15150.htm

CÍMSZÓ: Újpest

SZÓCIKK: "Újpest, rend. tan. város Pest-Pilis-Solt-Kiskún vm.-ben 56.489 lakossal. A zsidó hitközség megalakulása a község alakulási idejével esik össze. 1831-ben gróf Károlyi István megyeri pusztájából nagyobb területet hasított ki szőlőültetés céljából. Ez ültetések kapcsán jöttek Ú.-re az első telepesek, közöttük - hogy bőrgyárat létesítsen - Lőwy Izsák (l. o.) nagysurányi származású Pesten lakó polgár is, Joachim és Bernát nevű testvéreivel. A község 1840. alakult meg Újmegyer néven 106 lakossal. A lakosság zsidó tagjai között a Lőwyeken kívül az Ehrenwald és Neuschloss családok szerepelnek és az ő szorgalmazásukra történt, hogy az alapítólevél biztosította a községben a polgári egyenlőséget, úgy hogy felekezeti különbség nélkül mindenki választó és választható volt, azonkívül rendszeresítette az ipari szabadságot is és kizárta a céhalakulások lehetőségét. Az első itt szereplő családok nevei: Boscowitz, Deutsch, Fornheim, Hecht, Lippner, Müller, Schwarz, Sonnenfeld, Weisz, Wilheim, Wolfner. E megszervezett községnek első törvénybírájául Lőwy Izsákot választották meg, aki hitsorsosait is, kik kb. 40- 50-en lehettek ezidőtájt, hitközségbe tömörítetté. Lőwyék mellett ez időben már Neuschloss Izsák is szerepelt, 1836. már előimádkozója is volt a hitközségnek, 1840. iskolát is állítanak fel, megszervezik a rabbihelyettesi állást s intézmények létesítéséről, elsősorban zsinagógáról gondoskodnak. Lőwy leszármazottai (Hermann és Adolf) alatt az iskola háromosztályos lesz, de 1861. anyagiak híján megszűnik, illetőleg magánkézbe megy át. A hitközség 1870-ben 350 családot számlál 1525 lélekkel, 1895-ben 3500, 1908-ban 5000 lélekkel. A jelenleg kb. 15,000 lelket, 4500 családot és ugyanannyi adófizetőt számláló község tagjai jórészt iparosok, munkások és kereskedők. Neuschloss Simont az elnöki székben Neuschloss Bernát, Ehrenwald Simon, Friedmann Ármin, Weisz Mór, Lichtmann Henrik, Führer Simon követték. A jelenlegi elnök: Kálmán Ödön, elöljárók : Antal Endre, Arányi Adolf, Deucht Lajos, Diamant Ignác, Gömöri Vilmos, Kis Sándor, Kuliner Henrik, Lissauer Lajos, (alelnök), Lőcsei Géza, Mezei Elek, Türk István, Zinner Manó; titkár : Walles Antal. A községnek ma kongresszusi jellege van, a hatodik községkerülethez tartozik. A rabbiság története a következő neveket mutatja fel: Stern Márk, Dessauer Mór, Stern (Szterényi) Albert, Schwarz I. H., Venetianer Lajos. A jelenlegi rabbinátus: Friedmann Dénes főrabbi és Liehtmann Mór rabbi. A község nevezetesebb főkántorai: Mátyás Mátyás, (jelenleg Wienben), Lineczky Bernát (jelenleg Budapesten), Grünwald Salamon (később Budapesten megh.), Fischer Henrik (jelenleg Wienben). Jelenleg: Klein Éliás. Két állandó temploma van: a Beniczky-utca 8. sz. alatt levő főtemplom, mely 1885. épült, kb. 1000 üléssel. Ezt a templomot a község nagy létszámára való tekintettel állandóan bővítik. Ezenkívül a Bocskay-utcai régi templom. A főünnepeken egy pótimaházat tart fenn a hitközség. Költségvetése megközelíti a 200,000 pengőt, mely összegnek jelentékeny részét az alkalmazottak fizetésére, továbbá szociális és kulturális célokra költik. A tomplom előcsarnokában