15156.htm

CÍMSZÓ: Uj-Testamentum

SZÓCIKK: "Minthogy azonban kiválasztott egyének erkölcseiből építi ki erkölcsi rendszerét, mégis mást ad, mint ami a társadalmi erkölcstan fogalmát fedi. Eszménynek fölemelő az evangéliumi béketűrés, de évezredek tapasztalata és a keresztény államok múltja és jelene is mutatja, hogy sem a társadalom, sem az állam nem állhatna fenn, ha következetesen érvényesítené a krisztusi princípiumokat és az arcul ütött nép, az arcul ütött ember a másik arcát is odanyújtaná a megbántójának, vagy kenyérrel dobálná meg az ellenségét, aki kővel dobta meg. Nehéz a társadalom berendezkedésébe beleilleszteni azt a tanítást is, hogy az ember ne törődjék a holnappal, ne dolgozzon, ne takarékoskodjék, hanem bízza csak arra magát, aki felöltözteti a mezők liliomát. Jézus megbocsátott a bűnösnek, mert «nem tudja, mit csinál». Ez az emberfeletti türelem nem a gyakorlati élet hajtóereje és nem szilárdíthatna meg állami kereteket sem, mert nem a bűn büntetlensége, hanem megtorlása biztosítja a közrendet és a kormányzat éppen a megoldás jogának birtokában válik hatalmi tényezővé. Még a keresztény egyházi állam sem követhette Jézus példáját a bűnbocsánatban. Ez a határtalan türelem tehát csak elérhetetlen eszményként tündököl az Evangéliumból a keresztény világ felé és inkább gyönyörteljes meghatódásokra, mint példakövetésre ösztönöz. Valahol azonban mégis csak el kellett ültetni ezt a jézusi virágot, amely sokkal szebb, semhogy nyomtalan elhervadást érdemeljen meg, de sokkal érzékenyebb és mennyeibb is, semhogy mindenütt virágozhasson. Az egyház ennélfogva később szerzeteket teremtett és a szegénységet, alázatosságot, béketűrést és minden más erényt, amelyet közönséges emberi erő nem bírhat el, rájuk súlyozott. Ezzel a dualizmus elvét vitte be a morálba, amely pedig egységes és ellenzi az emberi kötelességeknek elosztását olyan formán, hogy azok csak erre kiszemelt erkölcsi teherhordókat igázzanak le. Korán vehették észre, hogy akkor már, mikor ennek a felfogásnak sem irodalma, sem intézménye nem volt még, válságokat idézhet elő és éppen Pál apostol volt az első, aki a jézusi elv kivihetetlensége s az elv és gyakorlat között való nagy különbség folytán ráérzett a korrektivum szükségességére. Az ő irataiban lényegesen más az evangéliumi erkölcs filozófia, mint az Evangéliumokban, és más, mint Keresztelő János felfogásában is. Keresztelő János még azt hirdette: Térjetek meg, alakuljatok át «szellemben», mert közeledik Isten országa. Ő tehát még az ember tudatos megtisztulásától, a szellemi megújhodástól várta Isten országának eljövetelét. De Pál apostol már nem bízott az emberiség teljes megtisztulásában, viszont az üdvösség reményétől sem akarta megfosztani, azért megteremtette hát a maga rendszerét (paulinizmus), amelynek az a leglényegesebb princípiuma, hogy nem emberi törekvés hozza meg az Isten országát, hanem meghozza egy titokzatos felsőbb hatalom, az Isten kegyelme. Ez a kegyelem pedig nem megszolgált és kiérdemelt jutalom, hanem ajándék csupán. A bűn fennmaradásával azonban mégsem lehet elképzelni Isten országának eljövetelét, az eredendő bűn princípiumának fenntartása viszont kizárja az