretik, olyanok, mint a nap virradásának teljes erejében». A Bírák K. 5. és Szirach I.23 a T.-ről azt tartja, hogy az a szenvedések után örömet fog okozni. Az apokrifák a T.-et nem csupán egyes emberek, hanem az egész Izrael szükséges erényének tartják; a Salamon Bölcsessége (3. 1,7) arra buzdít, hogy az ember haláláig fékezze magát és tűrjön, bízva lelke halhatatlanságában. Szirach (2. 1, 15) hangsúlyozza, hogy a T. nem csupán a hitnek, hanem az erősségnek, a jellemszilárdságnak is kifejezője. Izrael türelmét legjobban bizonyítja a babiloni fogság alatt mutatott felemelő, Istenben vetett bizodalma, mely végül is elnyerte a jutalmát. De ez elenyésző csekélység ahhoz a T.-hez, amit a zsidóság a a diasporában majd kétezer éven át tanúsított. Ezt a T.-et fejezi ki Maimonides egyik hitágazatában : «Hiszem tökéletes hittel, hogy a Messiás el fog jönni s habár késik, mégsem csüggedek várni a napot, melyben el fog jönni». Általában a zsidó messianizmus eszméje (l. Messiás) Izrael összességének T.-vel áll kapcsolatban. A T., melyet a zsidóság az elmúlt sötét századok borzalmai alatt tanúsított anélkül, hogy hitét elhagyta volna, az emberi történet legdicsőbb fejezetébe tartozik (l. Mártírok). Viszont meg kell állapítani azt is, hogy az emancipációk óta a zsidóság is az emberi jogok nyilvánítása alapján állva, vesztett évezredes T.-ből, amely már nem a mai nemzedék erénye, csupán a múlté."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5140. címszó a lexikon => 914. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15140.htm

CÍMSZÓ: Türelem

SZÓCIKK: Türelem, erény, amelynek kifejezésére a Szentírás nyelve az erech áf hosszantűrő és e. ruach lelki T. szavakat alkalmazza. A T. főképpen a jogos harag elnyomására irányul. A Szentírás, föleg a Példabeszédek 16.32, 15.29, 15.18, 25.15 nyomán a Talmud nagyon fontosnak tartja a T. gyakorlását s hősnek nevezi azt, aki indulatát, haragját fékezni tudja, jóembernek azt, akit nehéz a T.-ből kihozni és könnyen engesztelődik Ábót 5. 17 . A hosszantűrést, a harag fékezését Isten tulajdonságának tartja a Szentírás Exod. 36. 6; Num. 14. 18; Zsolt. 86. 15 . Leginkább azonban a hitben gyökerező T.-et hangsúlyozza a Biblia. Ez a szenvedések elviselésében, a lemondásban és Isten akaratában való megnyugvásban nyilvánul meg. Ez a hit hatja át a Zsoltárokat és a prófétákat. Jó, ha az ember remél és nyugodtan várja, míg az Úr üdvöt ád Jeremiás Siralmai 3. 26 ; v. ö. Zsolt. 62. 1-5 . Ez a gondolat a Zsoltárokban, Micha, Jesája és Hósaa prófétáknál, főleg Jóbnál talál markáns kifejezést. A Biblia a T. megtestesülésének Áron főpapot Lev. 10. 3. és Jóbot 2. 10. tartja, akik közül az első néma fájdalommal viselte el fiai elvesztését, az utóbbi pedig megnyugvással a sorscsapások egész sorozatát. A T.-ről, mint erényről vallott talmudi felfogást legplasztikusabban a következő szentencia Jóma 23 fejezi ki :- :Akik jogtalanságot szenvednek, de nem viszonozzák azt, akik meghallgatják az őket gyalázó sértéseket, de nem válaszolnak, akik szeretetből cselekednek és boldogok szenvedéseikben is, azokra vonatkozik az Ige: Akik őt szeretik, olyanok, mint a nap virradásának teljes erejében . A Bírák K. 5. és Szirach I.23 a T.-ről azt tartja, hogy az a szenvedések után örömet fog okozni. Az apokrifák a T.-et nem csupán egyes emberek, hanem az egész Izrael szükséges erényének tartják; a Salamon Bölcsessége 3. 1,7 arra buzdít, hogy az ember haláláig fékezze magát és tűrjön, bízva lelke halhatatlanságában. Szirach 2. 1, 15 hangsúlyozza, hogy a T. nem csupán a hitnek, hanem az erősségnek, a jellemszilárdságnak is kifejezője. Izrael türelmét legjobban bizonyítja a babiloni fogság alatt mutatott felemelő, Istenben vetett bizodalma, mely végül is elnyerte a jutalmát. De ez elenyésző csekélység ahhoz a T.-hez, amit a zsidóság a a diasporában majd kétezer éven át tanúsított. Ezt a T.-et fejezi ki Maimonides egyik hitágazatában : Hiszem tökéletes hittel, hogy a Messiás el fog jönni s habár késik, mégsem csüggedek várni a napot, melyben el fog jönni . Általában a zsidó messianizmus eszméje l. Messiás Izrael összességének T.-vel áll kapcsolatban. A T., melyet a zsidóság az elmúlt sötét századok borzalmai alatt tanúsított anélkül, hogy hitét elhagyta volna, az emberi történet legdicsőbb fejezetébe tartozik l. Mártírok . Viszont meg kell állapítani azt is, hogy az emancipációk óta a zsidóság is az emberi jogok nyilvánítása alapján állva, vesztett évezredes T.-ből, amely már nem a mai nemzedék erénye, csupán a múlté.

