15160.htm

CÍMSZÓ: Ujvári

SZEMÉLYNÉV: Újvári Péter

SZÓCIKK: "U. Péter, író és publicista, szül. Tolcsván (Zemplén vrn.) 1869 ápr. 24. Apja Groszmann Wolf, az érsekújvári orthodox hitközség néhai rabbija. Előbb a nagysurányi, később a váci és miskolci jesivák növendéke volt. 1889-ben a Szegedi Híradó munkatársa, később helyettes szerkesztője, majd a Szeged és Vidéke felelős szerkesztője lett. 1901-ben Magyar Szó c. irodalmi folyóiratot alapított Szegeden. Ekkor már a pesti lapok is közölték novelláit és a Pesti Hírlapban írt ókori legendái később Legendák és krónikák c. kötetében jelentek meg 1906. Ez időben egyik megalapítója a Magyarországi Hírlapírók Orsz. Szervezetének. 1907-ben Pesten előbb a Magyar Hírlapnak, később a Budapestnek sok éven át volt vezércikkírója. Megírta A fekete glória; Astarte temploma és A bosszúálló Isten c. társadalmi regényeit. Első zsidó tárgyú regényét Az új keresztény-t 1907. írta az Egyenlőségnek, ahol Ben Juda pseudonym alatt publicisztikai tevékenységet is fejtett ki. Ez időtől kezdve érdeklődését teljesen lekötik a zsidó vonatkozású témák és írásainak főproblémája maga a zsidóság. A mécs mellett; Földanyánk lovagjai; Echod; Akik a holdat lesik ; A bunda; A túlsó parton; Két sír között a harmadik; A cédrus fa daliája c. regényeivel megteremti a magyar zsidó irodalmat és felkelti az érdeklődést a zsidóság élő problémái iránt. Figyelmét megragadja a zsidó múlt nagyszerűsége, de munkáinak javarészében a magyar zsidó életét írja meg: a keleti hegyvidék zsidóit, a jesiva bócherjait, a városivá lett zsidót, sőt a parvenü és kikeresztelkedett zsidó típusát is (Az újkeresztény c. regénye). Munkáiban a zsidó néplélek él, de nyelvezete a tiszta magyar stílusművészét alkotása. A kisvárosok zsidó életének a modern kortól kiveszésre ítélt sok különös alakját nagy szeretettel és olykor rezignáltán mosolygó humorral, jóindulatú és javítani vágykritikával menti bele U. az irodalomba. 1919-ben megindította a Szombat c. első magyar zsidó képes hetilapot, amely a zsidó közélet kérdéseivel, irodalommal és művészettel foglalkozott. Részt vett 1912. a magyar zsidóság egységesítésére irányuló mozgalomban és az autonómiát előkészítő bizottságnak főtitkára lett. 1915-ben a Budapesti Újságírók Egyesülete ügyvezető titkárává választotta. Az összeomlás után a Múlt és Jövő hetilapjában és a Zsidó Szemlében küzdött a magyar zsidóságot ért támadások ellen. Az erdélyi zsidók 1920. Kolozsvárra hívták, ahol az Új Keletbe írott vezércikkeiben három éven át harcolt az erdélyi zsidóság politikai és kulturális törekvéseiért, a magyar kultúrához való ragaszkodást és a zsidó öntudat mélyítését propagálva. Ugyanakkor elnöke volt az erdélyi újságírók nyugdíjintézetének. Az erdélyi és bánáti magyar újság-írószervezet 1922. országos keretek között ünnepelte U. 30 éves írói jubileumát. Ezután Szlovenszkóba ment, ahol a zsidóság kulturális és politikai aktivitása érdekében több lapot indított: Szombat (Érsekújvár 1923); Judea (Pozsony 1926); Uj Judea (Kassa 1926). Közben irodalmi szerkesztője volt egy pozsonyi napilapnak. A szlovenszkói magyar újságírók szervezete, amelynek U. elnöke volt, dísztagjává választotta Kassán 1925. U.-t, aki részt vett az újságírók szociális helyzetének megjavítására irányuló mozgalmakban. Időközben megírta Matronita c. kabbalisztikus regényét. Egyéb művei még: Szent Antal kápolnájáig (regény); Messiásvárók (regény); Leviátán (dráma); Mózes élete és alkotása (kéziratban). Az Országos Egyetértés c. zsidó lapnak 1926-27. főszerkesztője,utóbb főmunkatársa volt Budapesten. Igen sok elbeszélése jelent meg a Pester Lloyd, Az Újság, Pesti Hirlap, Pesti Napló, .Magyarország, Neues Pester Journal, Egyenlőség, Múlt és Jövő, Uj Kelet, Allg. Zeitung des Jud. (Berlin); Ost und West.(Berlin); Zidovské Zprávy (Prága), valamint amerikai és lengyelországi lapokban. Munkáit Adolf Kohut németre, Holder József jiddisre és Székely Dávid angolra fordították. U. e lexikon szerkesztője."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5160. címszó a lexikon => 922. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15160.htm

