15192.htm

CÍMSZÓ: Ürmény

SZÓCIKK: Ürmény (Urmen, Cs.-Szl.), kisk. Nyitra vm. Az Ü.-i (orthodox) hitközség alapításának időpontja ismeretlen. Annyi bizonyos, hogy a hitközség nagyon régi lehet. Feljegyzések és okmányok ugyan nincsenek a hitközség múltjára vonatkozólag, de a temetőben sok olyan régi sírkövet találtak, melyek alig kibetűzhető feliratuk szerint legalább 250 évesek. E sírfeliratok egyike árulja el, hogy a hitközség első rabbiját Smul Jehuda Oblathnak hívták s «szentéletű» férfiú volt. Templomát a hitközség 1869. néhai Rosenfeld Ignác adományából építtette. Van még a hitközségnek egy ugyancsak 1869. létesített egytanerős népiskolája és jesivája, amelyet azonban csak két növendék látogat. A hitközség tagjai között a Pollitzer Testvéreknek malma van, Klein Elemér pedig mintagazdaságot létesített. A hitközség 6000 ?K-s évi költségvetéssel dolgozik, melyből 1000 ?K-t fordít szociális és filantropikus célokra. A hitközség anyakönyvi területéhez Berenc, Ivánka, Nagyfalu, Cabaj Câpor és Salgó községek tartoznak. A hitközség lélekszáma 170, a családok száma 40, adót 28 an űzetnek. A tagok foglalkozás szerint túlnyomólag kereskedők, néhány iparos és gazdálkodó is van közöttük. A hitközség neves szülöttei: néhai Fraknói (Frankl) Vilmos püspök (l. o.) és Kelemen Nándor budapesti szabadalmi bíró. A hitközségnek a világháborúban 7 tagja esett el. A hitközség mai vezetősége: Schwarc H. Leopold rabbi, Klopfer Izidor elnök, Vogel Adolf és Kohn Lázár ülnökök.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5192. címszó a lexikon => 928. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15192.htm

CÍMSZÓ: Ürmény

SZÓCIKK: Ürmény Urmen, Cs.-Szl. , kisk. Nyitra vm. Az Ü.-i orthodox hitközség alapításának időpontja ismeretlen. Annyi bizonyos, hogy a hitközség nagyon régi lehet. Feljegyzések és okmányok ugyan nincsenek a hitközség múltjára vonatkozólag, de a temetőben sok olyan régi sírkövet találtak, melyek alig kibetűzhető feliratuk szerint legalább 250 évesek. E sírfeliratok egyike árulja el, hogy a hitközség első rabbiját Smul Jehuda Oblathnak hívták s szentéletű férfiú volt. Templomát a hitközség 1869. néhai Rosenfeld Ignác adományából építtette. Van még a hitközségnek egy ugyancsak 1869. létesített egytanerős népiskolája és jesivája, amelyet azonban csak két növendék látogat. A hitközség tagjai között a Pollitzer Testvéreknek malma van, Klein Elemér pedig mintagazdaságot létesített. A hitközség 6000 ?K-s évi költségvetéssel dolgozik, melyből 1000 ?K-t fordít szociális és filantropikus célokra. A hitközség anyakönyvi területéhez Berenc, Ivánka, Nagyfalu, Cabaj Câpor és Salgó községek tartoznak. A hitközség lélekszáma 170, a családok száma 40, adót 28 an űzetnek. A tagok foglalkozás szerint túlnyomólag kereskedők, néhány iparos és gazdálkodó is van közöttük. A hitközség neves szülöttei: néhai Fraknói Frankl Vilmos püspök l. o. és Kelemen Nándor budapesti szabadalmi bíró. A hitközségnek a világháborúban 7 tagja esett el. A hitközség mai vezetősége: Schwarc H. Leopold rabbi, Klopfer Izidor elnök, Vogel Adolf és Kohn Lázár ülnökök.

15192.ht

CÍMSZÓ Ürmén

SZÓCIKK Ürmén Urmen Cs.-Szl kisk Nyitr vm A Ü.- orthodo hitközsé alapításána időpontj ismeretlen Anny bizonyos hog hitközsé nagyo rég lehet Feljegyzése é okmányo ugya nincsene hitközsé múltjár vonatkozólag d temetőbe so olya rég sírköve találtak melye ali kibetűzhet feliratu szerin legaláb 25 évesek sírfelirato egyik árulj el hog hitközsé els rabbijá Smu Jehud Oblathna hívtá szentélet férfi volt Templomá hitközsé 1869 néha Rosenfel Igná adományábó építtette Va mé hitközségne eg ugyancsa 1869 létesítet egytanerő népiskoláj é jesivája amelye azonba csa ké növendé látogat hitközsé tagja közöt Pollitze Testvérekne malm van Klei Elemé pedi mintagazdaságo létesített hitközsé 600 ?K- év költségvetésse dolgozik melybő 100 ?K- fordí szociáli é filantropiku célokra hitközsé anyakönyv területéhe Berenc Ivánka Nagyfalu Caba Câpo é Salg községe tartoznak hitközsé lélekszám 170 családo szám 40 adó 2 a űzetnek tago foglalkozá szerin túlnyomóla kereskedők néhán iparo é gazdálkod i va közöttük hitközsé neve szülöttei néha Fraknó Frank Vilmo püspö l o é Keleme Nándo budapest szabadalm bíró hitközségne világháborúba tagj eset el hitközsé ma vezetősége Schwar H Leopol rabbi Klopfe Izido elnök Voge Adol é Koh Lázá ülnökök

