15154.htm

CÍMSZÓ: Uj-Testamentum

SZÓCIKK: "Mielőtt eljött a hit, a törvény által óvattunk. A törvény a Krisztusra vezérlő mesterünk volt, hogy aztán hit által üdvözüljünk, de miután eljött a hit, nem vagyunk többé a vezérlő mester alatt.» (Galatabeliekhez írott levél 3, 17-25). Az Ú. részei a következők: 1. Máté, 2. Márk 3. Lukács és 4. János szerint való Evangélium. Apostolok Cselekedetei. Pál, Jakab, Péter és János apostol, tovább Júdás levelei (összesen 21). János jelenesei. A négy első könyvnek «Evangélium» a neve, ami jó hírt jelent; talán azt a jó hírt, amely Jézusnak eljöveteléről szól, de lehet, azt a jó hírt, amelyet Jézus hozott. Sok ilyen Evangélium volt forgalomban a kereszténység első századaiban, de az egyház valamennyit apokriffá nyilvánította, kivéve Máté, Márk, Lukács és János Evangéliumát, amelyeket kanonizált. De e között a négy könyv között is jelentékeny eltérések vannak és az egyház ennélfogva, a negyedik könyv szentségének érintése nélkül, az első hármat synoptikusnak (együttlátóknak) nevezte el, mert többé-kevésbbé egyeznek. A synoptikusok eredetét az első századra teszi a tudomány, szemben a negyedikkel, amely nem régibb hagyományok összeállításából keletkezett egyesek előadása szerint, hanem egyetlen hellénusi misztikus zsidó író műve és sok olyan anyagot tartalmaz, amelyet a synoptikusok nem ismernek. A negyedik Evangélium szerzője ismerte az első hármat, de nem használta fel az anyagukat és magáról Jézusról is más képet fest, mint amazok. Jóllehet, hogy a könyvek fundamentális jelentőségét már régen ismerték, a kanonizálás mégis csak a niceai zsinat után, a IV. sz. vége felé történt. Az Ú. könyveinek egy része héberül íródott, illetve arameusul, aztán ezeket is lefordították. A fordítók már nem bírhatták tökéletesen az arám nyelvet és ezért homályosul t el sok evangéliumi mondás, amely az eredetiben világos lehetett. Mert itt-ott olyan kijelentést találunk, amelyet nem lehet összeegyeztetni Jézus szellemével és így fel kell tételezni, hogy ezek csak a fordító fogalmazásában vesztették el eredeti jelentésüket. A biblia-kritika sokszor torpant meg Jézusnak e mondása előtt: «hagyd a halottakat az ő halottaiknak, hadd temessék ők el a halottaikat». A kritika jogosan kételkedik a fordítás helyességében, mert bajos feltételezni, hogy így hangzott volna eredeti formájában is a tanítása, hiszen Jézus a szeretet fogalmának adott egyetemesebb értelmezést és lehetetlen, hogy abból éppen a halottak iránt tartozó kegyeletet vetette volna ki. Nyilvánvaló, hogy csak az arám nyelv egyenlítheti ki az ellenmondást. A fordító hibásan olvashatta az eredeti pontozatlan arám szöveget, amely így hangozhatott: «Hagyd a halottat a halott temetőnek (a sírásónak), aki temeti a halottakat». Sok fejtörést okozott a kritikának ez a jézusi mondás is : «Aki hozzám jön és nem gyűlöli meg atyját, anyját, feleségét, gyermekeit, fivéreit, nővéreit és saját életét is, az nem lőhet az én tanítványom». (Lukács 14. 