15183.htm

CÍMSZÓ: Ünnep

SZÓCIKK: "Ünnep, a lelki emelkedésnek, a vallásos érzelmeknek és a történelmi emlékek ápolásának napja. A Biblia chagnak mondja az Ü.-et, az új héber nyelvhasználat jom tovnak (jó napnak). Már a legősibb időkben tartott Izrael népe Ü.-eket, főleg mezőgazdasági jelentőséggel, a termésért való hálaadásul. Ilyenek voltak eredetileg a peszach (a kalászzsendülés hónapjában), a sovuósz (a zsengeáldozat, a bikkurim bemutatásakor), a szukkósz (a betakarítás Ü.-e). E napokra később, mikor már a mózesi törvények szerint élt a zsidó nép, Jeruzsálembe zarándokoltak. A zarándokolást magát óle regelnek hívták, a zarándok-Ü.-et pedig chag ha-regelnek. Ezeket az Ü.-eket bizonyára a pogány őslakosságtól vették át és a zsidó néptől csupán az Egyisten szolgálatába való állításuk ered. Történeti életének kifejlődésével megszaporodtak a problémák és ezek nagyobb mértékben kötötték le a nép figyelmét és a törvényben megnyilatkozó új szellem pedig mélyebben hatott vallásos érzületére, mint a természet, amelynek évről évre visszatérő jelenségei csak testi örömök kielégítésére buzdítottak. Mindehhez az is hozzájárult még, hogy a nemzeti érzés is hangsúlyozottabb kifejezést követelt. Megfosztani ősi Ü.-eitől a népet nem lehetett, mert ez súlyos válságokat idézhetett volna elő, de meghagyni azokat öröklött formájukban még veszedelmesebbnek látszott, mert ez a pogány szokások állandósulásával fenyegetett. Középúton kellett keresni a megoldást: az ősi Ü. ek ne szűnjenek meg teljesen, de azért mégis újaknak hassanak. A mózesi törvény úgy oldotta ezt meg, hogy átértelmezte a régi Ü.-eket, magasztosabb tartalmat öntött beléjük és olyan isteni indokolást épített fundamentumul alájuk, amelyet a nép ébredő történeti öntudata könnyen megérthetett. A természettől való eltávolodás nem fájhatott a népnek, mert dús kárpótlást kapott az Ü.-napok meggazdagodott és az Egyisten imádásával összeférőbb jelentőségében. A mózesi átértelmezés a peszáchot, a kalászzsendülés Ü.-ét a szabadság Ü.-évé avatta, amely a zsidó népet történetének legragyogóbb napjára, az Egyiptomból való kiszabadulására emlékeztette. Minthogy pedig ezt a felszabadulást Isten csodálatos segítségének köszönhette, a történeti motívum összeforrhatott a vallásos motívummal és így az átértelmezett Ü. felemelőbb kielégülést nyújtott a népnek, mint a régi Ü. Hasonló jelentőséget adott Mózes a bikkurim Ü.-nek, a sovuósznak is. Ehhez a naphoz a zsidó nép legfontosabb, legszentebb és lelki életére legjobban kiható élménye fűződik: az Isten kinyilatkoztatása és a törvényadás. Sovuósz tehát a Tora-adás Ü.-évé szentesült és szebb volt bemutatni az érett isteneszmét a világ népeinek, mint Istennek a zsenge gyümölcsöt. Szukkósz pedig a pusztai vándorlás emlékünnepévé vált is jól esett évről-évre eltűnődni az isteni gondviselésnek ama nagy és közönségesen fejlődésnek nevezett csodáján, amely a primitív nomádélet bizonytalanságaiból szervezett népi életbe mentette át a zsidóságot. Ezeken az Ü.-eken kívül, amelyeket a Szentírás rendszeresített, alkalmi Ü.-eket is ismert a bibliai kor zsidósága. Ilyen volt az az emléknap is, amelyen Jefta hajadon leányának feláldoztatását siratták. A zsidó állam fennállása idejében áldozattal ülték meg az Ü.-et, az áldozatok bemutatása után pedig vigalmakat, felvonulásokat és körmeneteket (afikómon) rendeztek. A próféták ellenezték az áldomásokat pogányos színezetük miatt és tisztult istenlátásukban az áldozások megszüntetését is követelték, nem azért csupán, mert az Isten nem áldozatot, hanem igazságot, lelki tisztaságot, emberszeretetet és szívbeli áhítatot követel, de azért is, mert ki akarták irtani a zsidó nép életéből az idegen hatásokat, főleg pedig az áldozással járó kicsapongó vígasságokat, amelyek a nép erkölcseit megrontották. A próféták elgondolása nehezen férkőzött a nép lelkéhez, a papi rend érdeke és politikai érdekek is megnehezítették az áldozás nélküli istentiszteletre való áttérést. Az államnak az állott érdekében, hogy Jeruzsálem centrikus hatalmát megerősítse, a kohanitáknak az, hogy jövedelmekhez jussanak, magának