elhelyezett hősi emléktábla 65 nevet említ meg. Ú. gyárváros, vállalatainak jelentékeny része zsidó tulajdon. A hitközség kb. 1000 kötetből álló könyvtárát a Venetianer egyesület gyűjteményével kezelik együtt. A község történetét a centenárium alkalmára (1930) Ugró Gyula, a város volt polgármestere írja meg. A hitközség intézményei és az égisze alatt működő egyesületek a következők : l. A Venetianer Lajos négyosztályú (fiú-leány vegyes) elemi iskola az 1921. év szept.-ben nyílt meg. Ma 6 osztállyal és 6 tanerővel rendelkezik. Első igazgatói Venetianer Lajos, majd Kálmán Ödön voltak, jelenleg : Friedmann Dénes. A növendékek jelenlegi létszáma : 250. A hitközség Talmud- Tóra iskoláját látogató növendékek száma kb. 200. 2. A Chevra Kadisát 184*. alapították 30 taggal. Elnökei voltak: Lippner Izrael, Schwarz Izsák, Wittmann Miksa, Hadi József, Klein Ignác és ezidőszerint: Arányi Adolf rézműárugyáros, aki nagy áldozatkészséggel létesítette az Ú.-i Aggok Házát és a Chevra Kadisa önálló székházát. Eleinte a hitközség székházában volt a Szentegylet, 1927 óta saját épületében. A tagok létszáma jelenleg : 1210. A temetési szertartások végzésén kívül jelentős jótékony működést fejt ki. 3. 1924 óta áll fenn az Aggok Háza. Befogadó képessége 20, kibővítés előtt áll. Elnöke: Arányi Adolf. 4. Jelentős kulturális működést fejt ki a három évtized óta fennálló Legényegyletből kifejlődött Venetianer Lajos Izraelita Közművelődési Egyesület. Előadásai, amelyeken az ország zsidó tudósai vesznek részt, népszerűek és látogatottak. Évente átlag 20 előadóestét rendez. A Kör könyveket ad ki és könyvtára is van. Elnöke : Barta Dezső. 5. A Nőegylet 1872. alakult meg. Főleg jótékonysági téren működik, van leányárvaháza és saját épülete, segélyezi a helybeli, külföldön tanuló egyetemi hallgatókat. Jelenleg 1000 tagot számlál. Eddigi elnökei: Lőwy Dávidné, Ehrenwald Simonné, Spitz Fáni, Hédervári Sámuelné, Leiner Józsefné, Quittner Katalin, Friedmann Árminné; jelenleg : Kálmán Ödönné. 6. A Nőegylet leány csoportja 1922. alakult meg. Eddigi elnökei: Venetianer Piroska, Ladányi Irma, Székely Ella, Lőwy Margit, Körösi Erzsébet, Deutsch Ilona; jelenleg: Liehtmann Aranka. A teadélutánok jövedelmét a külföldön tanuló főiskolai hallgatók javára fordítják és felruháznak évente 50-60 gyermeket. 1927 óta a téli időszakban a Leányegylet népkonyháján 90-100 gyermek részesül naponta ebédellátásban. 7. A Maszkil et Dal egylet 1901. alakult meg. Főcélja: a reászorulóknak kamatmentes kölcsönök nyújtása. Eddigi elnökei: Friedmann Ármin, Schreiber Gyula. 8. A Bikur Cholim betegsegélyző egylet. Elnöke: Arányi Adolf. 9. Solós Szeudósz egylet gondoskodik a szombat délutáni összejövetelekről, 150 taggal. Elnök : Lőcsei Géza. 10. Koma egylet, fedezi a szegények paszitáinak költségeit. Elnök : Lőcsei Géza. 11. A Venetianer cserkészcsapat, egyesíti magában a város zsidó vallású cserkészeit. Az ortodox hitközség 1866. alakult meg, ma kb. 100 családból áll. Rabbija : Goldmann Izrael, elnöke : Berger Sámuel."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5150. címszó a lexikon => 916. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15150.htm