26). Ez nem a szeretet, hanem a gyűlölet hirdetése, azé az engesztelhetetlen gyűlöleté, amely éppen azok ellen fordul, akiket a vérség, a megszokás, a nevelés, a hagyomány, a vallás, de a társadalmi racionalizmus is forrasztotta össze az emberrel és eszményibb érdeklődésével. Jézus az általános emberszeretetet hirdette, lehetséges-e, hogy ezt a nagy gyűlöletet is meghirdette? Itt megint csak a héber nyelv védelmezheti meg a jézusi szellemet. Jézus héberül, vagy arameusul beszélt és az idézett mondásban előforduló gyűlöl ige az ő száján kétségtelenül a száné igeformája volt. Száné ige már nemcsak gyűlöletet jelentett az akkori nyelvhasználatban, hanem válást, szakítást is, főleg a házaséletben, de a fordító nem tudott erről, vagy megfeledkezett róla. A kritika szerint ezen az alapon kell rekonstruálni Jézusnak ezt a mondását, aki nem a szülők, gyermekek, testvérek meggyűlölését követelte, hanem a tőlük való elválást, az elhagyásukat csupán, a hozzá való csatlakozás teljes bizonyításaként. Ez nem gyűlölet, csak egy új élet megkezdése és szelleme szerint rokonságot tart a mózesi meghagyással, amely szerint a hitves elhagyja az atyját, anyját és az ő hitvestársát követi (Genesis). Minderről látnivaló, hogy az a tudományos tendencia, amely az U.-ot a zsidó irodalom számára reklamálja, inkább a keresztény egyház érdeke lehet, mint a zsidóságé. Mert ha a héber- és arám nyelv segítségével sok elhomályosult, vagy a fordításban elferdült evangéliumi helyet eredeti jelentésébe és eredeti formájába igazít vissza a tudomány, nem a zsidó kritikát, amely aránylag keveset foglalkozik a keresztény teológiával, hanem a keresztény kritikát köti meg destruáló munkájában. Az U. keletkezésének formája a zsidó rabbinikus irodalom keletkezésére emlékeztet. Szóbeli hagyományozás előzte meg, a hagyományokat gyűjtötték és tovább adták, mindaddig, míg a könyvek címében megnevezett evangélisták formába öntötték azokat. Az U. ezeket sem nevezi az evangéliumi könyvek közvetlen szerzőinek, hanem tradálóknak csupán, a hagyomány továbbszármaztatóinak és ami azokban olvasható, azt az összeállítók vagy szerkesztők az ő hagyományaik alapján jegyezték fel. Talán éppen a hagyományozással járó nyelvi és időbeli eltávolodások, a leírt korszakok történetének emlékezésbeli transzformálódásai okozták az evangéliumbeli eltéréseket és ellentmondásokat, amelyek sokszor igen nehéz feladat elé állítják a tudományos kutatást. Az eltérések éppen a leglényegesebb történelmi adatokra vonatkozóan állapíthatók meg, így pl. Jézus halálára vonatkozóan is. A szkeptikus történetkutatás éppen ezért nem egyszer, de nem mindig tárgyilagosan afelé a feltevés felé hajlik, amely Jézust csak mithikus alaknak képzeli el. A zsidóságnak semmi oka sincs arra, hogy ezt a negációt a magáévá tegye és örüljön olyan állításoknak, amelyeknek az a legnagyobb hibája, hogy argumentumaikat a nembizonyításból merítik. Viszont tény, hogy Josephus Flavius, a nagy zsidó történetíró, aki Jézus kortársa volt és őt még túl is élte néhány évtizeddel, aprólékosan írt le mindent, ami korában lejátszódott, de történeti munkájában nemcsak magáról Jézusról hallgat, de még a Jézus nevéhez fűzött új vallási mozgalomról is, amely az ő idejében már nagy hullámokat verhetett az U. adatai szerint."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5154. címszó a lexikon => 919. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15154.htm