a népnek pedig változásokat ígért a főváros meglátogatása, egy sem akart tehát lemondani a Biblia által rendszeresített zarándokolásokról és így fenn kellett tartani az áldozati kultuszt is, amely a zarándokolások leglényegesebb ürügye és tartalma volt. Egyébként bizonyos, hogy a zarándoklatok nagy megindultsággal jártak és kétségkívül bizonyos lelki megtisztulással is, különösen sovuósz előtt a Mózes által elrendelt három elkülönítési nap (selósó jemé hagboló, l. o.) emlékének hatása alatt. Az Ü. nagy jelentőségének átérzéséről tanúságot tesznek a zsoltári himnuszok, amelyek már a legrégibb korok ihletéből fakadtak. Feltűnő azonban, hogy a zsoltárok címei nem utalnak az Ü.-ekre; a, szombatot ugyan ihletének forrásául megnevezi a Zsoltáros (Zsolt. 90), éppúgy a templom felavatását is (Zsolt 30), de a címen kívül egy szó sincs azokban, amely az Ü. jelentőségére vonatkozik. A Zsoltárok közül a hagyomány csak egy sorozatot (113 -118, Hallel) szentelt a három zarándok Ü.-nek. Annál több ihletet merített az Ü.-ek hangulatából a piut-költészet, amely rengeteg költeményben énekelte meg az Ü.-ek jelentőségét, anyagul felhasználva a Midrásokban följegyzett legendákat és hagyományokat, amelyek az egyes Ü.-ek tórái forrásához fűződnek. Ezek a piutok még ma is fontos részei az Ü.-i liturgiának. A piutoknak liturgiái célokra való adaptálása a fejlődésnek olyan állomásán történt, amely már nagyon messzire esett az áldozatos istentisztelettől. Az állam katasztrófái, a deportációk és exiliumok szenvedései megtisztították a zsidó elmét és ez vissza tudott térni a próféták szelleméhez, mikor próféták már nem voltak. A kultusz, amely sok évszázadon át papi monopólium volt, a nép egyetemes tulajdonává lett, az áldozás helyébe a szív áhítata s a papi funkció helyébe az imádkozás egyéni funkciója lépett. De az Ü.-ek nem vesztették el bibliai jelentőségüket és mind mai napig megmaradtak eredeti beosztásukban is. Ez nemcsak a már említett három zarándok-Ü.-re áll, hanem a ros-hasónó és jomkippur Ü.-ére is, amelyeket szintén még a Biblia vezetett be. Minden ősi Ü. között a jom kippur esett a leggyökeresebb változás alá a tórái parancs következtében. Ez nép- Ü. és vigalmakkal járó leányvásár volt az ősi időkben. A tisztultabb erkölcsökbe fejlődött nép számára a Tóra a bűnbánat és engesztelés napjául avatta. A megszilárdult erkölcsi rend logikus követelménye gyanánt rendszeresítette Mózes a ros-hasónót is, amely bűnbánatos elmerüléssel kezdi meg méltóan az esztendőt és a bűnbánatnak szentelt utána következő napokkal kapcsolódik szervesen a jom kippurba. Ezt a ciklust félelmetes napoknak (jómim nóroim) nevezik, jomkippurt szombatok szombatjának (sabbósz sabbószon) is. Az Ü.-ek két főcsoportra oszthatók: olyanokra, amelyek vallási (roshasónó, jomkippur) és olyanok, amelyek történelmi tartalmúak (peszach, sovuósz, szukkósz). Ebben a két főcsoportban csupán a jomkippur esik a szombathoz hasonlóan teljes munkaszünet alá, a többi ünnepen csak részleges munkaszünet van. Vannak még félünnepek is: peszach 3 - 6, szukkósz 3-7 napjai, további ros chódes (újhold) chanukka, purim, chamisó ószor bisvát, lag baómer. Ezek nem állnak még részleges munkatilalom alatt sem. (A félünnepekhez számítják még a böjtöket is. Ezek a következők: sivó ószor betamuz, tisó beóv, com Gedaljóhu, aszóró betévész, taanisz Eszter. Ez általános böjtnapokon kívül absztinens napnak számít még: a jom kippur kóton, a séni ckamisi veséni, a sovóvim. A zsidó történeti Ü.-ek jellegzetes vonása a demokratizmus. Nem egyes személyiségek utolérhetetlen nagyságát ünneplik, hogy a híveket csodálatra ragadják és éreztessék az áthidalhatatlan távolságot, amely a közönséges embert tőlük elválasztja, hanem az egyetemes nép élményeit idézik emlékezetbe, hogy ébren tartsák az azokban lüktető népenergiát, amely tiszta, jó és Istenben bízó életre serkent. Az egyes Ü.-ek időpontjáról, tartalmáról és liturgiájáról l. a vonatkozó címszavakat."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5183. címszó a lexikon => 926. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15183.htm