15192.h

CÍMSZ Ürmé

SZÓCIK Ürmé Urme Cs.-Sz kis Nyit v Ü. orthod hitközs alapításán időpont ismeretle Ann bizonyo ho hitközs nagy ré lehe Feljegyzés okmány ugy nincsen hitközs múltjá vonatkozóla temetőb s oly ré sírköv találta mely al kibetűzhe felirat szeri legalá 2 évese sírfelirat egyi árul e ho hitközs el rabbij Sm Jehu Oblathn hívt szentéle férf vol Templom hitközs 186 néh Rosenfe Ign adományáb építtett V m hitközségn e ugyancs 186 létesíte egytaner népiskolá jesiváj amely azonb cs k növend látoga hitközs tagj közö Pollitz Testvérekn mal va Kle Elem ped mintagazdaság létesítet hitközs 60 ?K é költségvetéss dolgozi melyb 10 ?K ford szociál filantropik célokr hitközs anyaköny területéh Beren Ivánk Nagyfal Cab Câp Sal község tartozna hitközs lélekszá 17 család szá 4 ad űzetne tag foglalkoz szeri túlnyomól kereskedő néhá ipar gazdálko v közöttü hitközs nev szülötte néh Frakn Fran Vilm püsp Kelem Nánd budapes szabadal bír hitközségn világháborúb tag ese e hitközs m vezetőség Schwa Leopo rabb Klopf Izid elnö Vog Ado Ko Láz ülnökö

15192.

CÍMS Ürm

SZÓCI Ürm Urm Cs.-S ki Nyi Ü ortho hitköz alapításá időpon ismeretl An bizony h hitköz nag r leh Feljegyzé okmán ug nincse hitköz múltj vonatkozól temető ol r sírkö talált mel a kibetűzh felira szer legal éves sírfelira egy áru h hitköz e rabbi S Jeh Oblath hív szentél fér vo Templo hitköz 18 né Rosenf Ig adományá építtet hitközség ugyanc 18 létesít egytane népiskol jesivá amel azon c növen látog hitköz tag köz Pollit Testvérek ma v Kl Ele pe mintagazdasá létesíte hitköz 6 ? költségvetés dolgoz mely 1 ? for szociá filantropi célok hitköz anyakön területé Bere Iván Nagyfa Ca Câ Sa közsé tartozn hitköz léleksz 1 csalá sz a űzetn ta foglalko szer túlnyomó keresked néh ipa gazdálk között hitköz ne szülött né Frak Fra Vil püs Kele Nán budape szabada bí hitközség világháború ta es hitköz vezetősé Schw Leop rab Klop Izi eln Vo Ad K Lá ülnök

15192

CÍM Ür

SZÓC Ür Ur Cs.- k Ny orth hitkö alapítás időpo ismeret A bizon hitkö na le Feljegyz okmá u nincs hitkö múlt vonatkozó temet o sírk talál me kibetűz felir sze lega éve sírfelir eg ár hitkö rabb Je Oblat hí szenté fé v Templ hitkö 1 n Rosen I adomány építte hitközsé ugyan 1 létesí egytan népisko jesiv ame azo növe láto hitkö ta kö Polli Testvére m K El p mintagazdas létesít hitkö költségveté dolgo mel fo szoci filantrop célo hitkö anyakö terület Ber Ivá Nagyf C C S közs tartoz hitkö léleks csal s űzet t foglalk sze túlnyom kereske né ip gazdál közöt hitkö n szülöt n Fra Fr Vi pü Kel Ná budap szabad b hitközsé világhábor t e hitkö vezetős Sch Leo ra Klo Iz el V A L ülnö

1519

CÍ Ü

SZÓ Ü U Cs. N ort hitk alapítá időp ismere bizo hitk n l Feljegy okm ninc hitk múl vonatkoz teme sír talá m kibetű feli sz leg év sírfeli e á hitk rab J Obla h szent f Temp hitk Rose adomán építt hitközs ugya létes egyta népisk jesi am az növ lát hitk t k Poll Testvér E mintagazda létesí hitk költségvet dolg me f szoc filantro cél hitk anyak terüle Be Iv Nagy köz tarto hitk lélek csa űze foglal sz túlnyo keresk n i gazdá közö hitk szülö Fr F V p Ke N buda szaba hitközs világhábo hitk vezető Sc Le r Kl I e üln