15143.htm

CÍMSZÓ: Tuszkai

SZEMÉLYNÉV: Tuszkai Ödön

SZÓCIKK: "Tuszkai Ödön, gynekológus, orvostani író, szül. Székesfehérváron 1863. A budapesti egyetemen 1888. orvosi oklevelet szerzett. 1902 óta marienbadi fürdőorvos. Tizennégy esztendeig a Pester Medicinisch-chirurgische Presse tekintélyes orvosi szaklap szerkesztője volt. A világháború alatt az egyik fővárosi helyőrségi kórház sebészeti osztályát vezette. A nőgyógyászatra, gyermekgyógyászatra, az ifjúság testnevelésére és nemi felvilágosítására, a társadalmi egészségügyre vonatkozó számos tanulmánya magyar, német, francia és angol szakfolyóiratokban jelent meg. Önálló munkái: Klinikai szülészeti műtétek (1892); Zur Frage der Hyperemesis gravidarum (1895); Über den Zusammenhang zwischen Uterus und Magenleiden (1900); Szivbántalmak a terhesség alatt (1901); Mentőőrség szervezete az iskolákban (1912); Reformgondolatok (1918); Cultura és hygiene (1913); Újabb irány a nőgyógyászaiban és szülészetben (1916); Embergazdaság (1921); Menschenökonomie (1922); Das hygienische Prinzip in der Volkswirtschaftslehre (1926)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5143. címszó a lexikon => 915. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15143.htm

CÍMSZÓ: Tuszkai

SZEMÉLYNÉV: Tuszkai Ödön

SZÓCIKK: Tuszkai Ödön, gynekológus, orvostani író, szül. Székesfehérváron 1863. A budapesti egyetemen 1888. orvosi oklevelet szerzett. 1902 óta marienbadi fürdőorvos. Tizennégy esztendeig a Pester Medicinisch-chirurgische Presse tekintélyes orvosi szaklap szerkesztője volt. A világháború alatt az egyik fővárosi helyőrségi kórház sebészeti osztályát vezette. A nőgyógyászatra, gyermekgyógyászatra, az ifjúság testnevelésére és nemi felvilágosítására, a társadalmi egészségügyre vonatkozó számos tanulmánya magyar, német, francia és angol szakfolyóiratokban jelent meg. Önálló munkái: Klinikai szülészeti műtétek 1892 ; Zur Frage der Hyperemesis gravidarum 1895 ; Über den Zusammenhang zwischen Uterus und Magenleiden 1900 ; Szivbántalmak a terhesség alatt 1901 ; Mentőőrség szervezete az iskolákban 1912 ; Reformgondolatok 1918 ; Cultura és hygiene 1913 ; Újabb irány a nőgyógyászaiban és szülészetben 1916 ; Embergazdaság 1921 ; Menschenökonomie 1922 ; Das hygienische Prinzip in der Volkswirtschaftslehre 1926 .

15143.ht

CÍMSZÓ Tuszka

SZEMÉLYNÉV Tuszka Ödö

SZÓCIKK Tuszka Ödön gynekológus orvostan író szül Székesfehérváro 1863 budapest egyeteme 1888 orvos oklevele szerzett 190 ót marienbad fürdőorvos Tizennég esztendei Peste Medicinisch-chirurgisch Press tekintélye orvos szakla szerkesztőj volt világhábor alat a egyi főváros helyőrség kórhá sebészet osztályá vezette nőgyógyászatra gyermekgyógyászatra a ifjúsá testnevelésér é nem felvilágosítására társadalm egészségügyr vonatkoz számo tanulmány magyar német franci é ango szakfolyóiratokba jelen meg Önáll munkái Klinika szülészet műtéte 189 Zu Frag de Hyperemesi gravidaru 189 Übe de Zusammenhan zwische Uteru un Magenleide 190 Szivbántalma terhessé alat 190 Mentőőrsé szervezet a iskolákba 191 Reformgondolato 191 Cultur é hygien 191 Újab irán nőgyógyászaiba é szülészetbe 191 Embergazdasá 192 Menschenökonomi 192 Da hygienisch Prinzi i de Volkswirtschaftslehr 192

15143.h

CÍMSZ Tuszk

SZEMÉLYNÉ Tuszk Öd

SZÓCIK Tuszk Ödö gynekológu orvosta ír szü Székesfehérvár 186 budapes egyetem 188 orvo oklevel szerzet 19 ó marienba fürdőorvo Tizenné esztende Pest Medicinisch-chirurgisc Pres tekintély orvo szakl szerkesztő vol világhábo ala egy főváro helyőrsé kórh sebésze osztály vezett nőgyógyászatr gyermekgyógyászatr ifjús testnevelésé ne felvilágosításár társadal egészségügy vonatko szám tanulmán magya néme franc ang szakfolyóiratokb jele me Önál munká Klinik szülésze műtét 18 Z Fra d Hyperemes gravidar 18 Üb d Zusammenha zwisch Uter u Magenleid 19 Szivbántalm terhess ala 19 Mentőőrs szerveze iskolákb 19 Reformgondolat 19 Cultu hygie 19 Úja irá nőgyógyászaib szülészetb 19 Embergazdas 19 Menschenökonom 19 D hygienisc Prinz d Volkswirtschaftsleh 19

15143.

CÍMS Tusz

SZEMÉLYN Tusz Ö

SZÓCI Tusz Öd gynekológ orvost í sz Székesfehérvá 18 budape egyete 18 orv okleve szerze 1 marienb fürdőorv Tizenn esztend Pes Medicinisch-chirurgis Pre tekintél orv szak szerkeszt vo világháb al eg fővár helyőrs kór sebész osztál vezet nőgyógyászat gyermekgyógyászat ifjú testnevelés n felvilágosításá társada egészségüg vonatk szá tanulmá magy ném fran an szakfolyóiratok jel m Öná munk Klini szülész műté 1 Fr Hypereme gravida 1 Ü Zusammenh zwisc Ute Magenlei 1 Szivbántal terhes al 1 Mentőőr szervez iskolák 1 Reformgondola 1 Cult hygi 1 Új ir nőgyógyászai szülészet 1 Embergazda 1 Menschenökono 1 hygienis Prin Volkswirtschaftsle 1

15143

CÍM Tus

SZEMÉLY Tus

SZÓC Tus Ö gynekoló orvos s Székesfehérv 1 budap egyet 1 or oklev szerz marien fürdőor Tizen eszten Pe Medicinisch-chirurgi Pr tekinté or sza szerkesz v világhá a e fővá helyőr kó sebés osztá veze nőgyógyásza gyermekgyógyásza ifj testnevelé felvilágosítás társad egészségü vonat sz tanulm mag né fra a szakfolyóirato je Ön mun Klin szülés műt F Hyperem gravid Zusammen zwis Ut Magenle Szivbánta terhe a Mentőő szerve iskolá Reformgondol Cul hyg Ú i nőgyógyásza szülésze Embergazd Menschenökon hygieni Pri Volkswirtschaftsl

1514

CÍ Tu

SZEMÉL Tu

SZÓ Tu gynekol orvo Székesfehér buda egye o okle szer marie fürdőo Tize eszte P Medicinisch-chirurg P tekint o sz szerkes világh főv helyő k sebé oszt vez nőgyógyász gyermekgyógyász if testnevel felvilágosítá társa egészség vona s tanul ma n fr szakfolyóirat j Ö mu Kli szülé mű Hypere gravi Zusamme zwi U Magenl Szivbánt terh Mentő szerv iskol Reformgondo Cu hy nőgyógyász szülész Embergaz Menschenöko hygien Pr Volkswirtschafts