emberiség bűntelenségét és kizár olyan tökéletes megtisztulást is, amely az Isten birodalmának boldog korszakát nyithassa meg. A Keresztelő János által hirdetett megtisztulás helyébe tehát az Isten kegyelméből való paulini megváltás lépett. Ha az eredendő bűnnel született emberiség nem is tisztulhat ki saját akaratából öröklött terheltségéből, kitisztulhat belőle a megváltás útján, vagyis úgy, ha valaki az egész emberiség bűneiért engesztelő áldozatul ajánlja fel magát az Istennek. Ez a Megváltó természetesen nem lehet ember, mint a többi ember. Nem születhetett öröklött bűnnel, hanem olyan tisztaságban, amelyet emberi bűn nem fertőzhet meg. A Megváltó ennélfogva csak Istenember lehet, az Isten fia, aki feláldozza magát. Pál apostol természetesen nem vetette el az emberi jó cselekedeteket, de annyi erő nem lehet bennük, mint az Isten kegyelmében és az Isten birodalmát csak a nagyobb erő hozhatja meg, nem a kisebb. Most már még csak egy téglát kellett beépíteni a hatalmas paulini elgondolásba és Pál apostol beépítette. Ez a Hit, amely mindennél hatalmasabb és minden emberi érdemet fölülmúl. Isten kegyelmét csak a Hittel érdemelheti ki az ember. «Annak okáért állítják bizonyosnak; «…az ember megigazul a hit által, a törvények teljesítése nélkül.» (Pál, Római levele 3. 28.) De a messzelátó Pál, ha az emberi élet csúcsára a Hitet építette is, mégis féltette, legfőként pedig az első keresztények tanításától féltette, amely nem tűrt megalkuvásokat (és ilyen megalkuvástalansággal jutott az be az Evangéliumokba is). A paulinizmus ennélfogva fölszabadította az opportunizmust, csak azért, hogy kisebbre csökkentse a súrlódási felületet, mert a küzdelmek és torzsalkodások megrendíthetik az új vallást, amely még nem erősödött meg eléggé. Ezért figyelmezteti a tanítványait : «Meg ne botránkoztassátok sem a zsidót, sem a görögöket, sem az Isten születését, miképpen én mindenekben mindeneknek kedveskedem (Korinthusi levél, 10., 32-33.). Így hirdeti a megalkuvást a házasságkötés tekintetében is, mondván: «jobb a nőtlenség, de jól cselekszik az is, aki megnősül» (u. o. 7., 26-28.). A paulinizmus magában hordta a fejlődést és nem is állt ott meg, ahol mindennél sugárzóbb őrtoronnyá a Hitet építette fel. A jó cselekedetekkel szemben elfoglalt kicsinylő álláspontjáról és az opportunizmusról csakhamar a Tóra teljes érvénytelenítésének terére került, olyannyira, hogy a törvényt károsnak nyilvánította. «Mert a törvény haragot szül: ahol nincsen törvény, ott nincsen törvény ellen való cselekedet.» (Római levél, 4., 15.) Még ezt is mondja: «Mit mondjak tehát: a törvény bűn-e? Távol legyen. Sőt inkább, a bűnt nem ismertem meg, csakis a törvények által, mert a bűnös vágyat sem ismertem volna, ha a törvény nem mondta volna: «Ne kívánd felebarátod feleségét» (u. o. 7., 7.). A törvénytől elszabadította magát Pál apostol, de nem szabadította el magát a zsidó írásmagyarázat, a hagyományos aggada (haggódó) módszereitől és a törvénytől való függetlenítés jogosságát haggadikus fejtegetéssel igazolta. "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5156. címszó a lexikon => 921. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15156.htm

