15191.htm

CÍMSZÓ: Úrvacsora

SZÓCIKK: "Úrvacsora (Utolsó vacsora) kifejezés az I. Korinthosziakhoz XI. 20.-ból származik s a keresztény rítusban eucharisztia néven ismeretes. A rítus Jézus halálának emlékére hozott áldozás, ill. a bor és kenyér összefüggése Jézus utolsó vacsorájával, melyet keresztre feszítése (l. Kereszténység és zsidóság) előtt tanítványaival együtt fogyasztott el. Jézusnak ezen utolsó vacsorája a szinoptikus evangéliumok (Máté 26. 26-29, Márk 14.23-25, Lukács 22. 15, 18, 19) szerint niszán hó 14., azaz peszach estéjén volt, mielőtt a főpap elé vezették volna. János evangéliuma azonban nem tud az Ú.-ról s a keresztrefeszítést niszán hó 14-ére teszi, amikor a peszachi áldozati bárányt bemutatták. Ez az eltérés mutatja, hogy a «keresztrefeszített Krisztusa azonosítása «Isten bárányával, amely a világ bűnét elveszi» (János evang. I. 29; Jezsája 53. 7 ; 1. Péter I. 19; Apóst. Cselek. 32; Jelen. V. 6), lassanként Jézus és a peszach-bárany azonosítására vezetett (v. ö. I. Korinth. V. 7). Egyébként az Ú. a Mithra-kultuszban volt elterjedve s a Mithra-imádók misztikus szeretet-vacsoráinak volt a kenyér és bor a főkelléke, még pedig szintén a Mithra utolsó vacsorájára való emlékezés jegyében. Ezt vették át az őskeresztények, (Cumont bizonyítása). Innen származik az erőszakos interpolatio (I. Korinth. XI. 23-28, mely ellentmond a X. 4-nek), melyben a szöveg nyilvánvaló megszakításával az apostol kijelenti, hogy Jézustól tudja az eucharisztia létesítését. Ez bizonyos változásokkal egyforma a három szinoptikus Evangéliumban. Azonban az egész leírással összeegyeztethetetlen az a tény, hogy a Didaché IX. 1-4. az euchariszta használatos formáját említi anélkül, hogy akár a keresztrefeszítést, akár az utolsó vacsorát említené. Ez valószínűvé teszi, hogy az Ú. alapja a régibb esszénus közös-vacsora s csupán később vonatkoztatták azt Jézusra. Jézus keresztrefeszítése előtti peszach-vacsorájának leírása oly körökből eredt, amelyekben a zsidó törvények és zsidó élet ismerete már homályos volt; innen származnak az ellentmondások. Másrészt nyilvánvaló, hogy a mise és az Ú. a peszachi, azaz a «széder este» szertartásából ered és azon alapszik. (V. ö. Prof. Kaufman Kohler, «Jew. Encycl.» ; Bickell, «Messe und Pascha»;T. Cumont, «Die Mysterien des Mithra» (Leipzig 1903)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5191. címszó a lexikon => 928. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15191.htm

CÍMSZÓ: Úrvacsora

SZÓCIKK: Úrvacsora Utolsó vacsora kifejezés az I. Korinthosziakhoz XI. 20.-ból származik s a keresztény rítusban eucharisztia néven ismeretes. A rítus Jézus halálának emlékére hozott áldozás, ill. a bor és kenyér összefüggése Jézus utolsó vacsorájával, melyet keresztre feszítése l. Kereszténység és zsidóság előtt tanítványaival együtt fogyasztott el. Jézusnak ezen utolsó vacsorája a szinoptikus evangéliumok Máté 26. 26-29, Márk 14.23-25, Lukács 22. 15, 18, 19 szerint niszán hó 14., azaz peszach estéjén volt, mielőtt a főpap elé vezették volna. János evangéliuma azonban nem tud az Ú.-ról s a keresztrefeszítést niszán hó 14-ére teszi, amikor a peszachi áldozati bárányt bemutatták. Ez az eltérés mutatja, hogy a keresztrefeszített Krisztusa azonosítása Isten bárányával, amely a világ bűnét elveszi János evang. I. 29; Jezsája 53. 7 ; 1. Péter I. 19; Apóst. Cselek. 32; Jelen. V. 6 , lassanként Jézus és a peszach-bárany azonosítására vezetett v. ö. I. Korinth. V. 7 . Egyébként az Ú. a Mithra-kultuszban volt elterjedve s a Mithra-imádók misztikus szeretet-vacsoráinak volt a kenyér és bor a főkelléke, még pedig szintén a Mithra utolsó vacsorájára való emlékezés jegyében. Ezt vették át az őskeresztények, Cumont bizonyítása . Innen származik az erőszakos interpolatio I. Korinth. XI. 23-28, mely ellentmond a X. 4-nek , melyben a szöveg nyilvánvaló megszakításával az apostol kijelenti, hogy Jézustól tudja az eucharisztia létesítését. Ez bizonyos változásokkal egyforma a három szinoptikus Evangéliumban. Azonban az egész leírással összeegyeztethetetlen az a tény, hogy a Didaché IX. 1-4. az euchariszta használatos formáját említi anélkül, hogy akár a keresztrefeszítést, akár az utolsó vacsorát említené. Ez valószínűvé teszi, hogy az Ú. alapja a régibb esszénus közös-vacsora s csupán később vonatkoztatták azt Jézusra. Jézus keresztrefeszítése előtti peszach-vacsorájának leírása oly körökből eredt, amelyekben a zsidó törvények és zsidó élet ismerete már homályos volt; innen származnak az ellentmondások. Másrészt nyilvánvaló, hogy a mise és az Ú. a peszachi, azaz a széder este szertartásából ered és azon alapszik. V. ö. Prof. Kaufman Kohler, Jew. Encycl. ; Bickell, Messe und Pascha ;T. Cumont, Die Mysterien des Mithra Leipzig 1903 .