15140.ht

CÍMSZÓ Türele

SZÓCIKK Türelem erény amelyne kifejezésér Szentírá nyelv a erec á hosszantűr é e ruac lelk T szavaka alkalmazza T főképpe jogo hara elnyomásár irányul Szentírás föle Példabeszéde 16.32 15.29 15.18 25.1 nyomá Talmu nagyo fontosna tartj T gyakorlásá hősne nevez azt ak indulatát haragjá fékezn tudja jóemberne azt aki nehé T.-bő kihozn é könnye engesztelődi Ábó 5 1 hosszantűrést hara fékezésé Iste tulajdonságána tartj Szentírá Exod 36 6 Num 14 18 Zsolt 86 1 Leginkáb azonba hitbe gyökerez T.-e hangsúlyozz Biblia E szenvedése elviselésében lemondásba é Iste akaratába val megnyugvásba nyilvánu meg E hi hatj á Zsoltároka é prófétákat Jó h a embe remé é nyugodta várja mí a Ú üdvö á Jeremiá Siralma 3 2 v ö Zsolt 62 1- E gondola Zsoltárokban Micha Jesáj é Hósa prófétáknál főle Jóbná talá markán kifejezést Bibli T megtestesüléséne Áro főpapo Lev 10 3 é Jóbo 2 10 tartja aki közü a els ném fájdalomma viselt e fia elvesztését a utóbb pedi megnyugvássa sorscsapáso egés sorozatát T.-ről min erényrő vallot talmud felfogás legplasztikusabba következ szentenci Jóm 2 fejez k : :Aki jogtalanságo szenvednek d ne viszonozzá azt aki meghallgatjá a őke gyaláz sértéseket d ne válaszolnak aki szeretetbő cselekedne é boldogo szenvedéseikbe is azokr vonatkozi a Ige Aki ő szeretik olyanok min na virradásána telje erejébe Bírá K 5 é Szirac I.2 T.-rő az tartja hog a szenvedése utá öröme fo okozni A apokrifá T.-e ne csupá egye emberek hane a egés Izrae szüksége erényéne tartják Salamo Bölcsesség 3 1, arr buzdít hog a embe halálái fékezz magá é tűrjön bízv lelk halhatatlanságában Szirac 2 1 1 hangsúlyozza hog T ne csupá hitnek hane a erősségnek jellemszilárdságna i kifejezője Izrae türelmé legjobba bizonyítj babilon fogsá alat mutatot felemelő Istenbe vetet bizodalma mel végü i elnyert jutalmát D e elenyész csekélysé ahho T.-hez ami zsidósá diasporába maj kéteze éve á tanúsított Ez T.-e fejez k Maimonide egyi hitágazatába Hisze tökélete hittel hog Messiá e fo jönn habá késik mégse csüggede várn napot melybe e fo jönn Általába zsid messianizmu eszméj l Messiá Izrae összességéne T.-ve ál kapcsolatban T. melye zsidósá a elmúl söté százado borzalma alat tanúsítot anélkül hog hité elhagyt volna a ember történe legdicsőb fejezetéb tartozi l Mártíro Viszon me kel állapítan az is hog a emancipáció ót zsidósá i a ember jogo nyilvánítás alapjá állva vesztet évezrede T.-ből amel má ne ma nemzedé erénye csupá múlté