CÍMSZÓ: Uj-Testamentum

SZÓCIKK: Minthogy azonban kiválasztott egyének erkölcseiből építi ki erkölcsi rendszerét, mégis mást ad, mint ami a társadalmi erkölcstan fogalmát fedi. Eszménynek fölemelő az evangéliumi béketűrés, de évezredek tapasztalata és a keresztény államok múltja és jelene is mutatja, hogy sem a társadalom, sem az állam nem állhatna fenn, ha következetesen érvényesítené a krisztusi princípiumokat és az arcul ütött nép, az arcul ütött ember a másik arcát is odanyújtaná a megbántójának, vagy kenyérrel dobálná meg az ellenségét, aki kővel dobta meg. Nehéz a társadalom berendezkedésébe beleilleszteni azt a tanítást is, hogy az ember ne törődjék a holnappal, ne dolgozzon, ne takarékoskodjék, hanem bízza csak arra magát, aki felöltözteti a mezők liliomát. Jézus megbocsátott a bűnösnek, mert nem tudja, mit csinál . Ez az emberfeletti türelem nem a gyakorlati élet hajtóereje és nem szilárdíthatna meg állami kereteket sem, mert nem a bűn büntetlensége, hanem megtorlása biztosítja a közrendet és a kormányzat éppen a megoldás jogának birtokában válik hatalmi tényezővé. Még a keresztény egyházi állam sem követhette Jézus példáját a bűnbocsánatban. Ez a határtalan türelem tehát csak elérhetetlen eszményként tündököl az Evangéliumból a keresztény világ felé és inkább gyönyörteljes meghatódásokra, mint példakövetésre ösztönöz. Valahol azonban mégis csak el kellett ültetni ezt a jézusi virágot, amely sokkal szebb, semhogy nyomtalan elhervadást érdemeljen meg, de sokkal érzékenyebb és mennyeibb is, semhogy mindenütt virágozhasson. Az egyház ennélfogva később szerzeteket teremtett és a szegénységet, alázatosságot, béketűrést és minden más erényt, amelyet közönséges emberi erő nem bírhat el, rájuk súlyozott. Ezzel a dualizmus elvét vitte be a morálba, amely pedig egységes és ellenzi az emberi kötelességeknek elosztását olyan formán, hogy azok csak erre kiszemelt erkölcsi teherhordókat igázzanak le. Korán vehették észre, hogy akkor már, mikor ennek a felfogásnak sem irodalma, sem intézménye nem volt még, válságokat idézhet elő és éppen Pál apostol volt az első, aki a jézusi elv kivihetetlensége s az elv és gyakorlat között való nagy különbség folytán ráérzett a korrektivum szükségességére. Az ő irataiban lényegesen más az evangéliumi erkölcs filozófia, mint az Evangéliumokban, és más, mint Keresztelő János felfogásában is. Keresztelő János még azt hirdette: Térjetek meg, alakuljatok át szellemben , mert közeledik Isten országa. Ő tehát még az ember tudatos megtisztulásától, a szellemi megújhodástól várta Isten országának eljövetelét. De Pál apostol már nem bízott az emberiség teljes megtisztulásában, viszont az üdvösség reményétől sem akarta megfosztani, azért megteremtette hát a maga rendszerét paulinizmus , amelynek az a leglényegesebb princípiuma, hogy nem emberi törekvés hozza meg az Isten országát, hanem meghozza egy titokzatos felsőbb hatalom, az Isten kegyelme. Ez a kegyelem pedig nem megszolgált és kiérdemelt jutalom, hanem ajándék csupán. A bűn fennmaradásával azonban mégsem lehet elképzelni Isten országának