15188.htm

CÍMSZÓ: Úr és szolga

SZÓCIKK: Úr és szolga. A talmudi jogrendszer a törvény előtt való jogegyenlőség elvét alapvető fontosságúnak ismeri el, de az elv érvényesülésében mégis kételkedik, nem is annyira az urak erőszakossága, vagy a bírák elfogultsága, mint inkább az alacsonyrendűek félénksége miatt: Van-e szolga, aki gazdáját (feljebbvalóját) törvény elé állítsa? (Peszáchim 118b).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5188. címszó a lexikon => 928. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15188.htm

CÍMSZÓ: Úr és szolga

SZÓCIKK: Úr és szolga. A talmudi jogrendszer a törvény előtt való jogegyenlőség elvét alapvető fontosságúnak ismeri el, de az elv érvényesülésében mégis kételkedik, nem is annyira az urak erőszakossága, vagy a bírák elfogultsága, mint inkább az alacsonyrendűek félénksége miatt: Van-e szolga, aki gazdáját feljebbvalóját törvény elé állítsa? Peszáchim 118b .

15188.ht

CÍMSZÓ Ú é szolg

SZÓCIKK Ú é szolga talmud jogrendsze törvén előt val jogegyenlősé elvé alapvet fontosságúna ismer el d a el érvényesülésébe mégi kételkedik ne i annyir a ura erőszakossága vag bírá elfogultsága min inkáb a alacsonyrendűe félénkség miatt Van- szolga ak gazdájá feljebbvalójá törvén el állítsa Peszáchi 118

15188.h

CÍMSZ szol

SZÓCIK szolg talmu jogrendsz törvé elő va jogegyenlős elv alapve fontosságún isme e e érvényesüléséb még kételkedi n annyi ur erőszakosság va bír elfogultság mi inká alacsonyrendű félénksé miat Van szolg a gazdáj feljebbvalój törvé e állíts Peszách 11

15188.

CÍMS szo

SZÓCI szol talm jogrends törv el v jogegyenlő el alapv fontosságú ism érvényesülésé mé kételked anny u erőszakossá v bí elfogultsá m ink alacsonyrend félénks mia Va szol gazdá feljebbvaló törv állít Peszác 1

15188

CÍM sz

SZÓC szo tal jogrend tör e jogegyenl e alap fontosság is érvényesülés m kételke ann erőszakoss b elfogults in alacsonyren félénk mi V szo gazd feljebbval tör állí Peszá

1518

CÍ s

SZÓ sz ta jogren tö jogegyen ala fontossá i érvényesülé kételk an erőszakos elfogult i alacsonyre félén m sz gaz feljebbva tö áll Pesz