15176.htm

CÍMSZÓ: Ungár

SZEMÉLYNÉV: Ungár Joél

SZÓCIKK: 5. U. Joél, rabbi, szül. Rohoncon 1802., megh. Pakson 1885 dec. 19. Már 15 éves korában, mikor Benéth Mordecháj nikolsburgi jesivájára ment, teljesen ismerte a Sulchán Áruchnak mind a négy részét. Majd Pozsonyba ment, hol Szófer Mózes legjelesebb tanítványai közé tartozott. Emellett a teológia körén kívül eső tudományokkal is foglalkozott. Apósa halála után a paksi hitközség 1840. rabbivá választotta s itt lelkészkedett élete végéig, 45 éven át. Erősen látogatott jesivát tartott fenn s számos hazai rabbi került ki tanítványai közül.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5176. címszó a lexikon => 925. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15176.htm

CÍMSZÓ: Ungár

SZEMÉLYNÉV: Ungár Joél

SZÓCIKK: 5. U. Joél, rabbi, szül. Rohoncon 1802., megh. Pakson 1885 dec. 19. Már 15 éves korában, mikor Benéth Mordecháj nikolsburgi jesivájára ment, teljesen ismerte a Sulchán Áruchnak mind a négy részét. Majd Pozsonyba ment, hol Szófer Mózes legjelesebb tanítványai közé tartozott. Emellett a teológia körén kívül eső tudományokkal is foglalkozott. Apósa halála után a paksi hitközség 1840. rabbivá választotta s itt lelkészkedett élete végéig, 45 éven át. Erősen látogatott jesivát tartott fenn s számos hazai rabbi került ki tanítványai közül.

15176.ht

CÍMSZÓ Ungá

SZEMÉLYNÉV Ungá Joé

SZÓCIKK 5 U Joél rabbi szül Rohonco 1802. megh Pakso 188 dec 19 Má 1 éve korában miko Benét Mordechá nikolsburg jesivájár ment teljese ismert Sulchá Áruchna min nég részét Maj Pozsonyb ment ho Szófe Móze legjeleseb tanítványa köz tartozott Emellet teológi köré kívü es tudományokka i foglalkozott Após halál utá paks hitközsé 1840 rabbiv választott it lelkészkedet élet végéig 4 éve át Erőse látogatot jesivá tartot fen számo haza rabb kerül k tanítványa közül

15176.h

CÍMSZ Ung

SZEMÉLYNÉ Ung Jo

SZÓCIK Joé rabb szü Rohonc 1802 meg Paks 18 de 1 M év korába mik Bené Mordech nikolsbur jesivájá men teljes ismer Sulch Áruchn mi né részé Ma Pozsony men h Szóf Móz legjelese tanítvány kö tartozot Emelle teológ kör kív e tudományokk foglalkozot Apó halá ut pak hitközs 184 rabbi választot i lelkészkede éle végéi év á Erős látogato jesiv tarto fe szám haz rab kerü tanítvány közü

15176.

CÍMS Un

SZEMÉLYN Un J

SZÓCI Jo rab sz Rohon 180 me Pak 1 d é koráb mi Ben Mordec nikolsbu jesiváj me telje isme Sulc Áruch m n rész M Pozson me Szó Mó legjeles tanítván k tartozo Emell teoló kö kí tudományok foglalkozo Ap hal u pa hitköz 18 rabb választo lelkészked él végé é Erő látogat jesi tart f szá ha ra ker tanítván köz

15176

CÍM U

SZEMÉLY U

SZÓC J ra s Roho 18 m Pa korá m Be Morde nikolsb jesivá m telj ism Sul Áruc rés Pozso m Sz M legjele tanítvá tartoz Emel teol k k tudományo foglalkoz A ha p hitkö 1 rab választ lelkészke é vég Er látoga jes tar sz h r ke tanítvá kö

1517SZEMÉL

SZÓ r Roh 1 P kor B Mord nikols jesiv tel is Su Áru ré Pozs S legjel tanítv tarto Eme teo tudomány foglalko h hitk ra válasz lelkészk vé E látog je ta s k tanítv k