eljövetelét, az eredendő bűn princípiumának fenntartása viszont kizárja az emberiség bűntelenségét és kizár olyan tökéletes megtisztulást is, amely az Isten birodalmának boldog korszakát nyithassa meg. A Keresztelő János által hirdetett megtisztulás helyébe tehát az Isten kegyelméből való paulini megváltás lépett. Ha az eredendő bűnnel született emberiség nem is tisztulhat ki saját akaratából öröklött terheltségéből, kitisztulhat belőle a megváltás útján, vagyis úgy, ha valaki az egész emberiség bűneiért engesztelő áldozatul ajánlja fel magát az Istennek. Ez a Megváltó természetesen nem lehet ember, mint a többi ember. Nem születhetett öröklött bűnnel, hanem olyan tisztaságban, amelyet emberi bűn nem fertőzhet meg. A Megváltó ennélfogva csak Istenember lehet, az Isten fia, aki feláldozza magát. Pál apostol természetesen nem vetette el az emberi jó cselekedeteket, de annyi erő nem lehet bennük, mint az Isten kegyelmében és az Isten birodalmát csak a nagyobb erő hozhatja meg, nem a kisebb. Most már még csak egy téglát kellett beépíteni a hatalmas paulini elgondolásba és Pál apostol beépítette. Ez a Hit, amely mindennél hatalmasabb és minden emberi érdemet fölülmúl. Isten kegyelmét csak a Hittel érdemelheti ki az ember. Annak okáért állítják bizonyosnak; …az ember megigazul a hit által, a törvények teljesítése nélkül. Pál, Római levele 3. 28. De a messzelátó Pál, ha az emberi élet csúcsára a Hitet építette is, mégis féltette, legfőként pedig az első keresztények tanításától féltette, amely nem tűrt megalkuvásokat és ilyen megalkuvástalansággal jutott az be az Evangéliumokba is . A paulinizmus ennélfogva fölszabadította az opportunizmust, csak azért, hogy kisebbre csökkentse a súrlódási felületet, mert a küzdelmek és torzsalkodások megrendíthetik az új vallást, amely még nem erősödött meg eléggé. Ezért figyelmezteti a tanítványait : Meg ne botránkoztassátok sem a zsidót, sem a görögöket, sem az Isten születését, miképpen én mindenekben mindeneknek kedveskedem Korinthusi levél, 10., 32-33. . Így hirdeti a megalkuvást a házasságkötés tekintetében is, mondván: jobb a nőtlenség, de jól cselekszik az is, aki megnősül u. o. 7., 26-28. . A paulinizmus magában hordta a fejlődést és nem is állt ott meg, ahol mindennél sugárzóbb őrtoronnyá a Hitet építette fel. A jó cselekedetekkel szemben elfoglalt kicsinylő álláspontjáról és az opportunizmusról csakhamar a Tóra teljes érvénytelenítésének terére került, olyannyira, hogy a törvényt károsnak nyilvánította. Mert a törvény haragot szül: ahol nincsen törvény, ott nincsen törvény ellen való cselekedet. Római levél, 4., 15. Még ezt is mondja: Mit mondjak tehát: a törvény bűn-e? Távol legyen. Sőt inkább, a bűnt nem ismertem meg, csakis a törvények által, mert a bűnös vágyat sem ismertem volna, ha a törvény nem mondta volna: Ne kívánd felebarátod feleségét u. o. 7., 7. . A törvénytől elszabadította magát Pál apostol, de nem szabadította el magát a zsidó írásmagyarázat, a hagyományos aggada haggódó módszereitől és a törvénytől való függetlenítés jogosságát haggadikus fejtegetéssel igazolta.

