15169.htm

CÍMSZÓ: Ullmann Salom

SZEMÉLYNÉV: Ullmann Salom

SZÓCIKK: U. Salom, rabbi, szül. Fürthben (Bajorország), megh. Lakompakon 1825. 1792-ben foglalta el a stomfai rabbiszéket. Elődei közt itt számos kiválóság működött s ezért hívták meg D.-t, aki 1799-ig töltötte be hivatalát, amikor Nagyatád székhellyel somogymegyei főrabbinak hívták meg. Innen 1802. Boldogasszonyba költözött, ahol a községen átvonuló francia katonák elfogták, megkínozták és csak váltságdíj ellenében bocsátották szabadon. Később Lakompak rabbija lett, ahol haláláig áldásosán működött. Utóda, fia U. Ábrahám, lett, aki kiadta U. halachikus responsumait Divré Ros címen (Wien 1826).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5169. címszó a lexikon => 924. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15169.htm

CÍMSZÓ: Ullmann Salom

SZEMÉLYNÉV: Ullmann Salom

SZÓCIKK: U. Salom, rabbi, szül. Fürthben Bajorország , megh. Lakompakon 1825. 1792-ben foglalta el a stomfai rabbiszéket. Elődei közt itt számos kiválóság működött s ezért hívták meg D.-t, aki 1799-ig töltötte be hivatalát, amikor Nagyatád székhellyel somogymegyei főrabbinak hívták meg. Innen 1802. Boldogasszonyba költözött, ahol a községen átvonuló francia katonák elfogták, megkínozták és csak váltságdíj ellenében bocsátották szabadon. Később Lakompak rabbija lett, ahol haláláig áldásosán működött. Utóda, fia U. Ábrahám, lett, aki kiadta U. halachikus responsumait Divré Ros címen Wien 1826 .

15169.ht

CÍMSZÓ Ullman Salo

SZEMÉLYNÉV Ullman Salo

SZÓCIKK U Salom rabbi szül Fürthbe Bajororszá megh Lakompako 1825 1792-be foglalt e stomfa rabbiszéket Előde köz it számo kiválósá működöt ezér hívtá me D.-t ak 1799-i töltött b hivatalát amiko Nagyatá székhellye somogymegye főrabbina hívtá meg Inne 1802 Boldogasszonyb költözött aho községe átvonul franci katoná elfogták megkínoztá é csa váltságdí ellenébe bocsátottá szabadon Későb Lakompa rabbij lett aho halálái áldásosá működött Utóda fi U Ábrahám lett ak kiadt U halachiku responsumai Divr Ro címe Wie 182

15169.h

CÍMSZ Ullma Sal

SZEMÉLYNÉ Ullma Sal

SZÓCIK Salo rabb szü Fürthb Bajororsz meg Lakompak 182 1792-b foglal stomf rabbiszéke Előd kö i szám kiválós működö ezé hívt m D.- a 1799- töltöt hivatalá amik Nagyat székhelly somogymegy főrabbin hívt me Inn 180 Boldogasszony költözöt ah község átvonu franc katon elfogtá megkínozt cs váltságd ellenéb bocsátott szabado Késő Lakomp rabbi let ah halálá áldásos működöt Utód f Ábrahá let a kiad halachik responsuma Div R cím Wi 18

15169.

CÍMS Ullm Sa

SZEMÉLYN Ullm Sa

SZÓCI Sal rab sz Fürth Bajorors me Lakompa 18 1792- fogla stom rabbiszék Elő k szá kiváló működ ez hív D. 1799 töltö hivatal ami Nagya székhell somogymeg főrabbi hív m In 18 Boldogasszon költözö a közsé átvon fran kato elfogt megkínoz c váltság ellené bocsátot szabad Kés Lakom rabb le a halál áldáso működö Utó Ábrah le kia halachi responsum Di cí W 1

15169

CÍM Ull S

SZEMÉLY Ull S

SZÓC Sa ra s Fürt Bajoror m Lakomp 1 1792 fogl sto rabbiszé El sz kivál műkö e hí D 179 tölt hivata am Nagy székhel somogyme főrabb hí I 1 Boldogasszo költöz közs átvo fra kat elfog megkíno váltsá ellen bocsáto szaba Ké Lako rab l halá áldás működ Ut Ábra l ki halach responsu D c

1516

CÍ Ul

SZEMÉL Ul

SZÓ S r Für Bajoro Lakom 179 fog st rabbisz E s kivá műk h 17 töl hivat a Nag székhe somogym főrab h Boldogassz költö köz átv fr ka elfo megkín válts elle bocsát szab K Lak ra hal áldá műkö U Ábr k halac respons