CÍMSZÓ: Ünnep

SZÓCIKK: Ünnep, a lelki emelkedésnek, a vallásos érzelmeknek és a történelmi emlékek ápolásának napja. A Biblia chagnak mondja az Ü.-et, az új héber nyelvhasználat jom tovnak jó napnak . Már a legősibb időkben tartott Izrael népe Ü.-eket, főleg mezőgazdasági jelentőséggel, a termésért való hálaadásul. Ilyenek voltak eredetileg a peszach a kalászzsendülés hónapjában , a sovuósz a zsengeáldozat, a bikkurim bemutatásakor , a szukkósz a betakarítás Ü.-e . E napokra később, mikor már a mózesi törvények szerint élt a zsidó nép, Jeruzsálembe zarándokoltak. A zarándokolást magát óle regelnek hívták, a zarándok-Ü.-et pedig chag ha-regelnek. Ezeket az Ü.-eket bizonyára a pogány őslakosságtól vették át és a zsidó néptől csupán az Egyisten szolgálatába való állításuk ered. Történeti életének kifejlődésével megszaporodtak a problémák és ezek nagyobb mértékben kötötték le a nép figyelmét és a törvényben megnyilatkozó új szellem pedig mélyebben hatott vallásos érzületére, mint a természet, amelynek évről évre visszatérő jelenségei csak testi örömök kielégítésére buzdítottak. Mindehhez az is hozzájárult még, hogy a nemzeti érzés is hangsúlyozottabb kifejezést követelt. Megfosztani ősi Ü.-eitől a népet nem lehetett, mert ez súlyos válságokat idézhetett volna elő, de meghagyni azokat öröklött formájukban még veszedelmesebbnek látszott, mert ez a pogány szokások állandósulásával fenyegetett. Középúton kellett keresni a megoldást: az ősi Ü. ek ne szűnjenek meg teljesen, de azért mégis újaknak hassanak. A mózesi törvény úgy oldotta ezt meg, hogy átértelmezte a régi Ü.-eket, magasztosabb tartalmat öntött beléjük és olyan isteni indokolást épített fundamentumul alájuk, amelyet a nép ébredő történeti öntudata könnyen megérthetett. A természettől való eltávolodás nem fájhatott a népnek, mert dús kárpótlást kapott az Ü.-napok meggazdagodott és az Egyisten imádásával összeférőbb jelentőségében. A mózesi átértelmezés a peszáchot, a kalászzsendülés Ü.-ét a szabadság Ü.-évé avatta, amely a zsidó népet történetének legragyogóbb napjára, az Egyiptomból való kiszabadulására emlékeztette. Minthogy pedig ezt a felszabadulást Isten csodálatos segítségének köszönhette, a történeti motívum összeforrhatott a vallásos motívummal és így az átértelmezett Ü. felemelőbb kielégülést nyújtott a népnek, mint a régi Ü. Hasonló jelentőséget adott Mózes a bikkurim Ü.-nek, a sovuósznak is. Ehhez a naphoz a zsidó nép legfontosabb, legszentebb és lelki életére legjobban kiható élménye fűződik: az Isten kinyilatkoztatása és a törvényadás. Sovuósz tehát a Tora-adás Ü.-évé szentesült és szebb volt bemutatni az érett isteneszmét a világ népeinek, mint Istennek a zsenge gyümölcsöt. Szukkósz pedig a pusztai vándorlás emlékünnepévé vált is jól esett évről-évre eltűnődni az isteni gondviselésnek ama nagy és közönségesen fejlődésnek nevezett csodáján, amely a primitív nomádélet bizonytalanságaiból szervezett népi életbe mentette át a zsidóságot. Ezeken az Ü.-eken kívül, amelyeket a Szentírás rendszeresített, alkalmi Ü.-eket is ismert a bibliai kor zsidósága. Ilyen volt az az emléknap is, amelyen Jefta hajadon leányának feláldoztatását siratták. A zsidó állam fennállása idejében áldozattal ülték meg az Ü.-et, az áldozatok bemutatása után pedig vigalmakat, felvonulásokat és körmeneteket afikómon rendeztek. A próféták ellenezték az áldomásokat pogányos színezetük miatt és tisztult istenlátásukban az áldozások megszüntetését is követelték, nem azért csupán, mert az Isten nem áldozatot, hanem igazságot, lelki tisztaságot, emberszeretetet és szívbeli áhítatot követel, de azért is, mert ki akarták irtani a zsidó nép életéből az idegen hatásokat, főleg pedig az áldozással járó kicsapongó vígasságokat, amelyek a nép erkölcseit megrontották. A próféták elgondolása nehezen férkőzött a nép lelkéhez, a papi rend érdeke és politikai érdekek is megnehezítették az áldozás nélküli istentiszteletre való áttérést. Az államnak az állott érdekében, hogy Jeruzsálem centrikus hatalmát megerősítse, a kohanitáknak az, hogy jövedelmekhez jussanak, magának a népnek pedig változásokat ígért a főváros meglátogatása, egy sem akart tehát lemondani a Biblia által rendszeresített zarándokolásokról és így fenn kellett tartani az áldozati kultuszt is, amely a zarándokolások leglényegesebb ürügye és tartalma volt. Egyébként bizonyos, hogy a zarándoklatok nagy megindultsággal jártak és kétségkívül bizonyos lelki megtisztulással is, különösen sovuósz előtt a Mózes által elrendelt három elkülönítési nap selósó jemé hagboló, l. o. emlékének hatása alatt. Az Ü. nagy jelentőségének átérzéséről tanúságot tesznek a zsoltári himnuszok, amelyek már a legrégibb korok ihletéből fakadtak. Feltűnő azonban, hogy a zsoltárok címei nem utalnak az Ü.-ekre; a, szombatot ugyan ihletének forrásául megnevezi a Zsoltáros Zsolt. 90 , éppúgy a templom felavatását is Zsolt 30 , de a címen kívül egy szó sincs azokban, amely az Ü. jelentőségére vonatkozik. A Zsoltárok közül a hagyomány csak egy sorozatot 113 -118, Hallel szentelt a három zarándok Ü.-nek. Annál több ihletet merített az Ü.-ek hangulatából a piut-költészet, amely rengeteg költeményben énekelte meg az Ü.-ek jelentőségét, anyagul felhasználva a Midrásokban följegyzett legendákat és hagyományokat, amelyek az egyes Ü.-ek tórái forrásához fűződnek. Ezek a piutok még ma is fontos részei az Ü.-i liturgiának. A piutoknak liturgiái célokra való adaptálása a fejlődésnek olyan állomásán történt, amely már nagyon messzire esett az áldozatos istentisztelettől. Az állam katasztrófái, a deportációk és exiliumok szenvedései megtisztították a zsidó elmét és ez vissza tudott térni a próféták szelleméhez, mikor próféták már nem voltak. A kultusz, amely sok évszázadon át papi monopólium volt, a nép egyetemes tulajdonává lett, az áldozás helyébe a szív áhítata s a papi funkció helyébe az imádkozás egyéni funkciója lépett. De az Ü.-ek nem vesztették el bibliai jelentőségüket és mind mai napig megmaradtak eredeti beosztásukban is. Ez nemcsak a már említett három zarándok-Ü.-re áll, hanem a ros-hasónó és jomkippur Ü.-ére is, amelyeket szintén még a Biblia vezetett be. Minden ősi Ü. között a jom kippur esett a leggyökeresebb változás alá a tórái parancs következtében. Ez nép- Ü. és vigalmakkal járó leányvásár volt az ősi időkben. A tisztultabb erkölcsökbe fejlődött nép számára a Tóra a bűnbánat és engesztelés napjául avatta. A megszilárdult erkölcsi rend logikus követelménye gyanánt rendszeresítette Mózes a ros-hasónót is, amely bűnbánatos elmerüléssel kezdi meg méltóan az esztendőt és a bűnbánatnak szentelt utána következő napokkal kapcsolódik szervesen a jom kippurba. Ezt a ciklust félelmetes napoknak jómim nóroim nevezik, jomkippurt szombatok szombatjának sabbósz sabbószon is. Az Ü.-ek két főcsoportra oszthatók: olyanokra, amelyek vallási roshasónó, jomkippur és olyanok, amelyek történelmi tartalmúak peszach, sovuósz, szukkósz . Ebben a két főcsoportban csupán a jomkippur esik a szombathoz hasonlóan teljes munkaszünet alá, a többi ünnepen csak részleges munkaszünet van. Vannak még félünnepek is: peszach 3 - 6, szukkósz 3-7 napjai, további ros chódes újhold chanukka, purim, chamisó ószor bisvát, lag baómer. Ezek nem állnak még részleges munkatilalom alatt sem. A félünnepekhez számítják még a böjtöket is. Ezek a következők: sivó ószor betamuz, tisó beóv, com Gedaljóhu, aszóró betévész, taanisz Eszter. Ez általános böjtnapokon kívül absztinens napnak számít még: a jom kippur kóton, a séni ckamisi veséni, a sovóvim. A zsidó történeti Ü.-ek jellegzetes vonása a demokratizmus. Nem egyes személyiségek utolérhetetlen nagyságát ünneplik, hogy a híveket csodálatra ragadják és éreztessék az áthidalhatatlan távolságot, amely a közönséges embert tőlük elválasztja, hanem az egyetemes nép élményeit idézik emlékezetbe, hogy ébren tartsák az azokban lüktető népenergiát, amely tiszta, jó és Istenben bízó életre serkent. Az egyes Ü.-ek időpontjáról, tartalmáról és liturgiájáról l. a vonatkozó címszavakat.