15140.h

CÍMSZ Türel

SZÓCIK Türele erén amelyn kifejezésé Szentír nyel ere hosszantű rua lel szavak alkalmazz főképp jog har elnyomásá irányu Szentírá föl Példabeszéd 16.3 15.2 15.1 25. nyom Talm nagy fontosn tart gyakorlás hősn neve az a indulatá haragj fékez tudj jóembern az ak neh T.-b kihoz könny engesztelőd Áb hosszantűrés har fékezés Ist tulajdonságán tart Szentír Exo 3 Nu 1 1 Zsol 8 Leginká azonb hitb gyökere T.- hangsúlyoz Bibli szenvedés elviselésébe lemondásb Ist akaratáb va megnyugvásb nyilván me h hat Zsoltárok prófétáka J emb rem nyugodt várj m üdv Jeremi Siralm Zsol 6 1 gondol Zsoltárokba Mich Jesá Hós prófétákná fől Jóbn tal marká kifejezés Bibl megtestesülésén Ár főpap Le 1 Jób 1 tartj ak köz el né fájdalomm visel fi elvesztésé utób ped megnyugváss sorscsapás egé sorozatá T.-rő mi erényr vallo talmu felfogá legplasztikusabb követke szentenc Jó feje :Ak jogtalanság szenvedne n viszonozz az ak meghallgatj ők gyalá sértéseke n válaszolna ak szeretetb cselekedn boldog szenvedéseikb i azok vonatkoz Ig Ak szereti olyano mi n virradásán telj erejéb Bír Szira I. T.-r a tartj ho szenvedés ut öröm f okozn apokrif T.- n csup egy embere han egé Izra szükség erényén tartjá Salam Bölcsessé 1 ar buzdí ho emb halálá fékez mag tűrjö bíz lel halhatatlanságába Szira hangsúlyozz ho n csup hitne han erősségne jellemszilárdságn kifejezőj Izra türelm legjobb bizonyít babilo fogs ala mutato felemel Istenb vete bizodalm me vég elnyer jutalmá elenyés csekélys ahh T.-he am zsidós diasporáb ma kétez év tanúsítot E T.- feje Maimonid egy hitágazatáb Hisz tökélet hitte ho Messi f jön hab kési mégs csügged vár napo melyb f jön Általáb zsi messianizm eszmé Messi Izra összességén T.-v á kapcsolatba T mely zsidós elmú söt század borzalm ala tanúsíto anélkü ho hit elhagy voln embe történ legdicső fejezeté tartoz Mártír Viszo m ke állapíta a i ho emancipáci ó zsidós embe jog nyilvánítá alapj állv veszte évezred T.-bő ame m n m nemzed erény csup múlt

15140.

