15142.htm

CÍMSZÓ: Turóczi-Trostler

SZEMÉLYNÉV: Turóczi-Trostler József

SZÓCIKK: "Turóczi-Trostler József, tanár és író, szül. Moskócon (Turóc vm.) 1888 okt. 1. A budapesti és berlini egyetemeken tanult s bölcsészetdoktori és tanári oklevelet szerzett. Előbb Temesváron főreáliskolai tanár, majd a forradalmak alatt egyetemi tanár volt. 1920 óta a zsidó leánygimnázium tanára. Számos kritikai tanulmánya jelent meg különböző folyóiratokban. Kutatásainak tárgya főképpen a magyar és német irodalmi hatások és kapcsolatok megállapítása. Főbb tanulmányai: Hoffman meséi, (1911); Merck J. Henrik mint kritikus (1912); Goethe Wilhelm Meister ősalakja (1912); Német kalandorok Magyarországon (1913); Dózsa György a XII. sz. német irodalmában (1913); Vajda Péter romanticizmusa (1913); A Fülemile tárgytörténetéhez (1914); Magyar elemek a XIX. sz. német irodalmában (1914. németül is); A magyar Simplicissimus (1915); Goethe mint természettudós (1916); Orosz népmesék (1916); A Bánk-bán német tárgytörténetéhez (1917); Stefan George (1920); Király György emléke (1922); Újabb irányok a német irodalomtörténeti kutatásban (1923); Babits és a magyar essay (1924); Magyar Robinsonok (1924); M. K. Kertbeny (1913); Neuere Forschungen zur Geschichte d. deutsch-ungar. liter. Beziehungen (1914); Zur Stoffgeschiehte von Schillers Balladen (1915). Újabban szerkeszti a Geist und Literatur c. sorozatot, melyben megjelentek tőle Goethes Herz ein Kieselstein (1928); Der Entwicklungsgang der ungarischen Literatur (1928) c. munkák; Wassermann (1927); Goethe önéletrajza (1927). Sajtó alatt levő műve : Ungarns Einritt in die Weltliteratur."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5142. címszó a lexikon => 915. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15142.htm

CÍMSZÓ: Turóczi-Trostler

SZEMÉLYNÉV: Turóczi-Trostler József

SZÓCIKK: Turóczi-Trostler József, tanár és író, szül. Moskócon Turóc vm. 1888 okt. 1. A budapesti és berlini egyetemeken tanult s bölcsészetdoktori és tanári oklevelet szerzett. Előbb Temesváron főreáliskolai tanár, majd a forradalmak alatt egyetemi tanár volt. 1920 óta a zsidó leánygimnázium tanára. Számos kritikai tanulmánya jelent meg különböző folyóiratokban. Kutatásainak tárgya főképpen a magyar és német irodalmi hatások és kapcsolatok megállapítása. Főbb tanulmányai: Hoffman meséi, 1911 ; Merck J. Henrik mint kritikus 1912 ; Goethe Wilhelm Meister ősalakja 1912 ; Német kalandorok Magyarországon 1913 ; Dózsa György a XII. sz. német irodalmában 1913 ; Vajda Péter romanticizmusa 1913 ; A Fülemile tárgytörténetéhez 1914 ; Magyar elemek a XIX. sz. német irodalmában 1914. németül is ; A magyar Simplicissimus 1915 ; Goethe mint természettudós 1916 ; Orosz népmesék 1916 ; A Bánk-bán német tárgytörténetéhez 1917 ; Stefan George 1920 ; Király György emléke 1922 ; Újabb irányok a német irodalomtörténeti kutatásban 1923 ; Babits és a magyar essay 1924 ; Magyar Robinsonok 1924 ; M. K. Kertbeny 1913 ; Neuere Forschungen zur Geschichte d. deutsch-ungar. liter. Beziehungen 1914 ; Zur Stoffgeschiehte von Schillers Balladen 1915 . Újabban szerkeszti a Geist und Literatur c. sorozatot, melyben megjelentek tőle Goethes Herz ein Kieselstein 1928 ; Der Entwicklungsgang der ungarischen Literatur 1928 c. munkák; Wassermann 1927 ; Goethe önéletrajza 1927 . Sajtó alatt levő műve : Ungarns Einritt in die Weltliteratur.

15142.ht

CÍMSZÓ Turóczi-Trostle

SZEMÉLYNÉV Turóczi-Trostle Józse

SZÓCIKK Turóczi-Trostle József taná é író szül Moskóco Turó vm 188 okt 1 budapest é berlin egyetemeke tanul bölcsészetdoktor é tanár oklevele szerzett Előb Temesváro főreáliskola tanár maj forradalma alat egyetem taná volt 192 ót zsid leánygimnáziu tanára Számo kritika tanulmány jelen me különböz folyóiratokban Kutatásaina tárgy főképpe magya é néme irodalm hatáso é kapcsolato megállapítása Főb tanulmányai Hoffma meséi 191 Merc J Henri min kritiku 191 Goeth Wilhel Meiste ősalakj 191 Néme kalandoro Magyarországo 191 Dózs Györg XII sz néme irodalmába 191 Vajd Péte romanticizmus 191 Fülemil tárgytörténetéhe 191 Magya eleme XIX sz néme irodalmába 1914 németü i magya Simplicissimu 191 Goeth min természettudó 191 Oros népmesé 191 Bánk-bá néme tárgytörténetéhe 191 Stefa Georg 192 Királ Györg emlék 192 Újab irányo néme irodalomtörténet kutatásba 192 Babit é magya essa 192 Magya Robinsono 192 M K Kertben 191 Neuer Forschunge zu Geschicht d deutsch-ungar liter Beziehunge 191 Zu Stoffgeschieht vo Schiller Ballade 191 Újabba szerkeszt Geis un Literatu c sorozatot melybe megjelente től Goethe Her ei Kieselstei 192 De Entwicklungsgan de ungarische Literatu 192 c munkák Wasserman 192 Goeth önéletrajz 192 Sajt alat lev műv Ungarn Einrit i di Weltliteratur