CÍMSZÓ: Uj-Testamentum

SZÓCIKK: Mielőtt eljött a hit, a törvény által óvattunk. A törvény a Krisztusra vezérlő mesterünk volt, hogy aztán hit által üdvözüljünk, de miután eljött a hit, nem vagyunk többé a vezérlő mester alatt. Galatabeliekhez írott levél 3, 17-25 . Az Ú. részei a következők: 1. Máté, 2. Márk 3. Lukács és 4. János szerint való Evangélium. Apostolok Cselekedetei. Pál, Jakab, Péter és János apostol, tovább Júdás levelei összesen 21 . János jelenesei. A négy első könyvnek Evangélium a neve, ami jó hírt jelent; talán azt a jó hírt, amely Jézusnak eljöveteléről szól, de lehet, azt a jó hírt, amelyet Jézus hozott. Sok ilyen Evangélium volt forgalomban a kereszténység első századaiban, de az egyház valamennyit apokriffá nyilvánította, kivéve Máté, Márk, Lukács és János Evangéliumát, amelyeket kanonizált. De e között a négy könyv között is jelentékeny eltérések vannak és az egyház ennélfogva, a negyedik könyv szentségének érintése nélkül, az első hármat synoptikusnak együttlátóknak nevezte el, mert többé-kevésbbé egyeznek. A synoptikusok eredetét az első századra teszi a tudomány, szemben a negyedikkel, amely nem régibb hagyományok összeállításából keletkezett egyesek előadása szerint, hanem egyetlen hellénusi misztikus zsidó író műve és sok olyan anyagot tartalmaz, amelyet a synoptikusok nem ismernek. A negyedik Evangélium szerzője ismerte az első hármat, de nem használta fel az anyagukat és magáról Jézusról is más képet fest, mint amazok. Jóllehet, hogy a könyvek fundamentális jelentőségét már régen ismerték, a kanonizálás mégis csak a niceai zsinat után, a IV. sz. vége felé történt. Az Ú. könyveinek egy része héberül íródott, illetve arameusul, aztán ezeket is lefordították. A fordítók már nem bírhatták tökéletesen az arám nyelvet és ezért homályosul t el sok evangéliumi mondás, amely az eredetiben világos lehetett. Mert itt-ott olyan kijelentést találunk, amelyet nem lehet összeegyeztetni Jézus szellemével és így fel kell tételezni, hogy ezek csak a fordító fogalmazásában vesztették el eredeti jelentésüket. A biblia-kritika sokszor torpant meg Jézusnak e mondása előtt: hagyd a halottakat az ő halottaiknak, hadd temessék ők el a halottaikat . A kritika jogosan kételkedik a fordítás helyességében, mert bajos feltételezni, hogy így hangzott volna eredeti formájában is a tanítása, hiszen Jézus a szeretet fogalmának adott egyetemesebb értelmezést és lehetetlen, hogy abból éppen a halottak iránt tartozó kegyeletet vetette volna ki. Nyilvánvaló, hogy csak az arám nyelv egyenlítheti ki az ellenmondást. A fordító hibásan olvashatta az eredeti pontozatlan arám szöveget, amely így hangozhatott: Hagyd a halottat a halott temetőnek a sírásónak , aki temeti a halottakat . Sok fejtörést okozott a kritikának ez a jézusi mondás is : Aki hozzám jön és nem gyűlöli meg atyját, anyját, feleségét, gyermekeit, fivéreit, nővéreit és saját életét is, az nem lőhet az én tanítványom . Lukács 14. 