15170.htm

CÍMSZÓ: Ullmann Sándor

SZEMÉLYNÉV: Ullmann Sándor

SZÓCIKK: "U. Sándor (erényi), filantróp, politikai és közgazdasági író, szül. Budapesten 1850 febr. 18., megh. Ischelben 1897 aug. 1. Fia volt U. Károlynak, a Pesti Kereskedelmi Bank alelnökének. A bécsi és budapesti egyetemeken tanult jogot, majd ügyvéd lett. Atyja halála után, 1880. nemességet kapott s ez alkalommal a M. Tud. Akadémia részére 3000 ft-os alapítványt tett. 1884-92 közt országgyűlési képviselő volt. Egyik alapítója volt a Poliklinikának és tagja a Magyar írók Segélyegylete igazgatóságának. Munkái: A részvényes kereseti jogáról (1877); A kényszeregyezség kérdéséhez (1879); Az ipartörvény revíziója tárgyában (1880); A magyar kereskedelmi és iparkamarák reformjához (1882); A zsidó felekezeti ügyek rendezése (1888)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5170. címszó a lexikon => 924. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15170.htm

CÍMSZÓ: Ullmann Sándor

SZEMÉLYNÉV: Ullmann Sándor

SZÓCIKK: U. Sándor erényi , filantróp, politikai és közgazdasági író, szül. Budapesten 1850 febr. 18., megh. Ischelben 1897 aug. 1. Fia volt U. Károlynak, a Pesti Kereskedelmi Bank alelnökének. A bécsi és budapesti egyetemeken tanult jogot, majd ügyvéd lett. Atyja halála után, 1880. nemességet kapott s ez alkalommal a M. Tud. Akadémia részére 3000 ft-os alapítványt tett. 1884-92 közt országgyűlési képviselő volt. Egyik alapítója volt a Poliklinikának és tagja a Magyar írók Segélyegylete igazgatóságának. Munkái: A részvényes kereseti jogáról 1877 ; A kényszeregyezség kérdéséhez 1879 ; Az ipartörvény revíziója tárgyában 1880 ; A magyar kereskedelmi és iparkamarák reformjához 1882 ; A zsidó felekezeti ügyek rendezése 1888 .

15170.ht

CÍMSZÓ Ullman Sándo

SZEMÉLYNÉV Ullman Sándo

SZÓCIKK U Sándo erény filantróp politika é közgazdaság író szül Budapeste 185 febr 18. megh Ischelbe 189 aug 1 Fi vol U Károlynak Pest Kereskedelm Ban alelnökének bécs é budapest egyetemeke tanul jogot maj ügyvé lett Atyj halál után 1880 nemessége kapot e alkalomma M Tud Akadémi részér 300 ft-o alapítvány tett 1884-9 köz országgyűlés képvisel volt Egyi alapítój vol Poliklinikána é tagj Magya író Segélyegylet igazgatóságának Munkái részvénye kereset jogáró 187 kényszeregyezsé kérdéséhe 187 A ipartörvén revíziój tárgyába 188 magya kereskedelm é iparkamará reformjáho 188 zsid felekezet ügye rendezés 188

15170.h

CÍMSZ Ullma Sánd

SZEMÉLYNÉ Ullma Sánd

SZÓCIK Sánd erén filantró politik közgazdasá ír szü Budapest 18 feb 18 meg Ischelb 18 au F vo Károlyna Pes Kereskedel Ba alelnökéne béc budapes egyetemek tanu jogo ma ügyv let Aty halá utá 188 nemesség kapo alkalomm Tu Akadém részé 30 ft- alapítván tet 1884- kö országgyűlé képvise vol Egy alapító vo Poliklinikán tag Magy ír Segélyegyle igazgatóságána Munká részvény kerese jogár 18 kényszeregyezs kérdéséh 18 ipartörvé revízió tárgyáb 18 magy kereskedel iparkamar reformjáh 18 zsi felekeze ügy rendezé 18

15170.

CÍMS Ullm Sán

SZEMÉLYN Ullm Sán

SZÓCI Sán eré filantr politi közgazdas í sz Budapes 1 fe 1 me Ischel 1 a v Károlyn Pe Kereskede B alelnökén bé budape egyeteme tan jog m ügy le At hal ut 18 nemessé kap alkalom T Akadé rész 3 ft alapítvá te 1884 k országgyűl képvis vo Eg alapít v Polikliniká ta Mag í Segélyegyl igazgatóságán Munk részvén keres jogá 1 kényszeregyez kérdésé 1 ipartörv revízi tárgyá 1 mag kereskede iparkama reformjá 1 zs felekez üg rendez 1

15170

CÍM Ull Sá

SZEMÉLY Ull Sá

SZÓC Sá er filant polit közgazda s Budape f m Ische Károly P Keresked alelnöké b budap egyetem ta jo üg l A ha u 1 nemess ka alkalo Akad rés f alapítv t 188 országgyű képvi v E alapí Poliklinik t Ma Segélyegy igazgatóságá Mun részvé kere jog kényszeregye kérdés ipartör revíz tárgy ma keresked iparkam reformj z feleke ü rende

1517

CÍ Ul S

SZEMÉL Ul S

SZÓ S e filan poli közgazd Budap Isch Károl Kereske alelnök buda egyete t j ü h nemes k alkal Aka ré alapít 18 országgy képv alap Poliklini M Segélyeg igazgatóság Mu részv ker jo kényszeregy kérdé ipartö reví tárg m kereske iparka reform felek rend