CÍMSZÓ: Ujvári

SZEMÉLYNÉV: Újvári Péter

SZÓCIKK: U. Péter, író és publicista, szül. Tolcsván Zemplén vrn. 1869 ápr. 24. Apja Groszmann Wolf, az érsekújvári orthodox hitközség néhai rabbija. Előbb a nagysurányi, később a váci és miskolci jesivák növendéke volt. 1889-ben a Szegedi Híradó munkatársa, később helyettes szerkesztője, majd a Szeged és Vidéke felelős szerkesztője lett. 1901-ben Magyar Szó c. irodalmi folyóiratot alapított Szegeden. Ekkor már a pesti lapok is közölték novelláit és a Pesti Hírlapban írt ókori legendái később Legendák és krónikák c. kötetében jelentek meg 1906. Ez időben egyik megalapítója a Magyarországi Hírlapírók Orsz. Szervezetének. 1907-ben Pesten előbb a Magyar Hírlapnak, később a Budapestnek sok éven át volt vezércikkírója. Megírta A fekete glória; Astarte temploma és A bosszúálló Isten c. társadalmi regényeit. Első zsidó tárgyú regényét Az új keresztény-t 1907. írta az Egyenlőségnek, ahol Ben Juda pseudonym alatt publicisztikai tevékenységet is fejtett ki. Ez időtől kezdve érdeklődését teljesen lekötik a zsidó vonatkozású témák és írásainak főproblémája maga a zsidóság. A mécs mellett; Földanyánk lovagjai; Echod; Akik a holdat lesik ; A bunda; A túlsó parton; Két sír között a harmadik; A cédrus fa daliája c. regényeivel megteremti a magyar zsidó irodalmat és felkelti az érdeklődést a zsidóság élő problémái iránt. Figyelmét megragadja a zsidó múlt nagyszerűsége, de munkáinak javarészében a magyar zsidó életét írja meg: a keleti hegyvidék zsidóit, a jesiva bócherjait, a városivá lett zsidót, sőt a parvenü és kikeresztelkedett zsidó típusát is Az újkeresztény c. regénye . Munkáiban a zsidó néplélek él, de nyelvezete a tiszta magyar stílusművészét alkotása. A kisvárosok zsidó életének a modern kortól kiveszésre ítélt sok különös alakját nagy szeretettel és olykor rezignáltán mosolygó humorral, jóindulatú és javítani vágykritikával menti bele U. az irodalomba. 1919-ben megindította a Szombat c. első magyar zsidó képes hetilapot, amely a zsidó közélet kérdéseivel, irodalommal és művészettel foglalkozott. Részt vett 1912. a magyar zsidóság egységesítésére irányuló mozgalomban és az autonómiát előkészítő bizottságnak főtitkára lett. 1915-ben a Budapesti Újságírók Egyesülete ügyvezető titkárává választotta. Az összeomlás után a Múlt és Jövő hetilapjában és a Zsidó Szemlében küzdött a magyar zsidóságot ért támadások ellen. Az erdélyi zsidók 1920. Kolozsvárra hívták, ahol az Új Keletbe írott vezércikkeiben három éven át harcolt az erdélyi zsidóság politikai és kulturális törekvéseiért, a magyar kultúrához való ragaszkodást és a zsidó öntudat mélyítését propagálva. Ugyanakkor elnöke volt az erdélyi újságírók nyugdíjintézetének. Az erdélyi és bánáti magyar újság-írószervezet 1922. országos keretek között ünnepelte U. 30 éves írói jubileumát. Ezután Szlovenszkóba ment, ahol a zsidóság kulturális és politikai aktivitása érdekében több lapot indított: Szombat Érsekújvár 1923 ; Judea Pozsony 1926 ; Uj Judea Kassa 1926 . Közben irodalmi szerkesztője volt egy pozsonyi napilapnak. A szlovenszkói magyar újságírók szervezete, amelynek U. elnöke volt, dísztagjává választotta Kassán 1925. U.-t, aki részt vett az újságírók szociális helyzetének megjavítására irányuló mozgalmakban. Időközben megírta Matronita c. kabbalisztikus regényét. Egyéb művei még: Szent Antal kápolnájáig regény ; Messiásvárók regény ; Leviátán dráma ; Mózes élete és alkotása kéziratban . Az Országos Egyetértés c. zsidó lapnak 1926-27. főszerkesztője,utóbb főmunkatársa volt Budapesten. Igen sok elbeszélése jelent meg a Pester Lloyd, Az Újság, Pesti Hirlap, Pesti Napló, .Magyarország, Neues Pester Journal, Egyenlőség, Múlt és Jövő, Uj Kelet, Allg. Zeitung des Jud. Berlin ; Ost und West. Berlin ; Zidovské Zprávy Prága , valamint amerikai és lengyelországi lapokban. Munkáit Adolf Kohut németre, Holder József jiddisre és Székely Dávid angolra fordították. U. e lexikon szerkesztője.