26 . Ez nem a szeretet, hanem a gyűlölet hirdetése, azé az engesztelhetetlen gyűlöleté, amely éppen azok ellen fordul, akiket a vérség, a megszokás, a nevelés, a hagyomány, a vallás, de a társadalmi racionalizmus is forrasztotta össze az emberrel és eszményibb érdeklődésével. Jézus az általános emberszeretetet hirdette, lehetséges-e, hogy ezt a nagy gyűlöletet is meghirdette? Itt megint csak a héber nyelv védelmezheti meg a jézusi szellemet. Jézus héberül, vagy arameusul beszélt és az idézett mondásban előforduló gyűlöl ige az ő száján kétségtelenül a száné igeformája volt. Száné ige már nemcsak gyűlöletet jelentett az akkori nyelvhasználatban, hanem válást, szakítást is, főleg a házaséletben, de a fordító nem tudott erről, vagy megfeledkezett róla. A kritika szerint ezen az alapon kell rekonstruálni Jézusnak ezt a mondását, aki nem a szülők, gyermekek, testvérek meggyűlölését követelte, hanem a tőlük való elválást, az elhagyásukat csupán, a hozzá való csatlakozás teljes bizonyításaként. Ez nem gyűlölet, csak egy új élet megkezdése és szelleme szerint rokonságot tart a mózesi meghagyással, amely szerint a hitves elhagyja az atyját, anyját és az ő hitvestársát követi Genesis . Minderről látnivaló, hogy az a tudományos tendencia, amely az U.-ot a zsidó irodalom számára reklamálja, inkább a keresztény egyház érdeke lehet, mint a zsidóságé. Mert ha a héber- és arám nyelv segítségével sok elhomályosult, vagy a fordításban elferdült evangéliumi helyet eredeti jelentésébe és eredeti formájába igazít vissza a tudomány, nem a zsidó kritikát, amely aránylag keveset foglalkozik a keresztény teológiával, hanem a keresztény kritikát köti meg destruáló munkájában. Az U. keletkezésének formája a zsidó rabbinikus irodalom keletkezésére emlékeztet. Szóbeli hagyományozás előzte meg, a hagyományokat gyűjtötték és tovább adták, mindaddig, míg a könyvek címében megnevezett evangélisták formába öntötték azokat. Az U. ezeket sem nevezi az evangéliumi könyvek közvetlen szerzőinek, hanem tradálóknak csupán, a hagyomány továbbszármaztatóinak és ami azokban olvasható, azt az összeállítók vagy szerkesztők az ő hagyományaik alapján jegyezték fel. Talán éppen a hagyományozással járó nyelvi és időbeli eltávolodások, a leírt korszakok történetének emlékezésbeli transzformálódásai okozták az evangéliumbeli eltéréseket és ellentmondásokat, amelyek sokszor igen nehéz feladat elé állítják a tudományos kutatást. Az eltérések éppen a leglényegesebb történelmi adatokra vonatkozóan állapíthatók meg, így pl. Jézus halálára vonatkozóan is. A szkeptikus történetkutatás éppen ezért nem egyszer, de nem mindig tárgyilagosan afelé a feltevés felé hajlik, amely Jézust csak mithikus alaknak képzeli el. A zsidóságnak semmi oka sincs arra, hogy ezt a negációt a magáévá tegye és örüljön olyan állításoknak, amelyeknek az a legnagyobb hibája, hogy argumentumaikat a nembizonyításból merítik. Viszont tény, hogy Josephus Flavius, a nagy zsidó történetíró, aki Jézus kortársa volt és őt még túl is élte néhány évtizeddel, aprólékosan írt le mindent, ami korában lejátszódott, de történeti munkájában nemcsak magáról Jézusról hallgat, de még a Jézus nevéhez fűzött új vallási mozgalomról is, amely az ő idejében már nagy hullámokat verhetett az U. adatai szerint.