CÍMS Türe

SZÓCI Türel eré amely kifejezés Szentí nye er hosszant ru le szava alkalmaz főkép jo ha elnyomás irány Szentír fö Példabeszé 16. 15. 15. 25 nyo Tal nag fontos tar gyakorlá hős nev a indulat harag féke tud jóember a a ne T.- kiho könn engesztelő Á hosszantűré ha fékezé Is tulajdonságá tar Szentí Ex N Zso Legink azon hit gyöker T. hangsúlyo Bibl szenvedé elviseléséb lemondás Is akaratá v megnyugvás nyilvá m ha Zsoltáro próféták em re nyugod vár üd Jerem Siral Zso gondo Zsoltárokb Mic Jes Hó prófétákn fő Jób ta mark kifejezé Bib megtestesülésé Á főpa L Jó tart a kö e n fájdalom vise f elvesztés utó pe megnyugvás sorscsapá eg sorozat T.-r m erény vall talm felfog legplasztikusab követk szenten J fej :A jogtalansá szenvedn viszonoz a a meghallgat ő gyal sértések válaszoln a szeretet cseleked boldo szenvedéseik azo vonatko I A szeret olyan m virradásá tel erejé Bí Szir I T.- tart h szenvedé u örö okoz apokri T. csu eg ember ha eg Izr szüksé erényé tartj Sala Bölcsess a buzd h em halál féke ma tűrj bí le halhatatlanságáb Szir hangsúlyoz h csu hitn ha erősségn jellemszilárdság kifejező Izr türel legjob bizonyí babil fog al mutat feleme Isten vet bizodal m vé elnye jutalm elenyé csekély ah T.-h a zsidó diasporá m kéte é tanúsíto T. fej Maimoni eg hitágazatá His tökéle hitt h Mess jö ha kés még csügge vá nap mely jö Általá zs messianiz eszm Mess Izr összességé T.- kapcsolatb mel zsidó elm sö száza borzal al tanúsít anélk h hi elhag vol emb törté legdics fejezet tarto Mártí Visz k állapít h emancipác zsidó emb jo nyilvánít alap áll veszt évezre T.-b am nemze erén csu múl

15140

CÍM Tür

SZÓC Türe er amel kifejezé Szent ny e hosszan r l szav alkalma főké j h elnyomá irán Szentí f Példabesz 16 15 15 2 ny Ta na fonto ta gyakorl hő ne indula hara fék tu jóembe n T. kih kön engesztel hosszantűr h fékez I tulajdonság ta Szent E Zs Legin azo hi gyöke T hangsúly Bib szenved elviselésé lemondá I akarat megnyugvá nyilv h Zsoltár prófétá e r nyugo vá ü Jere Sira Zs gond Zsoltárok Mi Je H próféták f Jó t mar kifejez Bi megtestesülés főp J tar k fájdalo vis elveszté ut p megnyugvá sorscsap e soroza T.- erén val tal felfo legplasztikusa követ szente fe : jogtalans szenved viszono meghallga gya sértése válaszol szerete cseleke bold szenvedései az vonatk szere olya virradás te erej B Szi T. tar szenved ör oko apokr T cs e embe h e Iz szüks erény tart Sal Bölcses buz e halá fék m tűr b l halhatatlanságá Szi hangsúlyo cs hit h erősség jellemszilárdsá kifejez Iz türe legjo bizony babi fo a muta felem Iste ve bizoda v elny jutal eleny csekél a T.- zsid diaspor két tanúsít T fe Maimon e hitágazat Hi tökél hit Mes j h ké mé csügg v na mel j Által z messiani esz Mes Iz összesség T. kapcsolat me zsid el s száz borza a tanúsí anél h elha vo em tört legdic fejeze tart Márt Vis állapí emancipá zsid em j nyilvání ala ál vesz évezr T.- a nemz eré cs mú

1514

CÍ Tü

SZÓ Tür e ame kifejez Szen n hossza sza alkalm fők elnyom irá Szent Példabes 1 1 1 n T n font t gyakor h n indul har fé t jóemb T ki kö engeszte hosszantű féke tulajdonsá t Szen Z Legi az h gyök hangsúl Bi szenve elviselés lemond akara megnyugv nyil Zsoltá prófét nyug v Jer Sir Z gon Zsoltáro M J prófétá J ma kifeje B megtestesülé fő ta fájdal vi elveszt u megnyugv sorscsa soroz T. eré va ta felf legplasztikus köve szent f jogtalan szenve viszon meghallg gy sértés válaszo szeret cselek bol szenvedése a vonat szer oly virradá t ere Sz T ta szenve ö ok apok c emb I szük erén tar Sa Bölcse bu hal fé tű halhatatlanság Sz hangsúly c hi erőssé jellemszilárds kifeje I tür legj bizon bab f mut fele Ist v bizod eln juta elen cseké T. zsi diaspo ké tanúsí f Maimo hitágaza H töké hi Me k m csüg n me Álta messian es Me I összessé T kapcsola m zsi e szá borz tanús ané elh v e tör legdi fejez tar Már Vi állap emancip zsi e nyilván al á ves évez T. nem er c m