15160.ht

CÍMSZÓ Ujvár

SZEMÉLYNÉV Újvár Péte

SZÓCIKK U Péter ír é publicista szül Tolcsvá Zemplé vrn 186 ápr 24 Apj Groszman Wolf a érsekújvár orthodo hitközsé néha rabbija Előb nagysurányi későb vác é miskolc jesivá növendék volt 1889-be Szeged Hírad munkatársa későb helyette szerkesztője maj Szege é Vidék felelő szerkesztőj lett 1901-be Magya Sz c irodalm folyóirato alapítot Szegeden Ekko má pest lapo i közölté novellái é Pest Hírlapba ír ókor legendá későb Legendá é króniká c kötetébe jelente me 1906 E időbe egyi megalapítój Magyarország Hírlapíró Orsz Szervezetének 1907-be Peste előb Magya Hírlapnak későb Budapestne so éve á vol vezércikkírója Megírt feket glória Astart templom é bosszúáll Iste c társadalm regényeit Els zsid tárgy regényé A ú keresztény- 1907 írt a Egyenlőségnek aho Be Jud pseudony alat publicisztika tevékenysége i fejtet ki E időtő kezdv érdeklődésé teljese leköti zsid vonatkozás témá é írásaina főproblémáj mag zsidóság méc mellett Földanyán lovagjai Echod Aki holda lesi bunda túls parton Ké sí közöt harmadik cédru f daliáj c regényeive megteremt magya zsid irodalma é felkelt a érdeklődés zsidósá él problémá iránt Figyelmé megragadj zsid múl nagyszerűsége d munkáina javarészébe magya zsid életé írj meg kelet hegyvidé zsidóit jesiv bócherjait városiv let zsidót ső parven é kikeresztelkedet zsid típusá i A újkeresztén c regény Munkáiba zsid népléle él d nyelvezet tiszt magya stílusművészé alkotása kisvároso zsid életéne moder kortó kiveszésr ítél so különö alakjá nag szeretette é olyko rezignáltá mosolyg humorral jóindulat é javítan vágykritikáva ment bel U a irodalomba 1919-be megindított Szomba c els magya zsid képe hetilapot amel zsid közéle kérdéseivel irodalomma é művészette foglalkozott Rész vet 1912 magya zsidósá egységesítésér irányul mozgalomba é a autonómiá előkészít bizottságna főtitkár lett 1915-be Budapest Újságíró Egyesület ügyvezet titkáráv választotta A összeomlá utá Múl é Jöv hetilapjába é Zsid Szemlébe küzdöt magya zsidóságo ér támadáso ellen A erdély zsidó 1920 Kolozsvárr hívták aho a Ú Keletb írot vezércikkeibe háro éve á harcol a erdély zsidósá politika é kulturáli törekvéseiért magya kultúráho val ragaszkodás é zsid öntuda mélyítésé propagálva Ugyanakko elnök vol a erdély újságíró nyugdíjintézetének A erdély é bánát magya újság-írószerveze 1922 országo kerete közöt ünnepelt U 3 éve író jubileumát Ezutá Szlovenszkób ment aho zsidósá kulturáli é politika aktivitás érdekébe töb lapo indított Szomba Érsekújvá 192 Jude Pozson 192 U Jude Kass 192 Közbe irodalm szerkesztőj vol eg pozsony napilapnak szlovenszkó magya újságíró szervezete amelyne U elnök volt dísztagjáv választott Kassá 1925 U.-t ak rész vet a újságíró szociáli helyzeténe megjavításár irányul mozgalmakban Időközbe megírt Matronit c kabbalisztiku regényét Egyé műve még Szen Anta kápolnájái regén Messiásváró regén Leviátá drám Móze élet é alkotás kéziratba A Országo Egyetérté c zsid lapna 1926-27 főszerkesztője,utób főmunkatárs vol Budapesten Ige so elbeszélés jelen me Peste Lloyd A Újság Pest Hirlap Pest Napló .Magyarország Neue Peste Journal Egyenlőség Múl é Jövő U Kelet Allg Zeitun de Jud Berli Os un West Berli Zidovsk Zpráv Prág valamin amerika é lengyelország lapokban Munkái Adol Kohu németre Holde Józse jiddisr é Székel Dávi angolr fordították U lexiko szerkesztője