15154.ht

CÍMSZÓ Uj-Testamentu

SZÓCIKK Mielőt eljöt hit törvén álta óvattunk törvén Krisztusr vezérl mesterün volt hog aztá hi álta üdvözüljünk d miutá eljöt hit ne vagyun több vezérl meste alatt Galatabeliekhe írot levé 3 17-2 A Ú része következők 1 Máté 2 Már 3 Lukác é 4 Jáno szerin val Evangélium Apostolo Cselekedetei Pál Jakab Péte é Jáno apostol továb Júdá levele összese 2 Jáno jelenesei nég els könyvne Evangéliu neve am j hír jelent talá az j hírt amel Jézusna eljövetelérő szól d lehet az j hírt amelye Jézu hozott So ilye Evangéliu vol forgalomba kereszténysé els századaiban d a egyhá valamennyi apokriff nyilvánította kivév Máté Márk Lukác é Jáno Evangéliumát amelyeke kanonizált D közöt nég köny közöt i jelentéken eltérése vanna é a egyhá ennélfogva negyedi köny szentségéne érintés nélkül a els hárma synoptikusna együttlátókna nevezt el mer többé-kevésbb egyeznek synoptikuso eredeté a els századr tesz tudomány szembe negyedikkel amel ne régib hagyományo összeállításábó keletkezet egyese előadás szerint hane egyetle hellénus misztiku zsid ír műv é so olya anyago tartalmaz amelye synoptikuso ne ismernek negyedi Evangéliu szerzőj ismert a els hármat d ne használt fe a anyaguka é magáró Jézusró i má képe fest min amazok Jóllehet hog könyve fundamentáli jelentőségé má rége ismerték kanonizálá mégi csa nicea zsina után IV sz vég fel történt A Ú könyveine eg rész héberü íródott illetv arameusul aztá ezeke i lefordították fordító má ne bírhattá tökéletese a ará nyelve é ezér homályosu e so evangélium mondás amel a eredetibe világo lehetett Mer itt-ot olya kijelentés találunk amelye ne lehe összeegyeztetn Jézu szelleméve é íg fe kel tételezni hog eze csa fordít fogalmazásába vesztetté e eredet jelentésüket biblia-kritik sokszo torpan me Jézusna mondás előtt hagy halottaka a halottaiknak had temessé ő e halottaika kritik jogosa kételkedi fordítá helyességében mer bajo feltételezni hog íg hangzot voln eredet formájába i tanítása hisze Jézu szerete fogalmána adot egyetemeseb értelmezés é lehetetlen hog abbó éppe halotta irán tartoz kegyelete vetett voln ki Nyilvánvaló hog csa a ará nyel egyenlíthet k a ellenmondást fordít hibása olvashatt a eredet pontozatla ará szöveget amel íg hangozhatott Hagy halotta halot temetőne sírásóna ak temet halottaka So fejtörés okozot kritikána e jézus mondá i Ak hozzá jö é ne gyűlöl me atyját anyját feleségét gyermekeit fivéreit nővérei é sajá életé is a ne lőhe a é tanítványo Lukác 14 2 E ne szeretet hane gyűlöle hirdetése az a engesztelhetetle gyűlöleté amel éppe azo elle fordul akike vérség megszokás nevelés hagyomány vallás d társadalm racionalizmu i forrasztott össz a emberre é eszményib érdeklődésével Jézu a általáno emberszeretete hirdette lehetséges-e hog ez nag gyűlölete i meghirdette It megin csa hébe nyel védelmezhet me jézus szellemet Jézu héberül vag arameusu beszél é a idézet mondásba előfordul gyűlö ig a szájá kétségtelenü szán igeformáj volt Szán ig má nemcsa gyűlölete jelentet a akkor nyelvhasználatban hane válást szakítás is főle házaséletben d fordít ne tudot erről vag megfeledkezet róla kritik szerin eze a alapo kel rekonstruáln Jézusna ez mondását ak ne szülők gyermekek testvére meggyűlölésé követelte hane tőlü val elválást a elhagyásuka csupán hozz val csatlakozá telje bizonyításaként E ne gyűlölet csa eg ú éle megkezdés é szellem szerin rokonságo tar mózes meghagyással amel szerin hitve elhagyj a atyját anyjá é a hitvestársá követ Genesi Minderrő látnivaló hog a tudományo tendencia amel a U.-o zsid irodalo számár reklamálja inkáb keresztén egyhá érdek lehet min zsidóságé Mer h héber é ará nyel segítségéve so elhomályosult vag fordításba elferdül evangélium helye eredet jelentéséb é eredet formájáb igazí vissz tudomány ne zsid kritikát amel arányla kevese foglalkozi keresztén teológiával hane keresztén kritiká köt me destruál munkájában A U keletkezéséne formáj zsid rabbiniku irodalo keletkezésér emlékeztet Szóbel hagyományozá előzt meg hagyományoka gyűjtötté é továb adták mindaddig mí könyve címébe megnevezet evangélistá formáb öntötté azokat A U ezeke se nevez a evangélium könyve közvetle szerzőinek hane tradálókna csupán hagyomán továbbszármaztatóina é am azokba olvasható az a összeállító vag szerkesztő a hagyományai alapjá jegyezté fel Talá éppe hagyományozássa jár nyelv é időbel eltávolodások leír korszako történeténe emlékezésbel transzformálódása okoztá a evangéliumbel eltéréseke é ellentmondásokat amelye sokszo ige nehé felada el állítjá tudományo kutatást A eltérése éppe leglényegeseb történelm adatokr vonatkozóa állapítható meg íg pl Jézu halálár vonatkozóa is szkeptiku történetkutatá éppe ezér ne egyszer d ne mindi tárgyilagosa afel feltevé fel hajlik amel Jézus csa mithiku alakna képzel el zsidóságna semm ok sinc arra hog ez negáció magáév tegy é örüljö olya állításoknak amelyekne a legnagyob hibája hog argumentumaika nembizonyításbó merítik Viszon tény hog Josephu Flavius nag zsid történetíró ak Jézu kortárs vol é ő mé tú i élt néhán évtizeddel aprólékosa ír l mindent am korába lejátszódott d történet munkájába nemcsa magáró Jézusró hallgat d mé Jézu nevéhe fűzöt ú vallás mozgalomró is amel a idejébe má nag hullámoka verhetet a U adata szerint