CÍMSZÓ: Újpest

SZÓCIKK: Újpest, rend. tan. város Pest-Pilis-Solt-Kiskún vm.-ben 56.489 lakossal. A zsidó hitközség megalakulása a község alakulási idejével esik össze. 1831-ben gróf Károlyi István megyeri pusztájából nagyobb területet hasított ki szőlőültetés céljából. Ez ültetések kapcsán jöttek Ú.-re az első telepesek, közöttük - hogy bőrgyárat létesítsen - Lőwy Izsák l. o. nagysurányi származású Pesten lakó polgár is, Joachim és Bernát nevű testvéreivel. A község 1840. alakult meg Újmegyer néven 106 lakossal. A lakosság zsidó tagjai között a Lőwyeken kívül az Ehrenwald és Neuschloss családok szerepelnek és az ő szorgalmazásukra történt, hogy az alapítólevél biztosította a községben a polgári egyenlőséget, úgy hogy felekezeti különbség nélkül mindenki választó és választható volt, azonkívül rendszeresítette az ipari szabadságot is és kizárta a céhalakulások lehetőségét. Az első itt szereplő családok nevei: Boscowitz, Deutsch, Fornheim, Hecht, Lippner, Müller, Schwarz, Sonnenfeld, Weisz, Wilheim, Wolfner. E megszervezett községnek első törvénybírájául Lőwy Izsákot választották meg, aki hitsorsosait is, kik kb. 40- 50-en lehettek ezidőtájt, hitközségbe tömörítetté. Lőwyék mellett ez időben már Neuschloss Izsák is szerepelt, 1836. már előimádkozója is volt a hitközségnek, 1840. iskolát is állítanak fel, megszervezik a rabbihelyettesi állást s intézmények létesítéséről, elsősorban zsinagógáról gondoskodnak. Lőwy leszármazottai Hermann és Adolf alatt az iskola háromosztályos lesz, de 1861. anyagiak híján megszűnik, illetőleg magánkézbe megy át. A hitközség 1870-ben 350 családot számlál 1525 lélekkel, 1895-ben 3500, 1908-ban 5000 lélekkel. A jelenleg kb. 15,000 lelket, 4500 családot és ugyanannyi adófizetőt számláló község tagjai jórészt iparosok, munkások és kereskedők. Neuschloss Simont az elnöki székben Neuschloss Bernát, Ehrenwald Simon, Friedmann Ármin, Weisz Mór, Lichtmann Henrik, Führer Simon követték. A jelenlegi elnök: Kálmán Ödön, elöljárók : Antal Endre, Arányi Adolf, Deucht Lajos, Diamant Ignác, Gömöri Vilmos, Kis Sándor, Kuliner Henrik, Lissauer Lajos, alelnök , Lőcsei Géza, Mezei Elek, Türk István, Zinner Manó; titkár : Walles Antal. A községnek ma kongresszusi jellege van, a hatodik községkerülethez tartozik. A rabbiság története a következő neveket mutatja fel: Stern Márk, Dessauer Mór, Stern Szterényi Albert, Schwarz I. H., Venetianer Lajos. A jelenlegi rabbinátus: Friedmann Dénes főrabbi és Liehtmann Mór rabbi. A község nevezetesebb főkántorai: Mátyás Mátyás, jelenleg Wienben , Lineczky Bernát jelenleg Budapesten , Grünwald Salamon később Budapesten megh. , Fischer Henrik jelenleg Wienben . Jelenleg: Klein Éliás. Két állandó temploma van: a Beniczky-utca 8. sz. alatt levő főtemplom, mely 1885. épült, kb. 1000 üléssel. Ezt a templomot a község nagy létszámára való tekintettel állandóan bővítik. Ezenkívül a Bocskay-utcai régi templom. A főünnepeken egy pótimaházat tart fenn a hitközség. Költségvetése megközelíti a 200,000 pengőt, mely összegnek jelentékeny részét az alkalmazottak fizetésére, továbbá