15184.htm

CÍMSZÓ: Unszane tókef

SZÓCIKK: Unszane tókef, a ros-hasónói (újévi) liturgia egyik legmeghatóbb könyörgése, amelyben az Isten által kiszabott végzet tragikus megérzése lüktet és abban a fenséges gondolatban csendül ki, hogy csak az imádság, a jótékonyság és a megtérés háríthatja el a balvégzetet. A könyörgés szerzőjéül Amnont a mainzi rabbit mondja a legenda. A mainzi érsek a keresztény hitre akarta téríteni a szentéletű rabbit és ezt egyezer annyira elfárasztotta a makacs ostromlás, hogy három napi meggondolást kért, valószínűleg azért, hogy elkerülje vagy kitolja a kínvallatást. Mikor a három nap lejárt, megtagadta a hitehagyást és arra kérte az érseket, hogy tépesse ki a nyelvét büntetésül, mert gyöngeségében meggondolási időt kért, ahelyett, hogy örömmel vállalta volna a vértanúságot. Az érsek azonban kegyetlenebb büntetéssel sújtotta és karját, lábszárát tőből levágatta. Ros-hasónó napján a zsinagógába vitette magát és ekkor rögtönözte a megrázó könyörgést, amely az U. szavakkal kezdődik. Alighogy az imát a nyitott frigyszekrény előtt befejezte, meghalt. A legenda históriai alapja nem bizonyítható és 1400-ig nem is ismerték. Az U. valószínűleg a legősibb imádságok közül való és sokkal régebben keletkezett, mint a legenda és sokkal korábban is, mint a legendában említett esemény.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5184. címszó a lexikon => 927. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15184.htm

CÍMSZÓ: Unszane tókef

SZÓCIKK: Unszane tókef, a ros-hasónói újévi liturgia egyik legmeghatóbb könyörgése, amelyben az Isten által kiszabott végzet tragikus megérzése lüktet és abban a fenséges gondolatban csendül ki, hogy csak az imádság, a jótékonyság és a megtérés háríthatja el a balvégzetet. A könyörgés szerzőjéül Amnont a mainzi rabbit mondja a legenda. A mainzi érsek a keresztény hitre akarta téríteni a szentéletű rabbit és ezt egyezer annyira elfárasztotta a makacs ostromlás, hogy három napi meggondolást kért, valószínűleg azért, hogy elkerülje vagy kitolja a kínvallatást. Mikor a három nap lejárt, megtagadta a hitehagyást és arra kérte az érseket, hogy tépesse ki a nyelvét büntetésül, mert gyöngeségében meggondolási időt kért, ahelyett, hogy örömmel vállalta volna a vértanúságot. Az érsek azonban kegyetlenebb büntetéssel sújtotta és karját, lábszárát tőből levágatta. Ros-hasónó napján a zsinagógába vitette magát és ekkor rögtönözte a megrázó könyörgést, amely az U. szavakkal kezdődik. Alighogy az imát a nyitott frigyszekrény előtt befejezte, meghalt. A legenda históriai alapja nem bizonyítható és 1400-ig nem is ismerték. Az U. valószínűleg a legősibb imádságok közül való és sokkal régebben keletkezett, mint a legenda és sokkal korábban is, mint a legendában említett esemény.

15184.ht

CÍMSZÓ Unszan tóke

SZÓCIKK Unszan tókef ros-hasónó újév liturgi egyi legmeghatób könyörgése amelybe a Iste álta kiszabot végze tragiku megérzés lükte é abba fensége gondolatba csendü ki hog csa a imádság jótékonysá é megtéré háríthatj e balvégzetet könyörgé szerzőjéü Amnon mainz rabbi mondj legenda mainz érse keresztén hitr akart téríten szentélet rabbi é ez egyeze annyir elfárasztott makac ostromlás hog háro nap meggondolás kért valószínűle azért hog elkerülj vag kitolj kínvallatást Miko háro na lejárt megtagadt hitehagyás é arr kért a érseket hog tépess k nyelvé büntetésül mer gyöngeségébe meggondolás idő kért ahelyett hog örömme vállalt voln vértanúságot A érse azonba kegyetleneb büntetésse sújtott é karját lábszárá tőbő levágatta Ros-hasón napjá zsinagógáb vitett magá é ekko rögtönözt megráz könyörgést amel a U szavakka kezdődik Alighog a imá nyitot frigyszekrén előt befejezte meghalt legend história alapj ne bizonyíthat é 1400-i ne i ismerték A U valószínűle legősib imádságo közü val é sokka régebbe keletkezett min legend é sokka korábba is min legendába említet esemény