15156.ht

CÍMSZÓ Uj-Testamentu

SZÓCIKK Minthog azonba kiválasztot egyéne erkölcseibő épít k erkölcs rendszerét mégi más ad min am társadalm erkölcsta fogalmá fedi Eszményne fölemel a evangélium béketűrés d évezrede tapasztalat é keresztén államo múltj é jelen i mutatja hog se társadalom se a álla ne állhatn fenn h következetese érvényesíten krisztus princípiumoka é a arcu ütöt nép a arcu ütöt embe mási arcá i odanyújtan megbántójának vag kenyérre dobáln me a ellenségét ak kőve dobt meg Nehé társadalo berendezkedéséb beleilleszten az tanítás is hog a embe n törődjé holnappal n dolgozzon n takarékoskodjék hane bízz csa arr magát ak felöltöztet mező liliomát Jézu megbocsátot bűnösnek mer ne tudja mi csiná E a emberfelett türele ne gyakorlat éle hajtóerej é ne szilárdíthatn me állam kereteke sem mer ne bű büntetlensége hane megtorlás biztosítj közrende é kormányza éppe megoldá jogána birtokába váli hatalm tényezővé Mé keresztén egyház álla se követhett Jézu példájá bűnbocsánatban E határtala türele tehá csa elérhetetle eszménykén tündökö a Evangéliumbó keresztén vilá fel é inkáb gyönyörtelje meghatódásokra min példakövetésr ösztönöz Valaho azonba mégi csa e kellet ültetn ez jézus virágot amel sokka szebb semhog nyomtala elhervadás érdemelje meg d sokka érzékenyeb é mennyeib is semhog mindenüt virágozhasson A egyhá ennélfogv későb szerzeteke teremtet é szegénységet alázatosságot béketűrés é minde má erényt amelye közönsége ember er ne bírha el ráju súlyozott Ezze dualizmu elvé vitt b morálba amel pedi egysége é ellenz a ember kötelességekne elosztásá olya formán hog azo csa err kiszemel erkölcs teherhordóka igázzana le Korá vehetté észre hog akko már miko enne felfogásna se irodalma se intézmény ne vol még válságoka idézhe el é éppe Pá aposto vol a első ak jézus el kivihetetlenség a el é gyakorla közöt val nag különbsé folytá ráérzet korrektivu szükségességére A irataiba lényegese má a evangélium erkölc filozófia min a Evangéliumokban é más min Keresztel Jáno felfogásába is Keresztel Jáno mé az hirdette Térjete meg alakuljato á szellembe mer közeledi Iste országa tehá mé a embe tudato megtisztulásától szellem megújhodástó várt Iste országána eljövetelét D Pá aposto má ne bízot a emberisé telje megtisztulásában viszon a üdvössé reményétő se akart megfosztani azér megteremtett há mag rendszeré paulinizmu amelyne a leglényegeseb princípiuma hog ne ember törekvé hozz me a Iste országát hane meghozz eg titokzato felsőb hatalom a Iste kegyelme E kegyele pedi ne megszolgál é kiérdemel jutalom hane ajándé csupán bű fennmaradásáva azonba mégse lehe elképzeln Iste országána eljövetelét a eredend bű princípiumána fenntartás viszon kizárj a emberisé bűntelenségé é kizá olya tökélete megtisztulás is amel a Iste birodalmána boldo korszaká nyithass meg Keresztel Jáno álta hirdetet megtisztulá helyéb tehá a Iste kegyelmébő val paulin megváltá lépett H a eredend bűnne születet emberisé ne i tisztulha k sajá akaratábó öröklöt terheltségéből kitisztulha belől megváltá útján vagyi úgy h valak a egés emberisé bűneiér engesztel áldozatu ajánlj fe magá a Istennek E Megvált természetese ne lehe ember min több ember Ne születhetet öröklöt bűnnel hane olya tisztaságban amelye ember bű ne fertőzhe meg Megvált ennélfogv csa Istenembe lehet a Iste fia ak feláldozz magát Pá aposto természetese ne vetett e a ember j cselekedeteket d anny er ne lehe bennük min a Iste kegyelmébe é a Iste birodalmá csa nagyob er hozhatj meg ne kisebb Mos má mé csa eg téglá kellet beépíten hatalma paulin elgondolásb é Pá aposto beépítette E Hit amel mindenné hatalmasab é minde ember érdeme fölülmúl Iste kegyelmé csa Hitte érdemelhet k a ember Anna okáér állítjá bizonyosnak …a embe megigazu hi által törvénye teljesítés nélkül Pál Róma level 3 28 D messzelát Pál h a ember éle csúcsár Hite épített is mégi féltette legfőkén pedi a els kereszténye tanításátó féltette amel ne tűr megalkuvásoka é ilye megalkuvástalanságga jutot a b a Evangéliumokb i paulinizmu ennélfogv fölszabadított a opportunizmust csa azért hog kisebbr csökkents súrlódás felületet mer küzdelme é torzsalkodáso megrendítheti a ú vallást amel mé ne erősödöt me eléggé Ezér figyelmeztet tanítványai Me n botránkoztassáto se zsidót se görögöket se a Iste születését miképpe é mindenekbe mindenekne kedveskede Korinthus levél 10. 32-33 Íg hirdet megalkuvás házasságköté tekintetébe is mondván job nőtlenség d jó cselekszi a is ak megnősü u o 7. 26-28 paulinizmu magába hordt fejlődés é ne i áll ot meg aho mindenné sugárzób őrtoronny Hite épített fel j cselekedetekke szembe elfoglal kicsinyl álláspontjáró é a opportunizmusró csakhama Tór telje érvénytelenítéséne terér került olyannyira hog törvény károsna nyilvánította Mer törvén harago szül aho nincse törvény ot nincse törvén elle val cselekedet Róma levél 4. 15 Mé ez i mondja Mi mondja tehát törvén bűn-e Távo legyen Ső inkább bűn ne ismerte meg csaki törvénye által mer bűnö vágya se ismerte volna h törvén ne mondt volna N kíván felebaráto feleségé u o 7. 7 törvénytő elszabadított magá Pá apostol d ne szabadított e magá zsid írásmagyarázat hagyományo aggad haggód módszereitő é törvénytő val függetleníté jogosságá haggadiku fejtegetésse igazolta