15154.h

CÍMSZ Uj-Testament

SZÓCIK Mielő eljö hi törvé ált óvattun törvé Krisztus vezér mesterü vol ho azt h ált üdvözüljün miut eljö hi n vagyu töb vezér mest alat Galatabeliekh íro lev 17- rész következő Mát Má Luká Ján szeri va Evangéliu Apostol Cselekedete Pá Jaka Pét Ján aposto tová Júd level összes Ján jelenese né el könyvn Evangéli nev a hí jelen tal a hír ame Jézusn eljövetelér szó lehe a hír amely Jéz hozot S ily Evangéli vo forgalomb kereszténys el századaiba egyh valamenny apokrif nyilvánított kivé Mát Már Luká Ján Evangéliumá amelyek kanonizál közö né kön közö jelentéke eltérés vann egyh ennélfogv negyed kön szentségén érinté nélkü el hárm synoptikusn együttlátókn nevez e me többé-kevésb egyezne synoptikus eredet el század tes tudomán szemb negyedikke ame n régi hagyomány összeállításáb keletkeze egyes előadá szerin han egyetl hellénu misztik zsi í mű s oly anyag tartalma amely synoptikus n ismerne negyed Evangéli szerző ismer el hárma n használ f anyaguk magár Jézusr m kép fes mi amazo Jóllehe ho könyv fundamentál jelentőség m rég ismerté kanonizál még cs nice zsin utá I s vé fe történ könyvein e rés héber íródot illet arameusu azt ezek lefordítottá fordít m n bírhatt tökéletes ar nyelv ezé homályos s evangéliu mondá ame eredetib világ lehetet Me itt-o oly kijelenté találun amely n leh összeegyeztet Jéz szellemév í f ke tételezn ho ez cs fordí fogalmazásáb vesztett erede jelentésüke biblia-kriti soksz torpa m Jézusn mondá előt hag halottak halottaikna ha temess halottaik kriti jogos kételked fordít helyességébe me baj feltételezn ho í hangzo vol erede formájáb tanítás hisz Jéz szeret fogalmán ado egyetemese értelmezé lehetetle ho abb épp halott irá tarto kegyelet vetet vol k Nyilvánval ho cs ar nye egyenlíthe ellenmondás fordí hibás olvashat erede pontozatl ar szövege ame í hangozhatot Hag halott halo temetőn sírásón a teme halottak S fejtöré okozo kritikán jézu mond A hozz j n gyűlö m atyjá anyjá feleségé gyermekei fivérei nővére saj élet i n lőh tanítvány Luká 1 n szerete han gyűlöl hirdetés a engesztelhetetl gyűlölet ame épp az ell fordu akik vérsé megszoká nevelé hagyomán vallá társadal racionalizm forrasztot öss emberr eszményi érdeklődéséve Jéz általán emberszeretet hirdett lehetséges- ho e na gyűlölet meghirdett I megi cs héb nye védelmezhe m jézu szelleme Jéz héberü va arameus beszé idéze mondásb előfordu gyűl i száj kétségtelen szá igeformá vol Szá i m nemcs gyűlölet jelente akko nyelvhasználatba han válás szakítá i fől házaséletbe fordí n tudo errő va megfeledkeze ról kriti szeri ez alap ke rekonstruál Jézusn e mondásá a n szülő gyermeke testvér meggyűlölés követelt han től va elválás elhagyásuk csupá hoz va csatlakoz telj bizonyításakén n gyűlöle cs e él megkezdé szelle szeri rokonság ta móze meghagyássa ame szeri hitv elhagy atyjá anyj hitvestárs köve Genes Minderr látnival ho tudomány tendenci ame U.- zsi irodal számá reklamálj inká kereszté egyh érde lehe mi zsidóság Me hébe ar nye segítségév s elhomályosul va fordításb elferdü evangéliu hely erede jelentésé erede formájá igaz viss tudomán n zsi kritiká ame arányl keves foglalkoz kereszté teológiáva han kereszté kritik kö m destruá munkájába keletkezésén formá zsi rabbinik irodal keletkezésé emlékezte Szóbe hagyományoz előz me hagyományok gyűjtött tová adtá mindaddi m könyv címéb megneveze evangélist formá öntött azoka ezek s neve evangéliu könyv közvetl szerzőine han tradálókn csupá hagyomá továbbszármaztatóin a azokb olvashat a összeállít va szerkeszt hagyománya alapj jegyezt fe Tal épp hagyományozáss já nyel időbe eltávolodáso leí korszak történetén emlékezésbe transzformálódás okozt evangéliumbe eltérések ellentmondásoka amely soksz ig neh felad e állítj tudomány kutatás eltérés épp leglényegese történel adatok vonatkozó állapíthat me í p Jéz halálá vonatkozó i szkeptik történetkutat épp ezé n egysze n mind tárgyilagos afe feltev fe hajli ame Jézu cs mithik alakn képze e zsidóságn sem o sin arr ho e negáci magáé teg örülj oly állításokna amelyekn legnagyo hibáj ho argumentumaik nembizonyításb meríti Viszo tén ho Joseph Flaviu na zsi történetír a Jéz kortár vo m t él néhá évtizedde aprólékos í minden a koráb lejátszódot történe munkájáb nemcs magár Jézusr hallga m Jéz nevéh fűzö vallá mozgalomr i ame idejéb m na hullámok verhete adat szerin

15154.

