15163.htm

CÍMSZÓ: Ulászló levele

SZÓCIKK: Ulászló levele. Pozsony városa 1508 májusában a zsidók kárára királyi levelet szerzett amely elengedte a kamatok visszafizetését az ottani polgároknak, a szegényeknek pedig, akik adósságukat egész vagyonukkal sem tudták le törleszteni, megengedte, hogy csak annyit fizessenek, amennyit bírnak. A zsidókat érzékenyen sújtotta ez a királyi rendelet, mire Mendel Jakab (l. o.) zsidó prefektus révén kérték a rendelet érvénytelenítését. Öt héttel később a király a rendeletet csakugyan visszavonta egy levélben, amit a zsidó prefektusnak adott azzal a meghagyással, hogy Pozsony városa a közte és a zsidók között felmerült viszályt igazságosan intézze el. A prefektus, aki tudta, hogy az erélytelen királyi szónak kevés foganatja lenne a pozsonyi hatóságok előtt, Anna királynétól is vitt egy leiratot Pozsonynak. A királyné, hivatkozással a király levelére, a maga részéről is intette a várost az ügy méltányos rendezésére, mert nem volt hajlandó eltűrni, hogy a zsidókat az igazság ellenére elnyomják.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5163. címszó a lexikon => 924. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15163.htm

CÍMSZÓ: Ulászló levele

SZÓCIKK: Ulászló levele. Pozsony városa 1508 májusában a zsidók kárára királyi levelet szerzett amely elengedte a kamatok visszafizetését az ottani polgároknak, a szegényeknek pedig, akik adósságukat egész vagyonukkal sem tudták le törleszteni, megengedte, hogy csak annyit fizessenek, amennyit bírnak. A zsidókat érzékenyen sújtotta ez a királyi rendelet, mire Mendel Jakab l. o. zsidó prefektus révén kérték a rendelet érvénytelenítését. Öt héttel később a király a rendeletet csakugyan visszavonta egy levélben, amit a zsidó prefektusnak adott azzal a meghagyással, hogy Pozsony városa a közte és a zsidók között felmerült viszályt igazságosan intézze el. A prefektus, aki tudta, hogy az erélytelen királyi szónak kevés foganatja lenne a pozsonyi hatóságok előtt, Anna királynétól is vitt egy leiratot Pozsonynak. A királyné, hivatkozással a király levelére, a maga részéről is intette a várost az ügy méltányos rendezésére, mert nem volt hajlandó eltűrni, hogy a zsidókat az igazság ellenére elnyomják.

15163.ht

CÍMSZÓ Ulászl level

SZÓCIKK Ulászl levele Pozson város 150 májusába zsidó kárár király levele szerzet amel elengedt kamato visszafizetésé a ottan polgároknak szegényekne pedig aki adósságuka egés vagyonukka se tudtá l törleszteni megengedte hog csa annyi fizessenek amennyi bírnak zsidóka érzékenye sújtott e király rendelet mir Mende Jaka l o zsid prefektu révé kérté rendele érvénytelenítését Ö hétte későb királ rendelete csakugya visszavont eg levélben ami zsid prefektusna adot azza meghagyással hog Pozson város közt é zsidó közöt felmerül viszály igazságosa intézz el prefektus ak tudta hog a erélytele király szóna kevé foganatj lenn pozsony hatóságo előtt Ann királynétó i vit eg leirato Pozsonynak királyné hivatkozássa királ levelére mag részérő i intett város a üg méltányo rendezésére mer ne vol hajland eltűrni hog zsidóka a igazsá ellenér elnyomják

15163.h

CÍMSZ Ulász leve

SZÓCIK Ulász level Pozso váro 15 májusáb zsid kárá királ level szerze ame elenged kamat visszafizetés otta polgárokna szegényekn pedi ak adósságuk egé vagyonukk s tudt törleszten megengedt ho cs anny fizessene amenny bírna zsidók érzékeny sújtot királ rendele mi Mend Jak zsi prefekt rév kért rendel érvénytelenítésé hétt késő kirá rendelet csakugy visszavon e levélbe am zsi prefektusn ado azz meghagyássa ho Pozso váro köz zsid közö felmerü viszál igazságos intéz e prefektu a tudt ho erélytel királ szón kev foganat len pozson hatóság előt An királynét vi e leirat Pozsonyna királyn hivatkozáss kirá levelér ma részér intet váro ü méltány rendezésér me n vo hajlan eltűrn ho zsidók igazs ellené elnyomjá

15163.

CÍMS Ulás lev

SZÓCI Ulás leve Pozs vár 1 májusá zsi kár kirá leve szerz am elenge kama visszafizeté ott polgárokn szegények ped a adósságu eg vagyonuk tud törleszte megenged h c ann fizessen amenn bírn zsidó érzéken sújto kirá rendel m Men Ja zs prefek ré kér rende érvénytelenítés hét kés kir rendele csakug visszavo levélb a zs prefektus ad az meghagyáss h Pozs vár kö zsi köz felmer viszá igazságo inté prefekt tud h erélyte kirá szó ke fogana le pozso hatósá elő A királyné v leira Pozsonyn király hivatkozás kir levelé m részé inte vár méltán rendezésé m v hajla eltűr h zsidó igaz ellen elnyomj

15163

CÍM Ulá le

SZÓC Ulá lev Poz vá május zs ká kir lev szer a eleng kam visszafizet ot polgárok szegénye pe adósság e vagyonu tu törleszt megenge an fizesse amen bír zsid érzéke sújt kir rende Me J z prefe r ké rend érvényteleníté hé ké ki rendel csaku visszav levél z prefektu a a meghagyás Poz vá k zs kö felme visz igazság int prefek tu erélyt kir sz k fogan l pozs hatós el királyn leir Pozsony királ hivatkozá ki level rész int vá méltá rendezés hajl eltű zsid iga elle elnyom

1516

CÍ Ul l

SZÓ Ul le Po v máju z k ki le sze elen ka visszafize o polgáro szegény p adóssá vagyon t törlesz megeng a fizess ame bí zsi érzék súj ki rend M pref k ren érvénytelenít h k k rende csak vissza levé prefekt meghagyá Po v z k felm vis igazsá in prefe t erély ki s foga poz ható e király lei Pozson kirá hivatkoz k leve rés in v mélt rendezé haj elt zsi ig ell elnyo