15156.h

CÍMSZ Uj-Testament

SZÓCIK Mintho azonb kiválaszto egyén erkölcseib épí erkölc rendszeré még má a mi a társadal erkölcst fogalm fed Eszményn föleme evangéliu béketűré évezred tapasztala kereszté állam múlt jele mutatj ho s társadalo s áll n állhat fen következetes érvényesíte krisztu princípiumok arc ütö né arc ütö emb más arc odanyújta megbántójána va kenyérr dobál m ellenségé a kőv dob me Neh társadal berendezkedésé beleilleszte a tanítá i ho emb törődj holnappa dolgozzo takarékoskodjé han bíz cs ar magá a felöltözte mez liliomá Jéz megbocsáto bűnösne me n tudj m csin emberfelet türel n gyakorla él hajtóere n szilárdíthat m álla keretek se me n b büntetlenség han megtorlá biztosít közrend kormányz épp megold jogán birtokáb vál hatal tényezőv M kereszté egyhá áll s követhet Jéz példáj bűnbocsánatba határtal türel teh cs elérhetetl eszményké tündök Evangéliumb kereszté vil fe inká gyönyörtelj meghatódásokr mi példakövetés ösztönö Valah azonb még cs kelle ültet e jézu virágo ame sokk szeb semho nyomtal elhervadá érdemelj me sokk érzékenye mennyei i semho mindenü virágozhasso egyh ennélfog késő szerzetek teremte szegénysége alázatosságo béketűré mind m erény amely közönség embe e n bírh e ráj súlyozot Ezz dualizm elv vit morálb ame ped egység ellen embe kötelességekn elosztás oly formá ho az cs er kiszeme erkölc teherhordók igázzan l Kor vehett észr ho akk má mik enn felfogásn s irodalm s intézmén n vo mé válságok idézh e épp P apost vo els a jézu e kivihetetlensé e gyakorl közö va na különbs folyt ráérze korrektiv szükségességér irataib lényeges m evangéliu erköl filozófi mi Evangéliumokba má mi Kereszte Ján felfogásáb i Kereszte Ján m a hirdett Térjet me alakuljat szellemb me közeled Ist ország teh m emb tudat megtisztulásátó szelle megújhodást vár Ist országán eljövetelé P apost m n bízo emberis telj megtisztulásába viszo üdvöss reményét s akar megfosztan azé megteremtet h ma rendszer paulinizm amelyn leglényegese princípium ho n embe törekv hoz m Ist országá han meghoz e titokzat felső hatalo Ist kegyelm kegyel ped n megszolgá kiérdeme jutalo han ajánd csupá b fennmaradásáv azonb mégs leh elképzel Ist országán eljövetelé ereden b princípiumán fenntartá viszo kizár emberis bűntelenség kiz oly tökélet megtisztulá i ame Ist birodalmán bold korszak nyithas me Kereszte Ján ált hirdete megtisztul helyé teh Ist kegyelméb va pauli megvált lépet ereden bűnn születe emberis n tisztulh saj akaratáb öröklö terheltségébő kitisztulh belő megvált útjá vagy úg vala egé emberis bűneié engeszte áldozat ajánl f mag Istenne Megvál természetes n leh embe mi töb embe N születhete öröklö bűnne han oly tisztaságba amely embe b n fertőzh me Megvál ennélfog cs Istenemb lehe Ist fi a feláldoz magá P apost természetes n vetet embe cselekedeteke ann e n leh bennü mi Ist kegyelméb Ist birodalm cs nagyo e hozhat me n kiseb Mo m m cs e tégl kelle beépíte hatalm pauli elgondolás P apost beépített Hi ame mindenn hatalmasa mind embe érdem fölülmú Ist kegyelm cs Hitt érdemelhe embe Ann okáé állítj bizonyosna … emb megigaz h álta törvény teljesíté nélkü Pá Róm leve 2 messzelá Pá embe él csúcsá Hit építet i még féltett legfőké ped el keresztény tanítását féltett ame n tű megalkuvások ily megalkuvástalanságg juto Evangéliumok paulinizm ennélfog fölszabadítot opportunizmus cs azér ho kisebb csökkent súrlódá felülete me küzdelm torzsalkodás megrendíthet vallás ame m n erősödö m elégg Ezé figyelmezte tanítványa M botránkoztassát s zsidó s görögöke s Ist születésé miképp mindenekb mindenekn kedvesked Korinthu levé 10 32-3 Í hirde megalkuvá házasságköt tekintetéb i mondvá jo nőtlensé j cseleksz i a megnős 7 26-2 paulinizm magáb hord fejlődé n ál o me ah mindenn sugárzó őrtoronn Hit építet fe cselekedetekk szemb elfogla kicsiny álláspontjár opportunizmusr csakham Tó telj érvénytelenítésén teré kerül olyannyir ho törvén károsn nyilvánított Me törvé harag szü ah nincs törvén o nincs törvé ell va cselekede Róm levé 4 1 M e mondj M mondj tehá törvé bűn- Táv legye S inkáb bű n ismert me csak törvény álta me bűn vágy s ismert voln törvé n mond voln kívá felebarát feleség 7 törvényt elszabadítot mag P aposto n szabadítot mag zsi írásmagyaráza hagyomány agga haggó módszereit törvényt va függetlenít jogosság haggadik fejtegetéss igazolt

15156.

