15141.htm

CÍMSZÓ: Türelmi adó

SZÓCIKK: Türelmi adó. Eredetileg rendkívüli hadisegély (subsidium) jellege volt, mellyel a török háborúkban támogattak a magyar zsidók a királyokat. Mária Terézia az örökösödési háború idejében a zsidók köteles adójának tekintette a hadisegélyt, 1743. minden zsidó család 6 forintot, 1746. már minden zsidó személy, nemre és korra való tekintet nélkül 2 forintot volt köteles a királyi kincstárba beszolgáltatni, ellenesetben kiutasították az országból. A zsidók «Királynő pénzének» (Malke-Geld) nevezték ez adót, míg az udvar teljesen önkényüleg, az országgyűlés hozzájárulása nélkül «T.-nak» (taxa tolerantialis) nevezte, melyet 1749. 20 ezer forintban állapított meg és az egész hazai zsidóságot egyetemlegesen tette érte felelőssé. A zsidók összessége tartozott beszolgáltatni a kivetett adót, melynek egymásközti beosztása az ő belügyük, volt. Az adó behajtásánál a kir. adóhivatalok segédkeztek, mert a vármegyék megtagadták közreműködésüket a törvénytelen adó beszolgáltatásánál. Az udvar pedig fokozatosan felemelte az adót 1755. 25 ezer, 1760. 30 ezer, 1772. 50 ezer, 1778. 80 ezer és 1813. 160 ezer forintra, de a megyei hatóságok ellenállása folytán 1828 óta egy fillér sem folyt be. A zsidóság 1842. petícióban kérte V. Ferdinánd királytól a már nevénél fogva is megalázó és nagyságánál fogva súlyos külön zsidóadó eltörlését. A király kész is volt azt eltörölni, ha a zsidók lefizetik az 1828 óta be nem folyt 2 és fél millió forintra növekedett hátralékot. A zsidók képtelenek voltak ily nagy összeg lefizetésére, mire az udvar József nádor közbenjárására megelégedett az általuk felajánlott egy millió 200 ezer forintnyi megváltási összeggel. E megegyezés alapján a király 1846. végleg eltörölte a T.-t és a zsidók kötelezték magukat a megváltási összegnek 5 év alatti törlesztésére. Az egyes hitközségekre eső törlesztési részletek pontos behajtására a maguk köréből kezelőbizottságot választottak a zsidók, míg a királyi kincstárral szemben a pesti hitközség vállalt felelősséget. 1848-ban az első magyar felelős minisztérium felfüggesztette a részletek fizetését, de a szabadságharc leveretése után a császári hadsereg behajtotta a teljes hátralékot.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5141. címszó a lexikon => 914. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15141.htm

CÍMSZÓ: Türelmi adó

SZÓCIKK: Türelmi adó. Eredetileg rendkívüli hadisegély subsidium jellege volt, mellyel a török háborúkban támogattak a magyar zsidók a királyokat. Mária Terézia az örökösödési háború idejében a zsidók köteles adójának tekintette a hadisegélyt, 1743. minden zsidó család 6 forintot, 1746. már minden zsidó személy, nemre és korra való tekintet nélkül 2 forintot volt köteles a királyi kincstárba beszolgáltatni, ellenesetben kiutasították az országból. A zsidók Királynő pénzének Malke-Geld nevezték ez adót, míg az udvar teljesen önkényüleg, az országgyűlés hozzájárulása nélkül T.-nak taxa tolerantialis nevezte, melyet 1749. 20 ezer forintban állapított meg és az egész hazai zsidóságot egyetemlegesen tette érte felelőssé. A zsidók összessége tartozott beszolgáltatni a kivetett adót, melynek egymásközti beosztása az ő belügyük, volt. Az adó behajtásánál a kir. adóhivatalok segédkeztek, mert a vármegyék megtagadták közreműködésüket a törvénytelen adó beszolgáltatásánál. Az udvar pedig fokozatosan felemelte az adót 1755. 25 ezer, 1760. 30 ezer, 1772. 50 ezer, 1778. 80 ezer és 1813. 160 ezer forintra, de a megyei hatóságok ellenállása folytán 1828 óta egy fillér sem folyt be. A zsidóság 1842. petícióban kérte V. Ferdinánd királytól a már nevénél fogva is megalázó és nagyságánál fogva súlyos külön zsidóadó eltörlését. A király kész is volt azt eltörölni, ha a zsidók lefizetik az 1828 óta be nem folyt 2 és fél millió forintra növekedett hátralékot. A zsidók képtelenek voltak ily nagy összeg lefizetésére, mire az udvar József nádor közbenjárására megelégedett az általuk felajánlott egy millió 200 ezer forintnyi megváltási összeggel. E megegyezés alapján a király 1846. végleg eltörölte a T.-t és a zsidók kötelezték magukat a megváltási összegnek 5 év alatti törlesztésére. Az egyes hitközségekre eső törlesztési részletek pontos behajtására a maguk köréből kezelőbizottságot választottak a zsidók, míg a királyi kincstárral szemben a pesti hitközség vállalt felelősséget. 1848-ban az első magyar felelős minisztérium felfüggesztette a részletek fizetését, de a szabadságharc leveretése után a császári hadsereg behajtotta a teljes hátralékot.