szociális és kulturális célokra költik. A tomplom előcsarnokában elhelyezett hősi emléktábla 65 nevet említ meg. Ú. gyárváros, vállalatainak jelentékeny része zsidó tulajdon. A hitközség kb. 1000 kötetből álló könyvtárát a Venetianer egyesület gyűjteményével kezelik együtt. A község történetét a centenárium alkalmára 1930 Ugró Gyula, a város volt polgármestere írja meg. A hitközség intézményei és az égisze alatt működő egyesületek a következők : l. A Venetianer Lajos négyosztályú fiú-leány vegyes elemi iskola az 1921. év szept.-ben nyílt meg. Ma 6 osztállyal és 6 tanerővel rendelkezik. Első igazgatói Venetianer Lajos, majd Kálmán Ödön voltak, jelenleg : Friedmann Dénes. A növendékek jelenlegi létszáma : 250. A hitközség Talmud- Tóra iskoláját látogató növendékek száma kb. 200. 2. A Chevra Kadisát 184*. alapították 30 taggal. Elnökei voltak: Lippner Izrael, Schwarz Izsák, Wittmann Miksa, Hadi József, Klein Ignác és ezidőszerint: Arányi Adolf rézműárugyáros, aki nagy áldozatkészséggel létesítette az Ú.-i Aggok Házát és a Chevra Kadisa önálló székházát. Eleinte a hitközség székházában volt a Szentegylet, 1927 óta saját épületében. A tagok létszáma jelenleg : 1210. A temetési szertartások végzésén kívül jelentős jótékony működést fejt ki. 3. 1924 óta áll fenn az Aggok Háza. Befogadó képessége 20, kibővítés előtt áll. Elnöke: Arányi Adolf. 4. Jelentős kulturális működést fejt ki a három évtized óta fennálló Legényegyletből kifejlődött Venetianer Lajos Izraelita Közművelődési Egyesület. Előadásai, amelyeken az ország zsidó tudósai vesznek részt, népszerűek és látogatottak. Évente átlag 20 előadóestét rendez. A Kör könyveket ad ki és könyvtára is van. Elnöke : Barta Dezső. 5. A Nőegylet 1872. alakult meg. Főleg jótékonysági téren működik, van leányárvaháza és saját épülete, segélyezi a helybeli, külföldön tanuló egyetemi hallgatókat. Jelenleg 1000 tagot számlál. Eddigi elnökei: Lőwy Dávidné, Ehrenwald Simonné, Spitz Fáni, Hédervári Sámuelné, Leiner Józsefné, Quittner Katalin, Friedmann Árminné; jelenleg : Kálmán Ödönné. 6. A Nőegylet leány csoportja 1922. alakult meg. Eddigi elnökei: Venetianer Piroska, Ladányi Irma, Székely Ella, Lőwy Margit, Körösi Erzsébet, Deutsch Ilona; jelenleg: Liehtmann Aranka. A teadélutánok jövedelmét a külföldön tanuló főiskolai hallgatók javára fordítják és felruháznak évente 50-60 gyermeket. 1927 óta a téli időszakban a Leányegylet népkonyháján 90-100 gyermek részesül naponta ebédellátásban. 7. A Maszkil et Dal egylet 1901. alakult meg. Főcélja: a reászorulóknak kamatmentes kölcsönök nyújtása. Eddigi elnökei: Friedmann Ármin, Schreiber Gyula. 8. A Bikur Cholim betegsegélyző egylet. Elnöke: Arányi Adolf. 9. Solós Szeudósz egylet gondoskodik a szombat délutáni összejövetelekről, 150 taggal. Elnök : Lőcsei Géza. 10. Koma egylet, fedezi a szegények paszitáinak költségeit. Elnök : Lőcsei Géza. 11. A Venetianer cserkészcsapat, egyesíti magában a város zsidó vallású cserkészeit. Az ortodox hitközség 1866. alakult meg, ma kb. 100 családból áll. Rabbija : Goldmann Izrael, elnöke : Berger Sámuel.