CÍMS Uj-Testamen

SZÓCI Minth azon kiválaszt egyé erkölcsei ép erköl rendszer mé m m társada erkölcs fogal fe Eszmény fölem evangéli béketűr évezre tapasztal kereszt álla múl jel mutat h társadal ál állha fe következete érvényesít kriszt princípiumo ar üt n ar üt em má ar odanyújt megbántóján v kenyér dobá ellenség kő do m Ne társada berendezkedés beleilleszt tanít h em törőd holnapp dolgozz takarékoskodj ha bí c a mag felöltözt me liliom Jé megbocsát bűnösn m tud csi emberfele türe gyakorl é hajtóer szilárdítha áll kerete s m büntetlensé ha megtorl biztosí közren kormány ép megol jogá birtoká vá hata tényező kereszt egyh ál követhe Jé példá bűnbocsánatb határta türe te c elérhetet eszményk tündö Evangélium kereszt vi f ink gyönyörtel meghatódások m példaköveté ösztön Vala azon mé c kell ülte jéz virág am sok sze semh nyomta elhervad érdemel m sok érzékeny mennye semh minden virágozhass egy ennélfo kés szerzete teremt szegénység alázatosság béketűr min erén amel közönsé emb bír rá súlyozo Ez dualiz el vi morál am pe egysé elle emb kötelességek elosztá ol form h a c e kiszem erköl teherhordó igázza Ko vehet ész h ak m mi en felfogás irodal intézmé v m válságo idéz ép apos v el jéz kivihetetlens gyakor köz v n különb foly ráérz korrekti szükségességé iratai lényege evangéli erkö filozóf m Evangéliumokb m m Kereszt Já felfogásá Kereszt Já hirdet Térje m alakulja szellem m közele Is orszá te em tuda megtisztulását szell megújhodás vá Is országá eljövetel apos bíz emberi tel megtisztulásáb visz üdvös reményé aka megfoszta az megteremte m rendsze pauliniz amely leglényeges princípiu h emb törek ho Is ország ha megho titokza fels hatal Is kegyel kegye pe megszolg kiérdem jutal ha aján csup fennmaradásá azon még le elképze Is országá eljövetel erede princípiumá fenntart visz kizá emberi bűntelensé ki ol tökéle megtisztul am Is birodalmá bol korsza nyitha m Kereszt Já ál hirdet megtisztu hely te Is kegyelmé v paul megvál lépe erede bűn szület emberi tisztul sa akaratá örökl terheltségéb kitisztul bel megvál útj vag ú val eg emberi bűnei engeszt áldoza aján ma Istenn Megvá természete le emb m tö emb születhet örökl bűnn ha ol tisztaságb amel emb fertőz m Megvá ennélfo c Istenem leh Is f feláldo mag apos természete vete emb cselekedetek an le benn m Is kegyelmé Is birodal c nagy hozha m kise M c tég kell beépít hatal paul elgondolá apos beépítet H am minden hatalmas min emb érde fölülm Is kegyel c Hit érdemelh emb An oká állít bizonyosn em megiga ált törvén teljesít nélk P Ró lev messzel P emb é csúcs Hi építe mé féltet legfők pe e keresztén tanításá féltet am t megalkuváso il megalkuvástalanság jut Evangéliumo pauliniz ennélfo fölszabadíto opportunizmu c azé h kiseb csökken súrlód felület m küzdel torzsalkodá megrendíthe vallá am erősöd elég Ez figyelmezt tanítvány botránkoztassá zsid görögök Is születés mikép mindenek mindenek kedveske Korinth lev 1 32- hird megalkuv házasságkö tekinteté mondv j nőtlens cseleks megnő 26- pauliniz magá hor fejlőd á m a minden sugárz őrtoron Hi építe f cselekedetek szem elfogl kicsin álláspontjá opportunizmus csakha T tel érvénytelenítésé ter kerü olyannyi h törvé káros nyilvánítot M törv hara sz a ninc törvé ninc törv el v cseleked Ró lev mond mond teh törv bűn Tá legy inká b ismer m csa törvén ált m bű vág ismer vol törv mon vol kív felebará felesé törvény elszabadíto ma apost szabadíto ma zs írásmagyaráz hagyomán agg hagg módszerei törvény v függetlení jogossá haggadi fejtegetés igazol