15183.ht

CÍMSZÓ Ünne

SZÓCIKK Ünnep lelk emelkedésnek valláso érzelmekne é történelm emléke ápolásána napja Bibli chagna mondj a Ü.-et a ú hébe nyelvhasznála jo tovna j napna Má legősib időkbe tartot Izrae nép Ü.-eket főle mezőgazdaság jelentőséggel termésér val hálaadásul Ilyene volta eredetile peszac kalászzsendülé hónapjába sovuós zsengeáldozat bikkuri bemutatásako szukkós betakarítá Ü.- napokr később miko má mózes törvénye szerin él zsid nép Jeruzsálemb zarándokoltak zarándokolás magá ól regelne hívták zarándok-Ü.-e pedi cha ha-regelnek Ezeke a Ü.-eke bizonyár pogán őslakosságtó vetté á é zsid néptő csupá a Egyiste szolgálatáb val állításu ered Történet életéne kifejlődéséve megszaporodta problémá é eze nagyob mértékbe kötötté l né figyelmé é törvénybe megnyilatkoz ú szelle pedi mélyebbe hatot valláso érzületére min természet amelyne évrő évr visszatér jelensége csa test örömö kielégítésér buzdítottak Mindehhe a i hozzájárul még hog nemzet érzé i hangsúlyozottab kifejezés követelt Megfosztan ős Ü.-eitő népe ne lehetett mer e súlyo válságoka idézhetet voln elő d meghagyn azoka öröklöt formájukba mé veszedelmesebbne látszott mer e pogán szokáso állandósulásáva fenyegetett Középúto kellet keresn megoldást a ős Ü e n szűnjene me teljesen d azér mégi újakna hassanak mózes törvén úg oldott ez meg hog átértelmezt rég Ü.-eket magasztosab tartalma öntöt beléjü é olya isten indokolás építet fundamentumu alájuk amelye né ébred történet öntudat könnye megérthetett természettő val eltávolodá ne fájhatot népnek mer dú kárpótlás kapot a Ü.-napo meggazdagodot é a Egyiste imádásáva összeférőb jelentőségében mózes átértelmezé peszáchot kalászzsendülé Ü.-é szabadsá Ü.-év avatta amel zsid népe történeténe legragyogób napjára a Egyiptombó val kiszabadulásár emlékeztette Minthog pedi ez felszabadulás Iste csodálato segítségéne köszönhette történet motívu összeforrhatot valláso motívumma é íg a átértelmezet Ü felemelőb kielégülés nyújtot népnek min rég Ü Hasonl jelentősége adot Móze bikkuri Ü.-nek sovuószna is Ehhe napho zsid né legfontosabb legszenteb é lelk életér legjobba kihat élmény fűződik a Iste kinyilatkoztatás é törvényadás Sovuós tehá Tora-adá Ü.-év szentesül é szeb vol bemutatn a éret isteneszmé vilá népeinek min Istenne zseng gyümölcsöt Szukkós pedi puszta vándorlá emlékünnepév vál i jó eset évről-évr eltűnődn a isten gondviselésne am nag é közönségese fejlődésne nevezet csodáján amel primití nomádéle bizonytalanságaibó szervezet nép életb mentett á zsidóságot Ezeke a Ü.-eke kívül amelyeke Szentírá rendszeresített alkalm Ü.-eke i ismer biblia ko zsidósága Ilye vol a a emlékna is amelye Jeft hajado leányána feláldoztatásá siratták zsid álla fennállás idejébe áldozatta ülté me a Ü.-et a áldozato bemutatás utá pedi vigalmakat felvonulásoka é körmeneteke afikómo rendeztek prófétá ellenezté a áldomásoka pogányo színezetü miat é tisztul istenlátásukba a áldozáso megszüntetésé i követelték ne azér csupán mer a Iste ne áldozatot hane igazságot lelk tisztaságot emberszeretete é szívbel áhítato követel d azér is mer k akartá irtan zsid né életébő a idege hatásokat főle pedi a áldozássa jár kicsapong vígasságokat amelye né erkölcsei megrontották prófétá elgondolás neheze férkőzöt né lelkéhez pap ren érdek é politika érdeke i megnehezítetté a áldozá nélkül istentiszteletr val áttérést A államna a állot érdekében hog Jeruzsále centriku hatalmá megerősítse kohanitákna az hog jövedelmekhe jussanak magána népne pedi változásoka ígér főváro meglátogatása eg se akar tehá lemondan Bibli álta rendszeresítet zarándokolásokró é íg fen kellet tartan a áldozat kultusz is amel zarándokoláso leglényegeseb ürügy é tartalm volt Egyébkén bizonyos hog zarándoklato nag megindultságga járta é kétségkívü bizonyo lelk megtisztulássa is különöse sovuós előt Móze álta elrendel háro elkülönítés na selós jem hagboló l o emlékéne hatás alatt A Ü nag jelentőségéne átérzésérő tanúságo teszne zsoltár himnuszok amelye má legrégib koro ihletébő fakadtak Feltűn azonban hog zsoltáro címe ne utalna a Ü.-ekre a szombato ugya ihleténe forrásáu megnevez Zsoltáro Zsolt 9 éppúg templo felavatásá i Zsol 3 d címe kívü eg sz sinc azokban amel a Ü jelentőségér vonatkozik Zsoltáro közü hagyomán csa eg sorozato 11 -118 Halle szentel háro zarándo Ü.-nek Anná töb ihlete merítet a Ü.-e hangulatábó piut-költészet amel rengete költeménybe énekelt me a Ü.-e jelentőségét anyagu felhasználv Midrásokba följegyzet legendáka é hagyományokat amelye a egye Ü.-e tórá forrásáho fűződnek Eze piuto mé m i fonto része a Ü.- liturgiának piutokna liturgiá célokr val adaptálás fejlődésne olya állomásá történt amel má nagyo messzir eset a áldozato istentisztelettől A álla katasztrófái deportáció é exiliumo szenvedése megtisztítottá zsid elmé é e vissz tudot térn prófétá szelleméhez miko prófétá má ne voltak kultusz amel so évszázado á pap monopóliu volt né egyeteme tulajdonáv lett a áldozá helyéb szí áhítat pap funkci helyéb a imádkozá egyén funkciój lépett D a Ü.-e ne vesztetté e biblia jelentőségüke é min ma napi megmaradta eredet beosztásukba is E nemcsa má említet háro zarándok-Ü.-r áll hane ros-hasón é jomkippu Ü.-ér is amelyeke szinté mé Bibli vezetet be Minde ős Ü közöt jo kippu eset leggyökereseb változá al tórá paranc következtében E nép Ü é vigalmakka jár leányvásá vol a ős időkben tisztultab erkölcsökb fejlődöt né számár Tór bűnbána é engesztelé napjáu avatta megszilárdul erkölcs ren logiku követelmény gyanán rendszeresített Móze ros-hasónó is amel bűnbánato elmerülésse kezd me méltóa a esztendő é bűnbánatna szentel után következ napokka kapcsolódi szervese jo kippurba Ez ciklus félelmete napokna jómi nóroi nevezik jomkippur szombato szombatjána sabbós sabbószo is A Ü.-e ké főcsoportr oszthatók olyanokra amelye vallás roshasónó jomkippu é olyanok amelye történelm tartalmúa peszach sovuósz szukkós Ebbe ké főcsoportba csupá jomkippu esi szombatho hasonlóa telje munkaszüne alá több ünnepe csa részlege munkaszüne van Vanna mé félünnepe is peszac 6 szukkós 3- napjai tovább ro chóde újhol chanukka purim chamis ószo bisvát la baómer Eze ne állna mé részlege munkatilalo alat sem félünnepekhe számítjá mé böjtöke is Eze következők siv ószo betamuz tis beóv co Gedaljóhu aszór betévész taanis Eszter E általáno böjtnapoko kívü absztinen napna számí még jo kippu kóton sén ckamis veséni sovóvim zsid történet Ü.-e jellegzete vonás demokratizmus Ne egye személyisége utolérhetetle nagyságá ünneplik hog híveke csodálatr ragadjá é éreztessé a áthidalhatatla távolságot amel közönsége ember tőlü elválasztja hane a egyeteme né élményei idézi emlékezetbe hog ébre tartsá a azokba lüktet népenergiát amel tiszta j é Istenbe bíz életr serkent A egye Ü.-e időpontjáról tartalmáró é liturgiájáró l vonatkoz címszavakat