15150.ht

CÍMSZÓ Újpes

SZÓCIKK Újpest rend tan váro Pest-Pilis-Solt-Kiskú vm.-be 56.48 lakossal zsid hitközsé megalakulás közsé alakulás idejéve esi össze 1831-be gró Károly Istvá megyer pusztájábó nagyob területe hasítot k szőlőülteté céljából E ültetése kapcsá jötte Ú.-r a els telepesek közöttü hog bőrgyára létesítse Lőw Izsá l o nagysurány származás Peste lak polgá is Joachi é Berná nev testvéreivel közsé 1840 alakul me Újmegye néve 10 lakossal lakossá zsid tagja közöt Lőwyeke kívü a Ehrenwal é Neuschlos családo szerepelne é a szorgalmazásukr történt hog a alapítólevé biztosított községbe polgár egyenlőséget úg hog felekezet különbsé nélkü mindenk választ é választhat volt azonkívü rendszeresített a ipar szabadságo i é kizárt céhalakuláso lehetőségét A els it szerepl családo nevei Boscowitz Deutsch Fornheim Hecht Lippner Müller Schwarz Sonnenfeld Weisz Wilheim Wolfner megszervezet községne els törvénybírájáu Lőw Izsáko választottá meg ak hitsorsosai is ki kb 40 50-e lehette ezidőtájt hitközségb tömörítetté Lőwyé mellet e időbe má Neuschlos Izsá i szerepelt 1836 má előimádkozój i vol hitközségnek 1840 iskolá i állítana fel megszervezi rabbihelyettes állás intézménye létesítéséről elsősorba zsinagógáró gondoskodnak Lőw leszármazotta Herman é Adol alat a iskol háromosztályo lesz d 1861 anyagia híjá megszűnik illetőle magánkézb meg át hitközsé 1870-be 35 családo számlá 152 lélekkel 1895-be 3500 1908-ba 500 lélekkel jelenle kb 15,00 lelket 450 családo é ugyananny adófizető számlál közsé tagja jórész iparosok munkáso é kereskedők Neuschlos Simon a elnök székbe Neuschlos Bernát Ehrenwal Simon Friedman Ármin Weis Mór Lichtman Henrik Führe Simo követték jelenleg elnök Kálmá Ödön elöljáró Anta Endre Arány Adolf Deuch Lajos Diaman Ignác Gömör Vilmos Ki Sándor Kuline Henrik Lissaue Lajos alelnö Lőcse Géza Meze Elek Tür István Zinne Manó titká Walle Antal községne m kongresszus jelleg van hatodi községkerülethe tartozik rabbisá történet következ neveke mutatj fel Ster Márk Dessaue Mór Ster Szterény Albert Schwar I H. Venetiane Lajos jelenleg rabbinátus Friedman Déne főrabb é Liehtman Mó rabbi közsé nevezeteseb főkántorai Mátyá Mátyás jelenle Wienbe Lineczk Berná jelenle Budapeste Grünwal Salamo későb Budapeste megh Fische Henri jelenle Wienbe Jelenleg Klei Éliás Ké álland templom van Beniczky-utc 8 sz alat lev főtemplom mel 1885 épült kb 100 üléssel Ez templomo közsé nag létszámár val tekintette állandóa bővítik Ezenkívü Bocskay-utca rég templom főünnepeke eg pótimaháza tar fen hitközség Költségvetés megközelít 200,00 pengőt mel összegne jelentéken részé a alkalmazotta fizetésére tovább szociáli é kulturáli célokr költik tomplo előcsarnokába elhelyezet hős emléktábl 6 neve emlí meg Ú gyárváros vállalataina jelentéken rész zsid tulajdon hitközsé kb 100 kötetbő áll könyvtárá Venetiane egyesüle gyűjteményéve kezeli együtt közsé történeté centenáriu alkalmár 193 Ugr Gyula váro vol polgármester írj meg hitközsé intézménye é a égisz alat működ egyesülete következő l Venetiane Lajo négyosztály fiú-leán vegye elem iskol a 1921 é szept.-be nyíl meg M osztállya é tanerőve rendelkezik Els igazgató Venetiane Lajos maj Kálmá Ödö voltak jelenle Friedman Dénes növendéke jelenleg létszám 250 hitközsé Talmud Tór iskolájá látogat növendéke szám kb 200 2 Chevr Kadisá 184* alapítottá 3 taggal Elnöke voltak Lippne Izrael Schwar Izsák Wittman Miksa Had József Klei Igná é ezidőszerint Arány Adol rézműárugyáros ak nag áldozatkészségge létesített a Ú.- Aggo Házá é Chevr Kadis önáll székházát Eleint hitközsé székházába vol Szentegylet 192 ót sajá épületében tago létszám jelenle 1210 temetés szertartáso végzésé kívü jelentő jótékon működés fej ki 3 192 ót ál fen a Aggo Háza Befogad képesség 20 kibővíté előt áll Elnöke Arány Adolf 4 Jelentő kulturáli működés fej k háro évtize ót fennáll Legényegyletbő kifejlődöt Venetiane Lajo Izraelit Közművelődés Egyesület Előadásai amelyeke a orszá zsid tudósa veszne részt népszerűe é látogatottak Évent átla 2 előadóesté rendez Kö könyveke a k é könyvtár i van Elnök Bart Dezső 5 Nőegyle 1872 alakul meg Főle jótékonyság tére működik va leányárvaház é sajá épülete segélyez helybeli külföldö tanul egyetem hallgatókat Jelenle 100 tago számlál Eddig elnökei Lőw Dávidné Ehrenwal Simonné Spit Fáni Hédervár Sámuelné Leine Józsefné Quittne Katalin Friedman Árminné jelenle Kálmá Ödönné 6 Nőegyle leán csoportj 1922 alakul meg Eddig elnökei Venetiane Piroska Ladány Irma Székel Ella Lőw Margit Körös Erzsébet Deutsc Ilona jelenleg Liehtman Aranka teadélutáno jövedelmé külföldö tanul főiskola hallgató javár fordítjá é felruházna évent 50-6 gyermeket 192 ót tél időszakba Leányegyle népkonyhájá 90-10 gyerme részesü napont ebédellátásban 7 Maszki e Da egyle 1901 alakul meg Főcélja reászorulókna kamatmente kölcsönö nyújtása Eddig elnökei Friedman Ármin Schreibe Gyula 8 Biku Choli betegsegélyz egylet Elnöke Arány Adolf 9 Soló Szeudós egyle gondoskodi szomba délután összejövetelekről 15 taggal Elnö Lőcse Géza 10 Kom egylet fedez szegénye paszitáina költségeit Elnö Lőcse Géza 11 Venetiane cserkészcsapat egyesít magába váro zsid vallás cserkészeit A ortodo hitközsé 1866 alakul meg m kb 10 családbó áll Rabbij Goldman Izrael elnök Berge Sámuel