CÍMS Uj-Testamen

SZÓCI Miel elj h törv ál óvattu törv Krisztu vezé mester vo h az ál üdvözüljü miu elj h vagy tö vezé mes ala Galatabeliek ír le 17 rés következ Má M Luk Já szer v Evangéli Aposto Cselekedet P Jak Pé Já apost tov Jú leve össze Já jelenes n e könyv Evangél ne h jele ta hí am Jézus eljövetelé sz leh hí amel Jé hozo il Evangél v forgalom keresztény e századaib egy valamenn apokri nyilvánítot kiv Má Má Luk Já Evangélium amelye kanonizá köz n kö köz jelenték eltéré van egy ennélfog negye kö szentségé érint nélk e hár synoptikus együttlátók neve m többé-kevés egyezn synoptiku erede e száza te tudomá szem negyedikk am rég hagyomán összeállításá keletkez egye előad szeri ha egyet hellén miszti zs m ol anya tartalm amel synoptiku ismern negye Evangél szerz isme e hárm haszná anyagu magá Jézus ké fe m amaz Jólleh h köny fundamentá jelentősé ré ismert kanonizá mé c nic zsi ut v f törté könyvei ré hébe íródo ille arameus az eze lefordított fordí bírhat tökélete a nyel ez homályo evangéli mond am eredeti vilá lehete M itt- ol kijelent találu amel le összeegyezte Jé szellemé k tételez h e c ford fogalmazásá vesztet ered jelentésük biblia-krit soks torp Jézus mond elő ha halotta halottaikn h temes halottai krit jogo kételke fordí helyességéb m ba feltételez h hangz vo ered formájá tanítá his Jé szere fogalmá ad egyetemes értelmez lehetetl h ab ép halot ir tart kegyele vete vo Nyilvánva h c a ny egyenlíth ellenmondá ford hibá olvasha ered pontozat a szöveg am hangozhato Ha halot hal temető sírásó tem halotta fejtör okoz kritiká jéz mon hoz gyűl atyj anyj feleség gyermeke fivére nővér sa éle lő tanítván Luk szeret ha gyűlö hirdeté engesztelhetet gyűlöle am ép a el ford aki vérs megszok nevel hagyomá vall társada racionaliz forraszto ös ember eszmény érdeklődésév Jé általá emberszerete hirdet lehetséges h n gyűlöle meghirdet meg c hé ny védelmezh jéz szellem Jé héber v arameu besz idéz mondás előford gyű szá kétségtele sz igeform vo Sz nemc gyűlöle jelent akk nyelvhasználatb ha válá szakít fő házaséletb ford tud err v megfeledkez ró krit szer e ala k rekonstruá Jézus mondás szül gyermek testvé meggyűlölé követel ha tő v elválá elhagyásu csup ho v csatlako tel bizonyításaké gyűlöl c é megkezd szell szer rokonsá t móz meghagyáss am szer hit elhag atyj any hitvestár köv Gene Minder látniva h tudomán tendenc am U. zs iroda szám reklamál ink kereszt egy érd leh m zsidósá M héb a ny segítségé elhomályosu v fordítás elferd evangéli hel ered jelentés ered formáj iga vis tudomá zs kritik am arány keve foglalko kereszt teológiáv ha kereszt kriti k destru munkájáb keletkezésé form zs rabbini iroda keletkezés emlékezt Szób hagyományo elő m hagyományo gyűjtöt tov adt mindadd köny címé megnevez evangélis form öntöt azok eze nev evangéli köny közvet szerzőin ha tradálók csup hagyom továbbszármaztatói azok olvasha összeállí v szerkesz hagyomány alap jegyez f Ta ép hagyományozás j nye időb eltávolodás le korsza történeté emlékezésb transzformálódá okoz evangéliumb eltérése ellentmondások amel soks i ne fela állít tudomán kutatá eltéré ép leglényeges történe adato vonatkoz állapítha m Jé halál vonatkoz szkepti történetkuta ép ez egysz min tárgyilago af felte f hajl am Jéz c mithi alak képz zsidóság se si ar h negác magá te örül ol állításokn amelyek legnagy hibá h argumentumai nembizonyítás merít Visz té h Josep Flavi n zs történetí Jé kortá v é néh évtizedd apróléko minde korá lejátszódo történ munkájá nemc magá Jézus hallg Jé nevé fűz vall mozgalom am idejé n hullámo verhet ada szeri