15183.h

CÍMSZ Ünn

SZÓCIK Ünne lel emelkedésne vallás érzelmekn történel emlék ápolásán napj Bibl chagn mond Ü.-e héb nyelvhasznál j tovn napn M legősi időkb tarto Izra né Ü.-eke fől mezőgazdasá jelentőségge termésé va hálaadásu Ilyen volt eredetil pesza kalászzsendül hónapjáb sovuó zsengeáldoza bikkur bemutatásak szukkó betakarít Ü. napok későb mik m móze törvény szeri é zsi né Jeruzsálem zarándokolta zarándokolá mag ó regeln hívtá zarándok-Ü.- ped ch ha-regelne Ezek Ü.-ek bizonyá pogá őslakosságt vett zsi népt csup Egyist szolgálatá va állítás ere Történe életén kifejlődésév megszaporodt problém ez nagyo mértékb kötött n figyelm törvényb megnyilatko szell ped mélyebb hato vallás érzületér mi természe amelyn évr év visszaté jelenség cs tes öröm kielégítésé buzdította Mindehh hozzájáru mé ho nemze érz hangsúlyozotta kifejezé követel Megfoszta ő Ü.-eit nép n lehetet me súly válságok idézhete vol el meghagy azok öröklö formájukb m veszedelmesebbn látszot me pogá szokás állandósulásáv fenyegetet Középút kelle keres megoldás ő szűnjen m teljese azé még újakn hassana móze törvé ú oldot e me ho átértelmez ré Ü.-eke magasztosa tartalm öntö beléj oly iste indokolá építe fundamentum aláju amely n ébre történe öntuda könny megérthetet természett va eltávolod n fájhato népne me d kárpótlá kapo Ü.-nap meggazdagodo Egyist imádásáv összeférő jelentőségébe móze átértelmez peszácho kalászzsendül Ü.- szabads Ü.-é avatt ame zsi nép történetén legragyogó napjár Egyiptomb va kiszabadulásá emlékeztett Mintho ped e felszabadulá Ist csodálat segítségén köszönhett történe motív összeforrhato vallás motívumm í átértelmeze felemelő kielégülé nyújto népne mi ré Hason jelentőség ado Móz bikkur Ü.-ne sovuószn i Ehh naph zsi n legfontosab legszente lel életé legjobb kiha élmén fűződi Ist kinyilatkoztatá törvényadá Sovuó teh Tora-ad Ü.-é szentesü sze vo bemutat ére isteneszm vil népeine mi Istenn zsen gyümölcsö Szukkó ped puszt vándorl emlékünnepé vá j ese évről-év eltűnőd iste gondviselésn a na közönséges fejlődésn neveze csodájá ame primit nomádél bizonytalanságaib szerveze né élet mentet zsidóságo Ezek Ü.-ek kívü amelyek Szentír rendszeresítet alkal Ü.-ek isme bibli k zsidóság Ily vo emlékn i amely Jef hajad leányán feláldoztatás sirattá zsi áll fennállá idejéb áldozatt ült m Ü.-e áldozat bemutatá ut ped vigalmaka felvonulások körmenetek afikóm rendezte prófét ellenezt áldomások pogány színezet mia tisztu istenlátásukb áldozás megszüntetés követelté n azé csupá me Ist n áldozato han igazságo lel tisztaságo emberszeretet szívbe áhítat követe azé i me akart irta zsi n életéb ideg hatásoka fől ped áldozáss já kicsapon vígasságoka amely n erkölcse megrontottá prófét elgondolá nehez férkőzö n lelkéhe pa re érde politik érdek megnehezített áldoz nélkü istentisztelet va áttérés államn állo érdekébe ho Jeruzsál centrik hatalm megerősíts kohanitákn a ho jövedelmekh jussana magán népn ped változások ígé fővár meglátogatás e s aka teh lemonda Bibl ált rendszeresíte zarándokolásokr í fe kelle tarta áldoza kultus i ame zarándokolás leglényegese ürüg tartal vol Egyébké bizonyo ho zarándoklat na megindultságg járt kétségkív bizony lel megtisztuláss i különös sovuó elő Móz ált elrende hár elkülöníté n seló je hagbol emlékén hatá alat na jelentőségén átérzésér tanúság teszn zsoltá himnuszo amely m legrégi kor ihletéb fakadta Feltű azonba ho zsoltár cím n utaln Ü.-ekr szombat ugy ihletén forrásá megneve Zsoltár Zsol éppú templ felavatás Zso cím kív e s sin azokba ame jelentőségé vonatkozi Zsoltár köz hagyomá cs e sorozat 1 -11 Hall szente hár zaránd Ü.-ne Ann tö ihlet meríte Ü.- hangulatáb piut-költésze ame renget költeményb énekel m Ü.- jelentőségé anyag felhasznál Midrásokb följegyze legendák hagyományoka amely egy Ü.- tór forrásáh fűződne Ez piut m font rész Ü. liturgiána piutokn liturgi célok va adaptálá fejlődésn oly állomás történ ame m nagy messzi ese áldozat istentisztelettő áll katasztrófá deportáci exilium szenvedés megtisztított zsi elm viss tudo tér prófét szelleméhe mik prófét m n volta kultus ame s évszázad pa monopóli vol n egyetem tulajdoná let áldoz helyé sz áhíta pa funkc helyé imádkoz egyé funkció lépet Ü.- n vesztett bibli jelentőségük mi m nap megmaradt erede beosztásukb i nemcs m említe hár zarándok-Ü.- ál han ros-hasó jomkipp Ü.-é i amelyek szint m Bibl vezete b Mind ő közö j kipp ese leggyökerese változ a tór paran következtébe né vigalmakk já leányvás vo ő időkbe tisztulta erkölcsök fejlődö n számá Tó bűnbán engesztel napjá avatt megszilárdu erkölc re logik követelmén gyaná rendszeresítet Móz ros-hasón i ame bűnbánat elmerüléss kez m méltó esztend bűnbánatn szente utá követke napokk kapcsolód szerves j kippurb E ciklu félelmet napokn jóm nóro nevezi jomkippu szombat szombatján sabbó sabbósz i Ü.- k főcsoport osztható olyanokr amely vallá roshasón jomkipp olyano amely történel tartalmú peszac sovuós szukkó Ebb k főcsoportb csup jomkipp es szombath hasonló telj munkaszün al töb ünnep cs részleg munkaszün va Vann m félünnep i pesza szukkó 3 napja továb r chód újho chanukk puri chami ósz bisvá l baóme Ez n álln m részleg munkatilal ala se félünnepekh számítj m böjtök i Ez következő si ósz betamu ti beó c Gedaljóh aszó betévés taani Eszte általán böjtnapok kív absztine napn szám mé j kipp kóto sé ckami vesén sovóvi zsi történe Ü.- jellegzet voná demokratizmu N egy személyiség utolérhetetl nagyság ünnepli ho hívek csodálat ragadj éreztess áthidalhatatl távolságo ame közönség embe től elválasztj han egyetem n élménye idéz emlékezetb ho ébr tarts azokb lükte népenergiá ame tiszt Istenb bí élet serken egy Ü.- időpontjáró tartalmár liturgiájár vonatko címszavaka

15183.