15191.ht

CÍMSZÓ Úrvacsor

SZÓCIKK Úrvacsor Utols vacsor kifejezé a I Korinthosziakho XI 20.-bó származi keresztén rítusba euchariszti néve ismeretes rítu Jézu halálána emlékér hozot áldozás ill bo é kenyé összefüggés Jézu utols vacsorájával melye keresztr feszítés l Kereszténysé é zsidósá előt tanítványaiva együt fogyasztot el Jézusna eze utols vacsoráj szinoptiku evangéliumo Mát 26 26-29 Már 14.23-25 Lukác 22 15 18 1 szerin niszá h 14. aza peszac estéjé volt mielőt főpa el vezetté volna Jáno evangélium azonba ne tu a Ú.-ró keresztrefeszítés niszá h 14-ér teszi amiko peszach áldozat bárány bemutatták E a eltéré mutatja hog keresztrefeszítet Krisztus azonosítás Iste bárányával amel vilá bűné elvesz Jáno evang I 29 Jezsáj 53 1 Péte I 19 Apóst Cselek 32 Jelen V lassankén Jézu é peszach-báran azonosításár vezetet v ö I Korinth V Egyébkén a Ú Mithra-kultuszba vol elterjedv Mithra-imádó misztiku szeretet-vacsoráina vol kenyé é bo főkelléke mé pedi szinté Mithr utols vacsorájár val emlékezé jegyében Ez vetté á a őskeresztények Cumon bizonyítás Inne származi a erőszako interpolati I Korinth XI 23-28 mel ellentmon X 4-ne melybe szöve nyilvánval megszakításáva a aposto kijelenti hog Jézustó tudj a euchariszti létesítését E bizonyo változásokka egyform háro szinoptiku Evangéliumban Azonba a egés leírássa összeegyeztethetetle a tény hog Didach IX 1-4 a euchariszt használato formájá említ anélkül hog aká keresztrefeszítést aká a utols vacsorá említené E valószínűv teszi hog a Ú alapj régib esszénu közös-vacsor csupá későb vonatkoztattá az Jézusra Jézu keresztrefeszítés előtt peszach-vacsorájána leírás ol körökbő eredt amelyekbe zsid törvénye é zsid éle ismeret má homályo volt inne származna a ellentmondások Másrész nyilvánvaló hog mis é a Ú peszachi aza széde est szertartásábó ere é azo alapszik V ö Prof Kaufma Kohler Jew Encycl Bickell Mess un Pasch ;T Cumont Di Mysterie de Mithr Leipzi 190

15191.h

CÍMSZ Úrvacso

SZÓCIK Úrvacso Utol vacso kifejez Korinthosziakh X 20.-b származ kereszté rítusb euchariszt név ismerete rít Jéz halálán emléké hozo áldozá il b keny összefüggé Jéz utol vacsorájáva mely kereszt feszíté Kereszténys zsidós elő tanítványaiv együ fogyaszto e Jézusn ez utol vacsorá szinoptik evangélium Má 2 26-2 Má 14.23-2 Luká 2 1 1 szeri nisz 14 az pesza estéj vol mielő főp e vezett voln Ján evangéliu azonb n t Ú.-r keresztrefeszíté nisz 14-é tesz amik peszac áldoza bárán bemutattá eltér mutatj ho keresztrefeszíte Krisztu azonosítá Ist bárányáva ame vil bűn elves Ján evan 2 Jezsá 5 Pét 1 Após Csele 3 Jele lassanké Jéz peszach-bára azonosításá vezete Korint Egyébké Mithra-kultuszb vo elterjed Mithra-imád misztik szeretet-vacsoráin vo keny b főkellék m ped szint Mith utol vacsorájá va emlékez jegyébe E vett őskereszténye Cumo bizonyítá Inn származ erőszak interpolat Korint X 23-2 me ellentmo 4-n melyb szöv nyilvánva megszakításáv apost kijelent ho Jézust tud euchariszt létesítésé bizony változásokk egyfor hár szinoptik Evangéliumba Azonb egé leíráss összeegyeztethetetl tén ho Didac I 1- eucharisz használat formáj emlí anélkü ho ak keresztrefeszítés ak utol vacsor említen valószínű tesz ho alap régi esszén közös-vacso csup késő vonatkoztatt a Jézusr Jéz keresztrefeszíté előt peszach-vacsoráján leírá o körökb ered amelyekb zsi törvény zsi él ismere m homály vol inn származn ellentmondáso Másrés nyilvánval ho mi peszach az széd es szertartásáb er az alapszi Pro Kaufm Kohle Je Encyc Bickel Mes u Pasc ; Cumon D Mysteri d Mith Leipz 19

15191.