15142.h

CÍMSZ Turóczi-Trostl

SZEMÉLYNÉ Turóczi-Trostl Józs

SZÓCIK Turóczi-Trostl Józse tan ír szü Moskóc Tur v 18 ok budapes berli egyetemek tanu bölcsészetdokto taná oklevel szerzet Elő Temesvár főreáliskol taná ma forradalm ala egyete tan vol 19 ó zsi leánygimnázi tanár Szám kritik tanulmán jele m különbö folyóiratokba Kutatásain tárg főképp magy ném irodal hatás kapcsolat megállapítás Fő tanulmánya Hoffm mesé 19 Mer Henr mi kritik 19 Goet Wilhe Meist ősalak 19 Ném kalandor Magyarország 19 Dóz Györ XI s ném irodalmáb 19 Vaj Pét romanticizmu 19 Fülemi tárgytörténetéh 19 Magy elem XI s ném irodalmáb 191 német magy Simplicissim 19 Goet mi természettud 19 Oro népmes 19 Bánk-b ném tárgytörténetéh 19 Stef Geor 19 Kirá Györ emlé 19 Úja irány ném irodalomtörténe kutatásb 19 Babi magy ess 19 Magy Robinson 19 Kertbe 19 Neue Forschung z Geschich deutsch-unga lite Beziehung 19 Z Stoffgeschieh v Schille Ballad 19 Újabb szerkesz Gei u Literat sorozato melyb megjelent tő Goeth He e Kieselste 19 D Entwicklungsga d ungarisch Literat 19 munká Wasserma 19 Goet önéletraj 19 Saj ala le mű Ungar Einri d Weltliteratu

15142.

CÍMS Turóczi-Trost

SZEMÉLYN Turóczi-Trost Józ

SZÓCI Turóczi-Trost Józs ta í sz Moskó Tu 1 o budape berl egyeteme tan bölcsészetdokt tan okleve szerze El Temesvá főreálisko tan m forradal al egyet ta vo 1 zs leánygimnáz taná Szá kriti tanulmá jel különb folyóiratokb Kutatásai tár főkép mag né iroda hatá kapcsola megállapítá F tanulmány Hoff mes 1 Me Hen m kriti 1 Goe Wilh Meis ősala 1 Né kalando Magyarorszá 1 Dó Gyö X né irodalmá 1 Va Pé romanticizm 1 Fülem tárgytörténeté 1 Mag ele X né irodalmá 19 néme mag Simplicissi 1 Goe m természettu 1 Or népme 1 Bánk- né tárgytörténeté 1 Ste Geo 1 Kir Gyö eml 1 Új irán né irodalomtörtén kutatás 1 Bab mag es 1 Mag Robinso 1 Kertb 1 Neu Forschun Geschic deutsch-ung lit Beziehun 1 Stoffgeschie Schill Balla 1 Újab szerkes Ge Litera sorozat mely megjelen t Goet H Kieselst 1 Entwicklungsg ungarisc Litera 1 munk Wasserm 1 Goe önéletra 1 Sa al l m Unga Einr Weltliterat

15142

CÍM Turóczi-Tros

SZEMÉLY Turóczi-Tros Jó

SZÓC Turóczi-Tros Józ t s Mosk T budap ber egyetem ta bölcsészetdok ta oklev szerz E Temesv főreálisk ta forrada a egye t v z leánygimná tan Sz krit tanulm je külön folyóiratok Kutatása tá főké ma n irod hat kapcsol megállapít tanulmán Hof me M He krit Go Wil Mei ősal N kaland Magyarorsz D Gy n irodalm V P romanticiz Füle tárgytörténet Ma el n irodalm 1 ném ma Simpliciss Go természett O népm Bánk n tárgytörténet St Ge Ki Gy em Ú irá n irodalomtörté kutatá Ba ma e Ma Robins Kert Ne Forschu Geschi deutsch-un li Beziehu Stoffgeschi Schil Ball Úja szerke G Liter soroza mel megjele Goe Kiesels Entwicklungs ungaris Liter mun Wasser Go önéletr S a Ung Ein Weltlitera

1514

CÍ Turóczi-Tro

SZEMÉL Turóczi-Tro J

SZÓ Turóczi-Tro Jó Mos buda be egyete t bölcsészetdo t okle szer Temes főreális t forrad egy leánygimn ta S kri tanul j külö folyóirato Kutatás t fők m iro ha kapcso megállapí tanulmá Ho m H kri G Wi Me ősa kalan Magyarors G irodal romantici Fül tárgytörténe M e irodal né m Simplicis G természet nép Bán tárgytörténe S G K G e ir irodalomtört kutat B m M Robin Ker N Forsch Gesch deutsch-u l Bezieh Stoffgesch Schi Bal Új szerk Lite soroz me megjel Go Kiesel Entwicklung ungari Lite mu Wasse G önélet Un Ei Weltliter