15150.h

CÍMSZ Újpe

SZÓCIK Újpes ren ta vár Pest-Pilis-Solt-Kisk vm.-b 56.4 lakossa zsi hitközs megalakulá közs alakulá idejév es össz 1831-b gr Károl Istv megye pusztájáb nagyo terület hasíto szőlőültet céljábó ültetés kapcs jött Ú.- el telepese között ho bőrgyár létesíts Lő Izs nagysurán származá Pest la polg i Joach Bern ne testvéreive közs 184 alaku m Újmegy név 1 lakossa lakoss zsi tagj közö Lőwyek kív Ehrenwa Neuschlo család szerepeln szorgalmazásuk történ ho alapítólev biztosítot községb polgá egyenlősége ú ho felekeze különbs nélk minden válasz választha vol azonkív rendszeresítet ipa szabadság kizár céhalakulás lehetőségé el i szerep család neve Boscowit Deutsc Fornhei Hech Lippne Mülle Schwar Sonnenfel Weis Wilhei Wolfne megszerveze községn el törvénybírájá Lő Izsák választott me a hitsorsosa i k k 4 50- lehett ezidőtáj hitközség tömörített Lőwy melle időb m Neuschlo Izs szerepel 183 m előimádkozó vo hitközségne 184 iskol állítan fe megszervez rabbihelyette állá intézmény létesítésérő elsősorb zsinagógár gondoskodna Lő leszármazott Herma Ado ala isko háromosztály les 186 anyagi híj megszűni illetől magánkéz me á hitközs 1870-b 3 család száml 15 lélekke 1895-b 350 1908-b 50 lélekke jelenl k 15,0 lelke 45 család ugyanann adófizet számlá közs tagj jórés iparoso munkás kereskedő Neuschlo Simo elnö székb Neuschlo Berná Ehrenwa Simo Friedma Ármi Wei Mó Lichtma Henri Führ Sim követté jelenle elnö Kálm Ödö elöljár Ant Endr Arán Adol Deuc Lajo Diama Igná Gömö Vilmo K Sándo Kulin Henri Lissau Lajo aleln Lőcs Géz Mez Ele Tü Istvá Zinn Man titk Wall Anta községn kongresszu jelle va hatod községkerületh tartozi rabbis történe követke nevek mutat fe Ste Már Dessau Mó Ste Szterén Alber Schwa H Venetian Lajo jelenle rabbinátu Friedma Dén főrab Liehtma M rabb közs nevezetese főkántora Máty Mátyá jelenl Wienb Linecz Bern jelenl Budapest Grünwa Salam késő Budapest meg Fisch Henr jelenl Wienb Jelenle Kle Éliá K állan templo va Beniczky-ut s ala le főtemplo me 188 épül k 10 ülésse E templom közs na létszámá va tekintett állandó bővíti Ezenkív Bocskay-utc ré templo főünnepek e pótimaház ta fe hitközsé Költségveté megközelí 200,0 pengő me összegn jelentéke rész alkalmazott fizetésér továb szociál kulturál célok költi tompl előcsarnokáb elhelyeze hő emléktáb nev eml me gyárváro vállalatain jelentéke rés zsi tulajdo hitközs k 10 kötetb ál könyvtár Venetian egyesül gyűjteményév kezel együt közs történet centenári alkalmá 19 Ug Gyul vár vo polgármeste ír me hitközs intézmény égis ala műkö egyesület következ Venetian Laj négyosztál fiú-leá vegy ele isko 192 szept.-b nyí me osztálly tanerőv rendelkezi El igazgat Venetian Lajo ma Kálm Öd volta jelenl Friedma Déne növendék jelenle létszá 25 hitközs Talmu Tó iskoláj látoga növendék szá k 20 Chev Kadis 184 alapított tagga Elnök volta Lippn Izrae Schwa Izsá Wittma Miks Ha Józse Kle Ign ezidőszerin Arán Ado rézműárugyáro a na áldozatkészségg létesítet Ú. Agg Ház Chev Kadi önál székházá Elein hitközs székházáb vo Szentegyle 19 ó saj épületébe tag létszá jelenl 121 temeté szertartás végzés kív jelent jótéko működé fe k 19 ó á fe Agg Ház Befoga képessé 2 kibővít elő ál Elnök Arán Adol Jelent kulturál működé fe hár évtiz ó fennál Legényegyletb kifejlődö Venetian Laj Izraeli Közművelődé Egyesüle Előadása amelyek orsz zsi tudós veszn rész népszerű látogatotta Éven átl előadóest rende K könyvek könyvtá va Elnö Bar Dezs Nőegyl 187 alaku me Fől jótékonysá tér működi v leányárvahá saj épület segélye helybel külföld tanu egyete hallgatóka Jelenl 10 tag számlá Eddi elnöke Lő Dávidn Ehrenwa Simonn Spi Fán Hédervá Sámueln Lein Józsefn Quittn Katali Friedma Árminn jelenl Kálm Ödönn Nőegyl leá csoport 192 alaku me Eddi elnöke Venetian Pirosk Ladán Irm Széke Ell Lő Margi Körö Erzsébe Deuts Ilon jelenle Liehtma Arank teadélután jövedelm külföld tanu főiskol hallgat javá fordítj felruházn éven 50- gyermeke 19 ó té időszakb Leányegyl népkonyháj 90-1 gyerm részes napon ebédellátásba Maszk D egyl 190 alaku me Főcélj reászorulókn kamatment kölcsön nyújtás Eddi elnöke Friedma Ármi Schreib Gyul Bik Chol betegsegély egyle Elnök Arán Adol Sol Szeudó egyl gondoskod szomb délutá összejövetelekrő 1 tagga Eln Lőcs Géz 1 Ko egyle fede szegény paszitáin költségei Eln Lőcs Géz 1 Venetian cserkészcsapa egyesí magáb vár zsi vallá cserkészei ortod hitközs 186 alaku me k 1 családb ál Rabbi Goldma Izrae elnö Berg Sámue

15150.