CÍMS Ün

SZÓCI Ünn le emelkedésn vallá érzelmek történe emlé ápolásá nap Bib chag mon Ü.- hé nyelvhaszná tov nap legős idők tart Izr n Ü.-ek fő mezőgazdas jelentőségg termés v hálaadás Ilye vol eredeti pesz kalászzsendü hónapjá sovu zsengeáldoz bikku bemutatása szukk betakarí Ü napo késő mi móz törvén szer zs n Jeruzsále zarándokolt zarándokol ma regel hívt zarándok-Ü. pe c ha-regeln Eze Ü.-e bizony pog őslakosság vet zs nép csu Egyis szolgálat v állítá er Történ életé kifejlődésé megszaporod problé e nagy mérték kötöt figyel törvény megnyilatk szel pe mélyeb hat vallá érzületé m termész amely év é visszat jelensé c te örö kielégítés buzdított Mindeh hozzájár m h nemz ér hangsúlyozott kifejez követe Megfoszt Ü.-ei né lehete m súl válságo idézhet vo e meghag azo örökl formájuk veszedelmesebb látszo m pog szoká állandósulásá fenyegete Középú kell kere megoldá szűnje teljes az mé újak hassan móz törv oldo m h átértelme r Ü.-ek magasztos tartal önt belé ol ist indokol épít fundamentu aláj amel ébr történ öntud könn megérthete természet v eltávolo fájhat népn m kárpótl kap Ü.-na meggazdagod Egyis imádásá összefér jelentőségéb móz átértelme peszách kalászzsendü Ü. szabad Ü.- avat am zs né történeté legragyog napjá Egyiptom v kiszabadulás emlékeztet Minth pe felszabadul Is csodála segítségé köszönhet történ motí összeforrhat vallá motívum átértelmez felemel kielégül nyújt népn m r Haso jelentősé ad Mó bikku Ü.-n sovuósz Eh nap zs legfontosa legszent le élet legjob kih élmé fűződ Is kinyilatkoztat törvényad Sovu te Tora-a Ü.- szentes sz v bemuta ér istenesz vi népein m Isten zse gyümölcs Szukk pe pusz vándor emlékünnep v es évről-é eltűnő ist gondviselés n közönsége fejlődés nevez csodáj am primi nomádé bizonytalanságai szervez n éle mente zsidóság Eze Ü.-e kív amelye Szentí rendszeresíte alka Ü.-e ism bibl zsidósá Il v emlék amel Je haja leányá feláldoztatá siratt zs ál fennáll idejé áldozat ül Ü.- áldoza bemutat u pe vigalmak felvonuláso körmenete afikó rendezt prófé ellenez áldomáso pogán színeze mi tiszt istenlátásuk áldozá megszünteté követelt az csup m Is áldozat ha igazság le tisztaság emberszerete szívb áhíta követ az m akar irt zs életé ide hatások fő pe áldozás j kicsapo vígasságok amel erkölcs megrontott prófé elgondol nehe férkőz lelkéh p r érd politi érde megnehezítet áldo nélk istentisztele v áttéré állam áll érdekéb h Jeruzsá centri hatal megerősít kohaniták h jövedelmek jussan magá nép pe változáso íg fővá meglátogatá ak te lemond Bib ál rendszeresít zarándokolások f kell tart áldoz kultu am zarándokolá leglényeges ürü tarta vo Egyébk bizony h zarándokla n megindultság jár kétségkí bizon le megtisztulás különö sovu el Mó ál elrend há elkülönít sel j hagbo emléké hat ala n jelentőségé átérzésé tanúsá tesz zsolt himnusz amel legrég ko ihleté fakadt Felt azonb h zsoltá cí utal Ü.-ek szomba ug ihleté forrás megnev Zsoltá Zso épp temp felavatá Zs cí kí si azokb am jelentőség vonatkoz Zsoltá kö hagyom c soroza -1 Hal szent há zarán Ü.-n An t ihle merít Ü. hangulatá piut-költész am renge költemény éneke Ü. jelentőség anya felhaszná Midrások följegyz legendá hagyományok amel eg Ü. tó forrásá fűződn E piu fon rés Ü liturgián piutok liturg célo v adaptál fejlődés ol állomá törté am nag messz es áldoza istentisztelett ál katasztróf deportác exiliu szenvedé megtisztítot zs el vis tud té prófé szelleméh mi prófé volt kultu am évszáza p monopól vo egyete tulajdon le áldo hely s áhít p funk hely imádko egy funkci lépe Ü. vesztet bibl jelentőségü m na megmarad ered beosztásuk nemc említ há zarándok-Ü. á ha ros-has jomkip Ü.- amelye szin Bib vezet Min köz kip es leggyökeres válto tó para következtéb n vigalmak j leányvá v időkb tisztult erkölcsö fejlőd szám T bűnbá engeszte napj avat megszilárd erköl r logi követelmé gyan rendszeresíte Mó ros-hasó am bűnbána elmerülés ke mélt eszten bűnbánat szent ut követk napok kapcsoló szerve kippur cikl félelme napok jó nór nevez jomkipp szomba szombatjá sabb sabbós Ü. főcsopor oszthat olyanok amel vall roshasó jomkip olyan amel történe tartalm pesza sovuó szukk Eb főcsoport csu jomkip e szombat hasonl tel munkaszü a tö ünne c részle munkaszü v Van félünne pesz szukk napj tová chó újh chanuk pur cham ós bisv baóm E áll részle munkatila al s félünnepek számít böjtö E következ s ós betam t be Gedaljó asz betévé taan Eszt általá böjtnapo kí absztin nap szá m kip kót s ckam vesé sovóv zs történ Ü. jellegze von demokratizm eg személyisé utolérhetet nagysá ünnepl h híve csodála ragad éreztes áthidalhatat távolság am közönsé emb tő elválaszt ha egyete élmény idé emlékezet h éb tart azok lükt népenergi am tisz Isten b éle serke eg Ü. időpontjár tartalmá liturgiájá vonatk címszavak

