15165.htm

CÍMSZÓ: Ullmann Adolf

SZEMÉLYNÉV: Ullmann Adolf

SZÓCIKK: 2. U. Adolf, báró (baranyavári), közgazdász, főrendiházi tag, szül. Budapesten 1857 jún. 19., megh. u. o. 1925 febr. 5. Fia volt baranyavári U. Móric Györgynek, a budapesti Áru- és Érték­tőzsde egyik alapítójának. U. a Kereskedelmi Akadémián tanult, majd 1874. a Magyar Általános Hitelbank szolgálatába állott s gyorsan ívelő pályát futott be. 1881-ben cégvezető, 1895. igazgató, majd báró Kornfeld Zsigmond halála után a Hitelbank elnöke lett. E minőségben az ország iparának és kereskedelmének jelentékeny szolgálatokat tett számos vállalat alapítása által. Több mint huszonöt jelentékeny pénzügyi és ipari vállalatban vezető szerepet játszott. 1905-ben az Egyesült Államokban volt tanulmányúton s az amerikai pénz- és hiteléletről szerzett tapasztalatait könyv alakban adta ki. Számos essaye jelent meg a Pester Lloydban a közgazdaság nagy és aktuális problémáiról, így a szanálásról is. Sok magas kitüntetés és érdemjel tulajdonosa volt, 1918. pedig bárói rangra emelte a király, miután már 1910-től kezdve a főrendiház tagja volt. Fia : U. György báró*, a Magyar Általános Hitelbank ügyvezető igazgatója.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5165. címszó a lexikon => 924. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15165.htm

CÍMSZÓ: Ullmann Adolf

SZEMÉLYNÉV: Ullmann Adolf

SZÓCIKK: 2. U. Adolf, báró baranyavári , közgazdász, főrendiházi tag, szül. Budapesten 1857 jún. 19., megh. u. o. 1925 febr. 5. Fia volt baranyavári U. Móric Györgynek, a budapesti Áru- és Érték­tőzsde egyik alapítójának. U. a Kereskedelmi Akadémián tanult, majd 1874. a Magyar Általános Hitelbank szolgálatába állott s gyorsan ívelő pályát futott be. 1881-ben cégvezető, 1895. igazgató, majd báró Kornfeld Zsigmond halála után a Hitelbank elnöke lett. E minőségben az ország iparának és kereskedelmének jelentékeny szolgálatokat tett számos vállalat alapítása által. Több mint huszonöt jelentékeny pénzügyi és ipari vállalatban vezető szerepet játszott. 1905-ben az Egyesült Államokban volt tanulmányúton s az amerikai pénz- és hiteléletről szerzett tapasztalatait könyv alakban adta ki. Számos essaye jelent meg a Pester Lloydban a közgazdaság nagy és aktuális problémáiról, így a szanálásról is. Sok magas kitüntetés és érdemjel tulajdonosa volt, 1918. pedig bárói rangra emelte a király, miután már 1910-től kezdve a főrendiház tagja volt. Fia : U. György báró*, a Magyar Általános Hitelbank ügyvezető igazgatója.

15165.ht

CÍMSZÓ Ullman Adol

SZEMÉLYNÉV Ullman Adol

SZÓCIKK 2 U Adolf bár baranyavár közgazdász főrendiház tag szül Budapeste 185 jún 19. megh u o 192 febr 5 Fi vol baranyavár U Móri Györgynek budapest Áru é Érték­tőzsd egyi alapítójának U Kereskedelm Akadémiá tanult maj 1874 Magya Általáno Hitelban szolgálatáb állot gyorsa ível pályá futot be 1881-be cégvezető 1895 igazgató maj bár Kornfel Zsigmon halál utá Hitelban elnök lett minőségbe a orszá iparána é kereskedelméne jelentéken szolgálatoka tet számo vállala alapítás által Töb min huszonö jelentéken pénzügy é ipar vállalatba vezet szerepe játszott 1905-be a Egyesül Államokba vol tanulmányúto a amerika pénz é hiteléletrő szerzet tapasztalatai köny alakba adt ki Számo essay jelen me Peste Lloydba közgazdasá nag é aktuáli problémáiról íg szanálásró is So maga kitünteté é érdemje tulajdonos volt 1918 pedi báró rangr emelt király miutá má 1910-tő kezdv főrendihá tagj volt Fi U Györg báró* Magya Általáno Hitelban ügyvezet igazgatója