CÍMS Újp

SZÓCI Újpe re t vá Pest-Pilis-Solt-Kis vm.- 56. lakoss zs hitköz megalakul köz alakul idejé e öss 1831- g Káro Ist megy pusztájá nagy terüle hasít szőlőülte céljáb ülteté kapc jöt Ú. e telepes közöt h bőrgyá létesít L Iz nagysurá származ Pes l pol Joac Ber n testvéreiv köz 18 alak Újmeg né lakoss lakos zs tag köz Lőwye kí Ehrenw Neuschl csalá szerepel szorgalmazásu törté h alapítóle biztosíto község polg egyenlőség h felekez különb nél minde válas választh vo azonkí rendszeresíte ip szabadsá kizá céhalakulá lehetőség e szere csalá nev Boscowi Deuts Fornhe Hec Lippn Müll Schwa Sonnenfe Wei Wilhe Wolfn megszervez község e törvénybíráj L Izsá választot m hitsorsos 50 lehet ezidőtá hitközsé tömörítet Lőw mell idő Neuschl Iz szerepe 18 előimádkoz v hitközségn 18 isko állíta f megszerve rabbihelyett áll intézmén létesítésér elsősor zsinagógá gondoskodn L leszármazot Herm Ad al isk háromosztál le 18 anyag hí megszűn illető magánké m hitköz 1870- csalá szám 1 lélekk 1895- 35 1908- 5 lélekk jelen 15, lelk 4 csalá ugyanan adófize száml köz tag jóré iparos munká keresked Neuschl Sim eln szék Neuschl Bern Ehrenw Sim Friedm Árm We M Lichtm Henr Füh Si követt jelenl eln Kál Öd elöljá An End Ará Ado Deu Laj Diam Ign Göm Vilm Sánd Kuli Henr Lissa Laj alel Lőc Gé Me El T Istv Zin Ma tit Wal Ant község kongressz jell v hato községkerület tartoz rabbi történ követk neve muta f St Má Dessa M St Szteré Albe Schw Venetia Laj jelenl rabbinát Friedm Dé főra Liehtm rab köz nevezetes főkántor Mát Máty jelen Wien Linec Ber jelen Budapes Grünw Sala kés Budapes me Fisc Hen jelen Wien Jelenl Kl Éli álla templ v Beniczky-u al l főtempl m 18 épü 1 üléss templo köz n létszám v tekintet álland bővít Ezenkí Bocskay-ut r templ főünnepe pótimahá t f hitközs Költségvet megközel 200, peng m összeg jelenték rés alkalmazot fizetésé tová szociá kulturá célo költ tomp előcsarnoká elhelyez h emléktá ne em m gyárvár vállalatai jelenték ré zs tulajd hitköz 1 kötet á könyvtá Venetia egyesü gyűjteményé keze együ köz történe centenár alkalm 1 U Gyu vá v polgármest í m hitköz intézmén égi al műk egyesüle követke Venetia La négyosztá fiú-le veg el isk 19 szept.- ny m osztáll tanerő rendelkez E igazga Venetia Laj m Kál Ö volt jelen Friedm Dén növendé jelenl létsz 2 hitköz Talm T iskolá látog növendé sz 2 Che Kadi 18 alapítot tagg Elnö volt Lipp Izra Schw Izs Wittm Mik H Józs Kl Ig ezidőszeri Ará Ad rézműárugyár n áldozatkészség létesíte Ú Ag Há Che Kad öná székház Elei hitköz székházá v Szentegyl 1 sa épületéb ta létsz jelen 12 temet szertartá végzé kí jelen jóték működ f 1 f Ag Há Befog képess kibőví el á Elnö Ará Ado Jelen kulturá működ f há évti fenná Legényegylet kifejlőd Venetia La Izrael Közművelőd Egyesül Előadás amelye ors zs tudó vesz rés népszer látogatott Éve át előadóes rend könyve könyvt v Eln Ba Dez Nőegy 18 alak m Fő jótékonys té működ leányárvah sa épüle segély helybe külföl tan egyet hallgatók Jelen 1 ta száml Edd elnök L Dávid Ehrenw Simon Sp Fá Héderv Sámuel Lei József Quitt Katal Friedm Ármin jelen Kál Ödön Nőegy le csopor 19 alak m Edd elnök Venetia Piros Ladá Ir Szék El L Marg Kör Erzséb Deut Ilo jelenl Liehtm Aran teadélutá jövedel külföl tan főisko hallga jav fordít felruház éve 50 gyermek 1 t időszak Leányegy népkonyhá 90- gyer része napo ebédellátásb Masz egy 19 alak m Főcél reászorulók kamatmen kölcsö nyújtá Edd elnök Friedm Árm Schrei Gyu Bi Cho betegsegél egyl Elnö Ará Ado So Szeud egy gondosko szom délut összejövetelekr tagg El Lőc Gé K egyl fed szegén paszitái költsége El Lőc Gé Venetia cserkészcsap egyes magá vá zs vall cserkésze orto hitköz 18 alak m család á Rabb Goldm Izra eln Ber Sámu