15184.h

CÍMSZ Unsza tók

SZÓCIK Unsza tóke ros-hasón újé liturg egy legmegható könyörgés amelyb Ist ált kiszabo végz tragik megérzé lükt abb fenség gondolatb csend k ho cs imádsá jótékonys megtér háríthat balvégzete könyörg szerzőjé Amno main rabb mond legend main érs kereszté hit akar téríte szentéle rabb e egyez annyi elfárasztot maka ostromlá ho hár na meggondolá kér valószínűl azér ho elkerül va kitol kínvallatás Mik hár n lejár megtagad hitehagyá ar kér érseke ho tépes nyelv büntetésü me gyöngeségéb meggondolá id kér ahelyet ho örömm vállal vol vértanúságo érs azonb kegyetlene büntetéss sújtot karjá lábszár tőb levágatt Ros-hasó napj zsinagógá vitet mag ekk rögtönöz megrá könyörgés ame szavakk kezdődi Aligho im nyito frigyszekré elő befejezt meghal legen históri alap n bizonyítha 1400- n ismerté valószínűl legősi imádság köz va sokk régebb keletkezet mi legen sokk korább i mi legendáb említe esemén

15184.

CÍMS Unsz tó

SZÓCI Unsz tók ros-hasó új litur eg legmeghat könyörgé amely Is ál kiszab vég tragi megérz lük ab fensé gondolat csen h c imáds jótékony megté hárítha balvégzet könyör szerzőj Amn mai rab mon legen mai ér kereszt hi aka térít szentél rab egye anny elfáraszto mak ostroml h há n meggondol ké valószínű azé h elkerü v kito kínvallatá Mi há lejá megtaga hitehagy a ké érsek h tépe nyel büntetés m gyöngeségé meggondol i ké ahelye h öröm válla vo vértanúság ér azon kegyetlen büntetés sújto karj lábszá tő levágat Ros-has nap zsinagóg vite ma ek rögtönö megr könyörgé am szavak kezdőd Aligh i nyit frigyszekr el befejez megha lege histór ala bizonyíth 1400 ismert valószínű legős imádsá kö v sok régeb keletkeze m lege sok koráb m legendá említ esemé

15184

CÍM Uns t

SZÓC Uns tó ros-has ú litu e legmegha könyörg amel I á kisza vé trag megér lü a fens gondola cse imád jótékon megt háríth balvégze könyö szerző Am ma ra mo lege ma é keresz h ak térí szenté ra egy ann elfáraszt ma ostrom h meggondo k valószín az elker kit kínvallat M h lej megtag hitehag k érse tép nye bünteté gyöngeség meggondo k ahely örö váll v vértanúsá é azo kegyetle bünteté sújt kar lábsz t levága Ros-ha na zsinagó vit m e rögtön meg könyörg a szava kezdő Alig nyi frigyszek e befeje megh leg histó al bizonyít 140 ismer valószín legő imáds k so rége keletkez leg so korá legend emlí esem

1518

CÍ Un

SZÓ Un t ros-ha lit legmegh könyör ame kisz v tra megé l fen gondol cs imá jótéko meg hárít balvégz köny szerz A m r m leg m keres a tér szent r eg an elfárasz m ostro meggond valószí a elke ki kínvalla le megta hiteha érs té ny büntet gyöngesé meggond ahel ör vál vértanús az kegyetl büntet súj ka lábs levág Ros-h n zsinag vi rögtö me könyör szav kezd Ali ny frigysze befej meg le hist a bizonyí 14 isme valószí leg imád s rég keletke le s kor legen eml ese