15162.htm

CÍMSZÓ: Ulászlá kölcsönei

SZÓCIKK: Ulászló kölcsönei. II. Ulászló 1490. foglalta el Budán a trónt és a rákövetkező esztendőben már Miksa római császár ellen vonult Székesfehérvár alá. A hadsereg felszereléséhez szükséges pénz nagy részét a zsidóktól csikarta ki és a székesfehérvári táborból felszólította Pósa Balázs pozsonyi polgárt, hogy királyi felhatalmazással az ottani zsidók közül többeket küldjön Budára, ha máskép nem, hát erőszakkal, mert az «ország érdekében» bizonyos ügyel akar elintézni velük Kiderült, hogy a bizonyos ügy a király számára való kölcsönt jelentette. Mendel Jakab (l. o.) zsidó prefektus kötötte meg a zsidókkal az egyezséget oly módon, hogy a pozsonyi zsidók négyszáz forint kölcsön folyósítását vállalták. Mendel azonban ezt az összeget nem tudta behajtani, mire Ulászló elrendelte, hogy a zsidókat mindaddig tartsák fogságban, míg a négyszáz forintot le nem fizetik.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5162. címszó a lexikon => 923. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15162.htm

CÍMSZÓ: Ulászlá kölcsönei

SZÓCIKK: Ulászló kölcsönei. II. Ulászló 1490. foglalta el Budán a trónt és a rákövetkező esztendőben már Miksa római császár ellen vonult Székesfehérvár alá. A hadsereg felszereléséhez szükséges pénz nagy részét a zsidóktól csikarta ki és a székesfehérvári táborból felszólította Pósa Balázs pozsonyi polgárt, hogy királyi felhatalmazással az ottani zsidók közül többeket küldjön Budára, ha máskép nem, hát erőszakkal, mert az ország érdekében bizonyos ügyel akar elintézni velük Kiderült, hogy a bizonyos ügy a király számára való kölcsönt jelentette. Mendel Jakab l. o. zsidó prefektus kötötte meg a zsidókkal az egyezséget oly módon, hogy a pozsonyi zsidók négyszáz forint kölcsön folyósítását vállalták. Mendel azonban ezt az összeget nem tudta behajtani, mire Ulászló elrendelte, hogy a zsidókat mindaddig tartsák fogságban, míg a négyszáz forintot le nem fizetik.

15162.ht

CÍMSZÓ Ulászl kölcsöne

SZÓCIKK Ulászl kölcsönei II Ulászl 1490 foglalt e Budá trón é rákövetkez esztendőbe má Miks róma császá elle vonul Székesfehérvá alá hadsere felszereléséhe szüksége pén nag részé zsidóktó csikart k é székesfehérvár táborbó felszólított Pós Baláz pozsony polgárt hog király felhatalmazássa a ottan zsidó közü többeke küldjö Budára h máské nem há erőszakkal mer a orszá érdekébe bizonyo ügye aka elintézn velü Kiderült hog bizonyo üg királ számár val kölcsön jelentette Mende Jaka l o zsid prefektu kötött me zsidókka a egyezsége ol módon hog pozsony zsidó négyszá forin kölcsö folyósításá vállalták Mende azonba ez a összege ne tudt behajtani mir Ulászl elrendelte hog zsidóka mindaddi tartsá fogságban mí négyszá forinto l ne fizetik

15162.h

CÍMSZ Ulász kölcsön

SZÓCIK Ulász kölcsöne I Ulász 149 foglal Bud tró rákövetke esztendőb m Mik róm csász ell vonu Székesfehérv al hadser felszereléséh szükség pé na rész zsidókt csikar székesfehérvá táborb felszólítot Pó Balá pozson polgár ho királ felhatalmazáss otta zsid köz többek küldj Budár másk ne h erőszakka me orsz érdekéb bizony ügy ak elintéz vel Kiderül ho bizony ü kirá számá va kölcsö jelentett Mend Jak zsi prefekt kötöt m zsidókk egyezség o módo ho pozson zsid négysz fori kölcs folyósítás vállaltá Mend azonb e összeg n tud behajtan mi Ulász elrendelt ho zsidók mindadd tarts fogságba m négysz forint n fizeti

15162.

CÍMS Ulás kölcsö

SZÓCI Ulás kölcsön Ulás 14 fogla Bu tr rákövetk esztendő Mi ró csás el von Székesfehér a hadse felszerelésé szüksé p n rés zsidók csika székesfehérv tábor felszólíto P Bal pozso polgá h kirá felhatalmazás ott zsi kö többe küld Budá más n erőszakk m ors érdeké bizon üg a elinté ve Kiderü h bizon kir szám v kölcs jelentet Men Ja zs prefek kötö zsidók egyezsé mód h pozso zsi négys for kölc folyósítá vállalt Men azon össze tu behajta m Ulás elrendel h zsidó mindad tart fogságb négys forin fizet

15162

CÍM Ulá kölcs

SZÓC Ulá kölcsö Ulá 1 fogl B t rákövet esztend M r csá e vo Székesfehé hads felszerelés szüks ré zsidó csik székesfehér tábo felszólít Ba pozs polg kir felhatalmazá ot zs k több kül Bud má erőszak or érdek bizo ü elint v Kider bizo ki szá kölc jelente Me J z prefe köt zsidó egyezs mó pozs zs négy fo köl folyósít vállal Me azo össz t behajt Ulá elrende zsid minda tar fogság négy fori fize

1516

CÍ Ul kölc

SZÓ Ul kölcs Ul fog ráköve eszten cs v Székesfeh had felszerelé szük r zsid csi székesfehé táb felszólí B poz pol ki felhatalmaz o z töb kü Bu m erősza o érde biz elin Kide biz k sz köl jelent M pref kö zsid egyez m poz z nég f kö folyósí válla M az öss behaj Ul elrend zsi mind ta fogsá nég for fiz