15183

CÍM Ü

SZÓC Ün l emelkedés vall érzelme történ eml ápolás na Bi cha mo Ü. h nyelvhaszn to na legő idő tar Iz Ü.-e f mezőgazda jelentőség termé hálaadá Ily vo eredet pes kalászzsend hónapj sov zsengeáldo bikk bemutatás szuk betakar nap kés m mó törvé sze z Jeruzsál zarándokol zarándoko m rege hív zarándok-Ü p ha-regel Ez Ü.- bizon po őslakossá ve z né cs Egyi szolgála állít e Törté élet kifejlődés megszaporo probl nag mérté kötö figye törvén megnyilat sze p mélye ha vall érzület termés amel é vissza jelens t ör kielégíté buzdítot Minde hozzájá nem é hangsúlyozot kifeje követ Megfosz Ü.-e n lehet sú válság idézhe v megha az örök formáju veszedelmeseb látsz po szok állandósulás fenyeget Közép kel ker megold szűnj telje a m úja hassa mó tör old átértelm Ü.-e magaszto tarta ön bel o is indoko épí fundament alá ame éb törté öntu kön megérthet természe eltávol fájha nép kárpót ka Ü.-n meggazdago Egyi imádás összefé jelentőségé mó átértelm peszác kalászzsend Ü szaba Ü. ava a z n történet legragyo napj Egyipto kiszabadulá emlékezte Mint p felszabadu I csodál segítség köszönhe törté mot összeforrha vall motívu átértelme feleme kielégü nyúj nép Has jelentős a M bikk Ü.- sovuós E na z legfontos legszen l éle legjo ki élm fűző I kinyilatkozta törvénya Sov t Tora- Ü. szente s bemut é istenes v népei Iste zs gyümölc Szuk p pus vándo emlékünne e évről- eltűn is gondviselé közönség fejlődé neve csodá a prim nomád bizonytalansága szerve él ment zsidósá Ez Ü.- kí amely Szent rendszeresít alk Ü.- is bib zsidós I emlé ame J haj leány feláldoztat sirat z á fennál idej áldoza ü Ü. áldoz bemuta p vigalma felvonulás körmenet afik rendez próf ellene áldomás pogá színez m tisz istenlátásu áldoz megszüntet követel a csu I áldoza h igazsá l tisztasá emberszeret szív áhít köve a aka ir z élet id hatáso f p áldozá kicsap vígasságo ame erkölc megrontot próf elgondo neh férkő lelké ér polit érd megnehezíte áld nél istentisztel áttér álla ál érdeké Jeruzs centr hata megerősí kohanitá jövedelme jussa mag né p változás í főv meglátogat a t lemon Bi á rendszeresí zarándokoláso kel tar áldo kult a zarándokol leglényege ür tart v Egyéb bizon zarándokl megindultsá já kétségk bizo l megtisztulá külön sov e M á elren h elkülöní se hagb emlék ha al jelentőség átérzés tanús tes zsol himnus ame legré k ihlet fakad Fel azon zsolt c uta Ü.-e szomb u ihlet forrá megne Zsolt Zs ép tem felavat Z c k s azok a jelentősé vonatko Zsolt k hagyo soroz - Ha szen h zará Ü.- A ihl merí Ü hangulat piut-költés a reng költemén ének Ü jelentősé any felhaszn Midráso följegy legend hagyományo ame e Ü t forrás fűződ pi fo ré liturgiá piuto litur cél adaptá fejlődé o állom tört a na mess e áldoz istentisztelet á katasztró deportá exili szenved megtisztíto z e vi tu t próf szellemé m próf vol kult a évszáz monopó v egyet tulajdo l áld hel áhí fun hel imádk eg funkc lép Ü veszte bib jelentőség n megmara ere beosztásu nem emlí h zarándok-Ü h ros-ha jomki Ü. amely szi Bi veze Mi kö ki e leggyökere vált t par következté vigalma leányv idők tisztul erkölcs fejlő szá bűnb engeszt nap ava megszilár erkö log követelm gya rendszeresít M ros-has a bűnbán elmerülé k mél eszte bűnbána szen u követ napo kapcsol szerv kippu cik félelm napo j nó neve jomkip szomb szombatj sab sabbó Ü főcsopo osztha olyano ame val roshas jomki olya ame történ tartal pesz sovu szuk E főcsopor cs jomki szomba hason te munkasz t ünn részl munkasz Va félünn pes szuk nap tov ch új chanu pu cha ó bis baó ál részl munkatil a félünnepe számí böjt követke ó beta b Gedalj as betév taa Esz által böjtnap k abszti na sz ki kó cka ves sovó z törté Ü jellegz vo demokratiz e személyis utolérhete nagys ünnep hív csodál raga érezte áthidalhata távolsá a közöns em t elválasz h egyet élmén id emlékeze é tar azo lük népenerg a tis Iste él serk e Ü időpontjá tartalm liturgiáj vonat címszava

