15147.htm

CÍMSZÓ: Uj Kelet

SZÓCIKK: Uj Kelet, zsidó politikai napilap Kolozsváron. 1918. december 19. mint hetilap indult meg Marton Ernő szerkesztésében, aki a lapvállalat alapítója volt. Programja szerint a zsidóság kulturális törekvéseit és a kisebbségi önrendelkezés eszméit szolgálta. Ezt az irányt megtartotta azután is, hogy 1920 aug. 17. napilappá alakult. Megindulásakor a szerkesztőség tagjai voltak : Ascher Lemil, Ben Ami, Darvas Simon, Faragó Miklós, Fischer József, Giszkalay János, Kaczér Illés, Knöpfler Bernát, Marton Ernő, Sas László, Szabó Imre, Újvári Péter. A felerészben pesti újságírókból álló szerkesztőségi gárda új hangot honosított meg a lap hasábjain és megindította az egész erdélyi sajtó modernizálódását. Az U. jelenlegi főszerkesztője Marton Ernő, felelős szerkesztője Jámbor Ferenc.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5147. címszó a lexikon => 916. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15147.htm

CÍMSZÓ: Uj Kelet

SZÓCIKK: Uj Kelet, zsidó politikai napilap Kolozsváron. 1918. december 19. mint hetilap indult meg Marton Ernő szerkesztésében, aki a lapvállalat alapítója volt. Programja szerint a zsidóság kulturális törekvéseit és a kisebbségi önrendelkezés eszméit szolgálta. Ezt az irányt megtartotta azután is, hogy 1920 aug. 17. napilappá alakult. Megindulásakor a szerkesztőség tagjai voltak : Ascher Lemil, Ben Ami, Darvas Simon, Faragó Miklós, Fischer József, Giszkalay János, Kaczér Illés, Knöpfler Bernát, Marton Ernő, Sas László, Szabó Imre, Újvári Péter. A felerészben pesti újságírókból álló szerkesztőségi gárda új hangot honosított meg a lap hasábjain és megindította az egész erdélyi sajtó modernizálódását. Az U. jelenlegi főszerkesztője Marton Ernő, felelős szerkesztője Jámbor Ferenc.

15147.ht

CÍMSZÓ U Kele

SZÓCIKK U Kelet zsid politika napila Kolozsváron 1918 decembe 19 min hetila indul me Marto Ern szerkesztésében ak lapvállala alapítój volt Programj szerin zsidósá kulturáli törekvései é kisebbség önrendelkezé eszméi szolgálta Ez a irány megtartott azutá is hog 192 aug 17 napilapp alakult Megindulásako szerkesztősé tagja volta Asche Lemil Be Ami Darva Simon Farag Miklós Fische József Giszkala János Kaczé Illés Knöpfle Bernát Marto Ernő Sa László Szab Imre Újvár Péter felerészbe pest újságírókbó áll szerkesztőség gárd ú hango honosítot me la hasábjai é megindított a egés erdély sajt modernizálódását A U jelenleg főszerkesztőj Marto Ernő felelő szerkesztőj Jámbo Ferenc

15147.h

CÍMSZ Kel

SZÓCIK Kele zsi politik napil Kolozsváro 191 decemb 1 mi hetil indu m Mart Er szerkesztésébe a lapvállal alapító vol Program szeri zsidós kulturál törekvése kisebbsé önrendelkez eszmé szolgált E irán megtartot azut i ho 19 au 1 napilap alakul Megindulásak szerkesztős tagj volt Asch Lemi B Am Darv Simo Fara Mikló Fisch Józse Giszkal Jáno Kacz Illé Knöpfl Berná Mart Ern S Lászl Sza Imr Újvá Péte felerészb pes újságírókb ál szerkesztősé gár hang honosíto m l hasábja megindítot egé erdél saj modernizálódásá jelenle főszerkesztő Mart Ern felel szerkesztő Jámb Feren

15147.

CÍMS Ke

SZÓCI Kel zs politi napi Kolozsvár 19 decem m heti ind Mar E szerkesztéséb lapválla alapít vo Progra szer zsidó kulturá törekvés kisebbs önrendelke eszm szolgál irá megtarto azu h 1 a napila alaku Megindulása szerkesztő tag vol Asc Lem A Dar Sim Far Mikl Fisc Józs Giszka Ján Kac Ill Knöpf Bern Mar Er Lász Sz Im Újv Pét felerész pe újságírók á szerkesztős gá han honosít hasábj megindíto eg erdé sa modernizálódás jelenl főszerkeszt Mar Er fele szerkeszt Jám Fere

15147

CÍM K

SZÓC Ke z polit nap Kolozsvá 1 dece het in Ma szerkesztésé lapváll alapí v Progr sze zsid kultur törekvé kisebb önrendelk esz szolgá ir megtart az napil alak Megindulás szerkeszt ta vo As Le Da Si Fa Mik Fis Józ Giszk Já Ka Il Knöp Ber Ma E Lás S I Új Pé felerés p újságíró szerkesztő g ha honosí hasáb megindít e erd s modernizálódá jelen főszerkesz Ma E fel szerkesz Já Fer

1514SZÓ K poli na Kolozsv dec he i M szerkesztés lapvál alap Prog sz zsi kultu törekv kiseb önrendel es szolg i megtar a napi ala Megindulá szerkesz t v A L D S F Mi Fi Jó Gisz J K I Knö Be M Lá Ú P feleré újságír szerkeszt h honos hasá megindí er modernizálód jele főszerkes M fe szerkes J Fe