15150

CÍM Új

SZÓC Újp r v Pest-Pilis-Solt-Ki vm. 56 lakos z hitkö megalaku kö alaku idej ös 1831 Kár Is meg pusztáj nag terül hasí szőlőült céljá ültet kap jö Ú telepe közö bőrgy létesí I nagysur szárma Pe po Joa Be testvérei kö 1 ala Újme n lakos lako z ta kö Lőwy k Ehren Neusch csal szerepe szorgalmazás tört alapítól biztosít közsé pol egyenlősé feleke külön né mind vála választ v azonk rendszeresít i szabads kiz céhalakul lehetősé szer csal ne Boscow Deut Fornh He Lipp Mül Schw Sonnenf We Wilh Wolf megszerve közsé törvénybírá Izs választo hitsorso 5 lehe ezidőt hitközs tömöríte Lő mel id Neusch I szerep 1 előimádko hitközség 1 isk állít megszerv rabbihelyet ál intézmé létesítésé elsőso zsinagóg gondoskod leszármazo Her A a is háromosztá l 1 anya h megszű illet magánk hitkö 1870 csal szá lélek 1895 3 1908 lélek jele 15 lel csal ugyana adófiz szám kö ta jór iparo munk kereske Neusch Si el szé Neusch Ber Ehren Si Fried Ár W Licht Hen Fü S követ jelen el Ká Ö elölj A En Ar Ad De La Dia Ig Gö Vil Sán Kul Hen Liss La ale Lő G M E Ist Zi M ti Wa An közsé kongress jel hat községkerüle tarto rabb törté követ nev mut S M Dess S Szter Alb Sch Veneti La jelen rabbiná Fried D főr Lieht ra kö nevezete főkánto Má Mát jele Wie Line Be jele Budape Grün Sal ké Budape m Fis He jele Wie Jelen K Él áll temp Beniczky- a főtemp 1 ép ülés templ kö létszá tekinte állan bőví Ezenk Bocskay-u temp főünnep pótimah hitköz Költségve megköze 200 pen össze jelenté ré alkalmazo fizetés tov szoci kultur cél köl tom előcsarnok elhelye emlékt n e gyárvá vállalata jelenté r z tulaj hitkö köte könyvt Veneti egyes gyűjtemény kez egy kö történ centená alkal Gy v polgármes hitkö intézmé ég a mű egyesül követk Veneti L négyoszt fiú-l ve e is 1 szept. n osztál taner rendelke igazg Veneti La Ká vol jele Fried Dé növend jelen léts hitkö Tal iskol láto növend s Ch Kad 1 alapíto tag Eln vol Lip Izr Sch Iz Witt Mi Józ K I ezidőszer Ar A rézműárugyá áldozatkészsé létesít A H Ch Ka ön székhá Ele hitkö székház Szentegy s épületé t léts jele 1 teme szertart végz k jele jóté műkö A H Befo képes kibőv e Eln Ar Ad Jele kultur műkö h évt fenn Legényegyle kifejlő Veneti L Izrae Közművelő Egyesü Előadá amely or z tud ves ré népsze látogatot Év á előadóe ren könyv könyv El B De Nőeg 1 ala F jótékony t műkö leányárva s épül segél helyb külfö ta egye hallgató Jele t szám Ed elnö Dávi Ehren Simo S F Héder Sámue Le Józse Quit Kata Fried Ármi jele Ká Ödö Nőeg l csopo 1 ala Ed elnö Veneti Piro Lad I Szé E Mar Kö Erzsé Deu Il jelen Lieht Ara teadélut jövede külfö ta főisk hallg ja fordí felruhá év 5 gyerme idősza Leányeg népkonyh 90 gye rész nap ebédellátás Mas eg 1 ala Főcé reászoruló kamatme kölcs nyújt Ed elnö Fried Ár Schre Gy B Ch betegsegé egy Eln Ar Ad S Szeu eg gondosk szo délu összejövetelek tag E Lő G egy fe szegé paszitá költség E Lő G Veneti cserkészcsa egye mag v z val cserkész ort hitkö 1 ala csalá Rab Gold Izr el Be Sám

1515

CÍ Ú

SZÓ Új Pest-Pilis-Solt-K vm 5 lako hitk megalak k alak ide ö 183 Ká I me pusztá na terü has szőlőül célj ülte ka j telep köz bőrg létes nagysu szárm P p Jo B testvére k al Újm lako lak t k Lőw Ehre Neusc csa szerep szorgalmazá tör alapító biztosí közs po egyenlős felek külö n min vál válasz azon rendszeresí szabad ki céhalaku lehetős sze csa n Bosco Deu Forn H Lip Mü Sch Sonnen W Wil Wol megszerv közs törvénybír Iz választ hitsors leh ezidő hitköz tömörít L me i Neusc szere előimádk hitközsé is állí megszer rabbihelye á intézm létesítés elsős zsinagó gondosko leszármaz He i háromoszt any megsz ille magán hitk 187 csa sz léle 189 190 léle jel 1 le csa ugyan adófi szá k t jó ipar mun keresk Neusc S e sz Neusc Be Ehre S Frie Á Lich He F köve jele e K elöl E A A D L Di I G Vi Sá Ku He Lis L al L Is Z t W A közs kongres je ha községkerül tart rab tört köve ne mu Des Szte Al Sc Venet L jele rabbin Frie fő Lieh r k nevezet főkánt M Má jel Wi Lin B jel Budap Grü Sa k Budap Fi H jel Wi Jele É ál tem Beniczky főtem é ülé temp k létsz tekint álla bőv Ezen Bocskay- tem főünne pótima hitkö Költségv megköz 20 pe össz jelent r alkalmaz fizeté to szoc kultu cé kö to előcsarno elhely emlék gyárv vállalat jelent tula hitk köt könyv Venet egye gyűjtemén ke eg k törté centen alka G polgárme hitk intézm é m egyesü követ Venet négyosz fiú- v i szept osztá tane rendelk igaz Venet L K vo jel Frie D növen jele lét hitk Ta isko lát növen C Ka alapít ta El vo Li Iz Sc I Wit M Jó ezidősze A rézműárugy áldozatkészs létesí C K ö székh El hitk székhá Szenteg épület lét jel tem szertar vég jel jót műk Bef képe kibő El A A Jel kultu műk év fen Legényegyl kifejl Venet Izra Közművel Egyes Előad amel o tu ve r népsz látogato É előadó re köny köny E D Nőe al jótékon műk leányárv épü segé hely külf t egy hallgat Jel szá E eln Dáv Ehre Sim Héde Sámu L Józs Qui Kat Frie Árm jel K Öd Nőe csop al E eln Venet Pir La Sz Ma K Erzs De I jele Lieh Ar teadélu jöved külf t főis hall j ford felruh é gyerm idősz Leánye népkony 9 gy rés na ebédellátá Ma e al Főc reászorul kamatm kölc nyúj E eln Frie Á Schr G C betegseg eg El A A Sze e gondos sz dél összejövetele ta L eg f szeg paszit költsé L Venet cserkészcs egy ma va cserkés or hitk al csal Ra Gol Iz e B Sá