15159.htm

CÍMSZÓ: Ujvári

SZEMÉLYNÉV: Újvári László

SZÓCIKK: U. László. író és újságíró, szüI. Szegeden 1900. U. Péter fia. A világháborúban teljesített katonai szolgálata után 1918. lett újságíró az egyik fővárosi kőnyomatos lapnál. Később Bécsben, majd Kolozsváron, utóbb pedig Pozsonyban és Kassán dolgozott különböző napilapok szerkesztőségeiben. Irodalmi írásai szétszórtan jelentek meg folyóiratokban és napilapokban. Sokáig dolgozott Arkadij Cserezov néven és elbeszéléseit e név alatt publikálta a külföldön. E lexikon munkatársa.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5159. címszó a lexikon => 922. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15159.htm

CÍMSZÓ: Ujvári

SZEMÉLYNÉV: Újvári László

SZÓCIKK: U. László. író és újságíró, szüI. Szegeden 1900. U. Péter fia. A világháborúban teljesített katonai szolgálata után 1918. lett újságíró az egyik fővárosi kőnyomatos lapnál. Később Bécsben, majd Kolozsváron, utóbb pedig Pozsonyban és Kassán dolgozott különböző napilapok szerkesztőségeiben. Irodalmi írásai szétszórtan jelentek meg folyóiratokban és napilapokban. Sokáig dolgozott Arkadij Cserezov néven és elbeszéléseit e név alatt publikálta a külföldön. E lexikon munkatársa.

15159.ht

CÍMSZÓ Ujvár

SZEMÉLYNÉV Újvár Lászl

SZÓCIKK U László ír é újságíró szüI Szegede 1900 U Péte fia világháborúba teljesítet katona szolgálat utá 1918 let újságír a egyi főváros kőnyomato lapnál Későb Bécsben maj Kolozsváron utób pedi Pozsonyba é Kassá dolgozot különböz napilapo szerkesztőségeiben Irodalm írása szétszórta jelente me folyóiratokba é napilapokban Sokái dolgozot Arkadi Cserezo néve é elbeszélései né alat publikált külföldön lexiko munkatársa

15159.h

CÍMSZ Ujvá

SZEMÉLYNÉ Újvá Lász

SZÓCIK Lászl í újságír szü Szeged 190 Pét fi világháborúb teljesíte katon szolgála ut 191 le újságí egy főváro kőnyomat lapná Késő Bécsbe ma Kolozsváro utó ped Pozsonyb Kass dolgozo különbö napilap szerkesztőségeibe Irodal írás szétszórt jelent m folyóiratokb napilapokba Soká dolgozo Arkad Cserez név elbeszélése n ala publikál külföldö lexik munkatárs

15159.

CÍMS Ujv

SZEMÉLYN Újv Lás

SZÓCI Lász újságí sz Szege 19 Pé f világháború teljesít kato szolgál u 19 l újság eg fővár kőnyoma lapn Kés Bécsb m Kolozsvár ut pe Pozsony Kas dolgoz különb napila szerkesztőségeib Iroda írá szétszór jelen folyóiratok napilapokb Sok dolgoz Arka Csere né elbeszélés al publiká külföld lexi munkatár

15159

CÍM Uj

SZEMÉLY Új Lá

SZÓC Lás újság s Szeg 1 P világhábor teljesí kat szolgá 1 újsá e fővá kőnyom lap Ké Bécs Kolozsvá u p Pozson Ka dolgo külön napil szerkesztőségei Irod ír szétszó jele folyóirato napilapok So dolgo Ark Cser n elbeszélé a publik külföl lex munkatá

1515

CÍ U

SZEMÉL Ú L

SZÓ Lá újsá Sze világhábo teljes ka szolg újs főv kőnyo la K Béc Kolozsv Pozso K dolg külö napi szerkesztősége Iro í szétsz jel folyóirat napilapo S dolg Ar Cse elbeszél publi külfö le munkat