15141.ht

CÍMSZÓ Türelm ad

SZÓCIKK Türelm adó Eredetile rendkívül hadisegél subsidiu jelleg volt mellye törö háborúkba támogatta magya zsidó királyokat Mári Terézi a örökösödés hábor idejébe zsidó kötele adójána tekintett hadisegélyt 1743 minde zsid csalá forintot 1746 má minde zsid személy nemr é korr val tekinte nélkü forinto vol kötele király kincstárb beszolgáltatni ellenesetbe kiutasítottá a országból zsidó Királyn pénzéne Malke-Gel nevezté e adót mí a udva teljese önkényüleg a országgyűlé hozzájárulás nélkü T.-na tax tolerantiali nevezte melye 1749 2 eze forintba állapítot me é a egés haza zsidóságo egyetemlegese tett ért felelőssé zsidó összesség tartozot beszolgáltatn kivetet adót melyne egymásközt beosztás a belügyük volt A ad behajtásáná kir adóhivatalo segédkeztek mer vármegyé megtagadtá közreműködésüke törvénytele ad beszolgáltatásánál A udva pedi fokozatosa felemelt a adó 1755 2 ezer 1760 3 ezer 1772 5 ezer 1778 8 eze é 1813 16 eze forintra d megye hatóságo ellenállás folytá 182 ót eg fillé se foly be zsidósá 1842 petícióba kért V Ferdinán királytó má nevéné fogv i megaláz é nagyságáná fogv súlyo külö zsidóad eltörlését királ kés i vol az eltörölni h zsidó lefizeti a 182 ót b ne foly é fé milli forintr növekedet hátralékot zsidó képtelene volta il nag össze lefizetésére mir a udva Józse nádo közbenjárásár megelégedet a általu felajánlot eg milli 20 eze forintny megváltás összeggel megegyezé alapjá királ 1846 végle eltörölt T.- é zsidó kötelezté maguka megváltás összegne é alatt törlesztésére A egye hitközségekr es törlesztés részlete ponto behajtásár magu körébő kezelőbizottságo választotta zsidók mí király kincstárra szembe pest hitközsé vállal felelősséget 1848-ba a els magya felelő minisztériu felfüggesztett részlete fizetését d szabadsághar leveretés utá császár hadsere behajtott telje hátralékot

15141.h

CÍMSZ Türel a

SZÓCIK Türel ad Eredetil rendkívü hadisegé subsidi jelle vol melly tör háborúkb támogatt magy zsid királyoka Már Teréz örökösödé hábo idejéb zsid kötel adóján tekintet hadisegély 174 mind zsi csal forinto 174 m mind zsi személ nem kor va tekint nélk forint vo kötel királ kincstár beszolgáltatn ellenesetb kiutasított országbó zsid Király pénzén Malke-Ge nevezt adó m udv teljes önkényüle országgyűl hozzájárulá nélk T.-n ta tolerantial nevezt mely 174 ez forintb állapíto m egé haz zsidóság egyetemleges tet ér felelőss zsid összessé tartozo beszolgáltat kivete adó melyn egymásköz beosztá belügyü vol a behajtásán ki adóhivatal segédkezte me vármegy megtagadt közreműködésük törvénytel a beszolgáltatásáná udv ped fokozatos felemel ad 175 eze 176 eze 177 eze 177 ez 181 1 ez forintr megy hatóság ellenállá folyt 18 ó e fill s fol b zsidós 184 petíciób kér Ferdiná királyt m nevén fog megalá nagyságán fog súly kül zsidóa eltörlésé kirá ké vo a eltöröln zsid lefizet 18 ó n fol f mill forint növekede hátraléko zsid képtelen volt i na össz lefizetésér mi udv Józs nád közbenjárásá megelégede által felajánlo e mill 2 ez forintn megváltá összegge megegyez alapj kirá 184 végl eltöröl T. zsid kötelezt maguk megváltá összegn alat törlesztésér egy hitközségek e törleszté részlet pont behajtásá mag köréb kezelőbizottság választott zsidó m királ kincstárr szemb pes hitközs válla felelőssége 1848-b el magy felel minisztéri felfüggesztet részlet fizetésé szabadságha levereté ut császá hadser behajtot telj hátraléko

15141.