15165.h

CÍMSZ Ullma Ado

SZEMÉLYNÉ Ullma Ado

SZÓCIK Adol bá baranyavá közgazdás főrendihá ta szü Budapest 18 jú 19 meg 19 feb F vo baranyavá Mór Györgyne budapes Ár Érték­tőzs egy alapítójána Kereskedel Akadémi tanul ma 187 Magy Általán Hitelba szolgálatá állo gyors íve pály futo b 1881-b cégvezet 189 igazgat ma bá Kornfe Zsigmo halá ut Hitelba elnö let minőségb orsz iparán kereskedelmén jelentéke szolgálatok te szám vállal alapítá álta Tö mi huszon jelentéke pénzüg ipa vállalatb veze szerep játszot 1905-b Egyesü Államokb vo tanulmányút amerik pén hiteléletr szerze tapasztalata kön alakb ad k Szám essa jele m Pest Lloydb közgazdas na aktuál problémáiró í szanálásr i S mag kitüntet érdemj tulajdono vol 191 ped bár rang emel királ miut m 1910-t kezd főrendih tag vol F Györ báró Magy Általán Hitelba ügyveze igazgatój

15165.

CÍMS Ullm Ad

SZEMÉLYN Ullm Ad

SZÓCI Ado b baranyav közgazdá főrendih t sz Budapes 1 j 1 me 1 fe v baranyav Mó Györgyn budape Á Érték­tőz eg alapítóján Kereskede Akadém tanu m 18 Mag Általá Hitelb szolgálat áll gyor ív pál fut 1881- cégveze 18 igazga m b Kornf Zsigm hal u Hitelb eln le minőség ors ipará kereskedelmé jelenték szolgálato t szá válla alapít ált T m huszo jelenték pénzü ip vállalat vez szere játszo 1905- Egyes Államok v tanulmányú ameri pé hitelélet szerz tapasztalat kö alak a Szá ess jel Pes Lloyd közgazda n aktuá problémáir szanálás ma kitünte érdem tulajdon vo 19 pe bá ran eme kirá miu 1910- kez főrendi ta vo Gyö bár Mag Általá Hitelb ügyvez igazgató

15165

CÍM Ull A

SZEMÉLY Ull A

SZÓC Ad baranya közgazd főrendi s Budape m f baranya M György budap Érték­tő e alapítójá Keresked Akadé tan 1 Ma Által Hitel szolgála ál gyo í pá fu 1881 cégvez 1 igazg Korn Zsig ha Hitel el l minősé or ipar kereskedelm jelenté szolgálat sz váll alapí ál husz jelenté pénz i vállala ve szer játsz 1905 Egye Államo tanulmány amer p hiteléle szer tapasztala k ala Sz es je Pe Lloy közgazd aktu problémái szanálá m kitünt érde tulajdo v 1 p b ra em kir mi 1910 ke főrend t v Gy bá Ma Által Hitel ügyve igazgat

1516

CÍ Ul

SZEMÉL Ul

SZÓ A barany közgaz főrend Budap barany Györg buda Érték­t alapítój Kereske Akad ta M Álta Hite szolgál á gy p f 188 cégve igaz Kor Zsi h Hite e minős o ipa kereskedel jelent szolgála s vál alap á hus jelent pén vállal v sze játs 190 Egy Állam tanulmán ame hitelél sze tapasztal al S e j P Llo közgaz akt problémá szanál kitün érd tulajd r e ki m 191 k főren G b M Álta Hite ügyv igazga