15171.htm

CÍMSZÓ: Umonusz

SZÓCIKK: Umonusz, foglalkozást, hivatást jelent, amiből meg lehet élni. A Talmud bölcsei nagy becsületben tartották a kézművességet és a tisztességes élet legfontosabb feltételét a kenyérkereső foglalkozásban látták. Közöttük is nagyon sokan iparosok vagy munkások voltak. Vargák, kovácsok, fazekasak, kosárfonók, favágók és más mesterséget űzők is tartoztak az akkori akadémiák legelőkelőbbjei közé és akik tradálták a döntvényeiket, nevükkel együtt a mesterségüket is említették. (Rabbi Jochanán ha-szandlér = rabbi Jochanán, a varga, stb.). A munkáról való talmudi felfogást a következő szentencia örökítette meg: Az ember feltétlenül tanítsa gyermekét valami foglalkozásra, mert ha nem teszi, - rablónak neveli.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5171. címszó a lexikon => 924. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15171.htm

CÍMSZÓ: Umonusz

SZÓCIKK: Umonusz, foglalkozást, hivatást jelent, amiből meg lehet élni. A Talmud bölcsei nagy becsületben tartották a kézművességet és a tisztességes élet legfontosabb feltételét a kenyérkereső foglalkozásban látták. Közöttük is nagyon sokan iparosok vagy munkások voltak. Vargák, kovácsok, fazekasak, kosárfonók, favágók és más mesterséget űzők is tartoztak az akkori akadémiák legelőkelőbbjei közé és akik tradálták a döntvényeiket, nevükkel együtt a mesterségüket is említették. Rabbi Jochanán ha-szandlér = rabbi Jochanán, a varga, stb. . A munkáról való talmudi felfogást a következő szentencia örökítette meg: Az ember feltétlenül tanítsa gyermekét valami foglalkozásra, mert ha nem teszi, - rablónak neveli.

15171.ht

CÍMSZÓ Umonus

SZÓCIKK Umonusz foglalkozást hivatás jelent amibő me lehe élni Talmu bölcse nag becsületbe tartottá kézművessége é tisztessége éle legfontosab feltételé kenyérkeres foglalkozásba látták Közöttü i nagyo soka iparoso vag munkáso voltak Vargák kovácsok fazekasak kosárfonók favágó é má mestersége űző i tartozta a akkor akadémiá legelőkelőbbje köz é aki tradáltá döntvényeiket nevükke együt mesterségüke i említették Rabb Jochaná ha-szandlé rabb Jochanán varga stb munkáró val talmud felfogás következ szentenci örökített meg A embe feltétlenü taníts gyermeké valam foglalkozásra mer h ne teszi rablóna neveli

15171.h

CÍMSZ Umonu

SZÓCIK Umonus foglalkozás hivatá jelen amib m leh éln Talm bölcs na becsületb tartott kézművesség tisztesség él legfontosa feltétel kenyérkere foglalkozásb láttá Között nagy sok iparos va munkás volta Vargá kovácso fazekasa kosárfonó favág m mesterség űz tartozt akko akadémi legelőkelőbbj kö ak tradált döntvényeike nevükk együ mesterségük említetté Rab Jochan ha-szandl rab Jochaná varg st munkár va talmu felfogá követke szentenc örökítet me emb feltétlen tanít gyermek vala foglalkozásr me n tesz rablón nevel

15171.

CÍMS Umon

SZÓCI Umonu foglalkozá hivat jele ami le él Tal bölc n becsület tartot kézművessé tisztessé é legfontos feltéte kenyérker foglalkozás látt Közöt nag so iparo v munká volt Varg kovács fazekas kosárfon favá mestersé ű tartoz akk akadém legelőkelőbb k a tradál döntvényeik nevük egy mesterségü említett Ra Jocha ha-szand ra Jochan var s munká v talm felfog követk szenten örökíte m em feltétle taní gyerme val foglalkozás m tes rabló neve

15171

CÍM Umo

SZÓC Umon foglalkoz hiva jel am l é Ta böl becsüle tarto kézművess tisztess legfonto feltét kenyérke foglalkozá lát Közö na s ipar munk vol Var kovác fazeka kosárfo fav mesters tarto ak akadé legelőkelőb tradá döntvényei nevü eg mesterség említet R Joch ha-szan r Jocha va munk tal felfo követ szente örökít e feltétl tan gyerm va foglalkozá te rabl nev

1517

CÍ Um

SZÓ Umo foglalko hiv je a T bö becsül tart kézműves tisztes legfont felté kenyérk foglalkoz lá Köz n ipa mun vo Va ková fazek kosárf fa mester tart a akad legelőkelő trad döntvénye nev e mestersé említe Joc ha-sza Joch v mun ta felf köve szent örökí feltét ta gyer v foglalkoz t rab ne