15160.h

CÍMSZ Ujvá

SZEMÉLYNÉ Újvá Pét

SZÓCIK Péte í publicist szü Tolcsv Zempl vr 18 áp 2 Ap Groszma Wol érsekújvá orthod hitközs néh rabbij Elő nagysurány késő vá miskol jesiv növendé vol 1889-b Szege Híra munkatárs késő helyett szerkesztőj ma Szeg Vidé felel szerkesztő let 1901-b Magy S irodal folyóirat alapíto Szegede Ekk m pes lap közölt novellá Pes Hírlapb í óko legend késő Legend krónik kötetéb jelent m 190 időb egy megalapító Magyarorszá Hírlapír Ors Szervezeténe 1907-b Pest elő Magy Hírlapna késő Budapestn s év vo vezércikkírój Megír feke glóri Astar templo bosszúál Ist társadal regényei El zsi tárg regény keresztény 190 ír Egyenlőségne ah B Ju pseudon ala publicisztik tevékenység fejte k időt kezd érdeklődés teljes leköt zsi vonatkozá tém írásain főproblémá ma zsidósá mé mellet Földanyá lovagja Echo Ak hold les bund túl parto K s közö harmadi cédr daliá regényeiv megterem magy zsi irodalm felkel érdeklődé zsidós é problém irán Figyelm megragad zsi mú nagyszerűség munkáin javarészéb magy zsi élet ír me kele hegyvid zsidói jesi bócherjai városi le zsidó s parve kikeresztelkede zsi típus újkereszté regén Munkáib zsi néplél é nyelveze tisz magy stílusművész alkotás kisváros zsi életén mode kort kiveszés íté s külön alakj na szeretett olyk rezignált mosoly humorra jóindula javíta vágykritikáv men be irodalomb 1919-b megindítot Szomb el magy zsi kép hetilapo ame zsi közél kérdéseive irodalomm művészett foglalkozot Rés ve 191 magy zsidós egységesítésé irányu mozgalomb autonómi előkészí bizottságn főtitká let 1915-b Budapes Újságír Egyesüle ügyveze titkárá választott összeoml ut Mú Jö hetilapjáb Zsi Szemléb küzdö magy zsidóság é támadás elle erdél zsid 192 Kolozsvár hívtá ah Kelet íro vezércikkeib hár év harco erdél zsidós politik kulturál törekvéseiér magy kultúráh va ragaszkodá zsi öntud mélyítés propagálv Ugyanakk elnö vo erdél újságír nyugdíjintézeténe erdél báná magy újság-írószervez 192 ország keret közö ünnepel év ír jubileumá Ezut Szlovenszkó men ah zsidós kulturál politik aktivitá érdekéb tö lap indítot Szomb Érsekújv 19 Jud Pozso 19 Jud Kas 19 Közb irodal szerkesztő vo e pozson napilapna szlovenszk magy újságír szervezet amelyn elnö vol dísztagjá választot Kass 192 U.- a rés ve újságír szociál helyzetén megjavításá irányu mozgalmakba Időközb megír Matroni kabbalisztik regényé Egy műv mé Sze Ant kápolnájá regé Messiásvár regé Leviát drá Móz éle alkotá kéziratb Ország Egyetért zsi lapn 1926-2 főszerkesztője,utó főmunkatár vo Budapeste Ig s elbeszélé jele m Pest Lloy Újsá Pes Hirla Pes Napl .Magyarorszá Neu Pest Journa Egyenlősé Mú Jöv Kele All Zeitu d Ju Berl O u Wes Berl Zidovs Zprá Prá valami amerik lengyelorszá lapokba Munká Ado Koh németr Hold Józs jiddis Széke Dáv angol fordítottá lexik szerkesztőj