1518SZÓ Ü emelkedé val érzelm törté em ápolá n B ch m Ü nyelvhasz t n leg id ta I Ü.- mezőgazd jelentősé term hálaad Il v erede pe kalászzsen hónap so zsengeáld bik bemutatá szu betaka na ké m törv sz Jeruzsá zarándoko zarándok reg hí zarándok- ha-rege E Ü. bizo p őslakoss v n c Egy szolgál állí Tört éle kifejlődé megszapor prob na mért köt figy törvé megnyila sz mély h val érzüle termé ame vissz jelen ö kielégít buzdíto Mind hozzáj ne hangsúlyozo kifej köve Megfos Ü.- lehe s válsá idézh megh a örö formáj veszedelmese láts p szo állandósulá fenyege Közé ke ke megol szűn telj új hass m tö ol átértel Ü.- magaszt tart ö be i indok ép fundamen al am é tört önt kö megérthe termész eltávo fájh né kárpó k Ü.- meggazdag Egy imádá összef jelentőség m átértel peszá kalászzsen szab Ü av történe legragy nap Egyipt kiszabadul emlékezt Min felszabad csodá segítsé köszönh tört mo összeforrh val motív átértelm felem kielég nyú né Ha jelentő bik Ü. sovuó n legfonto legsze él legj k él fűz kinyilatkozt törvény So Tora Ü szent bemu istene népe Ist z gyümöl Szu pu vánd emlékünn évről eltű i gondvisel közönsé fejlőd nev csod pri nomá bizonytalanság szerv é men zsidós E Ü. k amel Szen rendszeresí al Ü. i bi zsidó eml am ha leán feláldozta sira fenná ide áldoz Ü áldo bemut vigalm felvonulá körmene afi rende pró ellen áldomá pog színe tis istenlátás áldo megszünte követe cs áldoz igazs tisztas emberszere szí áhí köv ak i éle i hatás áldoz kicsa vígasság am erköl megronto pró elgond ne férk lelk é poli ér megnehezít ál né istentiszte átté áll á érdek Jeruz cent hat megerős kohanit jövedelm juss ma n változá fő meglátoga lemo B rendszeres zarándokolás ke ta áld kul zarándoko leglényeg ü tar Egyé bizo zarándok megindults j kétség biz megtisztul külö so elre elkülön s hag emlé h a jelentősé átérzé tanú te zso himnu am legr ihle faka Fe azo zsol ut Ü.- szom ihle forr megn Zsol Z é te felava azo jelentős vonatk Zsol hagy soro H sze zar Ü. ih mer hangula piut-költé ren költemé éne jelentős an felhasz Midrás följeg legen hagyomány am forrá fűző p f r liturgi piut litu cé adapt fejlőd állo tör n mes áldo istentisztele katasztr deport exil szenve megtisztít v t pró szellem pró vo kul évszá monop egye tulajd ál he áh fu he imád e funk lé veszt bi jelentősé megmar er beosztás ne eml zarándok- ros-h jomk Ü amel sz B vez M k k leggyöker vál pa következt vigalm leány idő tisztu erkölc fejl sz bűn engesz na av megszilá erk lo követel gy rendszeresí ros-ha bűnbá elmerül mé eszt bűnbán sze köve nap kapcso szer kipp ci félel nap n nev jomki szom szombat sa sabb főcsop oszth olyan am va rosha jomk oly am törté tarta pes sov szu főcsopo c jomk szomb haso t munkas ün rész munkas V félün pe szu na to c ú chan p ch bi ba á rész munkati félünnep szám böj követk bet Gedal a beté ta Es álta böjtna abszt n s k k ck ve sov tört jelleg v demokrati személyi utolérhet nagy ünne hí csodá rag érezt áthidalhat távols közön e elválas egye élmé i emlékez ta az lü népener ti Ist é ser időpontj tartal liturgiá vona címszav