15156

CÍM Uj-Testame

SZÓC Mint azo kiválasz egy erkölcse é erkö rendsze m társad erkölc foga f Eszmén föle evangél béketű évezr tapaszta keresz áll mú je muta társada á állh f következet érvényesí krisz princípium a ü a ü e m a odanyúj megbántójá kenyé dob ellensé k d N társad berendezkedé beleillesz taní e törő holnap dolgoz takarékoskod h b ma felöltöz m lilio J megbocsá bűnös tu cs emberfel tür gyakor hajtóe szilárdíth ál keret büntetlens h megtor biztos közre kormán é mego jog birtok v hat tényez keresz egy á követh J péld bűnbocsánat határt tür t elérhete eszmény tünd Evangéliu keresz v in gyönyörte meghatódáso példakövet ösztö Val azo m kel ült jé virá a so sz sem nyomt elherva érdeme so érzéken menny sem minde virágozhas eg ennélf ké szerzet terem szegénysé alázatossá béketű mi eré ame közöns em bí r súlyoz E duali e v morá a p egys ell em kötelessége eloszt o for kisze erkö teherhord igázz K vehe és a m e felfogá iroda intézm válság idé é apo e jé kivihetetlen gyako kö külön fol ráér korrekt szükségesség irata lényeg evangél erk filozó Evangéliumok Keresz J felfogás Keresz J hirde Térj alakulj szelle közel I orsz t e tud megtisztulásá szel megújhodá v I ország eljövete apo bí ember te megtisztulásá vis üdvö remény ak megfoszt a megteremt rendsz paulini amel leglényege princípi em töre h I orszá h megh titokz fel hata I kegye kegy p megszol kiérde juta h ajá csu fennmaradás azo mé l elképz I ország eljövete ered princípium fenntar vis kiz ember bűntelens k o tökél megtisztu a I birodalm bo korsz nyith Keresz J á hirde megtiszt hel t I kegyelm pau megvá lép ered bű szüle ember tisztu s akarat örök terheltségé kitisztu be megvá út va va e ember bűne engesz áldoz ajá m Isten Megv természet l em t em születhe örök bűn h o tisztaság ame em fertő Megv ennélf Istene le I feláld ma apo természet vet em cselekedete a l ben I kegyelm I biroda nag hozh kis té kel beépí hata pau elgondol apo beépíte a minde hatalma mi em érd fölül I kegye Hi érdemel em A ok állí bizonyos e megig ál törvé teljesí nél R le messze em csúc H épít m félte legfő p kereszté tanítás félte a megalkuvás i megalkuvástalansá ju Evangélium paulini ennélf fölszabadít opportunizm az kise csökke súrló felüle küzde torzsalkod megrendíth vall a erősö elé E figyelmez tanítván botránkoztass zsi görögö I születé miké mindene mindene kedvesk Korint le 32 hir megalku házasságk tekintet mond nőtlen cselek megn 26 paulini mag ho fejlő minde sugár őrtoro H épít cselekedete sze elfog kicsi álláspontj opportunizmu csakh te érvénytelenítés te ker olyanny törv káro nyilváníto tör har s nin törv nin tör e cseleke R le mon mon te tör bű T leg ink isme cs törvé ál b vá isme vo tör mo vo kí felebar feles törvén elszabadít m apos szabadít m z írásmagyará hagyomá ag hag módszere törvén független jogoss haggad fejtegeté igazo

1515

CÍ Uj-Testam

SZÓ Min az kiválas eg erkölcs erk rendsz társa erköl fog Eszmé föl evangé béket évez tapaszt keres ál m j mut társad áll következe érvényes kris princípiu odanyú megbántój keny do ellens társa berendezked beleilles tan tör holna dolgo takarékosko m felöltö lili megbocs bűnö t c emberfe tü gyako hajtó szilárdít á kere büntetlen megto bizto közr kormá meg jo birto ha ténye keres eg követ pél bűnbocsána határ tü elérhet eszmén tün Evangéli keres i gyönyört meghatódás példaköve öszt Va az ke ül j vir s s se nyom elherv érdem s érzéke menn se mind virágozha e ennél k szerze tere szegénys alázatoss béket m er am közön e b súlyo dual mor egy el e kötelesség elosz fo kisz erk teherhor igáz veh é felfog irod intéz válsá id ap j kivihetetle gyak k külö fo ráé korrek szükségessé irat lénye evangé er filoz Evangéliumo Keres felfogá Keres hird Tér alakul szell köze ors tu megtisztulás sze megújhod orszá eljövet ap b embe t megtisztulás vi üdv remén a megfosz megterem rends paulin ame leglényeg princíp e tör orsz meg titok fe hat kegy keg megszo kiérd jut aj cs fennmaradá az m elkép orszá eljövet ere princípiu fennta vi ki embe bűntelen töké megtiszt birodal b kors nyit Keres hird megtisz he kegyel pa megv lé ere b szül embe tiszt akara örö terheltség kitiszt b megv ú v v embe bűn enges áldo aj Iste Meg természe e e születh örö bű tisztasá am e fert Meg ennél Isten l felál m ap természe ve e cselekedet be kegyel birod na hoz ki t ke beép hat pa elgondo ap beépít mind hatalm m e ér fölü kegy H érdeme e o áll bizonyo megi á törv teljes né l messz e csú épí félt legf kereszt tanítá félt megalkuvá megalkuvástalans j Evangéliu paulin ennél fölszabadí opportuniz a kis csökk súrl felül küzd torzsalko megrendít val erős el figyelme tanítvá botránkoztas zs görög szület mik minden minden kedves Korin l 3 hi megalk házasság tekinte mon nőtle csele meg 2 paulin ma h fejl mind sugá őrtor épí cselekedet sz elfo kics álláspont opportunizm csak t érvényteleníté t ke olyann tör kár nyilvánít tö ha ni tör ni tö cselek l mo mo t tö b le in ism c törv á v ism v tö m v k feleba fele törvé elszabadí apo szabadí írásmagyar hagyom a ha módszer törvé függetle jogos hagga fejteget igaz