15160.

CÍMS Ujv

SZEMÉLYN Újv Pé

SZÓCI Pét publicis sz Tolcs Zemp v 1 á A Groszm Wo érsekújv ortho hitköz né rabbi El nagysurán kés v misko jesi növend vo 1889- Szeg Hír munkatár kés helyet szerkesztő m Sze Vid fele szerkeszt le 1901- Mag iroda folyóira alapít Szeged Ek pe la közöl novell Pe Hírlap ók legen kés Legen króni köteté jelen 19 idő eg megalapít Magyarorsz Hírlapí Or Szervezetén 1907- Pes el Mag Hírlapn kés Budapest é v vezércikkíró Megí fek glór Asta templ bosszúá Is társada regénye E zs tár regén keresztén 19 í Egyenlőségn a J pseudo al publiciszti tevékenysé fejt idő kez érdeklődé telje lekö zs vonatkoz té írásai főproblém m zsidós m melle Földany lovagj Ech A hol le bun tú part köz harmad céd dali regényei megtere mag zs irodal felke érdeklőd zsidó problé irá Figyel megraga zs m nagyszerűsé munkái javarészé mag zs éle í m kel hegyvi zsidó jes bócherja város l zsid parv kikeresztelked zs típu újkereszt regé Munkái zs néplé nyelvez tis mag stílusművés alkotá kisváro zs életé mod kor kiveszé ít külö alak n szeretet oly rezignál mosol humorr jóindul javít vágykritiká me b irodalom 1919- megindíto Szom e mag zs ké hetilap am zs közé kérdéseiv irodalom művészet foglalkozo Ré v 19 mag zsidó egységesítés irány mozgalom autonóm előkész bizottság főtitk le 1915- Budape Újságí Egyesül ügyvez titkár választot összeom u M J hetilapjá Zs Szemlé küzd mag zsidósá támadá ell erdé zsi 19 Kolozsvá hívt a Kele ír vezércikkei há é harc erdé zsidó politi kulturá törekvéseié mag kultúrá v ragaszkod zs öntu mélyíté propagál Ugyanak eln v erdé újságí nyugdíjintézetén erdé bán mag újság-írószerve 19 orszá kere köz ünnepe é í jubileum Ezu Szlovenszk me a zsidó kulturá politi aktivit érdeké t la indíto Szom Érsekúj 1 Ju Pozs 1 Ju Ka 1 Köz iroda szerkeszt v pozso napilapn szlovensz mag újságí szerveze amely eln vo dísztagj választo Kas 19 U. ré v újságí szociá helyzeté megjavítás irány mozgalmakb Időköz megí Matron kabbaliszti regény Eg mű m Sz An kápolnáj reg Messiásvá reg Leviá dr Mó él alkot kézirat Orszá Egyetér zs lap 1926- főszerkesztője,ut főmunkatá v Budapest I elbeszél jel Pes Llo Újs Pe Hirl Pe Nap .Magyarorsz Ne Pes Journ Egyenlős M Jö Kel Al Zeit J Ber We Ber Zidov Zpr Pr valam ameri lengyelorsz lapokb Munk Ad Ko német Hol Józ jiddi Szék Dá ango fordított lexi szerkesztő

