15168.htm

CÍMSZÓ: Ullmann Salamon

SZEMÉLYNÉV: Ullmann Salamon

SZÓCIKK: 5. U. Salamon, rabbi, megh. 1862. Fiatal korában apja, U. Salom (l. o.) lakompaki rabbi házában nagy jesivát vezetett. Előbb két évig Rendeken rabbiskodott, innen a makói hitközség élére került, ahol jesiváját még nagyobbá fejlesztette. Itt megjelentette Jeriosz S?lómó c. kommentárját a Joré Déához. Ez időben Makón a reformszellem kezdett tért hódítani és súlyos harc keletkezett a hitközség tagjai között. U. a legélesebben kikelt az újítók ellen. Halála után kiadták Jeriosz Selómó c. responsumgyüjteményét és ugyancsak Jeriosz Selómó c. talmudi glosszákat tartalmazó művét.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5168. címszó a lexikon => 924. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15168.htm

CÍMSZÓ: Ullmann Salamon

SZEMÉLYNÉV: Ullmann Salamon

SZÓCIKK: 5. U. Salamon, rabbi, megh. 1862. Fiatal korában apja, U. Salom l. o. lakompaki rabbi házában nagy jesivát vezetett. Előbb két évig Rendeken rabbiskodott, innen a makói hitközség élére került, ahol jesiváját még nagyobbá fejlesztette. Itt megjelentette Jeriosz S?lómó c. kommentárját a Joré Déához. Ez időben Makón a reformszellem kezdett tért hódítani és súlyos harc keletkezett a hitközség tagjai között. U. a legélesebben kikelt az újítók ellen. Halála után kiadták Jeriosz Selómó c. responsumgyüjteményét és ugyancsak Jeriosz Selómó c. talmudi glosszákat tartalmazó művét.

15168.ht

CÍMSZÓ Ullman Salamo

SZEMÉLYNÉV Ullman Salamo

SZÓCIKK 5 U Salamon rabbi megh 1862 Fiata korába apja U Salo l o lakompak rabb házába nag jesivá vezetett Előb ké évi Rendeke rabbiskodott inne makó hitközsé élér került aho jesivájá mé nagyobb fejlesztette It megjelentett Jerios S?lóm c kommentárjá Jor Déához E időbe Makó reformszelle kezdet tér hódítan é súlyo har keletkezet hitközsé tagja között U legélesebbe kikel a újító ellen Halál utá kiadtá Jerios Selóm c responsumgyüjteményé é ugyancsa Jerios Selóm c talmud glosszáka tartalmaz művét

15168.h

CÍMSZ Ullma Salam

SZEMÉLYNÉ Ullma Salam

SZÓCIK Salamo rabb meg 186 Fiat koráb apj Sal lakompa rab házáb na jesiv vezetet Elő k év Rendek rabbiskodot inn mak hitközs élé kerül ah jesiváj m nagyob fejlesztett I megjelentet Jerio S?ló kommentárj Jo Déáho időb Mak reformszell kezde té hódíta súly ha keletkeze hitközs tagj közöt legélesebb kike újít elle Halá ut kiadt Jerio Seló responsumgyüjtemény ugyancs Jerio Seló talmu glosszák tartalma művé

15168.

CÍMS Ullm Sala

SZEMÉLYN Ullm Sala

SZÓCI Salam rab me 18 Fia korá ap Sa lakomp ra házá n jesi vezete El é Rende rabbiskodo in ma hitköz él kerü a jesivá nagyo fejlesztet megjelente Jeri S?l kommentár J Déáh idő Ma reformszel kezd t hódít súl h keletkez hitköz tag közö legéleseb kik újí ell Hal u kiad Jeri Sel responsumgyüjtemén ugyanc Jeri Sel talm glosszá tartalm műv

15168

CÍM Ull Sal

SZEMÉLY Ull Sal

SZÓC Sala ra m 1 Fi kor a S lakom r ház jes vezet E Rend rabbiskod i m hitkö é ker jesiv nagy fejleszte megjelent Jer S? kommentá Déá id M reformsze kez hódí sú keletke hitkö ta köz legélese ki új el Ha kia Jer Se responsumgyüjtemé ugyan Jer Se tal glossz tartal mű

1516

CÍ Ul Sa

SZEMÉL Ul Sa

SZÓ Sal r F ko lako há je veze Ren rabbisko hitk ke jesi nag fejleszt megjelen Je S komment Dé i reformsz ke hód s keletk hitk t kö legéles k ú e H ki Je S responsumgyüjtem ugya Je S ta gloss tarta m