CÍMS Úrvacs

SZÓCI Úrvacs Uto vacs kifeje Korinthosziak 20.- szárma kereszt rítus eucharisz né ismeret rí Jé halálá emlék hoz áldoz i ken összefügg Jé uto vacsorájáv mel keresz feszít Keresztény zsidó el tanítványai egy fogyaszt Jézus e uto vacsor szinopti evangéliu M 26- M 14.23- Luk szer nis 1 a pesz esté vo miel fő vezet vol Já evangéli azon Ú.- keresztrefeszít nis 14- tes ami pesza áldoz bárá bemutatt elté mutat h keresztrefeszít Kriszt azonosít Is bárányáv am vi bű elve Já eva Jezs Pé Apó Csel Jel lassank Jé peszach-bár azonosítás vezet Korin Egyébk Mithra-kultusz v elterje Mithra-imá miszti szeretet-vacsorái v ken főkellé pe szin Mit uto vacsoráj v emléke jegyéb vet őskeresztény Cum bizonyít In szárma erősza interpola Korin 23- m ellentm 4- mely szö nyilvánv megszakításá apos kijelen h Jézus tu eucharisz létesítés bizon változások egyfo há szinopti Evangéliumb Azon eg leírás összeegyeztethetet té h Dida 1 eucharis használa formá eml anélk h a keresztrefeszíté a uto vacso említe valószín tes h ala rég esszé közös-vacs csu kés vonatkoztat Jézus Jé keresztrefeszít elő peszach-vacsorájá leír körök ere amelyek zs törvén zs é ismer homál vo in származ ellentmondás Másré nyilvánva h m peszac a szé e szertartásá e a alapsz Pr Kauf Kohl J Ency Bicke Me Pas Cumo Myster Mit Leip 1

15191

CÍM Úrvac

SZÓC Úrvac Ut vac kifej Korinthoszia 20. szárm keresz rítu eucharis n ismere r J halál emlé ho áldo ke összefüg J ut vacsorájá me keres feszí Keresztén zsid e tanítványa eg fogyasz Jézu ut vacso szinopt evangéli 26 14.23 Lu sze ni pes est v mie f veze vo J evangél azo Ú. keresztrefeszí ni 14 te am pesz áldo bár bemutat elt muta keresztrefeszí Krisz azonosí I bárányá a v b elv J ev Jez P Ap Cse Je lassan J peszach-bá azonosítá veze Kori Egyéb Mithra-kultus elterj Mithra-im miszt szeretet-vacsorá ke főkell p szi Mi ut vacsorá emlék jegyé ve őskeresztén Cu bizonyí I szárm erősz interpol Kori 23 ellent 4 mel sz nyilván megszakítás apo kijele Jézu t eucharis létesíté bizo változáso egyf h szinopt Evangélium Azo e leírá összeegyeztethete t Did euchari használ form em anél keresztrefeszít ut vacs említ valószí te al ré essz közös-vac cs ké vonatkozta Jézu J keresztrefeszí el peszach-vacsoráj leí körö er amelye z törvé z isme homá v i szárma ellentmondá Másr nyilvánv pesza sz szertartás alaps P Kau Koh Enc Bick M Pa Cum Myste Mi Lei

1519

CÍ Úrva

SZÓ Úrva U va kife Korinthoszi 20 szár keres rít euchari ismer halá eml h áld k összefü u vacsoráj m kere fesz Kereszté zsi tanítvány e fogyas Jéz u vacs szinop evangél 2 14.2 L sz n pe es mi vez v evangé az Ú keresztrefesz n 1 t a pes áld bá bemuta el mut keresztrefesz Kris azonos bárány el e Je A Cs J lassa peszach-b azonosít vez Kor Egyé Mithra-kultu elter Mithra-i misz szeretet-vacsor k főkel sz M u vacsor emlé jegy v őskereszté C bizony szár erős interpo Kor 2 ellen me s nyilvá megszakítá ap kijel Jéz euchari létesít biz változás egy szinop Evangéliu Az leír összeegyeztethet Di euchar haszná for e ané keresztrefeszí u vac emlí valósz t a r ess közös-va c k vonatkozt Jéz keresztrefesz e peszach-vacsorá le kör e amely törv ism hom szárm ellentmond Más nyilván pesz s szertartá alap Ka Ko En Bic P Cu Myst M Le