15160

CÍM Uj

SZEMÉLY Új P

SZÓC Pé publici s Tolc Zem Grosz W érsekúj orth hitkö n rabb E nagysurá ké misk jes növen v 1889 Sze Hí munkatá ké helye szerkeszt Sz Vi fel szerkesz l 1901 Ma irod folyóir alapí Szege E p l közö novel P Hírla ó lege ké Lege krón kötet jele 1 id e megalapí Magyarors Hírlap O Szervezeté 1907 Pe e Ma Hírlap ké Budapes vezércikkír Meg fe gló Ast temp bosszú I társad regény z tá regé kereszté 1 Egyenlőség pseud a publiciszt tevékenys fej id ke érdeklőd telj lek z vonatko t írása főproblé zsidó mell Földan lovag Ec ho l bu t par kö harma cé dal regénye megter ma z iroda felk érdeklő zsid probl ir Figye megrag z nagyszerűs munká javarész ma z él ke hegyv zsid je bócherj váro zsi par kikeresztelke z típ újkeresz reg Munká z népl nyelve ti ma stílusművé alkot kisvár z élet mo ko kivesz í kül ala szerete ol rezigná moso humor jóindu javí vágykritik m irodalo 1919 megindít Szo ma z k hetila a z köz kérdései irodalo művésze foglalkoz R 1 ma zsid egységesíté irán mozgalo autonó előkés bizottsá főtit l 1915 Budap Újság Egyesü ügyve titká választo összeo hetilapj Z Szeml küz ma zsidós támad el erd zs 1 Kolozsv hív Kel í vezércikke h har erd zsid polit kultur törekvései ma kultúr ragaszko z önt mélyít propagá Ugyana el erd újság nyugdíjintézeté erd bá ma újság-írószerv 1 orsz ker kö ünnep jubileu Ez Szlovensz m zsid kultur polit aktivi érdek l indít Szo Érsekú J Poz J K Kö irod szerkesz pozs napilap szlovens ma újság szervez amel el v dísztag választ Ka 1 U r újság szoci helyzet megjavítá irán mozgalmak Időkö meg Matro kabbaliszt regén E m S A kápolná re Messiásv re Levi d M é alko kézira Orsz Egyeté z la 1926 főszerkesztője,u főmunkat Budapes elbeszé je Pe Ll Új P Hir P Na .Magyarors N Pe Jour Egyenlő J Ke A Zei Be W Be Zido Zp P vala amer lengyelors lapok Mun A K néme Ho Jó jidd Szé D ang fordítot lex szerkeszt

1516

CÍ U

SZEMÉL Ú

SZÓ P public Tol Ze Gros érsekú ort hitk rab nagysur k mis je növe 188 Sz H munkat k hely szerkesz S V fe szerkes 190 M iro folyói alap Szeg köz nove Hírl leg k Leg kró köte jel i megalap Magyaror Hírla Szervezet 190 P M Hírla k Budape vezércikkí Me f gl As tem bossz társa regén t reg kereszt Egyenlősé pseu publicisz tevékeny fe i k érdeklő tel le vonatk írás főprobl zsid mel Földa lova E h b pa k harm c da regény megte m irod fel érdekl zsi prob i Figy megra nagyszerű munk javarés m é k hegy zsi j bócher vár zs pa kikeresztelk tí újkeres re Munk nép nyelv t m stílusműv alko kisvá éle m k kives kü al szeret o rezign mos humo jóind jav vágykriti irodal 191 megindí Sz m hetil kö kérdése irodal művész foglalko m zsi egységesít irá mozgal auton előké bizotts főti 191 Buda Újsá Egyes ügyv titk választ össze hetilap Szem kü m zsidó táma e er z Kolozs hí Ke vezércikk ha er zsi poli kultu törekvése m kultú ragaszk ön mélyí propag Ugyan e er újsá nyugdíjintézet er b m újság-írószer ors ke k ünne jubile E Szlovens zsi kultu poli aktiv érde indí Sz Érsek Po K iro szerkes poz napila szloven m újsá szerve ame e díszta válasz K újsá szoc helyze megjavít irá mozgalma Idők me Matr kabbalisz regé kápoln r Messiás r Lev alk kézir Ors Egyet l 192 főszerkesztője, főmunka Budape elbesz j P L Ú Hi N .Magyaror P Jou Egyenl K Ze B B Zid Z val ame lengyelor lapo Mu ném H J jid Sz an fordíto le szerkesz