15154

CÍM Uj-Testame

SZÓC Mie el tör á óvatt tör Kriszt vez meste v a á üdvözülj mi el vag t vez me al Galatabelie í l 1 ré követke M Lu J sze Evangél Apost Cselekede Ja P J apos to J lev össz J jelene köny Evangé n jel t h a Jézu eljövetel s le h ame J hoz i Evangé forgalo keresztén századai eg valamen apokr nyilváníto ki M M Lu J Evangéliu amely kanoniz kö k kö jelenté eltér va eg ennélfo negy k szentség érin nél há synoptiku együttlátó nev többé-kevé egyez synoptik ered száz t tudom sze negyedik a ré hagyomá összeállítás keletke egy előa szer h egye hellé miszt z o any tartal ame synoptik ismer negy Evangé szer ism hár haszn anyag mag Jézu k f ama Jólle kön fundament jelentős r ismer kanoniz m ni zs u tört könyve r héb íród ill arameu a ez lefordítot ford bírha tökélet nye e homály evangél mon a eredet vil lehet itt o kijelen talál ame l összeegyezt J szellem tétele for fogalmazás veszte ere jelentésü biblia-kri sok tor Jézu mon el h halott halottaik teme halotta kri jog kételk ford helyességé b feltétele hang v ere formáj tanít hi J szer fogalm a egyeteme értelme lehetet a é halo i tar kegyel vet v Nyilvánv n egyenlít ellenmond for hib olvash ere pontoza szöve a hangozhat H halo ha temet sírás te halott fejtö oko kritik jé mo ho gyű aty any felesé gyermek fivér nővé s él l tanítvá Lu szere h gyűl hirdet engesztelhete gyűlöl a é e for ak vér megszo neve hagyom val társad racionali forraszt ö embe eszmén érdeklődésé J által emberszeret hirde lehetsége gyűlöl meghirde me h n védelmez jé szelle J hébe arame bes idé mondá előfor gy sz kétségtel s igefor v S nem gyűlöl jelen ak nyelvhasználat h vál szakí f házasélet for tu er megfeledke r kri sze al rekonstru Jézu mondá szü gyerme testv meggyűlöl követe h t elvál elhagyás csu h csatlak te bizonyításak gyűlö megkez szel sze rokons mó meghagyás a sze hi elha aty an hitvestá kö Gen Minde látniv tudomá tenden a U z irod szá reklamá in keresz eg ér le zsidós hé n segítség elhomályos fordítá elfer evangél he ere jelenté ere formá ig vi tudom z kriti a arán kev foglalk keresz teológiá h keresz krit destr munkájá keletkezés for z rabbin irod keletkezé emlékez Szó hagyomány el hagyomány gyűjtö to ad mindad kön cím megneve evangéli for öntö azo ez ne evangél kön közve szerzői h tradáló csu hagyo továbbszármaztató azo olvash összeáll szerkes hagyomán ala jegye T é hagyományozá ny idő eltávolodá l korsz történet emlékezés transzformálód oko evangélium eltérés ellentmondáso ame sok n fel állí tudomá kutat eltér é leglényege történ adat vonatko állapíth J halá vonatko szkept történetkut é e egys mi tárgyilag a felt haj a Jé mith ala kép zsidósá s s a negá mag t örü o állítások amelye legnag hib argumentuma nembizonyítá merí Vis t Jose Flav z történet J kort né évtized aprólék mind kor lejátszód törté munkáj nem mag Jézu hall J nev fű val mozgalo a idej hullám verhe ad szer

1515

CÍ Uj-Testam

SZÓ Mi e tö óvat tö Krisz ve mest üdvözül m e va ve m a Galatabeli r követk L sz Evangé Apos Cseleked J apo t le öss jelen kön Evang je Jéz eljövete l am ho Evang forgal kereszté százada e valame apok nyilvánít k L Evangéli amel kanoni k k jelent elté v e ennélf neg szentsé éri né h synoptik együttlát ne többé-kev egye synopti ere szá tudo sz negyedi r hagyom összeállítá keletk eg elő sze egy hell misz an tarta am synopti isme neg Evang sze is há hasz anya ma Jéz am Jóll kö fundamen jelentő isme kanoni n z tör könyv hé író il arame e lefordíto for bírh tökéle ny homál evangé mo erede vi lehe it kijele talá am összeegyez szelle tétel fo fogalmazá veszt er jelentés biblia-kr so to Jéz mo e halot halottai tem halott kr jo kétel for helyesség feltétel han er formá taní h sze fogal egyetem értelm lehete hal ta kegye ve Nyilván egyenlí ellenmon fo hi olvas er pontoz szöv hangozha hal h teme sírá t halot fejt ok kriti j m h gy at an feles gyerme fivé nőv é tanítv L szer gyű hirde engesztelhet gyűlö fo a vé megsz nev hagyo va társa racional forrasz emb eszmé érdeklődés álta emberszere hird lehetség gyűlö meghird m védelme j szell héb aram be id mond előfo g s kétségte igefo ne gyűlö jele a nyelvhasznála vá szak házaséle fo t e megfeledk kr sz a rekonstr Jéz mond sz gyerm test meggyűlö követ elvá elhagyá cs csatla t bizonyítása gyűl megke sze sz rokon m meghagyá sz h elh at a hitvest k Ge Mind látni tudom tende iro sz reklam i keres e é l zsidó h segítsé elhomályo fordít elfe evangé h er jelent er form i v tudo krit ará ke foglal keres teológi keres kri dest munkáj keletkezé fo rabbi iro keletkez emléke Sz hagyomán e hagyomán gyűjt t a minda kö cí megnev evangél fo önt az e n evangé kö közv szerző tradál cs hagy továbbszármaztat az olvas összeál szerke hagyomá al jegy hagyományoz n id eltávolod kors történe emlékezé transzformáló ok evangéliu eltéré ellentmondás am so fe áll tudom kuta elté leglényeg törté ada vonatk állapít hal vonatk szkep történetku egy m tárgyila fel ha J mit al ké zsidós neg ma ör állításo amely legna hi argumentum nembizonyít mer Vi Jos Fla történe kor n évtize aprólé min ko lejátszó tört munká ne ma Jéz hal ne f va mozgal ide hullá verh a sze