CÍMS Türe

SZÓCI Türe a Eredeti rendkív hadiseg subsid jell vo mell tö háborúk támogat mag zsi királyok Má Teré örökösöd háb idejé zsi köte adójá tekinte hadisegél 17 min zs csa forint 17 min zs szemé ne ko v tekin nél forin v köte kirá kincstá beszolgáltat elleneset kiutasítot országb zsi Királ pénzé Malke-G nevez ad ud telje önkényül országgyű hozzájárul nél T.- t tolerantia nevez mel 17 e forint állapít eg ha zsidósá egyetemlege te é felelős zsi összess tartoz beszolgálta kivet ad mely egymáskö beoszt belügy vo behajtásá k adóhivata segédkezt m vármeg megtagad közreműködésü törvényte beszolgáltatásán ud pe fokozato feleme a 17 ez 17 ez 17 ez 17 e 18 e forint meg hatósá ellenáll foly 1 fil fo zsidó 18 petíció ké Ferdin király nevé fo megal nagyságá fo súl kü zsidó eltörlés kir k v eltöröl zsi lefize 1 fo mil forin növeked hátralék zsi képtele vol n öss lefizetésé m ud Józ ná közbenjárás megeléged álta felajánl mil e forint megvált összegg megegye alap kir 18 vég eltörö T zsi kötelez magu megvált összeg ala törlesztésé eg hitközsége törleszt részle pon behajtás ma köré kezelőbizottsá választot zsid kirá kincstár szem pe hitköz váll felelősség 1848- e mag fele minisztér felfüggeszte részle fizetés szabadságh leveret u csász hadse behajto tel hátralék

15141

CÍM Tür

SZÓC Tür Eredet rendkí hadise subsi jel v mel t háború támoga ma zs királyo M Ter örökösö há idej zs köt adój tekint hadisegé 1 mi z cs forin 1 mi z szem n k teki né fori köt kir kincst beszolgálta ellenese kiutasíto ország zs Kirá pénz Malke- neve a u telj önkényü országgy hozzájáru né T. toleranti neve me 1 forin állapí e h zsidós egyetemleg t felelő zs összes tarto beszolgált kive a mel egymásk beosz belüg v behajtás adóhivat segédkez várme megtaga közreműködés törvényt beszolgáltatásá u p fokozat felem 1 e 1 e 1 e 1 1 forin me hatós ellenál fol fi f zsid 1 petíci k Ferdi királ nev f mega nagyság f sú k zsid eltörlé ki eltörö zs lefiz f mi fori növeke hátralé zs képtel vo ös lefizetés u Jó n közbenjárá megelége ált felaján mi forin megvál összeg megegy ala ki 1 vé eltör zs kötele mag megvál össze al törlesztés e hitközség törlesz részl po behajtá m kör kezelőbizotts választo zsi kir kincstá sze p hitkö vál felelőssé 1848 ma fel miniszté felfüggeszt részl fizeté szabadság levere csás hads behajt te hátralé

1514

CÍ Tü

SZÓ Tü Erede rendk hadis subs je me hábor támog m z király Te örökös h ide z kö adó tekin hadiseg m c fori m sze tek n for kö ki kincs beszolgált ellenes kiutasít orszá z Kir pén Malke nev tel önkény országg hozzájár n T tolerant nev m fori állap zsidó egyetemle felel z össze tart beszolgál kiv me egymás beos belü behajtá adóhiva segédke várm megtag közreműködé törvény beszolgáltatás fokoza fele  fori m ható ellená fo f zsi petíc Ferd kirá ne meg nagysá s zsi eltörl k eltör z lefi m for növek hátral z képte v ö lefizeté J közbenjár megelég ál felajá m fori megvá össze megeg al k v eltö z kötel ma megvá össz a törleszté hitközsé törles rész p behajt kö kezelőbizott választ zs ki kincst sz hitk vá felelőss 184 m fe miniszt felfüggesz rész fizet szabadsá lever csá had behaj t hátral